SCANFILIN OSAKEANNIN TOTEUTTAMINEN JA TULOS

15.3.2016

SCANFIL OYJ            PÖRSSITIEDOTE        15.3.2016  KLO 8.30

SCANFILIN OSAKEANNIN TOTEUTTAMINEN JA TULOS

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA TAI JAPANISSA.

Viitaten 14.3.2016 julkaisemaansa osakeantiin (”Osakeanti”), Scanfil Oyj (”Scanfil” tai ”Yhtiö”) julkaisee, että se laskee liikkeeseen 5 715 000 Yhtiön uutta osaketta (”Osakkeet”) institutionaalisille ja muille valikoidulle sijoittajille. Osakeanti toteutettiin Nordea Pankki Suomi Oyj:n (”Nordea”) järjestämässä nopeutetussa tarjousmenettelyssä (ns. accelerated book-building).

Scanfilin hallitus hyväksyi Osakkeiden merkinnät 14.3.2016. Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Osakkeet tarjottiin institutionaalisille ja muille valikoiduille sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakkeiden merkintähinta asetettiin 3,00 euroon Osakkeelta ja näin ollen Yhtiön Osakeannilla keräämät varat ennen palkkioita ja kuluja ovat 17,1 miljoonaa euroa. Osakkeiden merkintähinta on 9,9 prosenttia alempi kuin Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Osakeannin julkistamista edeltävältä kuukaudelta.  Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiön hallitus hyväksyi Osakkeiden merkinnät 14.3.2016. Osakeannissa merkityt 5 715 000 Osaketta vastaavat noin 9,99 prosenttia kaikista Scanfilin osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia. Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä Osakeannin jälkeen on 63 445 439. Osakkeet odotetaan rekisteröitävän kaupparekisteriin arviolta 15.3.2016. Yhtiö hakee Osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”). Julkisen kaupankäynnin Osakkeilla Nasdaq Helsingissä odotetaan alkavan arviolta 16.3.2016. Osakkeet odotetaan rekisteröitävän sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 16.3.2016.

Osakeannin yhteydessä Yhtiö on sitoutunut niin sanottuun lock-up -sitoumukseen, jonka mukaisesti se on, tietyin poikkeuksin, sitoutunut olemaan laskematta liikkeeseen ja/tai myymättä Scanfilin osakkeita 180 päivän kuluessa Osakeannin toteuttamisen jälkeen.


Helsinki, 15.3.2016

SCANFIL OYJ
Hallitus

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
Puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU                    NASDAQ OMX, Helsinki
                                Keskeiset tiedotusvälineet
                                www.scanfil.com

 

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla. 

Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yleisö ei ole oikeutettu osallistumaan tarjousprosessiin. Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (A) Euroopan talousalueella ainoastaan henkilöille, jotka ovat kokeneita sijoittajia Euroopan Unionin direktiivin (2003/71/EY) Artiklan 2(1)(e) määritelmän ja kussakin relevantissa jäsenvaltiossa lainsäädäntöön täytäntöönpannun mukaisesti, ja (B) Isossa-Britanniassa ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka ovat (i) ammattimaisia sijoittajia Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2) mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja (”high net worth companies, unincorporated associations, etc”) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Nordea Pankki Suomi Oyj (”Nordea”) toimii osakeannissa ainoastaan Scanfil Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä Nordea pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä. Nordea ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Scanfil Oyj:lle, eikä se anna osakeantiin tai muihin tässä viitattuihin asioihin liittyviä neuvoja.

Liitteet