SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 12.4.2016

12.4.2016

SCANFIL OYJ           PÖRSSITIEDOTE     12.4.2016  KLO 13.40

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 12.4.2016

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 12.4.2016 vahvistanut vuoden 2015 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen täsmennetyn esityksen mukaisesti yhteensä 0,0799 euroa kutakin osaketta kohden huomioiden yhtiön nykyinen osakemäärä. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 14.4.2016 ja osingon maksupäivä on 21.4.2016. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Harri Takanen, Jarkko Takanen, Christer Härkönen ja Bengt Engström sekä uutena jäsenenä Christina Lindstedt. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 2.200 euroa/kk ja hallituksen jäsenen palkkioksi 1.700 euroa/kk.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Takasen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen esityksen mukaan.

Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 osaketta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutus kumoaa 8.4.2015 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen esityksen mukaan.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 13.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa 8.4.2015 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta Scanfil-konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 900.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 900.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin NASDAQ Helsinki Oy:ssä maaliskuussa 2016, 2017 ja 2018. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2016A on 1.5.2019 – 30.4.2021, optio-oikeudella 2016B 1.5.2020 – 30.4.2022 ja optio-oikeudella 2016C 1.5.2021 – 30.4.2023. Merkintäajan alkaminen edellyttää hallituksen vuosittain määrittämien tuotannollisten tai taloudellisten tavoitteiden täyttymistä. Optio-ohjelman ehdot ovat kokonaisuudessa nähtävillä yhtiön verkkosivuilla www.scanfil.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 26.4.2016 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com.

 

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. (08) 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ Helsinki
                   Keskeiset tiedotusvälineet
                   www.scanfil.com

 

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 16 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3500 henkilöä