SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 24.4.2019

24.4.2019

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2019 klo 13.30

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 24.4.2019

Tilinpäätös
Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 24.4.2019 vahvistanut vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Osinko
Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,13 euroa kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 26.4.2019 ja osingon maksupäivä on 6.5.2019.

Hallitus ja tilintarkastaja
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Harri Takanen, Jarkko Takanen, Christer Härkönen, Bengt Engström ja Christina Lindstedt.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Takasen. Hallitus päätti lisäksi valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti: tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Christina Lindstedt sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Bengt Engström.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 3 800 euroa/kk ja hallituksen jäsenten palkkioksi 2 200 euroa/kk ja lisäksi valiokunnan jäsenelle 550 euroa/kokous. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen esityksen mukaan.
Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 osaketta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutus kumoaa 25.4.2018 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

Valtuutus osakeantiin
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen esityksen mukaan.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 13.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa 25.4.2018 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (valtuutus rekisteröity 05.06.2018/09:36:50). Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.

Valtuutus optio-oikeuksien antamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämän osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien antamisesta Scanfil –konsernin avainhenkilöille.

Optio-ohjelman mukaisten optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 900.000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 300.000 merkitään tunnuksella 2019A, 300.000 merkitään tunnuksella 2019B ja 300.000 merkitään tunnuksella 2019C. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 900.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Optio-ohjelman mukaisilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2019A on 1.5.2022 – 30.4.2024, optio-oikeudella 2019B 1.5.2023 – 30.4.2025 ja optio-oikeudella 2019C 1.5.2024 – 30.4.2026.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2019A on Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ Helsinki Oy:ssä 1.3.2019 – 31.3.2019, optio-oikeudella 2019B Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ Helsinki Oy:ssä 1.3.2020 – 31.3.2020 ja optio-oikeudella 2019C Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ Helsinki Oy:ssä 1.3.2021 – 31.3.2021. Osakkeen merkintähinta merkitään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta ja kaikista muista ehdoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 8.5.2019 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com.

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. (08) 4882 111

JAKELU NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 10 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 300 henkilöä.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.