SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2015

8.4.2015

SCANFIL OYJ           PÖRSSITIEDOTE     8.4.2015  KLO 14.15

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2015

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.4.2015 pitämässään kokouksessa vahvistanut vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,07 euroa kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2015 ja osingon maksupäivä on 17.4.2015.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Harri Takanen, Jorma J. Takanen, Jarkko Takanen, Riitta Kotilainen ja Christer Härkönen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 2.200 euroa/kk ja hallituksen jäsenen palkkioksi 1.700 euroa/kk.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Takasen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen esityksen mukaan.

Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 osaketta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista pääomaa.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutus kumoaa 8.4.2014 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen esityksen mukaan.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 22.4.2015 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com.
 

 

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. (08) 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                  Keskeiset tiedotusvälineet
                 www.scanfil.com

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on lähes 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfilin toiminnassa keskeistä on vertikaalisesti integroitunut tuotantojärjestelmä sekä palvelukokonaisuuden ja toimitusketjun hallinnan tarjoaminen asiakkaille tuotteen koko elinkaaren ajalle. Yhtiön asiakkaita ovat kansainväliset toimijat muun muassa automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alalta sekä yritykset jotka toimivat kaupungistumiseen liittyvillä toimialoilla. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa, Saksassa ja Suomessa.