Sisäinen valvonta ja tarkastus

Scanfil-konsernin sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaa liiketoiminnan tuloksellisuuden varmistamiseksi ja sen jatkuvuuden turvaamiseksi. Valvonnan tarkoitus on minimoida riskejä varmistamalla, että raportointi on luotettavaa ja, että lakeja sekä säännöksiä noudatetaan.

Scanfil-konsernin sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaa liiketoiminnan tuloksellisuuden varmistamiseksi ja sen jatkuvuuden turvaamiseksi. Valvonnan tarkoitus on minimoida riskejä varmistamalla, että raportointi on luotettavaa ja, että lakeja sekä säännöksiä noudatetaan.

Perustan sisäiselle valvonnalle luovat konsernille yhteiset arvot, eettiset säännöt ja toiminta-alueiden lainsäädännöt, joista on johdettu noudatettavat toimintaperiaatteet ja -ohjeet. Ohjeet kattavat menettelytavat keskeisissä toiminnoissa, kuten myynti- ja hankintasopimusten laadinnassa, rekrytoinnissa, liiketoimintojen toteuttamisessa sekä normaalista poikkeavissa tilanteissa.

Vastuu sisäisestä valvontajärjestelmästä on konsernin ja yksiköiden johdolla. Sisäinen valvonta on aktiivinen osa yhtiön johtamista ja hallintoa. Konsernin liiketoimintajohto vastaa valvontajärjestelmään kuuluvien yhdenmukaisten liiketoimintaprosessien kehittämisestä. Konsernin taloushallinto tukee ja koordinoi konsernin taloudellista johtamista.

Taloudellisen valvonnan peruslähtökohta on toimintaprosesseihin sisällytetyt kontrollit, jotka mahdollistavat poikkeamien nopean havaitsemisen ja niihin reagoimisen. Oleellinen osa taloudellista valvontaa on johdon kuukausiraportointi. Se sisältää rullaavan ennustamisen, toteutuneen liiketoiminnan tuloksen sekä analyysin ennakoidun ja toteutuneen tuloksen eroista. Kuukausiraportoinnissa seurattavat mittarit on asettettu siten, että ne tukevat konsernin yhteisten ja yksikkökohtaisten tavoitteiden saavuttamista sekä nostavat esiin ohjaustoimenpiteitä edellyttävät asiat. Liiketoiminnan luonteen vuoksi budjetointia ei perinteisessä tarkoituksessa käytetä.

Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon. Standardien pohjalta on luotu konsernin yhteiset kirjausperiaatteet sekä raporointi- ja laskentastandardit. Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden varmistamiseksi keskeiset toiminnot suoritetaan globaalisti yhdenmukaisessa toiminnanohjausjärjestelmässä ja yhteisin raportointivälinein. Yhdenmukaisten työkalujen käyttö mahdollistaa jatkuvan valvonnan ja toimivan muutostenhallinnan.

Konsernin rakenne ja laajuus huomioon ottaen yhtiössä ei ole varsinaista sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Yhtiön controller –toiminto hoitaa sisäisen tarkastuksen tehtävät ja raportoi säännöllisesti sekä toimitusjohtajalle että hallitukselle.