SCANFIL-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2018

9.8.2018

SCANFIL OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 9.8.2018 KLO 8.00

SCANFIL-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2018

Q2/2018: Ennätyksellinen liikevaihto ja liiketulos, tulevaisuuden näkymät ennallaan

Huhti – kesäkuu

– Liikevaihto 151,7 (Q2 2017: 132,4) milj. euroa, kasvua 14,5 %
– Liikevoitto 11,2 (7,1), milj. euroa 7,4 % (5,3 %) liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 8,0 (4,3) milj. euroa
– Tulos / osake 0,12 (0,07) euroa

Tammi – kesäkuu

– Liikevaihto 291,3 (H1 2017: 254,7) milj. euroa, kasvua 14,4 %
– Liikevoitto 21,5 (13,2), milj. euroa 7,4 % (5,2 %) liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 15,5 (10,2) milj. euroa
– Tulos / osake 0,24 (0,16) euroa

Tulevaisuuden näkymät

Scanfil arvioi vuoden 2018 liikevaihdon oleva 545 – 585 miljoonaa euroa ja liikevoiton 36 – 40 miljoonaa euroa.

AVAINLUVUT
Q2/2018 Q2/2017 Muutos % H1/2018 H1/2017 Muutos % 1-12/2017
Liikevaihto, milj.euroa 151,7 132,4 15 % 291,3 254,7 14 % 529,9
Liikevoitto, milj.euroa 11,2 7,1 59 % 21,5 13,2 63 % 31,3
Liikevoitto, % 7,4 5,3 7,4 5,2 5,9
Tulos, milj.euroa 8,0 4,3 83 % 15,5 10,2 53 % 25,8
Tulos/osake, euroa 0,12 0,07 83 % 0,24 0,16 52 % 0,40
Oman pääoman tuotto, % 24,3 18,5 22,2
Omavaraisuusaste, % 40,6 38,4 40,7
Nettovelkaantumisaste, % 34,1 44,8 32,6
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj.euroa 8,5 4,7 81 % 21,3
Henkilöstö keskimäärin 3 446 3 200 8 % 3 254


Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

Toinen neljännes oli ennätyksellinen niin myynnillisesti kuin myös liikevoitolla mitattuna. Jatkoimme siitä mihin ensimmäisellä neljänneksellä jäimme: liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta noin 15 % ja liikevoitto
59 %. Kaikki asiakassegmentit, Networks & Communication -segmenttiä lukuun ottamatta, kasvoivat vuoden takaiseen verrattuna. Other Industries –segmentti kasvoi erityisen vahvasti mutta myös Urban Applications ja Medtec, Life Science, Environmental Measurements –segmentit kasvoivat yli 10 % vuoden takaiseen.

Toisen neljänneksen liikevoitto oli 11,2 milj. euroa suhteellisen liikevoiton ollessa hyvällä 7,4 % tasolla. Oman pääoman tuotto oli 24,3 %. Hyvän kannattavuuskehityksen taustalla on onnistunut työ tehdasverkoston tuottavuuden parantamiseksi sekä vahvasta kysynnästä johtuva tehtaiden korkea käyntiaste.

Komponenttien saatavuustilanne jatkui yleisesti haastavana vaatien jatkuvaa huomiota ja toimenpiteitä sekä saumatonta yhteistyötä asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Onnistuneilla toimilla ja hyvällä yhteistyöllä pystyimme varmistamaan materiaalin saatavuuden ja asiakastoimitukset ilman merkittäviä häiriöitä.

Nostimme huhtikuussa vuoden 2018 liikevaihto- ja liikevoittoarviota vahvan asiakaskysyntänäkymän tukemana. Päivitetty ohjeistus vastaa edelleen näkemystämme eli odotamme loppuvuoden myynnin ja liikevoiton olevan ensimmäistä vuosipuoliskoa matalammalla tasolla. Pääsyynä on heikentyvä kysyntä Networks & Communication –segmentissä sekä lähikuukausien laskeneet kysyntänäkymät erään merkittävän asiakkaan toimituksissa Other Industries –segmentissä. Näiden asiakkaiden osalta odotamme pääsevämme uudelleen kasvu-uralle vuoden 2019 alkupuolella. Kuluvalle vuodelle on ollut ominaista asiakasennusteiden merkittävä heiluminen eikä ennustehaarukan kaventaminen vuodelle 2018 ole tässä tilanteessa mahdollista.

Alkuvuoden vahva tulos antaa hyvän pohjan Scanfilin strategian toteuttamiselle. Tulemme vahvistamaan globaalia toimituskykyämme ja tehdasverkostoamme entisestään ja näin varmistamaan asemamme globaalien asiakkaidemme luottotoimittajana. Haemme kasvua uusista asiakkaista ensisijaisesti Scandinaviasta ja Keski-Euroopasta, niin orgaanisesti kuin myös mahdollisten yritysostojen kautta. Olemme hyvissä asemissa tulevaisuuden kasvutavoitteiden toteuttamiselle. Tavoittelemme orgaanisesti 600 milj. euron liikevaihtoa vuonna 2020.

Olen tyytyväinen Scanfilin operatiiviseen suoritukseen sekä tulokseen alkuvuonna ja kiitän henkilöstöä menestyksekkäästä työstä ja saavutetuista tuloksista

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 291,3 (254,7) milj. euroa, kasvua 14,4 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 21,5 (13,2) milj. euroa, joka on 7,4 % (5,2 %) liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 62,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoiton kasvuun vaikutti positiivisen liikevaihdon kehityksen lisäksi yleinen tuottavuuden parantuminen. Lisäksi edellisen vuoden ensimmäistä vuosipuoliskoa rasittivat vielä jossain määrin suljettujen Vantaan ja Biatorbagyn tehtaiden kulut. Katsauskauden tulos oli 15,5 (10,2) milj. euroa.

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,24 (0,16) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 22,7 % (16,0 %). Sijoitetun pääoman tuoton paraneminen johtui pääosin hyvästä tuloskehityksestä.

Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 151,7 (132,4) milj. euroa ja liikevoitto 11,2 (7,1) milj. euroa, 7,4 % (5,3 %) liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun tulos oli 8,0 (4,3) milj. euroa.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin puolivuosikatsauksesta 1.1. – 30.6.2018 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen puolivuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.


SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 10 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 500 henkilöä.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ‘saattaa’, ‘tulee’, ‘odotetaan’, ‘ennakoidaan’, ‘suunnitellaan’, ‘uskotaan’, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet