SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2013

25.2.2014

SCANFIL OYJ          TILINPÄÄTÖSTIEDOTE        25.2.2014      KLO 9.45 

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2013

Tammi-joulukuu
– Liikevaihto 188,5 (2012: 180,9) milj. euroa jossa kasvua 4,2 %
– Liikevoitto 11,8 (8,1) milj. euroa, 6,3 (4,5) % liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 8,2 (5,7) milj. euroa
– Tulos / osake oli 0,14 (0,10) euroa
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle osingoksi 0,05 euroa osakkeelta.

Loka-joulukuu
– Liikevaihto 45,4 (Q4 2012: 40,8), milj. euroa, kasvua 11,2 %
– Liikevoitto 2,5 (0,7) milj. euroa, 5,6 (1,8) % liikevaihdosta
– Tulos / osake oli 0,03 (0,00) euroa

Scanfil arvioi vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 4 – 10 % ja liikevoiton olevan tasoa 10,0 – 14,0 milj. euroa.

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:
”Vuosi 2013 oli Scanfilille hyvä huolimatta siitä, että monilla markkina-alueilla yleinen kysyntätilanne säilyi haastavana. Sekä Scanfilin liikevaihto että kannattavuus paranivat vuonna 2013. Globaalit megatrendit vaikuttivat positiivisesti monien ammattielektroniikka-asiakkaidemme menestykseen ja siten myös Scanfilin liiketoiminnan myönteiseen kehitykseen. Ammattielektroniikkatuotteiden kysyntä nousi vuodesta 2012 ja sen suhteellinen osuus Scanfilin liikevaihdosta vuonna 2013 oli noin 82 %.

Olen tyytyväinen paitsi koko vuoden kannattavuuskehitykseen myös liikevaihdon selvään kasvuun, erityisesti neljännellä neljänneksellä. Kannattava kasvu on tavoitteemme myös vuonna 2014. 

Haluan kiittää Scanfilin henkilökuntaa onnistuneesta työstä vuonna 2013. Pystyimme kasvamaan kannattavasti, mikä antaa meille hyvän lähtökohdan toimintamme edelleen kehittämiseen ja sidosryhmiemme tarpeisiin vastaamiseen.”

KONSERNIN RAKENNE

Scanfil–konserni muodostuu emoyhtiö Scanfil Oyj:stä ja Scanfil EMS –alakonsernista. Scanfil EMS -alakonserni muodostuu emoyhtiö Scanfil EMS Oy:stä, tytäryhtiöistä sekä osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:stä (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %). Scanfil EMS Oy:n tytäryhtiöitä ovat Kiinassa toimivat Scanfil (Suzhou) Co., Ltd. ja Scanfil (Hangzhou) Co., Ltd., Unkarissa toimivat tuotantoyhtiö Scanfil Kft. (Budapest) ja kiinteistöyhtiö Rozália Invest Kft. (Budapest) sekä Virossa toimiva Scanfil Oü (Pärnu). Scanfil EMS -konsernin omistusosuus kaikissa tytäryhtiöissään on 100 %.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Scanfilin liiketoiminnan kehitys oli positiivista vuoden 2013 aikana. Syyskuussa konserni paransi arvioitaan koko vuoden liikevoiton kehityksestä. Annetun arvion mukaisesti konsernin liikevoitto kasvoi selvästi 11,8 milj. euroon (8,1) ja liikevaihto kasvoi hieman edellisestä vuodesta ollen 188,5 milj. euroa (180,9).

Monet Scanfilin ammattielektroniikka-asiakkaista kasvattivat liikevaihtoaan vuonna 2013 joka näkyi Scanfilin kysynnän kasvuna. Joidenkin avainasiakkaiden kanssa yhteistyö laajeni käsittämään pidemmälle integroituja tuotteita. Vuoden aikana aloitettiin myös yhteistyö muutaman lupaavan uuden asiakkaan kanssa.  Yhtiö jatkoi myyntiponnisteluja ammattielektroniikka-asiakaskunnan laajentamiseksi erityisesti Kiinassa ja Keski-Euroopassa.

Myynti ammattielektroniikka-asiakkaille kasvoi vuonna 2013 noin 15 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 82 % liikevaihdosta (74 %). Myynti tietoliikenneasiakkaille jatkoi laskuaan ja oli 18 (26) % liikevaihdosta.

Loka-joulukuussa sekä liikevaihto että –voitto kehittyivät vahvasti edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi 11,2 % ja oli 45,4 milj. euroa. Liikevoitto kasvoi 0,7 milj. eurosta 2,5 milj. euroon. Liikevoiton positiiviseen kehitykseen vaikuttivat pääasiassa kasvanut liikevaihto ja muutokset tuotemixissä.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 188,5 (180,9) milj. euroa. Liikevaihto jakaantui alueellisten toimintasegmenttien mukaan seuraavasti: Eurooppa 58 (59) % ja Aasia 42 (41)%.

Konsernin liikevoitto tammi-joulukuussa oli 11,8 (8,1) milj. euroa, joka on
6,3 (4,5) % liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 0,3 milj. euron arvonalentumiskirjauksen myyntisaamisista osakkuusyhtiöltä.
Vuonna 2012 liikevoitto sisälsi kertaluontoisia eriä yhteensä +0,5 milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 12,2 (7,6) milj. euroa, 6,5 (4,2) % liikevaihdosta.

Scanfil EMS Oy:n osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:n toiminta ei ole kehittynyt suunnitellusti ja Scanfil arvioi, että osakkuusyhtiön tämän hetkiset mahdollisuudet selviytyä velvoitteistaan ovat heikot. Tästä syystä Scanfil on kirjannut osakkuusyhtiöön liittyvien kaikkien omaisuuserien arvonalentumisen, joiden tulosvaikutus ennen veroja on yhteensä -1,2 milj. euroa. Scanfil EMS Oy:n omistusosuus osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:stä on 40 %.

Katsauskauden tulos oli 8,2 (5,7) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,14 (0,10) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 11,4 (8,1) %.

Liikevaihto loka-joulukuussa oli 45,4 (40,8) milj. euroa ja liikevoitto 2,5 (0,7) milj. euroa, 5,6 (1,8) % liikevaihdosta. Kvartaalin tulos oli 1,9 (0,3) milj. euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema on hyvä.
Konsernitaseen loppusumma oli 125,6 (130,0) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 45,1 (55,0) milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 26,8 (26,6) milj. euroa ja korollista 18,3 (28,4) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 64,1 (57,7) ja nettovelkaantumisaste -12,2 (-2,4) %. Oma pääoma/osake oli 1,39 (1,30) euroa.

Likvidit rahavarat olivat 28,2 (20,5) milj. euroa. 

Liiketoiminnan rahavirta tilikaudella oli 13,2 (11,2) milj. euroa positiivinen. Käyttöpääoman muutos kaudella oli 0,6 (0,4) milj. euroa. Nettokäyttöpääomaan sitoutui 31.12.2013 yhteensä 35,6 milj. euroa. Investointien rahavirta oli +5,8 (-16,9) milj. euroa ja rahoituksen rahavirta -11,2 (-8,9) milj. euroa. Investointien rahavirta sisältää 9,8 milj. euroa sijoituksiksi luokitellun maturiteetiltaan yli kolmen kuukauden talletuksen erääntymisen.  Rahoituksen rahavirta sisältää osingonmaksun ja lainanlyhennyksen.

Valuuttakurssien vaihtelulla ei ole ollut merkittävää vaikutusta operatiivisen toiminnan tulokseen liiketoiminnan rakenteesta johtuen.

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen tammi-joulukuussa olivat 4,0 (7,2) milj. euroa, joka on 2,1 (4,0) % liikevaihdosta. Investoinneista suurimman osan muodostavat kone- ja laitehankinnat. Yhtiö investoi mm. elektroniikkatuotantoon Virossa ja Suzhoussa sekä mekaniikkatuotantoon Unkarissa. Investoinnit uuteen toiminnanohjausjärjestelmään olivat 0,4 (0,6) milj. euroa. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin vuoden aikana käyttöön Suomessa ja Unkarissa. Tavoitteena on, että uusi järjestelmä on käytössä koko konsernissa vuoden 2014 loppuun mennessä. Poistot olivat 4,4 (4,5) milj. euroa.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Yhtiökokous valtuutti 18.4.2013 hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla sekä päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esitysten mukaan.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

OMAT OSAKKEET

Yhtiö ei omista omia osakkeita.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Vuoden korkein kaupantekokurssi oli 1,47 euroa, alhaisin 0,82 euroa ja päätöskurssi 1,35 euroa. Vuoden vaihto oli 2 863 667 kappaletta, mikä vastaa 5,0 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 31.12.2013 oli 77,9 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 667 (1 653) henkeä, joista  1 426 (1 415) työskenteli ulkomailla. Kiinassa työskentelevän henkilöstön osuus oli vuoden lopussa 46 (47) %. Kaikkiaan ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä 31.12.2013 oli 86 (86) %. Konsernin keskimääräinen henkilömäärä tilikauden aikana oli 1 673      (1 669) henkeä.

MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA

DI Petteri Jokitalo aloitti Scanfil Oyj:n toimitusjohtajana 1.4.2013.

Yhtiökokouksen 18.4.2013 valitsema hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 18.4.2013 hallituksen puheenjohtajaksi DI Harri Takasen.

OPTIO-OHJELMAT

Scanfil Oyj:n yhtiökokous 18.4.2013 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä voi olla yhteensä enintään 750.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 750.000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Scanfil Oyj:n hallitus päätti 18.9.2013 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 225.000 optio-oikeuden antamisesta jakautuen Scanfil Oyj:n toimitusjohtajalle ja neljälle tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:n avainhenkilölle.

ILMOITUKSET OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTA

Scanfil Oyj sai 17.9.2013 seuraavat arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaiset ilmoitukset:  

Jorma J. Takasen omistusosuus on 17.9.2013 tehdyn sukupolvenvaihdokseen liittyvän lahjoituksen johdosta alittanut 17.9.2013 15 prosenttia Scanfil Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä.

Jorma J. Takanen omistaa suoraan 5 832 305 kpl ja välillisesti 1 900 000 (Riitta ja Jorma J. Takasen säätiön omistusosuus) Scanfil Oyj:n osaketta. Tämä vastaa 13,39 prosenttia Scanfil Oyj:n osakkeiden 57 730 439 kappaleen kokonaismäärästä ja äänimäärästä.

Jarkko Takasen omistusosuus on Jorma J. Takasen 17.9.2013 tekemän sukupolvenvaihdokseen liittyvän lahjoituksen johdosta ylittänyt 17.9.2013 10 prosenttia Scanfil Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä.

Jarkko Takanen omistaa 8 251 169 kpl Scanfil Oyj:n osaketta. Tämä vastaa 14,29 prosenttia Scanfil Oyj:n osakkeiden 57 730 439 kappaleen kokonaismäärästä ja äänimäärästä.

Harri Takasen omistusosuus on Jorma J. Takasen 17.9.2013 tekemän sukupolvenvaihdokseen liittyvän lahjoituksen johdosta ylittänyt 17.9.2013 15 prosenttia Scanfil Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä.

Harri Takanen omistaa 9 776 664 kpl Scanfil Oyj:n osaketta. Tämä vastaa 16,94 prosenttia Scanfil Oyj:n osakkeiden 57 730 439 kappaleen kokonaismäärästä ja äänimäärästä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Scanfil arvioi vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 4 – 10 % ja liikevoiton olevan tasoa 10,0 – 14,0 milj. euroa.

Scanfilin liikevaihto vuonna 2013 oli 188,5 milj. euroa ja liikevoitto 11,8 milj. euroa.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Maailmantalouden heikentyminen ja kansainvälinen investointihyödykkeiden kysynnän supistuminen voisivat vaikuttaa negatiivisesti Scanfilin asiakkaiden liiketoiminnan kehittymiseen ja heikentää kysyntää sopimusvalmistusmarkkinoilla. Tällä olisi negatiivinen vaikutus Scanfilin myynnin ja kannattavuuden kehitykseen.

Muilta osin Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tultuaan valituksi Kitron ASA:n hallitukseen Scanfil Oyj:n hallituksen jäsen Tuomo Lähdesmäki ilmoitti eroavansa Scanfil Oyj:n hallituksesta 24.2.2014.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 JA HALLITUKSEN ESITYKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 8.4.2014 yhtiön pääkonttorissa Sievissä.

Osinko vuodelta 2013

Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti vuosittaisesta tuloksesta n. 1/3.
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 11.767.426,34 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vapaasta omasta pääomasta osinkoa 0,05 euroa/osake eli yhteensä 2.886.521,95 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 23.4.2014.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Scanfil Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle Scanfil Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi julkaistaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Yhtiö julkaisee yhtiökokouskutsun myöhemmin erikseen.

VERTAILULUVUT

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia noudattaen.
Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä.
Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista luvuista, joten laskemalla ne eivät aina täsmää.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA        
milj. euroa        
  10 – 12 10 – 12 1 – 12 1 – 12
  2013 2012 2013 2012
         
Liikevaihto 45,4 40,8 188,5 180,9
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 0,3 1,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden        
varastojen muutos 0,3 -0,1 1,2 -0,1
Valmistus omaan käyttöön   0,0 0,0 0,0
Kulut -42,1 -38,9 -173,8 -169,5
Poistot -1,1 -1,2 -4,4 -4,5
Liikevoitto 2,5 0,7 11,8 8,1
Rahoitustuotot ja -kulut 0,1 -0,1 -0,6 -0,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta   -0,1 -0,6 -0,4
Voitto ennen veroja 2,6 0,6 10,6 7,6
Tuloverot -0,7 -0,3 -2,4 -1,9
Tilikauden voitto 1,9 0,3 8,2 5,7
         
Jakautuminen:        
emoyrityksen omistajille 1,9 0,3 8,2 5,7
         
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta        
laskettu osakekohtainen tulos:        
laimentamaton ja laimennusvaikutuksella        
oikaistu osakekohtainen tulos  0,03  0,00  0,14  0,10
   
         
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA  
milj. euroa        
  10 – 12 10 – 12 1 – 12 1 – 12
  2013 2012 2013 2012
         
Tilikauden tulos 1,9 0,3 8,2 5,7
Muut laajan tuloksen erät:        
Erät, jotka saatetaan myöhemmin        
siirtää tulosvaikutteiseksi        
Muuntoerot -0,4 -0,6 -0,7 -0,3
Johdannaissopimus 0,0 0,1 0,3 0,2
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,4 -0,5 -0,4 -0,1
Tilikauden laaja tulos yhteensä 1,5 -0,2 7,8 5,6
         
Jakautuminen: 1,5 -0,2 7,8 5,6
emoyrityksen omistajille        

 

KONSERNITASE      
milj. euroa    
     
Varat 31.12.2013 31.12.2012
     
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 28,5 30,5
Liikearvo 2,2 2,2
Muut aineettomat hyödykkeet 4,1 3,1
Osuudet osakkuusyrityksissä   0,6
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0
Saamiset   0,2
Laskennalliset verosaamiset 0,3 0,6
Pitkäaikaiset varat yhteensä 35,1 37,4
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 28,7 29,9
Lainasaamiset oskkuusyrityksiltä   0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 33,5 32,0
Ennakkomaksut 0,1 0,4
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,0
Muut rahoitusvarat   9,7
Rahavarat 28,2 20,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 90,5 92,7
     
Varat yhteensä 125,6 130,0
     
     
Oma pääoma ja velat 31.12.2013 31.12.2012
     
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 2,0 2,0
Muuntoerot 8,2 8,9
Muut rahastot 5,7 5,3
Sijoitetun vapaan opon rahasto 10,7 10,7
Kertyneet voittovarat 53,8 48,0
Oma pääoma yhteensä 80,5 75,0
     
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat   0,0
Varaukset 0,4 0,4
Rahoitusvelat 9,2 18,9
Muut velat    
Pitkäaikaiset velat yhteensä 9,5 19,3
     
Lyhytaikaiset velat    
Ostovelat ja muut velat 25,8 25,4
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,5 0,8
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 9,2 9,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 35,6 35,7
     
Velat yhteensä 45,1 55,0
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 125,6 130,0

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA    
milj. euroa    
  1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012
Liiketoiminnan rahavirrat    
Tilikauden voitto 8,2 5,7
Oikaisut tilikauden voittoon 8,2 7,4
Käyttöpääoman muutos -0,6 -0,4
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,6 -0,8
Saadut korot 0,5 0,4
Maksetut verot -2,5 -1,1
Liiketoiminnan nettorahavirta 13,2 11,2
     
Investointien rahavirrat    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4,2 -7,3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,2 0,1
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0 -9,7
Muiden sijoitusten luovutustulot 9,8  
Varainsiirtoveron palautus 0,1  
Lainojen takaisinmaksut 0,0  
Myönnetyt lainat 0,0 -0,0
Investointien nettorahavirta 5,8 -16,9
     
Rahoituksen rahavirrat    
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -8,9 -8,9
Maksetut osingot -2,3  
Rahoituksen nettorahavirta -11,2 -8,9
     
Rahavarojen muutos 7,9 -14,6
     
Rahavarat tilikauden alussa 20,5 35,2
Jakautumisen yhteydessä siirretyt rahavarat   0,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,2 -0,2
Rahavarat tilikauden lopussa 28,2 20,5

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa            
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2013 2,0 8,9 5,3 10,7 48,0 75,0
             
Optiojärjestely         0,0 0,0
             
Rahastosiirrot     0,1   -0,1 0
             
Laaja tulos   -0,7 0,3   8,2 7,8
             
Osingonjako         -2,3 -2,3
             
Oma pääoma            
31.12.2013 2,0 8,2 5,7 10,7 53,8 80,5
             
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2012 2,0 9,2 4,9 10,6 42,6 69,4
             
Osittaisjakautumisessa saadut erät   0,1   0,1
             
Rahastosiirrot     0,3   -0,3 0
             
Laaja tulos   -0,3 0,2   5,7 5,6
             
             
Oma pääoma            
31.12.2012 2,0 8,9 5,3 10,7 48,0 75,0

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT    
  1 – 12 1 – 12
  2013 2012
     
Oman pääoman tuotto, % 10,6 7,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,4 8,1
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 18,3 28,4
Nettovelkaantumisaste, % -12,2 -2,4
Omavaraisuusaste, % 64,1 57,7
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 4,0 7,2
% liikevaihdosta 2,1 4,0
Henkilöstö keskimäärin 1 673 1 669
     
Tulos / osake, euroa 0,14 0,10
Oma pääoma / osake, euroa 1,39 1,30
Osinko / osake, euroa 0,05 0,04
Osinko / tulos, % 35,1 40,5
Efektiivinen osinkotuotto, % 3,70 4,88
Hinta / voitto-suhde (P/E-luku) 9,5 8,3
     
Vuoden alin kurssi, euroa 0,82 0,60
Vuoden ylin kurssi, euroa 1,47 1,10
Vuoden keskikurssi, euroa 1,11 0,76
Kurssi vuoden lopussa, euroa 1,35 0,82
Markkina-arvo vuoden lopussa, milj. euroa 77,9 47,3
     
Osakkeiden lukumäärä tkpl    
kauden lopussa    
 – ilman omia osakkeita 57 730 57 730
 – painotettu keskiarvo 57 730 57 730
     
     
Konsernilla on 18,3 milj. euron laina, johon on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus,
jolla SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on vaihdettu euromääräisiksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti lainan lyhennykset sekä koronmaksut valuutan- ja koronvaihteluita vastaan.
 
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna
oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä
 
SEGMENTTITIEDOT        
milj. euroa        
  1 – 12 1 – 12    
  2013 2012    
Liikevaihto        
Eurooppa 112,2 108,1    
Aasia 79,6 75,8    
Segmenttien välinen liikevaihto -3,3 -3,0    
Yhteensä 188,5 180,9    
         
Liikevoitto        
Eurooppa 5,2 5,2    
Aasia 6,6 2,9    
Yhteensä 11,8 8,1    
         
Varat        
Eurooppa 67,8 64,2    
Aasia 55,5 62,9    
Liikearvo 2,2 2,2    
Osuudet osakkuusyrityksissä   0,6    
Yhteensä 125,6 130,0    
         
         
         
AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET      
milj. euroa        
  1 – 12 1 – 2    
  2013 2012    
         
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 30,5 27,7    
Lisäykset 2,9 7,0    
Vähennykset -0,5 -0,1    
Poistot -4,2 -4,3    
Muuntoerot -0,2 0,3    
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 28,5 30,5    
         
         
         
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET        
milj. euroa        
  1 – 12 1 – 12    
  2013 2012    
         
Annetut yrityskiinnitykset 40,0 40,0    
Annetut takaukset 6,4 1,3    
Vuokravastuut 0,0 0,1    
         
         
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT      
milj. euroa        
  1 – 12 1 – 12    
  2013 2012    
         
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet        
Osakkuusyhtiöt        
Myyntituotot 0,1 0,2    
Myyntisaamiset   0,3    
Korkotuotot 0,0 0,0    
Lainasaamiset   0,3    
Korkosaaminen   0,0    
         
Osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:lle myönnetyistä 0,3 milj. euron lainoista ja 0,3 milj.    
euron myyntisaamisista on kirjattu arvonalentuminen.    
Myös jäljellä oleva liikearvo 0,6 milj. euroa on poistettu kokonaan.        
         
Scanfil EMS Oy on vuokrannut toimistotiloja Kiinteistö Oy Pilot 1:stä, jonka pääomistajia ovat  Jorma Takanen, Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Reijo Pöllä.                                                                                
         
Maksetut vuokrat tammi – joulukuussa 2013 olivat 14.908 euroa (kesä-joulukuussa 2012 7.387 euroa).
         
LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN  
milj. euroa                  
                   
  Q4/13 Q3/13 Q2/13 Q1/13 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12  
Liikevaihto 45,4 50,4 48,7 44,0 40,8 48,2 49,3 42,6  
Liikevoitto 2,5 4,2 3,1 2,0 0,7 2,8 3,2 1,4  
Liikevoitto, % 5,6 8,4 6,3 4,6 1,8 5,7 6,4 3,4  
Kauden tulos 1,9 3,0 2,1 1,1 0,3 1,7 2,6 1,2  

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat
     
     
     
Oman pääoman tuotto-% = Tilikauden voitto x 100
    Oma pääoma (keskiarvo)
     
Sijoitetun pääoman tuotto-% = (Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut)  x 100
    Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo)
     
Nettovelkaantumisaste (%) = (Korolliset velat – rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit)  x 100
    Oma pääoma
     
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100 
    Taseen loppusumma – saadut ennakot
     
Tulos / osake = Tilikauden voitto
    Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin vuoden aikana
     
Oma pääoma / osake = Oma pääoma
    Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
     
Osinko / osake = Tilikaudelta jaettava osinko (hallituksen esitys)
    Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa
     
Osinko / tulos (%) = Osakekohtainen osinko  x 100
    Osakekohtainen tulos
     
Efektiivinen osinkotuotto (%) = Osakekohtainen osinko  x 100
    Osakkeen kurssi vuoden lopussa
     
Hinta / voitto -suhde (P/E-luku) = Osakkeen kurssi vuoden lopussa 
    Tulos / osake
     
Osakkeen keskikurssi = Osakkeiden kokonaisvaihto
    Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä
     
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä x tilinpäätöspäivän kurssi

 

 

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                   Keskeiset tiedotusvälineet
                    www.scanfil.com

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on 35 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

 

 

Liitteet