SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2019

19.2.2020

SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2020 KLO 8.00

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2019

Q4/19 ja 2019: Odotetun vahva neljäs kvartaali, vuositasolla vakaata kehitystä

Loka – joulukuu 2019
– Liikevaihto 154,7 (Q4 2018: 140,2) milj. euroa, kasvua 10,3 %
– Liikevoitto 10,0 (7,5) milj. euroa, 6,5 % ( 5,4 %) liikevaihdosta, kasvua 33,2 %
– Voitto katsauskaudella 9,8 (6,4) milj. euroa
– Tulos / osake 0,15 (0,10) euroa

Tammi – joulukuu 2019
– Liikevaihto 579,4 (1-12/ 2018: 563,0) milj. euroa, kasvua 2,9 %
– Oikaistu liikevoitto* 39,4 milj. euroa, 6,8 % liikevaihdosta
– Liikevoitto 35,3 (37,8), milj. euroa 6,1 % (6,7 %) liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 28,1 (28,9) milj. euroa
– Tulos / osake 0,44 (0,45) euroa, oikaistu tulos / osake 0,50 euroa
– Hallitus esittää vuodelta 2019 maksettavaksi osinkoa 0,15 (0,13) euroa per osake

* Tammi-joulukuun oikaisuerät sisältävät Scanfil Electronics GmbH:n (entinen nimi HASEC-Elektronik GmbH) hankintakulut (0,4 milj. euroa) sekä Scanfil GmbH:n liikearvon alaskirjauksen (3,6 milj. euroa).

Tulevaisuuden näkymät

Scanfil arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 590 – 640 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 39 – 43 milj. euroa. Arvio perustuu tämän hetkiseen käsitykseen koronaviruksen vaikutuksista. Vuoden 2020 ohjeistukseen liittyy kuitenkin poikkeuksellista epävarmuutta, joka johtuu koronavirusepidemian mahdollisista kielteisistä vaikutuksista asiakkaiden kysyntään ja erityisesti Kiinan tilanteeseen.

Pitkän aikavälin tavoite

Scanfil on päivittänyt pitkän aikavälin tavoitteensa: Vuonna 2023 Scanfil tavoittelee orgaanisesti 700 milj. euron liikevaihtoa ja 7 % liikevoittotasoa.

Avainluvut
Q4/2019 Q4/2018 Muutos % 2019 2018 Muutos %
Liikevaihto, milj.euroa 154,7 140,2 10,3 % 579,4 563,0 2,9 %
Liikevoitto, milj.euroa 10,0 7,5 33,2 % 35,3 37,8 -6,4 %
Liikevoitto, oikaistu, milj. euroa 10,0 7,5 33,2 % 39,4 37,8 4,2 %
Liikevoitto, % 6,5 5,4 6,1 6,7
Liikevoitto, oikaistu, % 6,5 5,4 6,8 6,7
Tulos, milj.euroa 9,8 6,4 52,2 % 28,1 28,9 -2,7 %
Tulos, oikaistu, milj.euroa 9,8 6,4 52,2 % 32,1 28,9 11,1 %
Tulos/osake, euroa 0,15 0,10 50,0 % 0,44 0,45 -3,3 %
Tulos/osake, oikaistu, euroa 0,15 0,10 50,0 % 0,50 0,45 10,5 %
Oman pääoman tuotto, % 18,0 21,5
Oman pääoman tuotto, oikaistu, % 20,4 21,5
Omavaraisuusaste, % 49,1 47,7
Nettovelkaantumisaste, % 27,7 19,5
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj.euroa 35,9 29,0 23,4 %
Henkilöstö keskimäärin 3 530 3 414 3,4 %

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

Neljännen kvartaalin liikevaihto oli vuoden vahvin, 155 milj. euroa. Kasvua vuoden takaiseen kertyi noin 15 milj. euroa eli 10 %. Kasvusta reilu kolmannes oli orgaanista ja loput tulivat kesäkuussa tehdystä HASEC-Elektronik GmbH:n hankinnasta. Liikevaihto kasvoi vuositasolla kaikissa asiakassegmenteissä lukuunottamatta ”Communication” – segmenttiä. Erityisesti ”Industrial” ja ”Medtec” –segmenttien liikevaihto kehittyi vahvasti.

Vuoden neljännen kvartaalin kannattavuus, 6,5 % liikevaihdosta, oli odottamallamme tasolla. Liikevoitto kasvoi vuoden takaiseen verrattuna 33 % ja oli 10 milj. euroa. Tehtaiden suorituskyky oli yleisesti hyvä, mutta odotetusti ja perinteisesti joulukuun liikevaihtoa sekä tulosta rasitti asiakaskysynnän rauhoittuminen joulun alla ja arkipyhien määrä.

Koko vuoden osalta menimme eteenpäin niin operatiivisesti kuin myös strategisesti. Vuoden 2019 liikevaihto oli 579 milj. euroa, jossa oli kasvua vuoden takaiseen noin 3 %. Vuoden ensimmäinen puolisko oli meille liikevaihdollisesti haastava johtuen muutaman merkittävän asiakkaan laskevasta kysynnästä. Vuoden toisella puoliskolla pääsimme kiinni kasvuun, niin HASEC:in hankinnan kautta kuin myös orgaanisesti. Koko vuoden oikaistu liikevoitto oli 39,4 milj. euroa eli 6,8 % liikevaihdosta. Suhteellinen kannattavuus kehittyi oikeaan suuntaan ja lähestyy tavoittelemaamme 7 % tasoa. Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 23 % ja oman pääoman tuotto oli hyvä (18 %). Omavaraisuusaste vuoden 2019 lopussa oli vahva 49 %.

Hallitus esittää vuodelta 2019 maksettavaksi osinkoa 0,15 euroa/osake. Mikäli kevään yhtiökokous hyväksyy osinkoehdotuksen, Scanfil nostaa osinkoaan jo seitsemäntenä peräkkäisenä vuonna. Samanaikaisesti osingonjakosuhde on pysytellyt tavoitteen mukaisessa, noin kolmasosassa osakekohtaisesta tuloksesta.

Strateginen tahtotilamme on päästä eteenpäin erityisesti Saksassa ja laajemmin Keski-Euroopassa. Alueen sopimusvalmistusmarkkina on erittäin kiinnostava ja tarjoaa suuren kasvupotentiaalin Scanfilille: Saksan markkina pelkästään on noin nelinkertainen pohjoismaihin verrattuna ja valmistuspalveluiden ulkoistamisaste on yhä matala. HASEC:in hankinta paransi merkittävästi Scanfilin pääsyä tähän markkinapotentiaaliin kiinni. Pääsemme tarjoamaan HASEC:in asiakkaille Scanfilin globaalia tehdaskapasiteettia ja koko palvelutarjoamaa.

Olemme jo nyt saaneet HASEC:in asiakkailta selkeän positiivisen palautteen: HASEC:in operaatiot Saksassa lähellä asiakkaiden tuotekehitystä yhdistettynä volyymituotantoon Scanfilin tehtailla lähellä asiakkaiden markkinoita Puolassa, Kiinassa ja USA:ssa vastaa erittäin hyvin asiakkaiden tarpeisiin. Tuotantoon ja liikevaihtoon johtavia hankkeita on käynnissä useamman HASEC:n asiakkaan kanssa, ja odotan uutta myyntiä realisoituvaksi tästä potentiaalista vielä tänä vuonna.

Olemme hyvissä asemissa vuoden 2020 alkaessa. Toistaiseksi asiakkaidemme näkymät ja ennusteet lupaavat kasvua, uusasiakashankinta toimii ja meillä on meneillään hankkeita markkinaosuuksien voittamiseksi nykyisiltä asiakkailta. Saimme myös hyvän startin vuodelle ja tammikuussa toteutunut asiakaskysyntä vastasi odotuksiamme.

Tällä hetkellä erityistä epävarmuutta kuluvaan vuoteen tuo koronavirusepidemian aiheuttamat uhat, erityisesti Kiinassa vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Kiinan tehtaamme Suzhoussa ja Hangzhoussa käynnistyivät Kiinan uudenvuoden jälkeen 10. ja 11. helmikuuta, reilua viikkoa alkuperäistä aikataulua myöhemmin, paikallisen viranomaisohjauksen mukaisesti. Jos ylimääräiset tehdasseisokit jäävät kyseiseen viikkoon, ja toimitusketjut elpyvät nyt arvioidun mukaisesti, emme odota merkittäviä vaikutuksia vuoden 2020 myyntiin.

Koronaviruksen leviämiseen liittyy kuitenkin vielä tuntemattomia riskejä, joilla voi olla vaikutusta asiakkaidemme kysyntään ja toimitusketjujen toimintaan myös pidemmällä aikavälillä. Alkuperäisen myyntiennusteen mukaan vuoden 2020 kokonaismyynnistä Kiina osuuden odotetaan olevan noin 20 %.

Vuodelle 2020 asettamamme pitkän tähtäimen tavoitteemme on saavuttaa orgaanisesti 600 milj. euron liikevaihto ja 7 % liikevoittotaso. Olemme nyt päivittäneet pitkän aikavälin tavoitteemme vuodelle 2023 jolloin tavoittelemme orgaanisesti 700 milj. euron liikevaihtoa ja 7 % liikevoittotasoa. Lisäksi tutkimme aktiivisesti yritysostomahdollisuuksia erityisesti Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa.

Olen tyytyväinen suoritukseemme vuonna 2019. Operaatiot ovat hyvässä vedossa ja strateginen asemamme on vahvistunut Keski-Euroopassa HASEC:in oston myötä. Kiitos sitoutuneelle henkilöstölle sekä asiakkaille ja muille sidosryhmille luottamuksesta.”

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 579,4 (563,0) milj. euroa, kasvua 2,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin liikevoitto tammi-joulukuussa oli 35,3 (37,8) milj. euroa, joka on 6,1 % (6,7 %) liikevaihdosta. Katsauskauden tulos oli 28,1 (28,9) milj. euroa. Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,44 (0,45) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 17,0 % (20,2 %). Tunnuslukujen heikentyminen johtuu pääosin alla kerrotuista oikaisueristä.

Liikevoitto sisältää oikaisueriä yhteensä 4,0 milj. euroa, joka koostuu HASEC:in hankintaan liittyvistä kuluista 0,4 milj. euroa sekä Scanfil GmbH:n liiketoimintaan liittyvästä konserniliikearvon alaskirjauksesta 3,6 milj. euroa. Vuonna 2014 hankitun saksalaisen tytäryhtiön Scanfil GmbH:n liiketoiminta ei ole kehittynyt ennakoidusti ja tämän seurauksena konserni on arvonalentumistestaukseen perustuen kirjannut arvonalentumisen.

Oikaistu liikevoitto oli 39,4 milj. euroa ja 6,8 % liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto kasvoi 4,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Oikaistun liikevoiton kasvu johtui pääasiassa liikevaihdon kasvusta.

Konsernin efektiivinen verokanta on 17,5 %, mikä on 2,5 % pienempi kuin emoyhtiön veroaste. Veroprosenttiin vaikuttivat kahden lopetetun tytäryhtiön verotuksessa vahvistetut tappiot, jotka on kirjattu emoyhtiöiden tulokseen. Kokonaisvaikutus on 2,1 miljoonaa euroa vuonna 2019. Edellä mainituilla vähennyskelvottomilla oikaisuilla ja maksetuilla lähdeveroilla oli kuitenkin joitakin kielteisiä vaikutuksia.

Liikevaihto kasvoi ”Industrial” –asiakassegmentissä 38,7 milj. euroa. Kasvusta vajaa puolet johtui toisella kvartaalilla tapahtuneesta HASEC:in, nykyisin Scanfil Electronics GmbH, liiketoiminnan hankinnasta. Lisäksi liikevaihto kasvoi ”Medtec and Life Science”-segmentissä 10,2 milj. euroa. Hieman yli kolmannes kasvusta tuli HASEC:in hankinnasta. ”Energy and Automation”–segmentissä kasvua oli 3,9 milj. euroa.

”Consumer Application” -segmentissä liikevaihto laski 18,4 milj. euroa. Myynnin lasku johtui pääosin merkittävän asiakkaan yksittäisen tuotteen valmistuksen loppumisesta vuoden aikana. ”Communication” -asiakassegmentissä 18,0 milj. euron lasku johtui pääasiassa yksittäisen asiakkaan kysynnän laskun seurauksena.

Konsernin liikevaihto loka-joulukuussa oli 154,7 (140,2) milj. euroa ja liikevoitto 10,0 (7,5) milj. euroa, 6,5 % (5,4 %) liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi 10,3 % ja liikevoitto 33,2 % edellisen vuoden vastaavaan kvartaalin verrattuna. Loka-joulukuun tulos oli 9,8 (6,4) milj. euroa.

Scanfil Oyj allekirjoitti 22.5.2019 sopimuksen saksalaisen elektroniikan sopimusvalmistajan HASEC Elektronik GmbH:n, nykyisin Scanfil Electronics GmbH, koko osakekannan ostosta. Kauppa astui lopullisesti voimaan 17.6.2019 ja Scanfil Electronics GmbH liiketoiminta on yhdistelty Scanfil -konserniin 17.6.2019 alkaen. Hankinnan vaikutus konsernin liikevaihtoon raportointikaudella tammi-joulukuussa oli 19,9 milj. euroa ja nettotulokseen -0,1 milj. euroa. Kauppahinta oli 10,3 milj. euroa ja alustavasti siitä kohdistettiin pitkäaikaisille asiakassuhteille 3,8 milj. euroa, josta laskennallinen verovelka on 1,1 milj. euroa ja kohdistamatonta liikearvoa kirjattiin 1,6 milj. euroa. Tiedot hankitusta nettovarallisuudesta esitetään osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Varsinainen yhtiökokous 2020 ja hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2020 yhtiön pääkonttorissa Sievissä.

Osinko vuodelta 2019

Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti vuosittaisesta tuloksesta n. 1/3.

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 43 485 669,92 euroa sisältäen jakamattomia voittovaroja 12 168 378,38 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,15 (0,13) euroa/osake eli yhteensä 9 704 998,95 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 5.5.2020.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Scanfil Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle Scanfil Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi julkaistaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Yhtiö julkaisee yhtiökokouskutsun myöhemmin erikseen

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin tilinpäätöstiedotteesta 1.1. – 31.12.2019 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen tilinpäätöstiedote julkaistaan pdf-tiedostona tämän
pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

Tiedotustilaisuus ja webcast:

Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään 19.2.2020 klo 10.00–11.00 Hotelli Kämpissä, Akseli-sali, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Petteri Jokitalo. Paikalla on myös talousjohtaja Kai Valo.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcastina osoitteessa https://scanfil.videosync.fi/2019-results. Webcastissa on mahdollista esittää kysymyksiä kirjallisesti. Tallenne tiedotustilaisuudesta on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa http://www.scanfil.fi/sijoittajat/raportointi-ja-esitykset/osavuosikatsaukset.html

Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla noin klo 10.00 Scanfilin verkkosivuilla osoitteessa http://www.scanfil.fi/sijoittajat/raportointi-ja-esitykset/esitykset.html.

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
CEO

Lisätiedot:
CEO Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 11 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 500 henkilöä.

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet