Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys 2019

Scanfil Oyj julkaisee vuodelta 2019 Hallinnointikoodin 2015 mukaisen palkka- ja palkkioselvityksen sekä palkitsemisraportin.

Scanfil Oyj julkaisee vuodelta 2019 Hallinnointikoodin 2015 mukaisen palkka- ja palkkioselvityksen sekä palkitsemisraportin.

A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallitus

Ylintä päätösvaltaa käyttävät toimielimet ovat emoyhtiö Scanfil Oyj:n yhtiökokous ja hallitus. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan nimittää ja vapauttaa hallitus, joka päättää toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot, palkan ja muut edut. Emoyhtiön Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja toimii myös alakonsernien Scanfil EMS Oy ja Scanfil Sweden AB toimitusjohtajana.

Scanfil Oyj:n johtoryhmä

Scanfil-konsernin johtoryhmän palkitsemisjärjestelmän ja sen ehtojen yleiset suuntaviivat vahvistaa Scanfil Oyj:n hallitus. Toimitusjohtaja päättää konserni johtoryhmän ja muun ylimmän johdon palkoista ja etuuksista.

B. Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus

Hallituksen jäsenten palkkion päättää Scanfil Oyj:n yhtiökokous.

Varsinainen yhtiökokous päätti 23.4.2020, että:
– hallituksen jäsenten palkkio on 2 400 €/kk 
– hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 000 €/kk.

Valiokunnan jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 550 euroa/kokous. Lisäksi Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan 200 euroa/fyysinen kokous.

Hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. Hallituksen jäsenille ei makseta muita etuja tämän tehtävän perusteella.

Scanfil Oyj:n hallituksen jäsenet eivät saaneet tilikaudella 2020 palkkioina yhtiön osakkeita tai osakepohjaisia etuuksia.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajasopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli yhtiö päättää toimitusjohtajan kanssa tehdyn toimitusjohtajasopimuksen, maksetaan toimitusjohtajalle erokorvauksena 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava määrä toimitusjohtajasopimuksen ehtojen mukaisesti. 

Toimitusjohtajan eläkeikä on lakisääteinen. 

Toimitusjohtajalle vuonna 2019 maksettu säännöllinen rahapalkka oli 283 074 euroa.

Toimitusjohtaja kuuluu johdon tulospalkkiojärjestelmään joka perustuu konsernin tulokseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Johdon palkitsemisjärjestelmästä ja sen ehdoista päättää hallitus joka asettaa vuosittain palkitsemiseen liittyvät tuloskriteerit. Vuosittainen palkkio on enintään 12 kk:n palkkaa vastaava määrä. Toimitusjohtaja kuuluu myös yhtiön osakepalkkiojärjestelmän piiriin.

Toimitusjohtajalle vuonna 2019 maksettu tulospalkkio oli 258 000 euroa. 
Osakepalkkiojärjestelmän perusteella vuonna 2019 osakkeina toteutetut ja maksettavat optiot toimitusjohtajalle olivat 71 190 euroa

Toimitusjohtajalla ei ole muita etuuksia. 

Scanfil Oyj:n johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat edellä kuvattuun tulospalkkiojärjestelmään ja osakepalkkiojärjestelmän piiriin. Johtoryhmän henkilökohtaiset tavoitteet asetetaan yhdessä toimitusjohtajan kanssa. 

Scanfil-konsernin johtoryhmän jäsenille vuonna 2019 maksetut palkat olivat yhteensä 636 517 euroa ja  tulospalkkiot olivat yhteensä 378 517  euroa.
Osakepalkkiojärjestelmän perusteella vuonna 2019 osakkeina toteutetut ja maksettavat optiot johtoryhmän jäsenille olivat yhteensä 52 630 euroa.

Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat kukin asuinvaltionsa kulloinkin voimassa olevan eläkejärjestelmän piiriin.  Toimitusjohtajan lisäksi viisi konsernin johtoryhmän jäsentä kuuluu Suomen työeläkejärjestelmän piiriin ja kaksi konsernin johtoryhmän jäsentä Ruotsin työeläkejärjestelmän piiriin. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on lakisääteinen eikä heille ole otettu vapaaehtoisia eläkevakuutuksia.

Konsernin johtoryhmän jäsenten irtisanomisajasta on sovittu kunkin konsernin johtoryhmän jäsenen työsopimuksessa.

Optio-ohjelma

Optio-oikeudet 2019A

Scanfil Oyj:n hallitus on 27.11.2019 päättänyt edellä mainitun yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 210 000 optio-oikeuden antamisesta Optio-ohjelmasta 2019 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Petteri Jokitalo 110 000 kpl, Riku Hynninen 20 000 kpl, Kai Valo 20 000 kpl, Timo Sonninen 20 000 kpl, Markku Kosunen 20 000 kpl ja Kristoffer Asklöv 20 000 kpl. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2019A. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2019A merkintäaika on 1.5.2022 – 30.4.2024. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2019A on 4,04 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3 – 31.3.2019.

Optio-oikeudet 2016A

Scanfil Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 250 000 optio-oikeuden antamisesta toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Petteri Jokitalo 110 000 kpl, Tomi Takanen 20 000 kpl, Keijo Anttila 20 000 kpl, Kai Valo 20 000 kpl, Timo Sonninen 20 000 kpl, Mats Lundin 20 000 kpl, Markku Kosunen 20 000 kpl ja Kristoffer Asklöv 20 000 kpl. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2016A. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2016A merkintäaika on 1.5.2019 – 30.4.2021. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2016A on 3,38 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3. – 31.3.2016.

Optio-oikeudet 2016B

Scanfil Oyj:n hallitus on  21.11.2017 päättänyt edellä mainitun yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 250 000 optio-oikeuden antamisesta Optio-ohjelmasta 2016 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Petteri Jokitalo 110 000 kpl, Tomi Takanen 20 000 kpl, Kai Valo 20 000 kpl, Timo Sonninen 20 000 kpl, Mats Lundin 20 000 kpl, Markku Kosunen 20 000 kpl ja Kristoffer Asklöv 20 000 kpl, sekä 20 000 kpl hallituksen myöhemmin nimeämälle henkilölle. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2016B. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2016B merkintäaika on 1.5.2020 – 30.4.2022. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2016B on 3,57 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3 – 31.3.2017.

Optio-oikeudet 2016C

Scanfil Oyj:n hallitus on 26.6.2019 päättänyt edellä mainitun yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 210 000 optio-oikeuden antamisesta Optio-ohjelmasta 2016 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Petteri Jokitalo 110 000 kpl, Riku Hynninen 20 000 kpl, Kai Valo 20 000 kpl, Timo Sonninen 20 000 kpl, Markku Kosunen 20 000 kpl ja Kristoffer Asklöv 20 000 kpl. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2016C. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2016C merkintäaika on 1.5.2021 – 30.4.2023. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2016C on 4,48 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3 – 31.3.2018.

C. Palkitsemisraportti 2019

Palkitsemisraportti 2020
Lataa
Palkitsemispolitiikka 2019
Lataa