SCANFIL OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS OPTIO-OHJELMASTA

21.11.2017

SCANFIL OYJ     PÖRSSITIEDOTE           21.11.2017  KLO 14.45

SCANFIL OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS OPTIO-OHJELMASTA

Scanfil Oyj:n yhtiökokous 12.4.2016 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä voi olla yhteensä enintään 900.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 900.000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta (”Optio-ohjelma 2016”). Valtuutuksen perusteella hallitus on aikaisemmin 8.12.2016 myöntänyt Optio-ohjelman 2016 erästä 2016A 250 000 optio-oikeutta.

Scanfil Oyj:n hallitus on tänään 21.11.2017 päättänyt edellä mainitun yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 250 000 optio-oikeuden antamisesta Optio-ohjelmasta 2016 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Petteri Jokitalo 110 000 kpl, Tomi Takanen 20 000 kpl, Kai Valo 20 000 kpl, Timo Sonninen 20 000 kpl, Mats Lundin 20 000 kpl, Markku Kosunen 20 000 kpl ja Kristoffer Asklöv 20 000 kpl, sekä 20 000 kpl hallituksen myöhemmin nimeämälle henkilölle. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2016B. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2016B merkintäaika on 1.5.2020 – 30.4.2022. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2016B on 3,57 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3 – 31.3.2017.

Optio-ohjelman 2016(A)-(C) ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä luettavissa Scanfil Oyj:n kotisivuilla.
 

SCANFIL OYJ

Hallitus
 

Lisätiedot:
Hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen
puh. +358 8 4882 111
 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                  Keskeiset tiedotusvälineet
                  www.scanfil.com
 

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.
 

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 10 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 300 henkilöä.

Liitteet