Scanfil Oyj:n hallituksen päätös optio-ohjelmasta

27.10.2022

Scanfil Oyj     Pörssitiedote      28.10.2022 klo 8:00

Scanfil Oyj:n hallituksen päätös optio-ohjelmasta

Scanfil Oyj:n yhtiökokous 21.4.2022 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta Scanfil-konsernin avainhenkilöille ja päättämään optio-ohjelman ehdoista enintään 1 200 000 optio-oikeudelle. Scanfil Oyj:n hallitus on tänään 28.10.2022 päättänyt edellä mainitun yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella optio-ohjelman ehdoista (”Optio-ohjelma 2022”) ja 1 200 000 optio-oikeuden liikkeeseenlaskusta.

Samassa yhteydessä toimitusjohtajalle, johtoryhmän jäsenille ja 17 muulle avainhenkilölle jaettiin yhteensä 316 000 optio-oikeutta: toimitusjohtaja Petteri Jokitalo 120 000 kpl, kullekin johtoryhmän jäsenelle 20 000 kpl ja 17 muille avainhenkilölle yhteensä 96 000 kpl. Jaetut optio-oikeudet merkitään tunnuksilla ”2022AI” ja ”2022AII”.

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuksien 2022AI ja 2022AII merkintäaika on 1.5.2025–30.4.2027. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet.

Optio-oikeudet, joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksille 2022AI ja 2022AII on Scanfil Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.11–30.11.2022.

Optio-ohjelman ehdot

Optio-ohjelman kokonaismäärä on enintään 1 200 000 optio-oikeutta ja ne annetaan vastikkeetta. Näistä optio-oikeuksista 400 000 merkitään tunnuksilla 2022AI ja 2022AII, 400 000 2022BI ja 2022BII sekä 400 000 2022CI ja 2022CII. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 200 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Merkintäaika optio-oikeuksille 2022AI ja 2022AII on 1.5.2025–30.4.2027, optio-oikeuksille 2022BI ja 2022BII 1.5.2026–30.4.2028, ja optio-oikeuksille 2022CI ja 2022CII 1.5.2027–30.4.2029. Yhteensä optio-oikeuksien kokonaismäärä voi olla 1 200 000 ja ne oikeuttavat avainhenkilöt merkitsemään yhteensä 1 200 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Osakkeiden merkintähinnat optio-oikeuksille 2022AI ja 2022AII ovat yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.11.2022–30.11.2022, optio-oikeuksille 2022BI ja 2022BII yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.11.2023–30.11.2023, ja optio-oikeuksille 2022CI ja 2022CII yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.11.2024–30.11.2024. Osakkeiden merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan omaan pääoman rahastoon.

Hallitus päättää optio-oikeuksien antamisesta sekä kaikista niihin liittyvistä ehdoista.

Yksityiskohtaiset ehdot löytyvät tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä https://www.scanfil.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/optio-ohjelma

Scanfil Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen
puh. 08 4882 111

Scanfil lyhyesti
Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaidensa käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduulit tai integroidut tuotteet muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. www.scanfil.com

 

Liitteet