Ympäristövastuu

Scanfil tukee kestävää kehitystä ja pyrkii pienentämään ympäristöön kohdistuvaa kuormaa omilla toimillaan.

Ympäristönäkökulma huomioidaan tuotteiden koko elinkaaren ajalta; raakamateriaalien hankinnasta, jakeluun ja kierrätykseen.

Hiilijalanjälkeä pienemmäksi

Kansainvälisesti toimivana yrityksenä työntekijöiden matkustaminen on välttämätöntä, mutta sitä pyritään vähentämään esimerkiksi hyödyntämällä nykyteknologian mahdollisuuksia ja siirtämällä tapaamisia virtuaalisiksikokouksiksi. Matkustuskäytäntö ohjaa valitsemaan aina ympäristöystävällisimmän vaihtoehdon sekä matkustamiseen että kokouksiin. Myös päivittäisten työmatkojen päästöjä on vähennetty järjestämällä bussikuljetuksia henkilökunnalle usealla Scanfilin tehtaalla. Yhtiön päivitetty autopolitiikka suosii vähäpäästöisiä autoja, muun muassa hybridejä.

Hiilidioksidipäästötavoite on yhdenmukainen kasvihuonekaasuprotokollan (Greenhouse Gas Protocol) kanssa. Keskeiset tavoitteemme vuoteen 2030 mennessä ovat seuraavat:

Kasvihuoneprotokolla (Greenhouse Gas Protocol)

Scanfil kattaa tällä hetkellä Scope 1 ja Scope 2 ja laajenee asteittain Scope 3:seen vuonna 2023 (rahti ja jäte).

Scope 1 – Kaikki organisaation toiminnasta tai sen valvonnassa syntyvät suorat päästöt. Mukaan lukien polttoaineen käyttö paikan päällä, kuten kaasukattilat, ajoneuvokanta ja ilmastointilaitteiden vuodot.

Scope 2 – organisaation ostamasta ja käyttämästä sähköstä aiheutuvat epäsuorat päästöt. Päästöt syntyvät energian tuotannossa ja ovat lopulta organisaation käytössä.

Scope 3 – Kaikki muut organisaation toiminnasta aiheutuvat epäsuorat päästöt, jotka syntyvät lähteistä, joita organisaatio ei omista tai hallitse. Ne muodostavat yleensä suurimman osan hiilijalanjäljestä ja kattavat liikematkoihin, hankintoihin, jätteisiin ja veteen liittyvät päästöt.

Ympäristösertifikaatit kaikilla tehtailla

Kaikilla Scanfilin tehtailla on ISO 14001:2015 -standardin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä, joka todentaa yhtiön johdolle ja työntekijöille sekä ulkopuolisille sidosryhmille ympäristövaikutusten mittauksen ja parantamisen. Yhtiön johto valvoo sekä paikallisesti että konsernin tasolla ympäristökäytäntöjen toimeenpanoa sekä tärkeimpien indikaattoreiden ja asetettujen tavoitteiden kehitystä.
Henkilöstölle annetaan tarvittavat tiedot ja koulutus, jotta he voivat työskennellä Scanfilin ympäristökäytäntöjen tavoitteiden mukaisesti.

Scanfil tuottaa asiakkailleen laaja-alaisia palveluita tuotesuunnittelusta ja -kehityksestä tuotteiden valmistukseen, materiaalien hankintaan ja logistiikkaratkaisuihin. Tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaan tarpeiden mukaan, joten suunnittelu lähtee liikkeelle asiakkaan antamista tuotetiedoista. Tarkkojen tietojen ja huolellisen suunnittelun avulla valmistusta voidaan
tehostaa ja tuotannon ympäristövaikutuksia pienentää. Resurssitehokkuus, raaka-aineiden ympäristöystävällisyys ja tuotteiden koko elinkaaren aikainen ympäristövaikutus analysoidaan yksityiskohtaisesti. Ympäristövaikutukset huomioidaan Scanfilin koko arvonluontiketjun ajalta raaka-aineiden hankinnasta tuotantoon, jakeluun ja kierrätykseen. Scanfil tukee kestävää kehitystä huomioimalla, mittaamalla ja raportoimalla toimintansa ympäristövaikutukset.
Tavoitteena on vaikutusten pienentäminen. Ympäristövaikutukset otetaan huomioon koko arvonluontiketjun varrelta raaka-aineiden hankinnasta tuotantoon, jakeluun ja
kierrätysmahdollisuuksiin. Kaikilla Scanfilin tehtailla on ISO 14001 -standardin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Scanfil käyttää tuotannossaan pääosin metalleja, komponentteja ja kemikaaleja. Se suosii kierrätettäviä materiaaleja ja ympäristöystävällisiä tuotteita. Osan käytettävistä materiaaleista valitsee asiakas. Kaikkien raaka-aineiden hyötyastetta optimoidaan resurssitehokkuuden
varmistamiseksi ja jätteen määrän pienentämiseksi. Jäte kierrätetään, jos sille ei löydy uusiokäyttöä omassa tuotannossa. Merkittävin Scanfilin tarvitsema raaka-aine on teräs, jonka tehokasta hyödyntämistä valvotaan tuotantoprosessissa tarkasti.
Kemikaalien osalta riskianalyysit tehdään ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Niiden käsittelyssä ja kierrätyksessä noudatetaan tarkkoja ohjeita ja turvatoimia, joista järjestetään asianmukaiset koulutukset ja harjoitukset myös onnettomuustilanteiden varalle.