Toimitusjohtajan katsaus

Scanfil-konsernin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2021

Vankka asiakaskysyntä tuki ennätyksellisen vahvaa liikevaihdon kasvua. Kannattavuus oli tyydyttävällä tasolla materiaalien saatavuushaasteista huolimatta.

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo

Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 167,8 miljoonaa euroa, kasvua 18,5 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Ennätyksellistä liikevaihdon kasvua vauhdittivat vahva kysyntä ja materiaalien hintojen nousu. Asiakkaskysyntä oli erityisen vahvaa energiatehokkuuden, sisäilman, automaation, kierrätyksen ja hissien tuoteryhmissä.

Liikevaihdon kasvu 18,5 prosenttia, sisältää 11,7 miljoonaa euroa erikseen sovittua katteetonta tai matalakatteista asiakaslaskutusta. Tämä johtui materiaalien saatavuushaasteista ja asiakastoimitusten turvaamiseksi käytetyistä yleensä kalliimmista spot-markkinoista. Liikevaihto ilman edellä mainittuja läpilaskutuseriä kasvoi 14,5 miljoonaa euroa, 10,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Vuosineljänneksen liikevoitto oli tyydyttävällä tasolla, 9,5 miljoonaa euroa eli 5,7 prosenttia liikevaihdosta, mutta jäi alle 7 prosentin liikevoitto-tavoitteen. Suurimmat negatiiviset vaikutukset kauden liikevoittoon tulivat materiaalien saatavuushaasteista ja Hampurin tehtaan tuotannon siirtoon ja sulkemiseen liittyvistä kustannuksista.

Tuotannonsiirto Hampurista Puolan ja Saksan tehtaillemme saatiin päätökseen syyskuun loppuun mennessä ja tuotanto päättyi Hampurissa. Vuoden loppuun saakka Hampurissa jatkaa pieni tiimi, joka tukee Hampurin tehtaan tuotannon vastaanottaneiden tehtaiden tuotantoa ja asiakasrajapintaa.

Materiaalien saatavuushaasteet vaikuttivat liikevoittoa alentavasti kahdella tavalla: tehtaidemme tuotantoa jouduttiin jatkuvasti suunnittelemaan uudelleen saatavilla olevien materiaalien perusteella sekä jouduimme ostamaan kalliimmilta spot-markkinoilta tarvittavia materiaaleja, joiden kustannuksista laskutimme asiakkailta pääosin ilman materiaalikatetta.

Materiaalien saatavuushaasteiden ja Hampurin tehtaan sulkemisesta johtuvien kulujen liikevoittoa alentava vaikutus vuosineljänneksen liikevoittoon oli noin 2 miljoonaa euroa eli noin 1,2 prosenttia liikevaihdosta. Uskomme, että tämä liikevoittopotentiaali on realisoitavissa tulevina vuosineljänneksinä.

Scanfilin tase pysyi vahvana ja se mahdollistaa kaikki tarvittavat investoinnit sekä liiketoiminta-mahdollisuuksien hyödyntämisen. Omavaraisuusaste oli 46,8 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 25,2 prosenttia.

Varastojen voimakas kasvu vaikutti negatiivisesti liiketoiminnan rahavirtaan vuosineljännellä. Kasvattimme varastojamme varmistaaksemme vahvaan asiakaskysyntään tarvittavat materiaalit ja toisaalta materiaalien saatavuushaasteet alensivat varaston kiertonopeutta. Toimenpiteet varastojen kasvun hidastamiseksi ja pysäyttämiseksi on aloitettu, ja tuloksia odotetaan jo neljännen vuosineljänneksen aikana.

Neljänneksen nettotulos oli 5,1 (18,0) miljoonaa euroa ja oikaistu nettotulos 6,8 miljoonaa euroa (7,5). Raportoitua nettotulosta alensi 1,7 miljoonan euron kertaluonteinen veronoikaisu.

Odotamme vahvan asiakaskysynnän jatkuvan loppuvuoden ajan. Keskeiset riskit liittyvät tiettyjen materiaalien, erityisesti puolijohteiden, saatavuuteen. Uskomme materiaalitilanteen jatkuvan haastavana eikä nopeaa elpymistä ole odotettavissa. Meidän tulee ajatella materiaalitilannetta uutena normaalina, jossa läheinen yhteistyö asiakkaiden ja toimittajien kanssa korostuu. Olemme vakuuttuneita siitä, että pystymme vähitellen nostamaan materiaalikatteemme takaisin normaalille tasolle.

Pandemiatilanne on parantunut useilla toiminta-alueillamme, minkä johdosta olemme aloittaneet suojaamistoimenpiteiden hallitun purkamisen tehtaillamme.

Päivitimme lokakuussa vuoden 2021 tulevaisuuden näkymiä ja odotamme liikevaihtomme olevan 670–710 miljoonaa euroa ja liikevoiton 41–44 miljoonaa euroa.

Vuosi on ollut poikkeuksellinen. Vahva asiakaskysyntä, materiaalin saatavuuteen liittyvät haasteet, taistelu Covid-19:ää vastaan sekä Hampurin tuotannonsiirto ovat vaatineet henkilöstöltämme paljon. Haluan kiittää omistautuneita työntekijöitämme hyvästä työstä ja asiakkaitamme tuesta sekä luottamuksesta.