Yhtiöjärjestys

1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Scanfil Oyj ja englanniksi Scanfil plc. Yhtiön kotipaikka on Sievi.

2§ Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on elektroniikan valmistuspalvelut, sähköteknisten laitteiden, komponenttien ja muiden tuotteiden ja niiden osien valmistus, markkinointi, kauppa, vienti ja tuonti, konsultointi ja suunnittelu sekä tietoliikenne ja näihin liittyvät palvelut. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja arvopapereita.

3§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

4§ Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen siitä tekemän päätöksen perusteella vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

5§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta.

6§ Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä tai kukin yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

7§ Tilintarkastajat

Yhtiön yhtiökokouksen on valittava yhtiölle tilintarkastajaksi yksi (1) tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan muu kuin tilintarkastusyhteisö, tulee lisäksi valita yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

8§ Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolmea (3) kuukautta ja viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen postitetulla kirjeillä. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

9§ Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä yhtiön kotipaikkakunnalla, Helsingissä, Vantaalla tai Oulussa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:
1. tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka pitää sisällään myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
4. hallituksen jäsenten ja tarvittaessa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta;
5. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; ja
6. muista kokouskutsussa mainituista asioista.

10§ Osakkeisiin liittyvät oikeudet

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.