Scanfil Oyj: Ennätysliikevaihtoa ja –voittoa tukivat kasvaneet asiakasvolyymit ja komponenttien saatavuuden parantuminen

26.4.2023

Scanfil Oyj       Osavuosikatsaus     26.4.2023 klo 8.00

Scanfil Oyj: Ennätysliikevaihtoa ja –voittoa tukivat kasvaneet asiakasvolyymit ja komponenttien saatavuuden parantuminen

Tammi–maaliskuu

  • Liikevaihto oli 224,6 milj. euroa (1-3 2022: 196,6), kasvua 14,2 %
  • Liikevoitto oli 15,1 (10,3) milj. euroa, kasvua 46,3 %
  • Liikevoittomarginaali oli 6,7 % (5,3 %)
  • Tulos oli 11,8 (8,0) milj. euroa, kasvua 46,9 %
  • Tulos/osake oli 0,18 (0,12) euroa
  • Osinkoehdotus 0,21 (0,19) euroa/osake. Osinko on kasvanut kymmenen vuotta peräkkäin

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2023

Scanfil päivitti 12.4.2023 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton ennusteitaan.

Scanfil arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan 880–940 (21.2.2023 julkaistu arvio: 820–890) milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 56–64 (49–55) milj. euroa.

AVAINLUVUT

1-3 2023

1-3 2022

Muutos, %

1-12 2022

Liikevaihto, milj.euroa

224,6

196,6

14,2

843,8

Liikevoitto, milj.euroa

15,1

10,3

46,3

45,4

Liikevoitto, %

6,7

5,3

 

5,4

Tulos, milj.euroa

11,8

8,0

46,9

35,0

Tulos/osake, euroa

0,18

0,12

46,6

0,54

Oman pääoman tuotto, %

20,3

15,2

 

16,1

Omavaraisuusaste, %

46,5

45,4

 

45,3

Nettovelkaantumisaste, %

38,7

36,9

 

37,8

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj.euroa

-0,9

-13,6

 

10,2

Henkilöstö keskimäärin

3 603

3 296

9,3 

3 403

TOIMITUSJOHTAJA PETTERI JOKITALO:

”Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli ennätystasolla, 224,6 milj. euroa, jossa oli kasvua viime vuoteen verrattuna 14 prosenttia. Asiakaskysyntä oli vahvaa Energy & Cleantech, Medtech & Life Science, Connectivity ja Automation & Safety -asiakassegmenteissä. Vankan asiakaskysynnän lisäksi toimitusvolyymejä tuki nopeasti parantunut elektroniikkakomponenttien saatavuustilanne, joka näkyi myös reippaasti vähentyvinä komponenttien spot-markkinaostoina.

Olen erityisen tyytyväinen liikevoiton kehitykseen. Neljänneksen liikevoitto (15,2 milj. euroa) kasvoi 47 prosenttia vuoden takaisesta. Saavutettu 6,7 prosentin liikevoittomarginaali on korkein vuosineljänneksen marginaali kahteen vuoteen ja lähestyy 7 prosentin tavoitetasoa. Liikevoiton positiiviseen kehitykseen myötävaikutti  tuotantokapasiteetin korkea käyttöaste, komponenttitilanteen kohentumisen seurauksena parantunut toiminnan tehokkuus sekä kustannusinflaation vaikutusten onnistunut hallinta.

Vastataksemme kasvavaan asiakaskysyntään ja nouseviin toimitusvolyymeihin, olemme investoineet tehtaidemme tuotantokapasiteettiin. Kesällä 2023 otamme käyttöön uusia elektroniikan valmistuslinjoja Sieradzin ja Atlantan tehtailla. Lisäksi suunnittelemme merkittävää tehdasrakennuksen laajennusta Sieradziin.

Scanfilin rahoitusasema on vahva ja mahdollistaa tarvittavat kasvuinvestoinnit. Omavaraisuusaste neljänneksen lopussa oli 46,5 prosenttia ja netto-velkaantumisaste 38,7 prosenttia.  Käyttöpääoman- ja varastonhallinta jatkuu keskeisenä fokusalueena.

Scanfilin asiakkaiden kysyntänäkymät vuodelle 2023 ovat vahvistuneet entisestään. Erityisesti energiatehokkuutta lisäävän ja vihreään siirtymän mahdollistavan teknologian kysyntänäkymä on erinomainen, erityisesti Euroopassa. Liiketoiminnan lähiajan riskit liittyvät pääasiassa geopolitiikkaan ja talouden kehittymiseen Euroopassa ja globaalisti sekä niiden mahdollisiin vaikutuksiin asiakkaidemme kysyntään ja liiketoimintaedellytyksiin.

Olen tyytyväinen vahvasti alkaneeseen alkuvuoteen ja luottavainen loppuvuoden vahvaan näkymään. Haluan kiittää sitoutunutta henkilöstöämme hyvästä työstä ja asiakkaitamme tuesta ja luottamuksesta.”

LIIKEVAIHTO

Konsernin tammi–maaliskuun liikevaihto oli  224,6 (196,6) milj. euroa, kasvua 14,2 % viime vuoteen verrattuna. Liikevaihto sisältää 7,9 (17,0) milj. euroa spot-markkinaostojen laskutusta, joka oli Scanfilille matalakatteista tai katteetonta. Liikevaihto ilman spot-markkinaostoja kasvoi 20,7 %.

LIIKEVAIHTO ASIAKASSEGMENTEITTÄIN

Advanced Consumer Applications
Liikevaihto oli 51,3 (55,0) milj. euroa, laskua 6,7 % verrattuna tammi-maaliskuuhun 2022.

Automation & Safety
Liikevaihto oli 52,5 (42,6) milj. euroa, kasvua 23,4 %. Kysyntä oli hyvää segmentin kaikissa asiakkuuksissa.

Connectivity
Liikevaihto oli 13,2 (10,8) milj. euroa, kasvua 22,8 %. Kysyntä kasvoi kehittyneissä kuulonsuojausjärjestelmissä.

Energy & Cleantech
Liikevaihto oli 67,5 (54,6) milj. euroa, kasvua 23,8 %. Kysyntä oli hyvää kierrätysratkaisuissa sekä uusiutuvan energian ja  ja energiatehokkuuden ratkaisuissa.

Medtec & Life Science
Liikevaihto oli 40,0 (33,7) milj. euroa, kasvua 18,7 %. Kysyntä jatkoi tasaista kasvuaan.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli noin 13 % (17 %) ja kymmenen suurimman asiakkaan osuus noin 55 % (55 %).

LIIKEVOITTO

Konsernin liikevoitto tammi–maaliskuussa oli 15,1 (10,3) milj. euroa, 6,7 % (5,3 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa nosti hyvän asiakaskysynnän jatkuminen ja komponenttien saatavuuden parantuminen, joka vaikutti myönteisesti myös tuotannon tehokkuuteen.

TULOS

Katsauskauden tulos oli 11,8 (8,0) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,18 (0,12) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 18,7 % (14,0 %).

Konsernin efektiivinen veroaste oli 18,9 % (14,1 %). Veroasteeseen vaikutti positiivisesti 0,3 milj. euron veronpalautus, joka liittyi keskinäiseen sopimus-menettelyyyn Puolassa koskien verovuotta 2014. Vertailuvuoteen vaikutti siirtohinnoittelua koskeva 0,4 milj. euron verosaatava, johon liittyen Scanfil sai Puolan valtionvarainministeriöltä myönteisen päätöksen. Lisäksi Puolan erityistalousalueelle tehtyihin investointeihin liittyvät verohelpotukset vaikuttivat 0,2 milj. euroa.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin tammi-maaliskuun 2023 osavuosikatsaustiedotteesta ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

Teams-kokous

Englanninkielinen Teams-kokous analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä, 26.huhtikuuta 2023, klo 10.00–11.00. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Petteri Jokitalo.

Tilaisuuteen voi liittyä täällä. Yleisö voi kysyä kysymyksiä tilaisuuden lopussa.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja esitysmateriaali tulee saataville Scanfilin nettisivuille myöhemmin saman päivän aikana.

Scanfil Oyj

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. 08 4882 111

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativista asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu kymmenen tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä esityksessä ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän esitykseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä esityksessä ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tämän esityksen päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet