Scanfil Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 25.4.2024

25.4.2024

Scanfil Oyj     Yhtiökokouksen päätökset     25.4.2024 klo 15.45

Scanfil Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 25.4.2024

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin reaaliaikaisena etäkokouksena ilman kokouspaikkaa 25.4.2024 klo 12.00 alkaen yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisesti.

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on vahvistanut vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous käsitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja -politiikan.

Osinko

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,23 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.4.2024 ja osingon maksupäivä on 7.5.2024. 

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Harri Takanen, Thomas Dekorsy, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Juha Räisänen ja Minna Yrjönmäki.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Takasen. Lisäksi hallitus päätti tarkastusvaliokunnan järjestäytymisestä seuraavasti: tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Juha Räisänen (pj), Christina Lindstedt ja Minna Yrjönmäki. 

Hallitus on yhtiökokouksen jälkeen uudelleen arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta. Thomas Dekorsy, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Juha Räisänen ja Minna Yrjönmäki ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Harri Takanen ei ole riippumaton yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkempi kuvaus hallituksen jäsenten riippumattomuusarvioinnista on yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5 000 euroa/kk ja hallituksen jäsenten palkkioksi 3 200 euroa/kk. Lisäksi valiokunnan jäsenelle maksetaan 750 euroa/kokous ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 380 euroa/kk. Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan 380 euroa/fyysinen kokous, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinvaltion ulkopuolella. Hallituksen jäsenten matkakulut maksetaan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen. Ernst & Young Oy toimii myös osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024. Tilintarkastaja on valittu tehtävään määräajaksi, joka päättyy vuoden 2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen esityksen mukaan. Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5 000 000 osaketta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Valtuutus kumoaa 27.4.2023 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

Valtuutus osakeantiin, omien osakkeiden luovuttamiseen sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen esityksen mukaisesti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 000 000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa 27.4.2023 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille ja varmistamaan, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus. Lisäksi hyväksyttiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.scanfil.com/yhtiökokous.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) jäsenestä, joista kaksi koostuu yhtiön kahden suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja on osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kolmas jäsen. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä kahdella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden syyskuun 1. työpäivänä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 9.5.2024 luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com/yhtiökokous.

Scanfil Oyj 

Hallitus

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. www.scanfil.com

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet