SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2016

24.2.2017

SCANFIL OYJ          TILINPÄÄTÖSTIEDOTE        24.2.2017     KLO 11.15   

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2016

Loka – joulukuu
– Liikevaihto 122,3 milj. euroa (Q4 2015: 142,8), laskua 14,3 %
– Liikevoitto 2,8 milj. euroa (3,9), 2,3 % (2,7 %) liikevaihdosta,
  oikaistu liikevoitto* 4,7 milj. euroa (5,4), 3,8 % (3,8 %) liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 1,3 milj. euroa (1,2)
– Tulos / osake 0,02 euroa (0,02), tulos / osake ennen oikaisueriä*  0,05 euroa (0,05) 

Tammi – joulukuu
– Liikevaihto 508,0 milj. euroa (1-12 2015: 377,3), kasvua 34,6 %
– Liikevoitto 7,2 milj. euroa (14,4), 1,4 % (3,8 %) liikevaihdosta,
  oikaistu liikevoitto*  22,3 milj. euroa (20,0), 4,4 % (5,3 %) liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 0,1 milj. euroa (8,4)
– Tulos / osake 0,00 euroa (0,15), tulos / osake ennen oikaisueriä*  0,25 euroa (0,24)
– Vuoden 2015 vertailutiedot sisältävät vuonna 2015 hankitun PartnerTech AB:n
   luvut 1.7.2015 alkaen

Scanfil Oyj:n näkymä vuodelle 2017

Scanfil arvioi vuoden 2017 liikevaihdon olevan 480 – 520 miljoonaa euroa ja liikevoiton 26 – 31 miljoonaa euroa.

Konsernin tunnusluvut      
       
  1 – 12 1 – 12  
  2016 2015  
       
Oman pääoman tuotto, % 0,1 8,6  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,5 10,6  
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 60,1 87,8  
Nettovelkaantumisaste, % 36,9 65,4  
Omavaraisuusaste, % 40,7 33,4  
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 5,5 54,3  
% liikevaihdosta 1,1 14,4  
Henkilöstö keskimäärin 3 649 2 690  
       
Tulos / osake, euroa 0,00 0,15  
Oma pääoma / osake, euroa 1,70 1,74  
Osinko / osake, euroa 0,09 0,08  
Osinko / tulos, % 6 118,9 55,2  
Efektiivinen osinkotuotto, % 2,58 2,10  
Hinta / voitto-suhde (P/E-luku) 2 372,8 26,3  
       
Vuoden alin kurssi, euroa 2,86 2,36  
Vuoden ylin kurssi, euroa 3,80 4,06  
Vuoden keskikurssi, euroa 3,41 2,92  
Kurssi vuoden lopussa, euroa 3,49 3,81  
Markkina-arvo vuoden lopussa, milj. euroa 222,2 220,0  
       
Osakkeiden lukumäärä tkpl      
kauden lopussa      
 – ilman omia osakkeita 63 670 57 730  
 – painotettu keskiarvo 62 423 57 730  
 
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna
oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä.

 

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

”Kävimme vuonna 2016 läpi suuren muodonmuutoksen.  Vuonna 2015 hankitun PartnerTech:n integrointi leimasi vahvasti kulunutta vuotta. Yhdistimme ja virtaviivaistimme organisaatiot, yhdenmukaistimme toimintaprosesseja sekä tietojärjestelmiä. Purimme myös toimintojen päällekkäisyyksiä ja saneerasimme kannattamattomia tehtaita. Kustannusrakenteemme on nyt merkittävästi aikaisempaa kevyempi. Jatkamme toimintaa kymmenessä tehtaassa, joilla kullakin on selkeä rooli, laaja asiakaskunta sekä riittävä myyntivolyymi. Tehdasverkostomme on kunnossa, ja kaikilla tehtaillamme on hyvät edellytykset kannattavaan sekä kilpailukykyiseen toimintaan. 

Jalkamme on ollut myös kaasulla; aloitimme viime vuonna investointiohjelman, josta hyvänä esimerkkinä ovat Sierazin ja Myslowicin  tehtaiden tuotantotilojen tuplaaminen, elektroniikan ladonta-linjainvestoinnit Sieradzin  ja Suzhoun tehtaille sekä levytyökoneinvestoinnit Myslowiceen. Lisäksi lopetettujen tehtaiden konekantaa on siirretty jatkaville tehtaille. Siirroilla on kasvatettu valmistuskapasiteettia esimerkiksi Myslowicessä sekä lisätty tehtaille uutta valmistusteknologiaa kuten elektroniikan ladontalinja Hampuriin.  

Nykyinen asiakaskuntamme antaa meille hyvät mahdollisuudet myynnin lisäämiseen. Uusia asiakkaita haemme erityisesti Pohjoismaista ja Keski-Euroopasta. Kehitämme toimintojamme asiakkaidemme kanssa yhteistyössä heidän tarpeidensa pohjalta. Tavoitteenamme on erottautua kilpailijoista erinomaisella suorituskyvyllä, ja olla asiakkaillemme valmistuspalveluiden luottokumppani. Olemme jo nyt saaneet asiakkailtamme positiivista palautetta vahvistuneesta strategisesta asemastamme ja kasvaneesta potentiaalista tuottaa lisäarvoa.

Olen erittäin tyytyväinen Scanfilin kehitykseen vuonna 2016, josta kiitos kuuluu sitoutuneelle henkilöstölle, asiakkaille sekä muille sidosryhmille.”

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 508,0 (377,3) milj. euroa. Liikevaihto jakaantui alueellisten toimintasegmenttien mukaan seuraavasti: Eurooppa ja USA 78 % (74 %), Aasia 22%(26%).

Konsernin liikevoitto tammi-joulukuussa oli 7,2 (14,4) milj. euroa, joka on 1,4 % (3,8 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto oli 22,3 (20,0) milj. euroa ja 4,4 % (5,3 %) liikevaihdosta. Katsauskauden liikevoitto sisältää 15,1 milj. euron oikaisuerät, jotka koostuvat tehdasverkoston uudelleenjärjestely- ja saneerauskuluista liittyen huonosti kannattavien tytäryhtiöiden myynteihin ja toiminnan lopettamiseen. Edellisenä vuonna vastaavan kauden oikaisuerät koostuivat PartnerTech AB –konsernin hankintaan liittyvistä kuluista, tytäryhtiö Aerodyn AB:n käypään arvoon arvostamisesta sekä Unkarin liiketoimintaan liittyvästä arvonalentumisesta yhteensä 5,6 milj. euroa.

Katsauskauden tulos oli 0,1 (8,4) milj. euroa ja tulos ennen oikaisueriä oli 15,7 (13,9) milj. euroa.

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,00 (0,15) euroa ja ennen oikaisueriä osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,24) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,5 % (10,6 %).

Konsernin liikevaihto loka-joulukuussa oli 122,3 (142,8) milj. euroa ja liikevoitto 2,8 (3,9) milj. euroa, 2,3 % (2,7 %) liikevaihdosta. Neljäs kvartaali sisältää oikaisueriä yhteensä 1,9 (1,5) milj. euroa. Liikevoitto ennen oikaisueriä oli 4,7 (5,4) milj. euroa ja 3,8 % (3,8 %) liikevaihdosta.

Varsinainen yhtiökokous 2017 ja hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 26.4.2017 yhtiön pääkonttorissa Sievissä.

Osinko vuodelta 2016
Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti vuosittaisesta tuloksesta n. 1/3.
Emoyhtiön  jakokelpoiset varat ovat 34.338.367,26 euroa sisältäen jakamattomia voittovaroja 6.276.350,64 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tili-kaudelta maksetaan osinkoa 0,09 euroa/osake eli yhteensä 5.730.339,51 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 8.5.2017.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Scanfil Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle Scanfil Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi julkaistaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Yhtiö julkaisee yhtiökokouskutsun myöhemmin erikseen.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin tilinpäätöstiedotteesta 1.1. – 31.12.2016 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen tilinpäätöstiedote julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

 

SCANFIL OYJ

 

Petteri Jokitalo
CEO

 

Lisätiedot:
CEO Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                   Keskeiset tiedotusvälineet
                   www.scanfil.com

 

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 12 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3500 henkilöä.

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

 

 

Liitteet