SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2015

25.2.2016

SCANFIL OYJ          TILINPÄÄTÖSTIEDOTE        25.2.2016      KLO 9.00   

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2015

Scanfil Oyj siirtyy Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 (liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus) mahdollistamaan julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015. Tämä tiedote on tiivistelmä Scanfil Oyj:n 1.1 – 31.12.2015 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.scanfil.fi.

Loka – joulukuu
– Liikevaihto 142,8 milj. euroa (Q4 2014: 49,6), kasvua 187,9 %
– Liikevoitto 3,8 milj. euroa (3,3), 2,7 % (6,6 %), liikevaihdosta kasvua 17,5 %
– Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 5,3 milj. (3,3) euroa, 3,7 % (6,6 %) liikevaihdosta kasvua 63,3 %
– Voitto katsauskaudella 1,2 milj. euroa (2,5), laskua 52,7 %
– Tulos / osake 0,02 (0,04) euroa
– Tulos / osake ilman kertaluontoisia eriä 0,05 euroa 

Tammi – joulukuu
– Liikevaihto 377,3 milj. euroa (2014: 214,5), kasvua 75,9 %
– Liikevoitto 14,0 milj. euroa (16,2), 3,7 % (7,6 %) liikevaihdosta, laskua13,7 %
– Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 19,6 milj. euroa (16,4), 5,2 % (7,7 %) liikevaihdosta, kasvua 19,5 % 
– Voitto katsauskaudella 8,4  milj. euroa (12,3), laskua 31,9 %
– Tulos / osake 0,15 euroa (0,21) euroa
– Tulos / osake ilman kertaluontoisia eriä 0,24 euroa

Scanfil Oyj:n näkymä vuodelle 2016

Scanfil arvioi vuoden 2016 liikevaihdon olevan 500 – 550 miljoonaa euroa ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä 22 – 28 miljoonaa euroa.

Konsernin tunnusluvut      
       
  1 – 12 1 – 12  
  2015 2014  
       
Oman pääoman tuotto, % 8,6 14,0  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,2 16,5  
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 83,4 9,3  
Nettovelkaantumisaste, % 60,3 -10,5  
Omavaraisuusaste, % 34,2 70,6  
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 54,3 8,2  
% liikevaihdosta 14,4 3,8  
Henkilöstö keskimäärin 2 690 1 764  
       
Tulos / osake, euroa 0,15 0,21  
Oma pääoma / osake, euroa 1,76 1,64  
Osinko / osake, euroa 0,08 0,07  
Osinko / tulos, % 55,2 32,9  
Efektiivinen osinkotuotto, % 2,10 2,85  
Hinta / voitto-suhde (P/E-luku) 26,3 11,5  
       
Vuoden alin kurssi, euroa 2,36 1,30  
Vuoden ylin kurssi, euroa 4,06 2,74  
Vuoden keskikurssi, euroa 2,92 1,95  
Kurssi vuoden lopussa, euroa 3,81 2,46  
Markkina-arvo vuoden lopussa, milj. euroa 220,0 142,0  
       
Osakkeiden lukumäärä tkpl      
kauden lopussa      
 – ilman omia osakkeita 57 730 57 730  
 – painotettu keskiarvo 57 730 57 730  
       
       
Konsernilla on 50,0 milj. euron pitkäaikainen luotto, johon on tehty koronvaihtosopimus.
Suojauksen tavoitteena on suojautua vaihtuvakorkoiseen lainaan liittyvien korkovirtojen
vaihteluilta.
 
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna
oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä.

 

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

”Vuosi 2015 oli Scanfilille suurten muutosten vuosi. Teimme pitkän kehitysloikan ostamalla ruotsalaisen sopimusvalmistaja PartnerTechin.  Hankinnan myötä suurinpiirtein kaksinkertaistimme kokomme niin liikevaihdon, henkilöstön, asiakkuuksien kuin myös tehtaiden lukumäärän osalta. Asiakaskuntamme on nyt laajempi kuin koskaan ja myyntimme on hyvin tasapainossa eri asiakassegmenttien ja asiakkuuksien välillä.  

Vuosi 2015 oli Scanfilille myös vahvan kasvun vuosi, ja erityisesti juuri PartnerTechin hankinnan myötä.  Liikevaihto kasvoi noin 377 miljoonaan euroon ja myynnin kasvu oli vahvaa vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Liikevoitto ennen kertaluontoisia eriä oli 19,6 miljoonaa euroa ja kertaluontoisten erien jälkeen 14,0 miljoonaa euroa. 

Pääsimme hyvään vauhtiin yhtiöiden integraatiossa. Tästä suuri kiitos henkilöstöllemme, joka tarttui integrointiprosessiin innolla, aikailematta ja yhteen hiileen puhaltamalla.  Hyvät lähtökohdan yhdistämiselle antoi se, että molemmat yhtiöt jakoivat hyvin samantyyppiset arvot ja strategiat.

Synergiaetuja haemme mm. hallinnosta, hankinnoista ja tehtaiden päällekkäisyyksiä karsimalla. Heikosti kannattavien tehtaiden saneeraus etenee: Norjan tehtaasta on jo tehty lopettamispäätös, Englannin tehtaalla on aloitettu yhteistoimintamenettely ja Ruotsissa sijaitseva PartnerTech Aerodyn AB on myyty. Kiinassa on aloitettu toimenpiteet päällekkäisyyksien karsimiseksi ja toiminnan virtaviivaistamiseksi. Tavoittelemme vuonna 2017 6 %:n raportoitua liikevoittotasoa.  

Meillä on erinomaiset lähtökohdat vuoteen 2016. Laajentunut asiakaskunta antaa meille paljon potentiaalia liiketoiminnan kasvattamiseen.  Asiakkaiden tarpeet ovat prioriteettimme myös tänä vuonna.  Asiakastyytyväisyyden kehittäminen onkin parasta myyntityötä. Tavoitteena on kehittää Scanfilistä halutuin kumppani asiakkaillemme ja mielenkiintoisin työpaikka henkilöstöllemme. Tavoittelemme myös uusia asiakkuuksia, erityisesti Keski-Euroopassa.

Haluan kiittää Scanfilin henkilöstöä kovasta työstä ja hyvistä tuloksista. Kiitän myös koko Scanfilin henkilöstön puolesta asiakkaita, toimittajia, muita yhteistyökumppaneita sekä omistajia luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä vuonna 2015.”

Hankitut liiketoiminnot

Scanfil Oyj teki 25.5.2015 julkisen ostotarjouksen PartnerTech AB:n osakkeenomistajille, jossa osakkeenomistajille tarjottiin 35 Ruotsin kruunua käteisenä osakkeelta. Tarjousajan loppuun mennessä ostotarjoukseen oli tarjottu yhteensä 12 487 738 osaketta eli 98,6 prosenttia PartnerTechin osakkeista ja äänistä. Tarjousajan päätyttyä yhtiö käynnisti pakollisen lunastusmenettelyn jäljellä olevien osakkeiden hankkimiseksi. Scanfil sai 19.1.2016 niin sanotun ennakollisen omistusoikeuden PartnerTechin vähemmistöosakkeisiin. Asetettuaan vähemmistöosakkeenomistajille vakuuden lunastushinnan maksamisesta pakollisessa lunastusmenettelyssä Scanfilista tuli siten kaikkien PartnerTechin osakkeiden omistaja ennen pakollisen lunastusmenettelyn päättymistä.

PartnerTech AB:n hankinta-ajankohta oli 2.7.2015. Hankintahinta 31.12.2015 omistetusta osuudesta 98,6 % on 47,0 milj. euroa. Scanfil on rahoittanut hankinnan Nordea Pankki Suomi Oyj:n myöntämällä luotolla. Tiedot hankitusta nettovarallisuudesta on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa. Kauppahinnan kirjanpitoarvojen ylittävästä osasta kohdistettiin pitkäaikaisille asiakassuhteille 10,8 milj. euroa (netto laskennallinen verovelka huomioiden) ja kohdistamatonta liikearvoa hankinnasta kirjattiin 7,1 milj. euroa.

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 377,3 (214,5) milj. euroa. Liikevaihto jakaantui alueellisten toimintasegmenttien mukaan seuraavasti: Eurooppa ja USA 74 % (60 %), Aasia 26 % (40 %). PartnerTech AB:n luvut on konsolidoitu kuusi kuukautta (1.7.2015 alkaen) Scanfil konserniin.

Konsernin liikevoitto tammi-joulukuussa oli 14,0 (16,2) milj. euroa, joka on 3,7 (7,6) % liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää kertaluontoisia eriä yhteensä 5,6 milj. euroa. Kertaluontoiset erät muodostuvat PartnerTech AB:n hankintaan liittyvistä kirjauksista 2,3 milj. euroa, myytäväksi luokitellun tytäryhtiö PartnerTech Aerodyn AB:n käypään arvoon arvostamisesta 1,2 milj. euroa sekä Unkarin liikearvon arvonalentumisesta 2,1 milj. euroa. Unkarin liiketoiminta ei ole kehittynyt ennakoidusti ja yhtiön tulevaisuuden näkymiä on alennettu. Tämän seurauksena arvonalentumistestaukseen perustuen on kirjattu liikearvon arvonalentuminen. 

Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 19,6 milj. euroa ja 5,2 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna kertaluontoisia kuluja oli 0,2 milj. euroa. Katsauskauden tulos oli 8,4 (12,3) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,21) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 10,2 (16,5) %. Osakekohtainen tulos ilman kertaluontoisia kirjauksia oli 0,24 euroa. 

Liikevaihto loka-jouluuussa oli 142,8 (49,6) milj. euroa ja liikevoitto 3,8 (3,3) milj. euroa, 2,7 (6,6) % liikevaihdosta. Kvartaalin liikevoitto sisältää PartnerTech AB:n hankintaan liittyviä kertaluontoisia eriä 0,4 milj. euroa ja 1,2 milj. euroa PartnerTech Aerodyn AB:n arvostamisesta johtuvaa tappiota. Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 5,3 milj. euroa ja 3,7 % liikevaihdosta. Kvartaalin voitto oli 1,2 (2,5) milj. euroa.

Varsinainen yhtiökokous 2016 ja hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2016 yhtiön pääkonttorissa Sievissä.

Osinko vuodelta 2015
Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti vuosittaisesta tuloksesta n. 1/3.
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 5.075.524,11 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vapaasta omasta pääomasta osinkoa 0,08 euroa/osake eli yhteensä 4.618.435,12 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 21.4.2016. 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Scanfil Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle Scanfil Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi julkaistaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Yhtiö julkaisee yhtiökokouskutsun myöhemmin erikseen.

 

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
CEO

Lisätiedot:
CEO Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                   Keskeiset tiedotusvälineet
                   www.scanfil.com

 

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 16 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee 3800 henkilöä.

 

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

 

 

Liitteet