SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2018

15.2.2019

SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 15.2.2019 KLO 8.00

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2018

Vuosi 2018: Vahvaa kasvua ja kannattavuuden kehitystä

Loka – joulukuu 2018
– Liikevaihto 140,2 (Q4 2017: 144,4) milj. euroa, laskua 2,9 %
– Liikevoitto 7,5 (9,6) milj. euroa, 5,4 % (6,6 %) liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 6,4 (10,5) milj. euroa
– Tulos / osake 0,10 (0,16) euroa

Tammi – joulukuu 2018
– Liikevaihto 563,0 (1-12/2017: 529,9) milj. euroa, kasvua 6,3 %
– Liikevoitto 37,8 (31,3) milj. euroa, 6,7 % (5,9 %) liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 28,9 (25,8) milj. euroa
– Tulos / osake 0,45 (0,40) euroa

Scanfilin hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,13 euroa osakkeelta, 18 % enemmän kuin 0,11 euroa tilikaudelta 2017.

Tulevaisuuden näkymät

Scanfil arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan 560 – 610 milj. euroa ja liikevoiton 36 – 41 milj. euroa.

Pitkän aikavälin tavoite

Vuonna 2020 Scanfil tavoittelee orgaanisesti 600 milj. euron liikevaihtoa ja 7 % liikevoittotasoa.

AVAINLUVUT
Q4/2018 Q4/2017 Muutos % 2018 2017 Muutos %
Liikevaihto, milj. euroa 140,2 144,4 -3 % 563,0 529,9 6 %
Liikevoitto, milj. euroa 7,5 9,6 -22 % 37,8 31,3 21 %
Liikevoitto, % 5,4 6,6 6,7 5,9
Tulos, milj.euroa 6,4 10,5 -38 % 28,9 25,8 12 %
Tulos/osake, euroa 0,10 0,16 -38 % 0,45 0,40 12 %
Oman pääoman tuotto, % 21,5 22,2
Omavaraisuusaste, % 47,7 40,7
Nettovelkaantumisaste, % 19,5 32,6
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 29,0 21,3 37 %
Henkilöstö keskimäärin 3 414 3 254 5 %


Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

”Scanfilin liiketoiminta kehittyi kaikilla avainmittareilla positiivisesti vuonna 2018. Liikevaihto kasvoi 6,3 % lähes kaikkien asiakassegmenttien tukemana. Yli 10 % kasvuvauhtiin päästiin ”Energy and Automation”, ” Medtec and Life Science” ja ”Other Industries” –segmenteissä. Suhteellinen liikevoitto kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 6,7 %. Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 37 % ja oman pääoman tuotto oli hyvä (21,5 %).

Neljännen kvartaalin suorituskykyymme en ole täysin tyytyväinen. Jäimme niin liikevaihdon kuin myös liikevoiton osalta edellistä vuotta matalammalle tasolle. Suorituskyvyn laskuun oli syynä muutaman merkittävän asiakkaan loppuvuonna selvästi laskenut kysyntä ja osaltaan kausiluonteisuudesta johtuva vuodentakaista matalampi kysyntä. Kysynnän lasku rajoittui kuitenkin vain muutamaan asiakkuuteen ja yleisesti asiakaskuntamme kysyntä kehittyi positiivisesti myös neljännen kvartaalin aikana.

Strategiamme toteutuksessa etenimme suunnitellusti. Olen erityisen tyytyväinen ”lähellä asiakkaan tuotekehitystä” – strategian kehitykseen, josta tuloksena oli mm. ennätyksellisen vahva uusasiakashankinta erityisesti Ruotsissa ja Suomessa. USA:ssa näemme kasvavaa kysyntää ja kasvumahdollisuuksia erityisesti nykyasiakkaidemme kanssa.

Uudistimme organisaatiomme viime vuoden joulukuussa. Uudella organisaatiorakenteella haluamme lisätä tehtaiden välistä yhteistyötä ja parantaa näin entisestään tehdasverkoston kokonaisoptimointia ja tehokkuutta. Haluamme myös lisätä asiakasarvoa mm. laajemman palveluvalikoiman, erityisesti suunnittelupalveluiden kautta. Uudessa organisaatiomallissa korostuu tulevaisuuden tuotantoteknologiat ja yleisesti entistä suurempi fokus myyntiin ja kasvuun, erityisesti Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa.

Asiakkaidemme näkymät ja ennusteet antavat meille hyvän lähtökohdan tavoitella orgaanista kasvua myös vuonna 2019. Odotamme myynnillisesti matalampaa ensimmäistä neljännestä, mutta uskomme kysynnän vahvistuvan selvästi jo toisella vuosineljänneksellä. Vaikka keskitymmekin orgaaniseen kasvuun, olemme myös kiinnostuneet alan yritysostomahdollisuuksista, erityisesti Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa.

Teimme vahvan suorituksen vuonna 2018. Haluan kiittää sitoutunutta henkilöstöä sekä asiakkaita ja muita sidosryhmiä luottamuksesta.”

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 563,0 (529,9) milj. euroa, kasvua 6,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin liikevoitto tammi-joulukuussa oli 37,8 (31,3) milj. euroa, joka on 6,7 % (5,9 %) liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 20,8 % edellisen vuoden liikevoittoon verrattuna. Liikevoiton kasvuun vaikutti positiivisen liikevaihdon kehityksen lisäksi se, että edellisen vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toiminta päättyi sekä Vantaalla Suomessa että Biatorbagyssä Unkarissa sijainneilla tehtailla, jona aikana niiden kulut yhä rasittivat edellisen vuoden tulosta.

Katsauskauden tulos oli 28,9 (25,8) milj. euroa.

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,40) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 20,2 % (19,4 %).

Konsernin liikevaihto loka-joulukuussa oli 140,2 (144,4) milj. euroa, jossa on laskua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 2,9 %. Liikevoitto oli 7,5 (9,6) milj. euroa, joka on 5,4 % (6,6 %) liikevaihdosta.

Varsinainen yhtiökokous 2019 ja hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2019 yhtiön pääkonttorissa Sievissä.

Osinko vuodelta 2018
Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti vuosittaisesta tuloksesta n. 1/3. Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 39.015.179,77 euroa sisältäen jakamattomia voittovaroja 10.228.513,15 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,13 (0,11) euroa/osake eli yhteensä 8.324.607,07 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon-maksun täsmäytyspäivänä 26.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 6.5.2019.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Scanfil Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle Scanfil Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi julkaistaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Yhtiö julkaisee yhtiökokouskutsun myöhemmin erikseen.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin tilinpäätöstiedotteesta 1.1. – 31.12.2018 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen tilinpäätöstiedote julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
CEO

Lisätiedot:
CEO Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 10 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 300 henkilöä.

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet