Hallitus

Hallitus ja valiokunnat

Hallitus huolehtii osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet.

Hallitus huolehtii osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Scanfil Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen tehtävä on päättää merkittävistä liiketoimintastrategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevista asioista sekä valvoa yhtiön hallintoa ja toimintaa. Hallituksen tulee lisäksi huolehtia, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Scanfil Oyj:n yhtiökokous 23.4.2020 valitsi hallitukseen uudelleen Harri Takasen, Jarkko Takasen, Christer Härkösen, Bengt Engströmin ja Christina Lindstedtin. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Juha Räisänen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Takasen. Hallitus päätti lisäksi valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti: tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Jarkko Takanen, Harri Takanen ja Christina Lindstedt sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Bengt Engström.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyviä asioita sekä tarvittaessa etsiä sopivia henkilöitä yhtiön hallituksen jäseniksi.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa taloudellista raportointiprosessia ja tilinpäätösten ja osavuosikatsausten raportointia sekä seurata yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta. Se arvioi myös tilintarkastuksen asianmukaisuutta ja valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen.

Yhtiö noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2020). Hallitus on yhtiökokouksen jälkeen uudelleen arvioinut jäsenten riippumattomuutta. Christina Lindstedt, Bengt Engström, Christer Härkönen (ei riippumaton yhtiöstä 28.4.2020 saakka)  ja Juha Räisänen (ajalla 23.4.2020 – 30.11.2020) ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Jarkko Takanen on riippumaton yhtiöstä mutta ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Harri Takanen on ei riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen työjärjestys

Scanfil Oyj:n hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, muun soveltuvan lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen, hyvää hallintotapaa koskevien suositusten ja hallituksen työjärjestyksen mukaisesti. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja säännöllisesti toimitusjohtajan ja johtoryhmän toimintaa. Scanfil Oyj:n hallitus on vahvistanut työjärjestyksen, jonka mukaan hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu:

  • vahvistaa yhtiön liiketoimintastrategia ja valvoa sen toteutumista
  • vahvistaa vuosittain liiketoiminnan keskeiset tavoitteet ja seurata konsernin tuloskehitystä
  • päättää strategisesti merkittävistä investoinneista konsernissa
  • käsitellä ja hyväksyä tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset
  • nimittää ja vapauttaa tehtävästään toimitusjohtajan sekä määrätä tämän toimiehdot ja palkitsemisen periaatteet
  • päättää johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmistä
  • seurata yhtiön toiminnan keskeisiä riskejä ja niiden hallintaa
  • vahvistaa yhtiön arvot ja toimintaperiaatteet

Hallitus

Harri Takanen

Harri Takanen (1968), hallituksen jäsen 2013 lähtien, hallitusammattilainen. Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 2007–2011 sekä Scanfil Oyj:n ja Scanfil EMS Oy:n toimitusjohtajana 1.1.2012–31.3.2013. Hän toimi Scanfil–konsernin palveluksessa vuodesta 1994, mm. Kiinan toimintojen johtajana, Scanfil (Hangzhou) Co., Ltd:n toimitusjohtajana, teknologiasta vastaavana johtajana, asiakassuhdejohtajana, asiakaspalvelupäällikkönä ja Sievin mekaniikkatehtaan johtajana. Koulutukseltaan Harri Takanen on diplomi-insinööri. Ei ole riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtajana ja suoritetun riippumattomuuden kokonaisarvioinnin perusteella Harri Takanen on ei riippumaton yhtiöstä ja hän omistaa yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallituksen puheenjohtaja: Titanium Oyj

Hallituksen jäsen: Jussi Capital Oy

Hallituksen puheenjohtaja

Jarkko Takanen

Jarkko Takanen (1967) yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien, Jussi Capital Oy:n toimitusjohtaja. Hän on työskennellyt Sievi Capital-konsernin palveluksessa vuosina 1995 – 2004 mm. asiakaspalvelu-, tehdas-, laatu- ja ATK-päällikkönä sekä logistiikasta ja hankinnoista vastaavana johtajana. Belgiassa toimivan tytäryhtiön Scanfil N.V:n toimitusjohtajana hän toimi 1.4.2003 – 30.6.2004. Koulutukseltaan Jarkko Takanen on tuotantotalous-insinööri ja laskentatoimen merkonomi. Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Jarkko Takanen omistaa yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Bengt Engström

Bengt Engström (1953) yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2015 lähtien. Bengt Engström on toiminut eri yrityksissä useissa johtotason tehtävissä sekä Ruotsissa että kansainvälisesti kuten Whirlpool, Bofors AB, Duni AB ja Fujitsu. Koulutukseltaan Bengt Engström on koneinsinööri. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeen omistajista.

Hallituksen puheenjohtaja: Nordic Flanges, Real Holding AB, BEngström AB, BEngströmFörvaltning AB

Hallituksen jäsen: Bure Equity AB, ScandiNova Systems AB, CBF Holding Aps, KTH Executive School

Christer Härkönen

Christer Härkönen (s.1957) yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien. DimWei Group Oy:n toimitusjohtaja. Härkönen toimi Sandvik Mining and Constructionin johtajana Ruotsissa ja Hollannissa vuosina 2010 – 2013. Vuosina 2005 -2010 hän johti UPM Oyj:n RFID liiketoimintaa. Vuosina 1996 – 2005 hän toimi Elcoteq Oyj:n johtotehtävissä johon hän siirtyi Fujitsu ICL:stä Härkönen aloitti uransa Nokialla v. 1984 ja siirtyi liiketoiminnan myynnin mukana Fujitsu ICL:iin 1991. Koulutukseltaan Christer Härkönen on diplomi-insinööri.Riippumaton yhtiöstä (ei riippumaton 28.4.2020 saakka) ja merkittävistä osakkeenomistajista. Christer Härkönen on viimeisen kolmen vuoden aikana (28.4.2017 asti) ollut yhtiöön työsuhteessa josta saatu palkkio ei ollut jäsenen näkökulmasta vähäinen.

Hallituksen puheenjohtaja: Valoya Oy

Hallituksen jäsen: Arnon Oy, Greenlux Oy, Kontiotuote Oy

Christina Lindstedt

Christina Lindstedt (1968) yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2016 lähtien. CEO QleanAir Scandinavia AB:ssä. Christina Lindstedt on toiminut useiden yhtiöiden johtotason tehtävissä kuten Electrolux AB, Sony Ericsson ja Sony sekä Ruotsissa että kansainvälisesti. Pääasiassa hän on toiminut liiketoiminta- tai tuoteryhmäjohtajana seuraavilla liiketoiminta-alueilla: älypuhelimet, pesukoneet, ruohonleikkuuautomaatit sekä New Business -toiminnot. Lisäksi hän on vastannut globaalien sourcing toimintojen perustamisesta Kiinassa. Christina Lindstedtillä on yliopistotutkinto yrityshallinnosta ja kauppaoikeudesta. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsen: Handicare Group AB (Publ), Swedish Lorry Parts AB

Juha Räisänen

Juha Räisänen (1958), hallituksen jäsen 2020 lähtien, Managing Partner Valuenode GmbH:ssa. Juha Räisänen on toiminut kansainvälissä johtotehtävissä muun muassa ICL-Fujitsussa, Nokiassa, SanDiskissä, KONEessa ja Aliaxissa, asemapaikkanaan Suomi, Singapore, Hongkong, Shanghai, Bryssel, ja tällä hetkellä Wien. Hän on vastannut myynnistä, valmistustoiminnasta, toimitusketju-, sourcing- ja hankintatoiminnoista sekä laatu- ja turvallisuusasioista yrityksissä, jotka toimivat seuraavilla liiketoiminta-alueilla; IT-järjestelmät ja ohjelmistot, matkapuhelimet, tietoliikenneverkot, puolijohteet (NAND-flash-muistituotteet), hissit, liukuportaat ja automaattiset ovet ja muoviputket ja liitososat. Koulutukseltaan Juha Räisänen on tuotantotalouden diplomi-insinööri. Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumaton yhtiöstä ajalla 23.4. – 30.11.2020. Ei ole riippumaton yhtiöstä 30.11.2020 lukien johtuen yhtiön ja hallituksen jäsenen lähipiiriyhteisön välisestä konsultointitoimeksiannosta jonka perusteella hallituksen jäsen saa tai on saanut viimeisen vuoden aikana korvauksen hallitustehtäviin liittymättömistä palveluista (Suositus 10 (c) –kohta).

Hallituksen jäsen: LumiDental Oy