SCANFIL-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2019

9.8.2019

SCANFIL OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 9.8.2019 KLO 8.00

SCANFIL-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2019

Q2/2019: Kasvua ensimmäisestä neljänneksestä, kasvava kysyntä ja HASEC-Elektronik GmbH:n hankinta vahvistavat loppuvuotta

Huhti – kesäkuu

– Liikevaihto 142,6 (Q2 2018: 151,7) milj. euroa, laskua 6,0 %
– Oikaistu liikevoitto 10,3 milj. euroa, 7,2 % liikevaihdosta
– Liikevoitto 6,4 (11,2) milj. euroa, 4,5 % ( 7,4 %) liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 4,6 (8,0) milj. euroa
– Tulos / osake 0,07 (0,12) euroa, oikaistu tulos / osake 0,13 euroa

Tammi – kesäkuu

– Liikevaihto 272,5 (H1 2018: 291,3) milj. euroa, laskua 6,5 %
– Oikaistu liikevoitto 17,3 milj. euroa, 6,3 % liikevaihdosta
– Liikevoitto 13,3 (21,5) , milj. euroa 4,9 % (7,4 %) liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 9,4 (15,5) milj. euroa
– Tulos / osake 0,15 (0,24) euroa, oikaistu tulos / osake 0,21 euroa

Tulevaisuuden näkymät

Scanfil muuttaa ohjaustaan vuodelle 2019 ja arvio nyt vuoden 2019 liikevaihdon olevan 580 – 610 milj. euroa ja oikaistun* (ei raportoidun) liikevoiton 39 – 42 milj. euroa.

* Tammi-kesäkuun oikaisuerät sisältävät HASEC – Elektronik GmbH:n hankintakulut (0,4 milj. euroa) sekä Scanfil GmbH:n liikearvon alaskirjauksen(3,6 milj. euroa).

Aikaisemmin Scanfil arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan 560 – 610 milj. euroa ja (raportoidun) liikevoiton 36 – 41 milj. euroa.

AVAINLUVUT
Q2/2019 Q2/2018 Muutos % H1/2019 H1/2018 Muutos % 2018
Liikevaihto, milj.euroa 142,6 151,7 -6 % 272,5 291,3 -6 % 563,0
Liikevoitto, milj.euroa 6,4 11,2 -43 % 13,3 21,5 -38 % 37,8
Liikevoitto, oikaistu, milj. euroa 10,3 11,2 -9 % 17,3 21,5 -20 % 37,8
Liikevoitto, % 4,5 7,4 4,9 7,4 6,7
Liikevoitto, oikaistu, % 7,2 7,4 6,3 7,4 6,7
Tulos, milj.euroa 4,6 8,0 -43 % 9,4 15,5 -39 % 28,9
Tulos, oikaistu, milj.euroa 8,4 8,0 6 % 13,4 15,5 -14 % 28,9
Tulos/osake, euroa 0,07 0,12 -43 % 0,15 0,24 -39 % 0,45
Tulos/osake, oikaistu, euroa 0,13 0,12 8 % 0,21 0,24 -13 % 0,45
Oman pääoman tuotto, % 12,8 24,3 21,5
Oman pääoman tuotto, oikaistu, % 18,1 24,3 21,5
Omavaraisuusaste, % 41,7 40,6 47,7
Nettovelkaantumisaste, % 45,6 34,1 19,5
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj.euroa 7,4 8,5 -13 % 29,0
Henkilöstö keskimäärin 3 476 3 446 1 % 3 414

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:


Asiakaskysyntä piristyi toisen neljänneksen aikana. Liikevaihto oli 142,6 milj. euroa, jossa kasvua vuoden ensimmäiseen neljännekseen lähes 10% laajan asiakaskunnan tukemana. Kaikkien asiakassegmenttien, lukuun ottamatta ”Medtec & Life Science” –segmenttiä, myynti kehittyi positiivisesti. Toukokuussa ostetun HASEC-Elektronik GmbH:n vaikutus neljänneksen liikevaihtoon oli noin 1,5 milj euroa.

Toisen neljänneksen oikaistu liikevoittotaso vahvistui kasvaneen liikevaihdon tukemana ja oli 10,3 milj. euroa eli 7,2 % liikevaihdosta. Raportoitu liikevoitto (6,4 milj. euroa) sisältää oikaisueriä yhteensä 3,8 milj. euroa, joka koostuu HASEC-Elektronik GmbH:n hankintaan liittyvistä kuluista 0,2 milj. euroa sekä Scanfil (Hamburg) GmbH:n konserniliikearvoon liittyvästä, ei kassavaikutteisesta alaskirjauksesta 3,6 milj. euroa. Scanfil Hampurin liiketoiminta ei ole kehittynyt odotetusti ja taseen liikearvolle ei ollut enää perusteita. Nyt tehdyn alaskirjauksen jälkeen Hampurin tehtaan liikearvo on alaskirjattu kokonaisuudessaan. Toimenpiteet Hampurin liiketoiminnan kehittämiseksi jatkuvat vahvasti; erityisenä painopisteenä asiakaskunnan laajentaminen ja liikevaihdon kasvattaminen.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli neljänneksellä 7,8 milj. euroa ja Scanfilin omavaraisuusaste neljänneksen lopussa 41,7 % ja nettovelkaantumisaste 45,6 %. Scanfilin rahoitusasema on vakaa.

Saksalaisen sopimusvalmistaja HASEC-Elektronik GmbH:n kauppa astui lopullisesti voimaan 17.6.2019, jonka jälkeen sen liiketoiminta sisältyy Scanfilin konsernitilinpäätökseen.

Hasecin hankinnalla saimme vahvan elektroniikkatehtaan, paikallisjohdon ja myyntiorganisaation keskellä Saksan markkinaa sekä laajasti uusia asiakkuuksia, jolle voimme jatkossa tarjota myös Scanfilin globaalia tehdas- ja toimittajaverkostoa. Olen vakuuttunut että HASEC:in hankinta tulee merkittävästi vauhdittamaan Scanfilin kasvustrategiaa Keski-Euroopassa.

Uskon asiakaskysynnän vahvistuvan loppuvuonna edelleen, vaikkakin yleinen epävarmuus maailman taloudessa ja myös asiakkaidemme näkymissä on lisääntynyt. On selvää, että lisääntyneen epävarmuuden tilanteessa kulukuri ja kulujen pitäminen mahdollisimman joustavana on ensiarvoisen tärkeää Päivitämme vuoden 2019 näkymäämme ja arvioimme 2019 liikevaihdon olevan 580 – 610 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 39 – 42 milj. euroa. HASEC:n odotettu vaikutus myyntiin on noin 20 milj. euroa ja liikevoittoon noin 1 milj. euroa.

Olen tyytyväinen toisen neljänneksen oikaistuun operatiiviseen liikevoittotasoon kuin myös neljänneksen aikana ”maaliin viedyn” HASEC –yrityskaupan toteutumiseen. Kiitos asiakkaille ja toimittajille tuesta ja luottamuksesta sekä henkilöstölle menestyksekkäästä työstä.

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 272,5 (291,3) milj. euroa, laskua 6,5 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Laskua tapahtui erityisesti ”Consumer Applications” -asiakassegmentissä, jonka liikevaihto laski 11,1 milj. euroa, 28,7 %. Lasku johtui yksittäisen asiakkaan tuotteiden kysynnän muutoksesta. Konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 13,3 (21,5) milj. euroa, joka on 4,9 (7,4) % liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää oikaisueriä yhteensä 4,0 milj. euroa, joka koostuu HASEC-Elektronik GmbH:n hankintaan liittyvistä kuluista 0,4 milj. euroa sekä Scanfil GmbH:n liiketoimintaan liittyvän konserniliikearvon alaskirjauksen 3,6 milj. euroa. Vuonna 2014 hankitun saksalaisen tytäryhtiön Scanfil GmbH:n, liiketoiminta ei ole kehittynyt ennakoidusti ja tämän seurauksena yhtiö on arvonalentumistestaukseen perustuen kirjannut arvonalentumisen. Oikaistu liikevoitto oli 17,3 milj. euroa ja 6,3 % liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto laski 19,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoiton lasku johtui pääasiassa liikevaihdon laskusta. Katsauskauden tulos oli 9,4 (15,5) milj. euroa.

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,24) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,7 (22,7) %. Tunnuslukujen heikentyminen johtuu pääosin edellä kerrotuista oikaisueristä sekä edellisvuotta alhaisemmasta liiketuloksesta.

Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 142,6 (151,7) milj. euroa ja liikevoitto 6,4 (11,2) milj. euroa, 4,5 % (7,4 %) liikevaihdosta. Kvartaalin liikevoitto sisältää 0,2 milj. euroa HASEC-Elektronik GmbH:n hankintakuluja sekä 3,6 milj. euron liikearvon arvonalentumisen. Oikaistu liikevoitto oli 10,3 milj. euroa, 7,2 % liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun tulos oli 4,6 (8,0) milj. euroa.

HASEC-Elektronik GmbH:n liiketoiminta on yhdistelty Scanfil -konserniin 17.6.2019 alkaen. Vaikutus konsernin liikevaihtoon raportointikaudella oli 1,5 milj. euroa ja nettotulokseen +0,0 milj. euroa. Kauppahinta oli 10,3 milj. euroa ja alustavasti siitä kohdistettiin pitkäaikaisille asiakassuhteille 3,8 milj. euroa, jossa laskennallinen verovelka on 1,1 milj. euroa ja kohdistamatonta liikearvoa kirjattiin 1,6 milj. euroa. Tiedot hankitusta nettovarallisuudesta esitetään osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin puolivuosikatsauksesta 1.1. – 30.6.2019 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen puolivuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
CEO

Lisätiedot:
CEO Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 11 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 700 henkilöä.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ‘saattaa’, ‘tulee’, ‘odotetaan’, ‘ennakoidaan’, ‘suunnitellaan’, ‘uskotaan’, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet