SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.4.2013

18.4.2013

SCANFIL OYJ           PÖRSSITIEDOTE     18.4.2013  KLO 14.15

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.4.2013

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 18.4.2013 pitämässään kokouksessa vahvistanut vuoden 2012 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,04 euroa kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 23.4.2013 ja osingon maksupäivä on 30.4.2013.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Jorma J. Takanen, Jarkko Takanen ja Tuomo Lähdesmäki, sekä uusina jäseninä Harri Takanen ja Riitta Kotilainen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 2.000 euroa/kk ja hallituksen jäsenen palkkioksi 1.500 euroa/kk. 

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Takasen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan.

Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 osaketta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista pääomaa.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutus kumoaa 19.4.2012 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 750.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 750.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä maaliskuussa 2013, 2014 ja 2015. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2013A on 1.5.2016 – 30.4.2018, optio-oikeudella 2013B 1.5.2017 – 30.4.2019 ja optio-oikeudella 2013C 1.5.2018 – 30.4.2020. Merkintäajan alkaminen edellyttää hallituksen vuosittain määrittämien tuotannollisten tai taloudellisten tavoitteiden täyttymistä. Optio-ohjelman ehdot ovat kokonaisuudessa nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.scanfil.fi/sijoittajat/yhtiokokous2013.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 2.5.2013 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com.

 

SCANFIL OYJ

 

Petteri Jokitalo
toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo, puh. (08) 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                  Keskeiset tiedotusvälineet
                  www.scanfil.com

 

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on yli 35 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.

Scanfil-konsernin osakkuusyhtiö:
Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä aktivointiratkaisuja, -välineitä ja –laitteita sekä tavaramerkeille että kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia. Greenpoint Oy palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa. www.greenpoint.fi