SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2017

16.2.2018

SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 16.2.2018 KLO 8.00

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2017

Vuosi 2017: Vahva liikevoitto kasvaneen myynnin ja kevyemmän kulurakenteen seurauksena

Loka – joulukuu 2017
– Liikevaihto 144,4 milj. euroa (Q4 2016: 122,3), kasvua 18,1 %
– Liikevoitto 9,6 milj. euroa (2,8, ennen oikaisueriä 4,7),
6,6 % liikevaihdosta (2,3 %, ennen oikaisueriä 3,8 %)
– Voitto katsauskaudella 10,5 milj. euroa (1,3)
– Tulos / osake 0,16 euroa (0,02, ennen oikaisueriä 0,05)

Tammi-joulukuu 2017
– Liikevaihto 529,9 milj. euroa (1-12/2016: 508,0), kasvua 4,3 %
– Liikevoitto 31,3 milj. euroa (7,2, ennen oikaisueriä 22,3),
5,9 % liikevaihdosta (1,4 %, ennen oikaisueriä 4,4%)
– Voitto katsauskaudella 25,8 milj. euroa (0,1)
– Tulos / osake 0,40 euroa (0,00, ennen oikaisueriä 0,25)

Tilikaudella ei ole raportoitavia oikaisueriä. Vuoden 2016 oikaisuerät sisältävät vuonna 2015 hankitun PartnerTech AB:n tehdasverkoston huonosti kannattavien yksiköiden sekä Metal Precision –liiketoiminnan uudelleenjärjestely-, myynti- ja alasajokuluja.

Tulevaisuuden näkymät

Scanfil arvioi vuoden 2018 liikevaihdon olevan 530 – 570 milj. euroa ja liikevoiton 33 – 37 milj. euroa.
Vuonna 2020 Scanfil tavoittelee orgaanisesti 600 milj. euron liikevaihtoa ja 7 % liikevoittotasoa.

Pitkän aikavälin tavoite

Vuonna 2020 Scanfil tavoittelee orgaanisesti 600 milj. euron liikevaihtoa ja 7 % liikevoittotasoa.

Avainluvut
Q4/2017 Q4/2016 Muutos % 2017 2016 Muutos %
Liikevaihto, milj. euroa 144,4 122,3 18 % 529,9 508,0 4 %
Liikevoitto, milj. euroa 9,6 2,8 243 % 31,3 7,2 335 %
Liikevoitto, oikaistu, milj. euroa 9,6 4,7 104 % 31,3 22,3 40 %
Liikevoitto, % 6,6 2,3 5,9 1,4
Liikevoitto, %, oikaistu 6,6 3,8 5,9 4,4
Tulos, milj.euroa 10,5 1,3 708 % 25,8 0,1
Tulos, oikaistu, milj. euroa 10,5 3,2 228 % 25,8 15,7 64 %
Tulos/osake, euroa 0,16 0,02 700 % 0,40 0,00
Oman pääoman tuotto, % 22,2 0,1
Omavaraisuusaste, % 40,7 40,7
Nettovelkaantumisaste, % 32,6 36,9
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 21,3 16,5 29 %
Henkilöstö keskimäärin 3 254 3 483 -7 %

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:


”Vuosi päättyi vahvaan viimeiseen neljännekseen. Erinomaisen asiakaskysynnän tukemana liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 18 % ja saavutimme 6,6 % liikevoiton. Menimme vuoden 2017 aikana vahvasti eteenpäin: liikevaihto kasvoi 4,3 % ja raportoitu liikevoitto, 31,3 MEUR, yli nelinkertaistui vuoteen 2016 verrattuna. Pääsimme siis koko vuoden osalta tavoittelemallemme noin 6 % liikevoittotasolle. Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 29 % ja oman pääoman tuotto oli 22,2 %.

Etenimme vahvasti myös strategiamme toteutuksessa. Tehdasverkoston optimointi saatiin päätökseen jo vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja matalampi kulurakenne ja kustannushyödyt ovat nyt näkyvissä. Investointimme olivat ennätystasolla: Sieradzin elektroniikkatehtaan laajennus valmistui joulukuussa ja Atlantan integrointitehdas muutti kesällä suurempiin tiloihin. Käytännössä tuplasimme tilamme näillä molemmilla tehtailla.

Hankimme ja otimme käyttöön uusia elektroniikan valmistuslinjoja Suzhoun, Sieradzin ja Malmön elektroniikkatehtailla. Myslowicen integrointitehtaalla investoimme tehtaan ohutlevytuotteiden valmistus-kapasiteettiin. Investoinnit on tehty nähtävissä olevan asiakastarpeiden perusteella sekä mahdollistamaan tulevaisuuden kasvutavoitteet. Lähdemme hyvistä asemista vuoteen 2018.

Nykyinen laaja asiakaskuntamme antaa meille hyvän pohjan myynnin lisäämiseen pitkälle tulevaisuuteen. Uusasiakashankinnassa olemme aktiivisia erityisesti Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Tavoitteenamme on erottautua kilpailijoista erinomaisella suorituskyvyllä, ja olla asiakkaillemme valmistuspalveluiden luottokumppani. Asiakkaidemme tarpeet ovat aina keskiössä, kun kehitämme toimintojamme.

Olen tyytyväinen Scanfilin kehitykseen vuonna 2017. Haluan kiittää sitoutunutta henkilöstöä, asiakkaita sekä muita sidosryhmiä.”

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 529,9 (508,0) milj. euroa. Konsernin liikevoitto tammi-joulukuussa oli 31,3 (7,2) milj. euroa, joka on 5,9 (1,4) % liikevaihdosta. Edellisen vuoden liikevoitto sisältää yhteensä 15,1 milj. euroa oikaisueriä, jotka koostuvat vuonna 2015 hankitun PartnerTech AB:n tehdasverkoston huonosti kannattavien yksiköiden sekä Metal Precision –liiketoiminnan uudelleenjärjestely-, myynti- ja alasajokuluista. Liikevoitto kasvoi 40,2 % edellisen vuoden oikaistuun liikevoittoon verrattuna. Liikevoitto ilman oikaisueriä tammi-joulukuussa 2016 oli 22,3 milj. euroa ja 4,4 % liikevaihdosta.

Katsauskauden tulos oli 25,8 (0,1) milj. euroa. Vertailukauden tulos ilman oikaisueriä oli 15,7 milj. euroa. Tulokseen sisältyy 2,4 milj. euroa kertaluonteisia omasta pääomasta rahoituseriin kirjattuja lopetettujen yksiköiden muuntoeroja. Erällä ei ole rahavirtavaikutusta. Lisäksi laskennallisiin veroihin on kirjattu Puolan erikoistalousalueeseen liittyviä veroetuja sekä tulevien vuosien konsernin sisäisiin osingonjakosuunnitelmiin perustuvia osinkojen lähdeveroja. Näiden positiivinen nettovaikutus tulokseen on 0,5 milj. euroa.

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,40 (0,00) euroa. Edellisenä vuonna osakekohtainen tulos ilman oikaisueriä oli 0,25 euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 19,4 (4,6) %. Kirjattujen muuntoerojen sekä yllä mainittujen veroerien vaikutus osakekohtaiseen tulokseen on yhteensä 0,05 euroa.

Konsernin liikevaihto loka-joulukuussa oli 144,4 (122,3) milj. euroa, jossa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 18,1 %. Liikevoitto oli 9,6 (2,8) milj. euroa, joka on 6,6 (2,3) % liikevaihdosta. Liikevoitto yli kolminkertaistui edellisen vuoden neljänteen kvartaaliin verrattuna. Edellisen vuoden vastaava kvartaali sisälsi oikaisueriä 1,9 milj. euroa.

Varsinainen yhtiökokous 2018 ja hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2018 yhtiön pääkonttorissa Sievissä.

Osinko vuodelta 2017
Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti vuosittaisesta tuloksesta n. 1/3.
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 37.164.484,87 euroa sisältäen jakamattomia voittovaroja 8.785.218,25 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,11 (0,09) euroa/osake eli yhteensä 7.028.498,29 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon-maksun täsmäytyspäivänä 27.4.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 7.5.2018.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Scanfil Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle Scanfil Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi julkaistaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Yhtiö julkaisee yhtiökokouskutsun myöhemmin erikseen.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen


Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin tilinpäätöstiedotteesta 1.1. – 31.12.2017 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen tilinpäätöstiedote julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
CEO

Lisätiedot:
CEO Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 12 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3500 henkilöä.

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/98880449-5f7a-4a57-ba1e-e29d0b565743