SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2020

18.2.2021

SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 18.2.2021 KLO 8.00

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2020

Q4/20 ja 2020: Vakaa suoritus poikkeuksellisena vuonna. Asiakaskysyntä piristyi loppuvuonna.

Loka – joulukuu

 • Liikevaihto 154,1 (Q4 2019: 154,7) milj. euroa, laskua 0,4 %
 • Oikaistu liikevoitto* 10,4 (10,0) milj. euroa, 6,8 % (6,5%) liikevaihdosta, kasvua 3,9 %
 • Liikevoitto 4,3 (10,0) milj. euroa, 2,8 % (6,5 %) liikevaihdosta, laskua 56,9 %
 • Voitto neljännellä neljänneksellä 3,1 (9,8) milj. euroa
 • Tulos / osake 0,05 (0,15) euroa, oikaistu tulos / osake 0,14 euroa

Tammi – joulukuu

 • Liikevaihto 595,3 (1-12/ 2019: 579,4) milj. euroa, kasvua 2,7 %
 • Oikaistu liikevoitto** 39,1 (39,4) milj. euroa, 6,6 % (6,8%) liikevaihdosta, laskua 0,7 %
 • Liikevoitto 44,4 (35,3), milj. euroa 7,5 % (6,1 %) liikevaihdosta kasvua 25,8 %
 • Voitto katsauskaudella 36,9 (28,1) milj. euroa
 • Tulos / osake 0,57 (0,44) euroa, oikaistu tulos / osake 0,50 euroa
 • Hallitus esittää vuodelta 2020 maksettavaksi osinkoa 0,17 (0,15) euroa per osake, kasvua 13,3%

* Liikevoitto sisältää oikaisueriä yhteensä -6,1 milj. euroa, joka koostuu saksalaisen tytäryhtiön Scanfil GmbH:n tehtaan sulkemisesta aiheutuvista kuluista.

** Liikevoitto sisältää oikaisueriä yhteensä +5,3 milj. euroa, joka koostuu edellä mainitusta Scanfil GmbH:n tehtaan sulkemisesta aiheutuvista kuluista ja kiinalaisen tytäryhtiön Scanfil (Hangzhou) Co. Ltd.:n myyntivoitosta +11,4 milj.

Tulevaisuuden näkymät
Scanfil arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 600 – 640 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 40 – 44 milj. euroa.

Vuoden 2021 ohjeistukseen liittyy epävarmuutta johtuen tiettyjen materiaalien, erityisesti puolijohteiden, saatavuudesta ja covid-19-pandemian mahdollisista kielteisistä vaikutuksista asiakkaiden kysyntään sekä ostomateriaalien hankintaketjun toimituskykyyn.

Pitkän aikavälin tavoite
Scanfilin pitkän aikavälin tavoite: Vuonna 2023 Scanfil tavoittelee orgaanisesti 700 milj. euron liikevaihtoa ja 7 % liikevoittotasoa.

AVAINLUVUT
Q4/2020 Q4/2019 Muutos % 2020 2019 Muutos %
Liikevaihto, milj. euroa 154,1 154,7 -0,4 % 595,3 579,4 2,7 %
Liikevoitto, milj. euroa 4,3 10,0 -56,9 % 44,4 35,3 25,5 %
Liikevoitto, oikaistu, milj. euroa 10,4 10,0 3,9 % 39,1 39,4 -0,7 %
Liikevoitto, % 2,8 6,5 7,5 6,1
Liikevoitto, oikaistu, % 6,8 6,5 6,6 6,8
Tulos, milj. euroa 3,1 9,8 -68,1 % 36,9 28,1 31,4 %
Tulos, oikaistu, milj. euroa 7,5 9,8 -23,2 % 32,5 32,1 1,2 %
Tulos/osake, euroa 0,05 0,15 -67,6 % 0,57 0,44 31,2 %
Tulos/osake, oikaistu, euroa 0,14 0,15 -4,6 % 0,50 0,50 1,1 %
Oman pääoman tuotto, % 21,1 18,0
Oman pääoman tuotto, oikaistu, % 18,4 20,4
Omavaraisuusaste, % 54,3 49,1
Nettovelkaantumisaste, % 9,9 27,7
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 35,2 35,9 -1,8 %
Henkilöstö keskimäärin 3 387 3 530 -4,1 %

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

Neljännen kvartaalin liikevaihto oli 154,1 milj. euroa. Erityisesti myynti ”Medtec&Life Science”, ”Energy&Automation” ja ”Consumer Applications” –segmenteissä oli ilahduttavan vahvaa ja useiden asiakkaiden kysyntä johon covid-19-pandemia vaikutti negatiivisesti alkuvuonna, toipui neljännellä kvartaalilla.

Kvartaalin oikaistu liikevoitto oli 10,4 milj. euroa eli 6,8 % liikevaihdosta. Onnistuimme covid-19 vastatoimissamme ja henkilöstön ja tehtaiden suorituskyky säilyi hyvällä tasolla.

Vuosi 2020 oli meiltä vahva operatiivinen suoritus poikkeuksellisen haastavissa olosuhteissa ja osoitus Scanfilin henkilöstön kyvykkyydestä ja kustannusrakenteen joustavuudesta. Covid-19- pandemia leimasi vuotta ja toiminnan vahvana painopisteenä oli henkilöstön terveys ja asiakastoimitusten sujuvuus. Liikevaihto vuonna 2020 oli 595,3 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 39,1 MEUR eli 6,6 % liikevaihdosta.
Hangzhoun tehtaan myynti toteutui heinäkuussa, ja Scanfil keskittyy Kiinassa elektroniikan ja integroitujen tuotteiden valmistukseen Suzhoun tehtaalla. Joulukuussa tehtiin päätös Hampurin tehdas sulkemisesta ja tehtaan tuotannon jatkamisesta muilla Scanfilin tehtailla Saksassa ja Puolassa. Tuotannon siirrot ja tehtaan alasajamisen on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2021 kolmannen kvartaalin loppuun mennessä ja järjestelyn odotetaan tuovan noin 2,5 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Toimien tarkoituksena on varmistaa ja edelleen parantaa Scanfilin tehdasverkoston suoritus- ja kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.
Vuoden 2020 raportoitu liikevoitto, 44,4 milj. euroa, sisältää Hangzhoun tehtaan myyntivoiton ja Hampurin tehtaan sulkemisesta aiheutuvat oikaisuerät.

Hallitus esittää vuodelta 2020 maksettavaksi osinkoa 0,17 euroa/osake. Mikäli kevään yhtiökokous hyväksyy osinkoehdotuksen, Scanfil nostaa osinkoaan jo kahdeksantena peräkkäisenä vuonna. Samanaikaisesti osingonjakosuhde on pysytellyt tavoitteen mukaisessa, noin kolmasosassa osakekohtaisesta tuloksesta.

Strateginen tahtotilamme on laajentaa asiakaskuntaa ja lisätä markkinaosuuttamme erityisesti Saksassa ja laajemmin Keski-Euroopassa. Alueen sopimusvalmistusmarkkina on erittäin kiinnostava ja tarjoaa suuren kasvupotentiaalin Scanfilille. Ajatuksena on tarjota asiakkaille sekä paikallista valmistuskumppanuutta Wuthan tehtaalta Saksassa kuin myös Scanfilin globaalia kumppanuutta, tehdasverkostoa ja palvelutarjontaa. Etenimme näiden tavoitteiden suhteen positiivisesti vuoden aikana; liikevaihto Keski-Euroopassa kehittyi myönteisesti ja teimme alueella uusia globaaleja sopimuksia paikallisten nykyasiakkaiden kanssa.

Lähdemme luottavaisin mielin vuoteen 2021. Asiakkaidemme ennusteet alkaneelle vuodelle ovat pääsääntöisesti kasvusuunnassa ja lähdemme tavoittelemaan niin liikevaihdon kuin myös liikevoiton kasvua. On kuitenkin selvä, että vuoteen liittyy myös epävarmuutta: esimerkiksi covid-19-pandemia ei ole vielä ohi, ja on myös merkkejä siitä, että tiettyjen materiaalien saatavuuteen liittyy riskejä. Riskit on tunnistettu ja toimenpiteet on määritetty ja käynnistetty riskien hallitsemiseksi.

Vuodelle 2023 asettamamme pitkän tähtäimen tavoitteemme on saavuttaa orgaanisesti 700 milj. euron liikevaihto ja 7 % liikevoittotaso. Lisäksi tutkimme aktiivisesti yritysostomahdollisuuksia erityisesti Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa.

Olen tyytyväinen suoritukseemme vuonna 2020. Kiitos sitoutuneelle henkilöstölle sekä asiakkaille ja muille sidosryhmille luottamuksesta.”

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 595,3 (579,4) milj. euroa, kasvua 2,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa vuoden 2019 toisella kvartaalilla tapahtuneesta HASECin liiketoiminnan hankinnasta.

Asiakassegmenteittäin liikevaihto kehittyi seuraavasti: ”Communication” – segmentin liikevaihto kasvoi 12,0 milj. euroa (15,0 %). Liikevaihto kasvoi tukiasematuotteiden alkuvuoden hyvän kysynnän seurauksena. Hangzhoun tehtaan luovutuksella heinäkuussa ei ollut vuositasolla merkittävää vaikutusta ”Communication”-segmentin liikevaihtoon, koska asiakkaat siirsivät osittain tilauksensa Scanfilin muille yksiköille. Tämä myynti oli kuitenkin pääosin välitysmyyntiä, jolla ei ollut merkittävää tulosvaikutusta.
”Consumer Applications”-segmentin liikevaihto laski vuoden takaiseen 19,5 milj. euroa (18,1 %). Covid-19-pandemian negatiiviset vaikutukset näkyivät erityisesti tämän segmentin koko vuoden kysynnässä, vaikka kysyntä piristyi selvästi vuoden viimeisellä neljänneksellä.

”Energy & Automation” – asiakassegmentin kysyntä kasvoi 15,4 milj. euroa (13,8 %). Kysynnän kasvu tuli laajasti koko asiakaskunnasta.

”Industrial”-segmentin liikevaihto kasvoi 8,8 milj. euroa (5,1 %) pääosin vuoden 2019 toisella neljänneksellä tehdyn HASEC-yritysoston seurauksena.

”Medtec & Life Science”-asiakassegmentin liikevaihto säilyi vuositasolla viime vuoden tasolla.
Konsernin liikevoitto tammi-joulukuussa oli 44,4 (35,3) milj. euroa, joka on 7,5 % (6,1 %) liikevaihdosta. Katsauskauden tulos oli 36,9 (28,1) milj. euroa. Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,57 (0,44) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 19,5 % (17,0 %). Tunnuslukujen parantuminen johtuu pääosin alla kerrotuista oikaisueristä.

Liikevoitto sisältää oikaisueriä yhteensä +5,3 milj. euroa. Oikaisuerät koostuvat kiinalaisen tytäryhtiön Scanfil (Hangzhou) Co. Ltd.:n osakekannan myyntivoitosta sekä saksalaisen tytäryhtiön Scanfil GmbH:n Hampurin tehtaan sulkemisesta aiheutuvista kuluista.

Hangzhoun tytäryhtiön kauppa toteutui 14.7.2020 ja sen tuoma positiivinen vaikutus liikevoittoon oli 11,4 milj. euroa, josta oman pääoman muuntoeroja oli 7,9 milj. euroa.

Hampurin tehtaan henkilöstöä koskeva konsultaatioprosessi saatiin päätökseen 17.12.2020 ja Scanfil GmbH päätti sulkea Hampurin tehtaan. Tuotanto jatkuu Scanfil-konsernin Wuthan tehtaalla Saksassa ja Sierazin tehtaalla Puolassa.

Järjestelystä arvioidaan aiheutuvan noin 6,1 milj. euron kertaluonteiset kulut, jotka on kirjattu vuoden 2020 viimeiselle neljännekselle. Järjestelyn odotetaan tuovan noin 2,5 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Toimenpiteiden on arvioitu olevan valmiina vuoden 2021 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä.

Edellisen vuoden liikevoitto sisältää oikaisueriä yhteensä -4,0 milj. euroa, joka koostuu HASEC-Elektronik GmbH:n hankintaan liittyvistä kuluista 0,4 milj. euroa sekä Scanfil GmbH:n liiketoimintaan liittyvästä konserniliikearvon alaskirjauksesta 3,6 milj. euroa.

Oikaistu liikevoitto oli 39,1 (39,4) milj. euroa ja 6,6 (6,8) % liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto laski 0,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Hangzhoun tytäryhtiön myynnin seurauksena osa ”Communications”- segmentin liikevaihdosta oli alhaisen kannattavuuden välitysmyyntiä, joka alensi kannattavuutta.
Lisäksi covid-19-pandemia aiheutti tuottavuuden laskua ja lisäkustannuksia, joita on kuvattu tarkemmin Covid-19-pandemian vaikutukset katsauskaudella -kappaleessa

Konsernin alhainen efektiivinen verokanta 11,7 % johtuu pääasiassa Kiinan tytäryhtiön Scanfil (Hangzhou) Co., Ltd:n alhaisesta myyntivoiton verosta ja Puolan erityistalousalueelle tehtyihin investointeihin liittyvistä verohelpotuksista.

Konsernin liikevaihto loka-joulukuussa oli 154,1 (154,7) milj. euroa ja liikevoitto 4,3 (10,0) milj. euroa, 2,8 % (6,5 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto oli 10,4 milj. euroa, 6,8 % liikevaihdosta. Neljännen kvartaalin liikevoitto sisältää saksalaisen tytäryhtiön Scanfil GmbH:n tehtaan sulkemisesta kirjatut 6,1 milj. euron kulut. Loka-joulukuun tulos oli 3,1 (9,8) milj. euroa.

Varsinainen yhtiökokous 2021 ja hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 22.4.2021 yhtiön pääkonttorissa Sievissä.

Osinko vuodelta 2020
Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti vuosittaisesta tuloksesta n. 1/3.
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 73 734 335,62 euroa sisältäen jakamattomia voittovaroja 41 558 744,08 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,17 (0,15) euroa/osake eli yhteensä 10 960 113,35 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 3.5.2021.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Scanfil Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiöko-koukselle Scanfil Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi julkaistaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Yhtiö julkaisee yhtiökokouskutsun myöhemmin erikseen.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin tilinpäätöstiedotteesta 1.1. – 31.12.2020 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen tilinpäätöstiedote julkaistaan pdf-tiedostona tämän
pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

Webcast Q4 ja 2020 tuloksesta

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestämme webcast-lähetyksen 18.2.2021 klo 10.00 Tilaisuus on seurattavissa osoitteessa https://scanfil.videosync.fi/2020-tulokset. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Petteri Jokitalo. Webcastissa on mahdollista esittää kysymyksiä kirjallisesti. On demand -taltiointi lähetyksestä on saatavilla yhtiön www-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
CEO

Lisätiedot:
CEO Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuspartneri ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 11 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 500 henkilöä.

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet