SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2015

29.4.2015

SCANFIL OYJ                OSAVUOSIKATSAUS            29.4.2015  KLO 9.45

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2015

Tammi – maaliskuu
– Liikevaihto 45,9 milj. euroa (Q1 2014: 47,6), laskua 3,5 %
– Liikevoitto 2,7 milj. euroa (Q1 2014: 2,5),
  5,8 % liikevaihdosta (Q1 2014: 5,3 %)
– Voitto katsauskaudella 2,7 milj. euroa (Q1 2014: 1,7)
– Tulos / osake 0,05 euroa (Q1 2014: 0,03)

Scanfil arvioi vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 2 – 8 %. Liikevaihto painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja erityisesti toisella neljänneksellä liikevaihdon uskotaan hiukan laskevan vuodesta 2014. Liikevoiton uskotaan vuonna 2015 olevan tasoa 13 – 17 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä.

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:
”Olen tyytyväinen Scanfilin ensimmäisen kvartaalin kannattavuuskehitykseen. Huolimatta myynnin hienoisesta laskusta, liikevoitto parani myös suhteellisesti vuoden takaisesta. Myynnin lasku oli pääosaltaan odotettua ja liikevaihto tulee  painottumaan vuoden toiselle puoliskolle mm. erään merkittävän asiakkaan kysynnän ajoituksesta johtuen. ”

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Scanfilin liikevaihto laski odotetusti ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna ja oli 45,9 milj.euroa, laskua 3,5 %.

Liikevaihto kasvoi erityisesti Medtech, Life Science ja Environmental Measurement -asiakasryhmässä, johtuen pääosaltaan Schaltex Gmbh hankinnasta 1.4.2014. Energy ja Automation –asiakasryhmässä kysyntä kehittyi yleisesti myönteisesti.

Networks–ryhmässä asiakaskysyntä laski kauttaaltaan viime vuodesta. Urban applications -ryhmän myynnin lasku johtuu pääosiltaan erään merkittävän asiakkaan kysynnän painottumisesta vuoden toiselle puoliskolle. Kyseisen asiakkaan kysyntä on aikaisemmin ajoittunut pääasiassa vuoden ensimmäiselle puoliskolle. Nyt kuitenkin erään suurivolyymisen tuotteen versioituminen siirtää merkittävästi volyymituotantoa toiselle vuosipuoliskolle.

Liikevaihto jakaantui eri asiakasryhmille seuraavasti: 

milj. euroa Q1/2015 Q1/2014 muutos osuus lv:sta
         
MedtecH, Life Science,        
Environmental Measurement 5,3 1,2 342 % 12 %
Networks 7,6 10,9 -30 % 17 %
Energy and Automation 15,5 11,8 31 % 34 %
Urban Applications 15,3 22,7 -33 % 33 %
Muut 2,2 1,1 100 % 5 %
Yhteensä 45,9 47,6 -3 %  

Scanfilin aktiivinen toiminta ja panostus uusasiakashankinnassa on laajentanut ja monipuolistanut yhtiön asiakaskuntaa. Saksan tehtaan ansiosta yhtiöllä on nyt vahva jalansija toiminnan laajentamiseen tärkeillä Saksan markkinoilla. 

Kannattavuutemme parani hieman viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja liikevoitto oli 5,8 % (5,3 %) liikevaihdosta. Tarkastelujakso oli jo seitsemäs neljännes peräkkäin joka oli kannattavuudeltaan vertailujaksoaan parempi. Scanfilin jatkuvat panostukset toimintaprosessien kehittämiseen ovat parantaneet tehokkuutta ja kykyä vastata asiakkaiden tarpeisiin entistä kilpailukykyisemmin.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 45,9 (47,6) milj. euroa. Liikevaihto jakaantui alueellisten toimintasegmenttien mukaan seuraavasti: Eurooppa 63 (61) % ja Aasia 37 (39) %.

Konsernin liikevoitto oli 2,7 (2,5) milj. euroa, joka on 5,8 (5,3 ) % liikevaihdosta. Liikevoitto jakaantui alueellisten toimintasegmenttien mukaan seuraavasti: Eurooppa 62 (51) % ja Aasia 38 (49) %.

Katsauskauden tulos oli 2,7 (1,7) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,03) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 12,0 (10,6) %. Katsauskaudella tuloksen selkeä parantuminen (63 %) edelliseen vuoteen verrattuna johtuu pääosin rahoituserien valuuttakurssivoitoista.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Konsernitaseen loppusumma oli 145,5 (130,5) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 41,9 (49,4) milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 32,4 (31,3) milj. euroa ja korollista 9,5 (18,2) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 71,2 (62,1) % ja nettovelkaantumisaste -12,8 (-4,8) %. Oma pääoma/osake oli 1,79 (1,40) euroa. Rahavarat olivat 22,8 (22,0) milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tammi-maaliskuussa 3,3 (0,5) milj. euroa. Käyttöpääoman muutos kaudella oli -0,2 (-2,6) milj. euroa. Investointien rahavirta oli –1,7 (–6,2) milj. euroa.

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,2 (6,4) milj. euroa, joka on 4,8 (13,4) % liikevaihdosta. Investoinnit ovat pääosin kone- ja laitehankintoja. Vertailuvuonna 2014 investoinnit sisälsivät Schaltex Systems GmbH:n osakkeiden hankintamenon 5,8 milj. euroa. Poistot olivat 1,3 (1,0) milj. euroa.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN VALTUUDET

Scanfil Oyj:n yhtiökokous pidettiin yhtiön pääkonttorissa Sievissä 8.4.2015.

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,07 euroa kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 10.4.2015 ja osingon maksupäivä oli 17.4.2015.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Harri Takanen, Jorma J. Takanen, Jarkko Takanen, Riitta Kotilainen ja Christer Härkönen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 2.200 euroa/kk ja hallituksen jäsenen palkkioksi 1.700 euroa/kk.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Takasen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla ja osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen esitysten mukaan.

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön www-sivuilla www.scanfil.com.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on ollut 22.4.2015 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 3,38 euroa ja alhaisin 2,42 euroa kauden päätöskurssin ollessa 2,79 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli 1 891 701 kappaletta, mikä vastaa 3,3 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 31.3.2015 oli 161,1 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Scanfil-konsernin henkilöstö oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 781 (1 717). Kauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 1 780 (1 725) henkilöä, joista 220 (247) henkilöä työskenteli Suomessa ja 1 560 (1 478) yhtiön ulkomaisissa yksiköissä. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä 31.3.2015 oli 88 (86) %.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Scanfil arvioi vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 2 – 8 %. Liikevaihto painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja erityisesti toisella neljänneksellä liikevaihdon uskotaan hiukan laskevan vuodesta 2014. Liikevoiton uskotaan vuonna 2015 olevan tasoa 13 – 17 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä.

Scanfilin liikevaihto vuonna 2014 oli 214,5 milj. euroa ja liikevoitto 16,2 milj. euroa.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Globaalin talouden heikentyminen ja kansainvälinen investointihyödykkeiden kysynnän supistuminen voisivat vaikuttaa negatiivisesti Scanfilin asiakkaiden liiketoiminnan kehittymiseen ja heikentää kysyntää sopimusvalmistusmarkkinoilla. Scanfilin liiketoimintaan liittyy myös valuuttakurssivaihtelusta aiheutuvia riskejä.

Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön vuosikertomuksen liitetiedoissa ja www-sivuilla Corporate Governance osiossa.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä.

Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista luvuista, joten laskemalla ne eivät aina täsmää.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA      
milj. euroa      
  1 – 3 1 – 3 1 – 12
  2015 2014 2014
       
Liikevaihto 45,9 47,6 214,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,0 0,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden      
varastojen muutos 2,3 0,4 -0,2
Kulut -44,6 -44,4 -193,8
Poistot -1,3 -1,0 -4,6
Liikevoitto 2,7 2,5 16,2
Rahoitustuotot ja -kulut 0,6 -0,3 -0,3
Voitto ennen veroja 3,3 2,2 15,9
Tuloverot -0,6 -0,6 -3,6
Tilikauden voitto 2,7 1,7 12,3
       
Jakautuminen:      
emoyrityksen omistajille 2,7 1,7 12,3
       
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta      
laskettu osakekohtainen tulos:      
   laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu      
   osakekohtainen tulos (euroa) 0,05 0,03 0,21
 
       
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa      
  1 – 3 1 – 3 1 – 12
  2015 2014 2014
       
Tilikauden voitto 2,7 1,7 12,3
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää      
tulosvaikutteiseksi      
   Muuntoerot 6,2 -1,1 4,6
   Johdannaissopimus 0,0 0,0 0,1
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 6,2 -1,1 4,7
Tilikauden laaja tulos yhteensä 9,0 0,6 17,0
       
Jakautuminen:      
emoyrityksen omistajille 9,0 0,6 17,0
             

 

KONSERNITASE      
milj. euroa      
       
Varat 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 30,0 27,4 27,1
Liikearvo 5,9 2,2 5,9
Muut aineettomat hyödykkeet 5,3 4,1 5,0
Osuudet tytäryrityksissä   5,8  
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Laskennalliset verosaamiset 0,3 0,3 0,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä 41,5 39,9 38,4
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 39,9 29,5 35,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 41,1 39,0 40,9
Ennakkomaksut 0,1 0,1 0,0
Rahavarat 22,8 22,0 19,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 104,0 90,6 95,7
       
Varat yhteensä 145,5 130,5 134,0
       
       
Oma pääoma ja velat 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014
       
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 2,0 2,0 2,0
Muuntoerot 19,1 7,1 12,9
Muut rahastot 6,1 5,8 6,0
Sijoitetun vapaan opon rahasto 10,7 10,7 10,7
Kertyneet voittovarat 65,7 55,5 63,0
Oma pääoma yhteensä 103,6 81,1 94,6
       
Pitkäaikaiset velat      
       
Varaukset 0,6 0,5 0,5
Rahoitusvelat 0,7 9,1 0,5
Laskennalliset verovelat 0,1   0,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1,3 9,6 1,0
       
Lyhytaikaiset velat      
Ostovelat ja muut velat 31,1 30,3 28,8
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,7 0,5 0,9
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 8,9 9,1 8,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä 40,7 39,8 38,4
       
Velat yhteensä 41,9 49,4 39,4
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 145,5 130,5 134,0

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      
milj. euroa      
  1.1.-31.3.2015 1.1.-31.3.2014 1.1.-31.12.2014
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 2,7 1,7 12,3
Oikaisut tilikauden voittoon 1,4 1,9 7,5
Käyttöpääoman muutos -0,2 -2,6 -5,2
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,0 0,0 -0,4
Saadut korot 0,0 0,0 0,2
Maksetut verot -0,7 -0,5 -3,3
Liiketoiminnan nettorahavirta 3,3 0,5 11,0
       
Investointien rahavirrat      
Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -5,8 -5,8
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,7 -0,4 -2,3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit   0,0 0,1
Investointien nettorahavirta -1,7 -6,2 -8,0
       
Rahoituksen rahavirrat      
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,4   -10,5
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,6   0,4
Maksetut osingot     -2,9
Rahoituksen nettorahavirta 0,2 0,0 -13,0
       
Rahavarojen muutos 1,8 -5,7 -10,1
       
Rahavarat tilikauden alussa 19,2 28,2 28,2
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,8 -0,4 1,1
Rahavarat tilikauden lopussa 22,8 22,0 19,2

  

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa            
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2015 2,0 12,9 6,0 10,7 63,0 94,6
             
Laaja tulos   6,2 0,0   2,7 9,0
             
             
Oma pääoma            
31.3.2015 2,0 19,1 6,1 10,7 65,7 103,6
             
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2014 2,0 8,2 5,7 10,7 53,8 80,5
             
Laaja tulos   -1,1 0,0   1,7 0,6
             
             
Oma pääoma            
31.3.2014 2,0 7,1 5,8 10,7 55,5 81,1

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT      
  1 – 3 1 – 3 1 – 12
  2015 2014 2014
       
Oman pääoman tuotto, % 11,0 8,3 14,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,0 10,6 16,5
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 9,5 18,2 9,3
Nettovelkaantumisaste, % -12,8 -4,8 -10,5
Omavaraisuusaste, % 71,2 62,1 70,6
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 2,2 6,4 8,2
% liikevaihdosta 4,8 13,4 3,8
Henkilöstö keskimäärin 1 781 1 717 1 764
       
Tulos / osake, euroa 0,05 0,03 0,21
Oma pääoma / osake, euroa 1,79 1,40 1,64
       
Osakkeiden lukumäärä tkpl      
kauden lopussa      
 – ilman omia osakkeita 57 730 57 730 57 730
 – painotettu keskiarvo 57 730 57 730 57 730
       
       
Konsernilla on 8,9 milj. euron laina, johon on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus,
jolla SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on vaihdettu
euromääräisiksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti lainan lyhennykset
sekä koronmaksut valuutan- ja koronvaihteluita vastaan.
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna
oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä.

 

 

SEGMENTTITIEDOT      
milj. euroa 1 – 3 1 – 3 1 – 12
  2015 2014 2014
Liikevaihto      
Eurooppa 29,3 29,8 131,9
Aasia 17,5 18,8 86,8
Segmenttien välinen liikevaihto -0,9 -1,0 -4,2
Yhteensä 45,9 47,6 214,5
       
Liikevoitto      
Eurooppa 1,7 1,3 7,9
Aasia 1,0 1,2 8,3
Yhteensä 2,7 2,5 16,2
       
Varat      
Eurooppa 69,3 71,8 64,9
Aasia 70,4 56,5 63,2
Liikearvo 5,9 2,2 5,9
Yhteensä 145,5 130,5 134,0
       
       
AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET      
milj. euroa 1 – 3 1 – 3 1 – 12
  2015 2014 2014
       
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 27,1 28,5 28,5
Lisäykset 2,2 0,4 1,7
Liiketoimintojen yhdistäminen     0,3
Vähennykset   0,0 -0,0
Poistot -1,1 -1,0 -4,2
Muuntoerot 1,8 -0,5 0,9
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 30,0 27,4 27,1
       
       
RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT JA KÄYVÄT ARVOT  
milj. euroa      
  31.3.2015   31.3.2015
  Tase-erien   Tase-erien
  kirjanpitoarvot   käyvät arvot
Pitkäaikaiset rahoitusvarat      
  Myytävissä olevat sijoitukset 0,0   0,0
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 0,0   0,0
       
Lyhytaikaiset rahoitusvarat      
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 39,5   39,5
  Rahavarat 22,8   22,8
  Valuuttatermiinit 0,3   0,3
Lyhtyaikaiset rahoitusvarat yhteensä 62,6   62,6
       
Rahoitusvarat yhteensä 62,6   62,6
       
Pitkäaikaiset rahoitusvelat      
  Rahoitusleasingvelat 0,1   0,1
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 0,1   0,1
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
  Korolliset velat 9,3   9,3
  Rahoitusleasingvelat 0,1   0,1
  Johdannainen 0,2   0,2
  Ostovelat ja muut velat 25,9   25,9
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 35,5   35,5
       
Rahoitusvelat yhteensä 35,6   35,6
       
Johdannaissopimusten arvonmääritys perustuu markkinoilta saataviin tietoihin (taso 2).
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmääritys perustuu hankintamenoon (taso 3),
koska sijoituksien käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä.
             

 

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET      
milj. euroa      
  1 – 3 1 – 3 1 – 12
  2015 2014 2014
       
Annetut yrityskiinnitykset 26,0 26,0 26,0
Annetut takaukset 0,6 0,9 0,6
Leasing- ja muut vuokravastuut 2,5 0,0 2,6
       
Lisäksi Scanfil EMS Oy on antanut takauksen tytäryhtiön asiakkaan toimitussopimuksen perusteella
mahdollisesti syntyvistä velvoitteista. Takaus rajoittuu määrältään 7,5 milj. euroon ja ajallisesti
päättyen 7 vuoden kuluttua viimeisen tuotesopimuksen päättymisestä.    
       
Scanfil Oyj on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle omavelkaisen takauksen Scanfil EMS Oy:n
alunperin 40 milj. euron lainan ja siitä johtuvien maksuvelvoitteiden maksamisesta. Lainan pääoma
Scanfil EMS Oy:n taseessa (FAS) 31.3.2015 on 8,9 milj. euroa.    
       
Scanfil Oyj:llä on konsernitiliin liitetty 5,0 milj. euron luottolimiitti, johon Scanfil Oyj on antanut
omavelkaisen takauksen. Scanfil EMS Oy voi käyttää kyseistä luottolimiittiä, johon se on myös
antanut vakuuden.      
       
Scanfil Oyj on antanut omavelkaisen takauksen Nordea Pankki Suomi Oyj:lle Scanfil Kft:n 1,0 milj. euron ja Scanfil GmbH:n 2,0 milj. euron luottolimiiteistä sekä Siemens Finance and Leasing GmbH:lle
Scanfil GmbH:n 0,4 milj. euron leasingvastuista.
Luottolimiiteistä oli käytössä 31.3.2015 yhteensä 0,6 milj. euroa.      
       
       
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
milj. euroa 1 – 3 1 – 3 1 – 12
  2015 2014 2014
       
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet      
Osakkuusyhtiöt      
Myyntituotot 0,0 0,0 0,0
Myyntisaamiset 0,0    
       
       
Scanfil EMS Oy on vuokrannut toimistotiloja Kiinteistö Oy Pilot 1 –nimiseltä yhtiöltä, jonka omistavan
Jussi Real Estate Oy:n pääomistajia ovat mm. Jussi Capital Oy ja Rela Invest Oy.  
Jussi Capital Oy:n pääomistajia ovat Jorma Takanen, Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Jonna Tolonen.
Rela Invest Oy:n omistajiin kuuluu mm. Reijo Pöllä.      
       
Maksetut vuokrat tammi – maaliskuussa 2015 olivat 5 tuhatta euroa (tammi-maaliskuu 2014 5 tuhatta euroa).
       
Hallintopalveluveloitukset Sievi Capital Oyj:ltä tammi – maaliskuussa 2015 olivat 10 tuhatta euroa
(tammi –  maaliskuu 2014 olivat 5 tuhatta euroa).      
           

 

 

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN
milj. euroa                
                 
  Q1/15 Q4/14 Q3/14 Q2/14 Q1/14 Q4/13 Q3/13 Q2/13
Liikevaihto 45,9 49,6 56,7 60,6 47,6 45,4 50,4 48,7
Liikevoitto 2,7 3,3 5,2 5,2 2,5 2,5 4,2 3,1
Liikevoitto, % 5,8 6,6 9,2 8,6 5,3 5,6 8,4 6,3
Kauden tulos 2,7 2,5 3,8 4,3 1,7 1,9 3,0 2,1

 

 

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                  Keskeiset tiedotusvälineet
                  www.scanfil.com

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on lähes 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa, Saksassa ja Suomessa.

 

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

 

Liitteet