SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2012

25.2.2013

SCANFIL OYJ          TILINPÄÄTÖSTIEDOTE        25.2.2013      KLO 10.20   

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2012

Tammi-joulukuu
– Liikevaihto 180,9 (1-12 2011: 210,8) milj. euroa jossa laskua 14 %
– Liikevoitto 8,1 (9,1) milj. euroa, 4,5 (4,3) % liikevaihdosta
– Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 7,6 milj. euroa, 4,2 % liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 5,7 (6,3) milj. euroa
– Tulos / osake oli 0,10 (0,11) euroa
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle osingoksi 0,04 euroa osakkeelta.

Loka-joulukuu
– Liikevaihto 40,8 (Q4 2011 38,8), milj. euroa, kasvua 5 %
– Liikevoitto 0,7 (-0,9) milj. euroa, 1,8 (-2,4) % liikevaihdosta
– Tulos / osake oli 0,0 (0,0) euroa

Sievi Capital Oyj:n hallitus hyväksyi 11.8.2011 jakautumissuunnitelman, jonka mukaan yhtiö jakautuu osittain siten, että Sievi Capital Oyj:n sopimusvalmistusliiketoimintaan liittyvät varat ja velat (Scanfil EMS Oy) siirtyvät jakautumisessa perustettavaan uuteen julkiseen osakeyhtiöön, Scanfil Oyj:öön. Sievi Capital Oyj:öön jäivät sijoitusliiketoimintaan liittyvät varat ja velat. Sievi Capital Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.11.2011 yhtiön jakautumisesta hallituksen 11.8.2011 allekirjoittaman jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautuminen pantiin täytäntöön 1.1.2012 ja kaupankäynti Scanfil Oyj:n osakkeilla NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalla alkoi 2.1.2012.

Jakautumisessa syntynyt Scanfil-konserni jatkaa kirjanpidollisesti samoista kirjanpitoarvoista, jotka sillä oli osana Sievi Capital Oyj:n IFRS konsernitilinpäätöstä. Scanfil–konsernin vuoden 2012 konsernitilinpäätöksessä käytetään Scanfil EMS –konsernin vuoden 2011 lukuja vertailulukuina. Samoin tässä tilinpäätöstiedotteessa kaikki edellisen vuoden vertailuluvut ovat Scanfil EMS –konsernin lukuja.

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Harri Takanen:
”Vuosi 2012 oli Scanfil-konsernille haastava. Maailmantalouden hidastunut kasvu ja sen vaikutukset ulottuivat asiakkaiden toimintaan, mikä vaikeutti sopimusvalmistuksen markkinatilannetta.

Liikevaihdon ennustetusta laskusta huolimatta Scanfil ylsi 4,5 % liikevoittoon. Yhtiö pyrki turvaamaan toiminnan kannattavuuden epävarmassa markkinatilanteessa kehittämällä koko konsernin yhteisiä toimintatapoja ja tehokkuutta sekä myös sopeuttamalla Kiinan ja Suomen toimintoja kysyntätilannetta vastaavaksi. Ammattitaitoisen henkilökuntamme avulla olemme hyvin pystyneet vastamaan vaikean markkinatilanteen asettamiin haasteisiin.  

Scanfilin strategia ammattielektroniikkalaitteiden myynnin kasvattamisesta on osoittautunut onnistuneeksi. Jo kolme neljäsosaa yhtiön liikevaihdosta tulee ammattielektroniikasta.

Ammattielektroniikkatuotteiden kysyntä jatkui tasaisena koko vuoden. Scanfil onnistui hankkimaan uusia asiakkuuksia ja laajentamaan yhteistyötä jo olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Tietoliikennetuotteiden kysyntä taas pysyi alhaisena. Taustalla on alan vuosia jatkunut trendi ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset.”

KONSERNIN RAKENNE

Scanfil–konserni muodostuu emoyhtiö Scanfil Oyj:stä ja Scanfil EMS –alakonsernista. Scanfil EMS -alakonserni muodostuu emoyhtiö Scanfil EMS Oy:stä, tytäryhtiöistä sekä osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:stä (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %). Scanfil EMS Oy:n tytäryhtiöitä ovat Kiinassa toimivat Scanfil (Suzhou) Co., Ltd. ja Scanfil (Hangzhou) Co., Ltd., Unkarissa toimivat tuotantoyhtiö Scanfil Kft. (Budapest) ja kiinteistöyhtiö Rozália Invest Kft. (Budapest) sekä Virossa toimiva Scanfil Oü (Pärnu). Scanfil EMS -konsernin omistusosuus kaikissa tytäryhtiöissään on 100 %.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Euroopan vaikea taloustilanne ja maailmantalouden hidastunut kasvu pitivät markkinat epävakaina vuonna 2012. Sopimusvalmistusmarkkinoilla kireä kilpailutilanne jatkui koko vuoden sekä kotimaassa että maailmalla.

Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta ammattielektroniikan kysyntä säilyi tasaisena ja hyvällä tasolla koko vuoden. Tietoliikennetuotteiden kysyntä taas alkoi heikkona vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, sen jälkeen piristyi hiukan, mutta jatkui toisella vuosipuoliskolla edelleen alhaisena. Vuoden 2012 liikevaihto oli 180,9 milj. euroa, josta ammattielektroniikka-asiakkaiden osuus oli 74 % (62 % vuonna 2011) ja tietoliikenneasiakkaiden osuus 26 % (38 %).

Ammattielektroniikassa markkinatilanteen vaihteluja pehmentää Scanfilin monipuolinen asiakaskunta. Siihen kuuluu useita merkittäviä valmistajia, joilla on vahva asema markkinoilla mm. automaatio- ja mittaustekniikassa, koneenrakennuksessa ja hissiteknologiassa. Scanfil on laajentanut asiakkuuksiaan myös nouseville toimialoille, joita ovat etenkin uusiutuva energia ja energiatehokkuus.

Suomessa tytäryhtiö Scanfil EMS Oy kävi katsauskauden aikana yhteistoimintaneuvottelut Sievin tehtaalla. Neuvottelujen lopputuloksen perusteella Sievin tehtaalta irtisanottiin yhteensä 64 työntekijää ja toimihenkilöä. Myös Kiinassa Hangzhoun tytäryhtiö sopeutti katsauskauden aikana toimintaansa alentunutta kysyntätilannetta vastaavaksi. Toisaalta Unkarin ja erityisesti Viron tehtaan toimintaa on vahvistettu kysynnän vahvistuessa itäisen Euroopan tehtailla.

Scanfil EMS Oy osti toukokuussa Sievi Capital Oyj:ltä Sievissä sijaitsevat yhteensä 26 000 neliömetrin tuotanto- ja toimistotilat sekä 19,3 hehtaarin tontin. Scanfil EMS Oy toimi aikaisemmin ko. tiloissa vuokralaisena. Kauppahinta oli 4,2 milj. euroa ja Scanfil EMS Oy maksoi sen kassavaroillaan.

Raha-automaattiyhdistys (RAY) valitsi Scanfil EMS Oy:n peliautomaattien kokoonpanon ja protosarjojen valmistuksen sopimustoimittajaksi toistaiseksi voimassa olevaan sopimussuhteeseen.

Scanfil EMS Oy:n osakkuusyhtiö Greenpoint Oy keskittyi vuonna 2012 pääasiassa erikoiskylmälaitteiden kehittämiseen globaalit ympäristö- ja sertifiointivaatimukset huomioiden. Yhtiö sai vuoden lopulla suurehkon tilauksen kansainväliseltä savuketeollisuusyhtiöltä, jonka kanssa se allekirjoitti myös vuoden 2013 loppuun jatkuvan runkosopimuksen.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 180,9 (210,8) milj. euroa. Liikevaihto jakaantui asiakkaiden sijainnin mukaan seuraavasti: Suomi 42 (40) %, muu Eurooppa 19 (23) %, Aasia 37 (36) %, USA 1 (1) % ja muut 1 (1) %.

Konsernin liikevoitto tammi-joulukuussa oli 8,1 (9,1) milj. euroa, joka on 4,5 (4,3) % liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää seuraavat ensimmäiselle kvartaalille kirjatut kertaluontoiset erät: Scanfil EMS Oy:n osuus Ojala Yhtymä Oy:n maksamasta korvauksesta 1,2 milj. euroa, Scanfil Oyj:n listautumiskulut  -0,4 milj. euroa sekä varaus Hangzhoun tytäryhtiön uudelleenjärjestelyistä aiheutuvista henkilöstön irtisanomiskulusta -0,4 milj. euroa, yhteensä +0,5 milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 7,6 milj. euroa, 4,2 % liikevaihdosta.

Katsauskauden tulos oli 5,7 (6,3) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,10 (0,11) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 8,1 (9,5)%.

Liikevaihto loka-joulukuussa oli 40,8 (38,8) milj. euroa ja liikevoitto 0,7 (-0,9) milj. euroa, 1,8 (-2,4) % liikevaihdosta. Kvartaalin tulos oli 0,3 (0,0) milj. euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema on hyvä.
Konsernitaseen loppusumma oli 130,0 (129,4) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 55,0 (60,1) milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 26,6 (23,6) milj. euroa ja korollista 28,4 (36,5) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 57,7 (53,6) ja nettovelkaantumisaste -2,4 (1,9) %. Oma pääoma/osake oli 1,30 euroa.

Likvidit rahavarat olivat 20,5 (35,2) milj. euroa. 

Liiketoiminnan rahavirta tilikaudella oli 11,2 (27,3) milj. euroa positiivinen. Käyttöpääomaan sitoutui kaudella lisää 0,4 milj. euroa, kun edellisenä vuonna käyttöpääomaa vapautui 17,7 milj. euroa, mikä johtui loppuvuoden 2011 alhaisemmasta toiminnan tasosta verrattuna edelliseen vuoteen. Investointien rahavirta oli -16,9 (3,6) milj. euroa ja rahoituksen rahavirta -8,9 (-7,2) milj. euroa. Investointien rahavirta koostuu Sievin kiinteistön hankinnasta ja tytäryhtiöiden kone- ja laiteinvestoinneista sekä yli kolmen kuukauden talletuksista, jotka on luokiteltu sijoituksiksi. Rahoituksen rahavirta on pankkilainan lyhennystä.

Valuuttakurssien vaihtelulla ei ole ollut merkittävää vaikutusta operatiivisen toiminnan tulokseen liiketoiminnan rakenteesta johtuen.

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen tammi-joulukuussa olivat 7,2 (3,8) milj. euroa, joka on 4,0 (1,8)% liikevaihdosta. Investoinneista suurimman osan muodostaa Sievin kiinteistön hankinta, 4,2 milj. euroa. Keskeneräiset hankinnat uuteen toiminnanohjausjärjestelmään olivat 0,6 milj. euroa. Poistot olivat 4,5 (4,2) milj. euroa.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Scanfil Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 19.4.2012 valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.000.000 oman osakkeen hankkimisesta sekä enintään 5.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden hankintavaltuutus on voimassa sen myöntämisestä 18 kuukautta ja luovuttamista koskeva valtuutus on voimassa sen myöntämisestä kolme vuotta. Yhtiökokouksen myöntämiä valtuuksia ei ole käytetty.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

OMAT OSAKKEET

Yhtiö ei omista omia osakkeita.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Vuoden korkein kaupantekokurssi oli 1,10 euroa, alhaisin 0,60 euroa ja päätöskurssi 0,82 euroa. Vuoden vaihto oli 8 982 004 kappaletta, mikä vastaa 15,6 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 31.12.2012 oli 47,3 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 653 (1 745) henkeä, joista  1 415 (1 449) työskenteli ulkomailla. Kiinassa työskentelevän henkilöstön osuus oli vuoden lopussa 47 (51) %. Kaikkiaan ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä 31.12.2012 oli 86 (83) %. Konsernin keskimääräinen henkilömäärä tilikauden aikana oli
1 669   (2 027) henkeä.

MUUT KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMAT

Välimiesoikeus tuomitsi 29.2.2012 antamallaan päätöksellä Ojala-Yhtymä Oy:n ja sen omistajat (”Ojala”) maksamaan Scanfil Oyj:n tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:lle ja Sievi Capital Oyj:lle yhteensä kahden miljoonan euron korvauksen korkoineen sekä korvaamaan yhtiöiden oikeudenkäyntikulut asiassa täysimääräisesti. Lisäksi Ojala velvoitettiin yksin suorittamaan välimiesoikeuden kulut ja palkkiot. Korvaus jakaantui oikeudenkäyntikulujen jälkeen tasan Scanfil EMS Oy:n ja Sievi Capital Oyj:n kesken. Scanfil Oyj julkaisi asiaa koskevan pörssitiedotteen 1.3.2012.

ILMOITUKSET OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTA

Scanfil Oyj sai 18.4.2012 arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, että Eero Alvari Kotilaisen kuolinpesässä 9.4.2012 tehdyn osituksen ja perinnönjaon seurauksena perillisille ja testamentinsaajille siirtyneet Scanfil Oyj:n osakkeet ovat 17.4.2012 toteutetuilla kaupoilla siirtyneet Varikot Oy:n (perustettava yhtiö) omistukseen. Toteutetun järjestelyn jälkeen Varikot Oy omistaa 7.273.109 Scanfil Oyj:n osaketta eli 12,60 % kaikista osakkeista ja se on Scanfil Oyj:n toiseksi suurin yksittäinen osakkeenomistaja. Osakkaiden välisen sopimuksen perusteella äänivaltaa Varikot Oy:ssä käyttävät Riitta-Liisa Kotilainen (50 %) ja Sirpa Kotilainen (50 %) yhdessä.

18.7.2012 Scanfil Oyj:n saamassa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisessa ilmoituksessa Varikot Oy ilmoitti, että Varikot Oy:n äänivallassa on tapahtunut muutos 18.7.2012 alkaen. Osakkaiden välisen sopimuksen perusteella äänivaltaa Varikot Oy:ssä käyttävät Sirpa Kotilainen (50 %), Riitta-Liisa Kotilainen (25 %) ja Aleksi Kotilainen (25 %) yhdessä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Kansainvälisen talouden epävarmana jatkuvasta tilanteesta johtuen sopimusvalmistusmarkkinoiden kehityksen ennustettavuus on erittäin huono.

Scanfil arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan vuoden 2012 tasosta ja liikevoiton olevan vuoden 2012 tasolla.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Scanfil-konsernin merkittävimmät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät siihen, että maailmantalous kääntyy uudelleen laskuun tai, että hitaan kasvun aika jatkuu pitkään. Talouden heikot kasvuodotukset heikentävät Scanfilin toimintaympäristön ennustettavuutta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kansainvälinen sopimusvalmistusmarkkinoiden ja investointihyödykkeiden kysynnän väheneminen heikon talouskasvun seurauksena voi vaikuttaa hidastavasti tai negatiivisesti Scanfilin valmistamien tuotteiden kysyntään sekä tietoliikenne- että ammattielektroniikkatuotteiden osalta. Kysynnän lasku voi hidastaa Scanflin liiketoiminnan kasvua ja vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen. 

Muilta osin Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 JA HALLITUKSEN ESITYKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 18.4.2013 yhtiön pääkonttorissa Sievissä alkaen klo 13.00.

Osinko vuodelta 2012

Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti vuosittaisesta tuloksesta n. 1/3.
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 13.259.857,00.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vapaasta omasta pääomasta osinkoa 0,04 euroa/osake eli yhteensä 2.309.217,56 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2013 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 30.4.2013.

Scanfil Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä.

Hallituksen nimitysvaliokunta ja yhtiön suurimmat omistajat, edustaen yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, esittävät, että hallitukseen valitaan edelleen Jorma J. Takanen, Tuomo Lähdesmäki ja Jarkko Takanen sekä uusina jäseninä yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Harri Takanen ja Riitta Kotilainen.

Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva Riitta Kotilainen esitellään tarkemmin yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.4.2012 hallitukseen valittu Päivi Marttila ei ilmoituksensa mukaan ole käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Yhtiö julkaisee yhtiökokouskutsun myöhemmin erikseen.

VERTAILULUVUT

Jakautumisessa syntyneen Scanfil-konsernin emoyhtiö Scanfil Oyj perustettiin toteuttamaan Sievi Capital Oyj:n jakautuminen. Scanfil Oyj on lähinnä tekninen väline jakautumisen toteuttamisessa. Näin syntynyt Scanfil-konserni jatkaa kirjanpidollisesti samoista kirjanpitoarvoista, jotka sillä oli osana Sievi Capital Oyj:n IFRS konsernitilinpäätöstä. Scanfil-konsernin muodostamisessa ei siten arvosteta jakautumisessa siirtyviä tase-eriä uudelleen eikä täten myöskään synny uutta liikearvoa ja konsernin oman pääoman yhteismäärä pysyy jakautumisessa muuttumattomana. Näin ollen Scanfil–konsernin vuoden 2012 konsernitilinpäätöksessä käytetään Scanfil EMS –konsernin lukuja vertailulukuina. Samoin tässä tässä tilinpäätöstiedotteessa kaikki edellisen vuoden vertailuluvut ovat Scanfil EMS –konsernin lukuja.

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia noudattaen.
Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laskentaperiaatteita kuin Scanfil EMS -konsernin tilinpäätöksessä 2011.
Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista luvuista, joten laskemalla ne eivät aina täsmää.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA      
milj. euroa      
  10 – 12 1 – 12 1 – 12
  2012 2012 2011
       
Liikevaihto 40,8 180,9 210,8
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 1,3 0,4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden      
varastojen muutos -0,1 -0,1 -1,1
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 0,0
Kulut -38,9 -169,5 -196,9
Poistot -1,2 -4,5 -4,2
Liikevoitto 0,7 8,1 9,1
Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 -0,1 -1,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,1 -0,4 0,6
Voitto ennen veroja 0,6 7,6 8,2
Tuloverot -0,3 -1,9 -2,0
Tilikauden voitto 0,3 5,7 6,3
       
Jakautuminen:      
emoyrityksen omistajille 0,3 5,7 6,3
       
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta      
laskettu osakekohtainen tulos:      
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,00 0,10 0,11
       
Yhtiöllä ei ole eriä jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.    
       
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA    
milj. euroa      
  10 – 12 1 – 12 1 – 12
  2012 2012 2011
       
Tilikauden tulos 0,3 5,7 6,3
Muut laajan tuloksen erät:      
Muuntoerot -0,6 -0,3 4,1
Johdannaissopimus 0,1 0,2 -0,7
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,5 -0,1 3,4
Tilikauden laaja tulos yhteensä -0,2 5,6 9,7
       
Jakautuminen: -0,2 5,6 9,7
emoyrityksen omistajille      

 

KONSERNITASE    
milj. euroa    
     
Varat 31.12.2012 31.12.2011
     
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 29,9 27,0
Liikearvo 2,2 2,2
Muut aineettomat hyödykkeet 3,7 3,8
Osuudet konserniyrityksissä   0,0
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,6 1,1
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0  
Saamiset 0,2 0,3
Laskennalliset verosaamiset 0,6 0,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 37,4 35,0
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 29,9 31,2
Lainasaamiset oskkuusyrityksiltä 0,1  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 32,0 27,6
Ennakkomaksut 0,4 0,1
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,0 0,3
Myytävissä olevat sijoitukset, likvidit varat 9,7  
Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat 5,5 20,8
Rahavarat 15,0 14,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 92,7 94,4
     
Varat yhteensä 130,0 129,4
     
     
Oma pääoma ja velat 31.12.2012 31.12.2011
     
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 2,0 2,0
Muuntoerot 9,0 9,2
Muut rahastot 5,3 4,9
Sijoitetun vapaan opon rahasto 10,7 10,6
Kertyneet voittovarat 48,0 42,6
Oma pääoma yhteensä 75,0 69,3
     
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 0,0 0,1
Varaukset 0,4 0,3
Rahoitusvelat 18,9 27,4
Muut velat   0,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 19,3 27,8
     
Lyhytaikaiset velat    
Ostovelat ja muut velat 25,4 23,1
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,8 0,0
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 9,5 9,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä 35,7 32,3
     
Velat yhteensä 55,0 60,1
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 130,0 129,4

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA    
milj. euroa    
  1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011
Liiketoiminnan rahavirrat    
Tilikauden voitto 5,7 6,3
Oikaisut tilikauden voittoon 7,4 6,9
Käyttöpääoman muutos -0,4 17,7
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,8 -1,0
Saadut korot 0,4 0,2
Maksetut verot -1,1 -2,9
Liiketoiminnan nettorahavirta 11,2 27,3
     
Investointien rahavirrat    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -7,3 -3,5
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,1 0,1
Investoinnit muihin sijoituksiin -9,7  
Myönnetyt lainat -0,0 -0,1
Investointien nettorahavirta -16,9 -3,6
     
Rahoituksen rahavirrat    
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut   -2,8
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -8,9 -4,4
Rahoituksen nettorahavirta -8,9 -7,2
     
Rahavarojen muutos -14,6 16,5
     
Rahavarat tilikauden alussa 35,2 17,1
Jakautumisen yhteydessä siirretyt rahavarat 0,1  
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,2 1,6
Rahavarat tilikauden lopussa 20,5 35,2

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa            
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2012 2,0 9,2 4,9 10,6 42,6 69,3
             
Osittaisjakautumisessa saadut erät   0,1   0,1
             
Rahastosiirrot     0,3   -0,3 0
             
Laaja tulos   -0,3 0,2   5,7 5,6
             
Oma pääoma            
31.12.2012 2,0 8,9 5,3 10,7 48,0 75,0
             
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2011 2,0 5,1 5,0 10,6 36,8 59,6
             
Rahastosiirrot     0,5   -0,5 0
             
Laaja tulos   4,1 -0,7   6,3 9,7
             
Oma pääoma            
31.12.2011 2,0 9,2 4,9 10,6 42,6 69,3

 

 

 
KONSERNIN TUNNUSLUVUT
   
  1 – 12 1 – 12
  2012 2011
     
Oman pääoman tuotto, % 7,9 9,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,1 9,5
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 28,4 36,5
Nettovelkaantumisaste, % -2,4 1,9
Omavaraisuusaste, % 57,7 53,6
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 7,2 3,8
% liikevaihdosta 4,0 1,8
Henkilöstö keskimäärin 1 669 2 024
     
Tulos / osake, euroa 0,10 0,11(*
Oma pääoma / osake, euroa 1,3 1,20(*
Osinko / osake, euroa 0,04  
Osinko / tulos, % 40,5  
Efektiivinen osinkotuotto, % 4,88  
Hinta / voitto-suhde (P/E-luku) 8,3  
     
Vuoden alin kurssi, euroa 0,6  
Vuoden ylin kurssi, euroa 1,1  
Vuoden keskikurssi, euroa 0,76  
Kurssi vuoden lopussa, euroa 0,82  
Markkina-arvo vuoden lopussa, milj. euroa 47,3  
     
Osakkeiden lukumäärä tkpl    
kauden lopussa    
 – ilman omia osakkeita 57 730 57 730
 – painotettu keskiarvo 57 730 57 730
     
 (* Osakemääränä on käytetty Scanfil Oyj:n osakemäärää  
     
Konsernilla on 28,4 milj. euron laina, johon on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus,
jolla SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on vaihdettu
euromääräisiksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti lainan lyhennykset
sekä koronmaksut valuutan- ja koronvaihteluita vastaan.
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna
oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä

 

SEGMENTTITIEDOT    
milj. euroa    
  1 – 12 1 – 12
  2012 2011
Liikevaihto    
Eurooppa 108,1 125,7
Aasia 75,8 91,6
Segmenttien välinen liikevaihto -3,0 -6,5
Yhteensä 180,9 210,8
     
Liikevoitto    
Eurooppa 5,2 3,4
Aasia 2,9 5,7
Yhteensä 8,1 9,1
     
Varat    
Eurooppa 64,2 62,4
Aasia 62,9 63,6
Liikearvo 2,2 2,2
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,6 1,1
Yhteensä 130,0 129,4
     
     
     
AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET  
milj. euroa    
  1 – 2 1 – 2
  2012 2011
     
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 27,0 27,0
Lisäykset 7,0 3,4
Vähennykset -0,1 -0,0
Poistot -4,3 -3,8
Muuntoerot 0,3 0,3
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 29,9 27,0
     
     
     
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET    
milj. euroa    
  1 – 12 1 – 12
  2012 2011
     
Annetut yrityskiinnitykset 40,0 40,0
Annetut takaukset 1,3 1,1
Vuokravastuut 0,1 0,0
     
Scanfil Oyj on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle omavelkaisen takauksen Scanfil EMS Oy:n
alun perin 40 milj. euron lainan ja siitä johtuvien maksuvelvotteiden maksamisesta.
     
     
     
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT  
milj. euroa    
  1 – 2 1 – 2
  2012 2011
     
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet    
Osakkuusyhtiöt    
Myyntituotot 0,2 0,6
Myyntisaamiset 0,3 0,3
Korkotuotot 0,0 0,0
Lainasaamiset 0,3 0,3
Korkosaaminen 0,0 0,0
     
Osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:lle on 2010 myönnetty 300.000 euron laina, josta 210.000 euroa on
vuonna 2012 muutettu osakeyhtiölain 12 luvun mukaiseksi pääomalainaksi.
Lisäksi osakkuusyhtiölle on myönnettu 2012 lyhytaikainen 33.500 euron laina.
     
Scanfil EMS Oy on vuokrannut toimistotiloja Kiinteistö Oy Pilot 1:stä, jonka pääomistajia ovat 
Jorma Takanen, Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Reijo Pöllä.                                                                            
     
Vuokrakulut olivat 7.387 euroa 31.12.2012 mennessä.    
     
     
LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN  
milj. euroa          
           
  Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12  
Liikevaihto 40,8 48,2 49,3 42,6  
Liikevoitto 0,7 2,8 3,2 1,4  
Liikevoitto, % 1,8 5,7 6,4 3,4  
Kauden tulos 0,3 1,7 2,6 1,2  

 

Tunnuslukujen laskentakaavat
     
     
     
Oman pääoman tuotto-% = Tilikauden voitto x 100
    Oma pääoma (keskiarvo)
     
Sijoitetun pääoman tuotto-% = (Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut)  x 100
    Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo)
     
Nettovelkaantumisaste (%) = (Korolliset velat – rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit)  x 100
    Oma pääoma
     
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100 
    Taseen loppusumma – saadut ennakot
     
Tulos / osake = Tilikauden voitto
    Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin vuoden aikana
     
Oma pääoma / osake = Oma pääoma
    Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
     
Osinko / osake = Tilikaudelta jaettava osinko (hallituksen esitys)
    Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa
     
Osinko / tulos (%) = Osakekohtainen osinko  x 100
    Osakekohtainen tulos
     
Efektiivinen osinkotuotto (%) = Osakekohtainen osinko  x 100
    Osakkeen kurssi vuoden lopussa
     
Hinta / voitto -suhde (P/E-luku) = Osakkeen kurssi vuoden lopussa 
    Tulos / osake
     
Osakkeen keskikurssi = Osakkeiden kokonaisvaihto
    Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä
     
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä x tilinpäätöspäivän kurssi

 

 

SCANFIL OYJ

 

Harri Takanen
Toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Harri Takanen
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                  Keskeiset tiedotusvälineet
                  www.scanfil.com

 

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on 35 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.

Scanfil-konsernin osakkuusyhtiö:
Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä aktivointiratkaisuja, -välineitä ja –laitteita sekä tavaramerkeille että kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia. Greenpoint Oy palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa. www.greenpoint.fi

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

 

 

Liitteet