SCANFIL-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2017

8.8.2017

SCANFIL OYJ       PUOLIVUOSIKATSAUS      8.8.2017      KLO 8.00

SCANFIL-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2017

Vakaata kehitystä ja vahva tulos, tulevaisuuden näkymää tarkennettu

Huhti – kesäkuu 2017
– Liikevaihto 132,4 milj. euroa (Q2 2016: 133,6)
– Liikevoitto 7,1 milj. euroa (-3,6, ennen oikaisueriä 4,7), 5,3 % liikevaihdosta
  (-2,7 %, ennen oikaisueriä 3,6 %)
– Tulos katsauskaudella 4,3 milj. euroa (-6,1)
– Tulos/osake 0,07 euroa (-0,10, ennen oikaisueriä 0,05)

Tammi-kesäkuu 2017
– Liikevaihto 254,7 milj. euroa (H1 2016: 263,9)
– Liikevoitto 13,2 milj. euroa (-3,1, ennen oikaisueriä 9,9), 5,2 % liikevaihdosta
  (-1,2 %, ennen oikaisueriä 3,8 %)
– Tulos katsauskaudella 10,2 milj. euroa (-7,7)
– Tulos/osake 0,16 euroa (-0,13, ennen oikaisueriä 0,10)

Puolivuosikatsauksessa ei ole raportoitavia oikaisueriä. Vuoden 2016 oikaisuerät sisältävät vuonna 2015 hankitun PartnerTech AB:n tehdasverkoston huonosti kannattavien yksiköiden sekä Metal Precision –liiketoiminnan uudelleenjärjestely-, myynti- ja alasajokuluja.

Tulevaisuuden näkymät

Scanfil tarkentaa arviotaan vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton osalta ja arvioi liikevaihdon oleva 500 – 530 miljoonaa euroa ja liikevoiton 28 – 31 miljoonaa euroa.

Aikaisemmin Scanfil arvioi vuoden 2017 liikevaihdon olevan 480 – 520 miljoonaa euroa ja liikevoiton 26 – 31 miljoonaa euroa.

Avainluvut              
  Q2/2017 Q2/2016 Muutos % H1/2017 H1/2016 Muutos  % 1-12.2016
Liikevaihto, milj. euroa 132,4 133,6 -1 % 254,7 263,9 -3 % 508,0
Liikevoitto, milj. euroa 7,1 -3,6 297 % 13,2 -3,1 526 % 7,2
Liikevoitto, oikaistu, milj. euroa 7,1 4,7 51 % 13,2 9,9 33 % 22,3
Liikevoitto, % 5,3 -2,7   5,2 -1,2   1,4
Liikevoitto, %, oikaistu 5,3 3,6   5,2 3,8   4,4
Tulos, milj. euroa 4,3 -6,1 170 % 10,2 -7,7 232 % 0,1
Tulos, oikaistu, milj. euroa 4,3 2,9 48 % 10,2 5,9 73 % 15,7
Tulos/osake, euroa 0,07 -0,10 170 % 0,16 -0,13 223 % 0,00
Oman pääoman tuotto, %       18,5 -15,4   0,1
Omavaraisuusaste, %       38,4 35,7   40,7
Nettovelkaantumisaste, %       44,8 58,9   36,9
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa       4,7 -4,9 196 % 16,5
Henkilöstö keskimäärin       3 200 3 625 -12 % 3 483


Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo

”Scanfilin vahva suorituskyky vuoden toisella neljänneksellä osoittaa valitun strategian toimivuuden. Tehdasverkosto on nyt optimoitu ja kulurakenne selvästi aikaisempaa matalampi sekä kilpailukykyisempi. Tämä mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan.

Liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä noin 10 % vuoden ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna. Kasvun taustalla oli yleisesti piristynyt asiakaskysyntä sekä vahvasti kasvanut myynti useammalle uudelle asiakkaalle.

Liikevoitto kehittyi edelleen myönteisesti, niin absoluuttisesti kuin myös suhteellisesti, ja oli toisella kvartaalilla 5,3 % liikevaihdosta.  Toisen neljänneksen aikana suljettujen Vantaan ja Unkarin tehtaiden kiinteät kulut rasittivat vielä osaltaan tulosta ja toisaalta tuotannonaloitukset Myslowicen ja Sievin tehtailla aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia. Tehdasverkoston saneeraus on nyt viety loppuun, ja odotan positiivisen tulosvaikutuksen olevan kokonaisuudessaan näkyvissä loppuvuonna. Lähestymme vahvasti 6 % liikevoittotavoitetta. Nettovelkaantumisaste pieneni ja oman pääoman tuotto oli 18,5 %.

Monet asiakkaistamme uskovat vahvistuvan talouskehityksen, erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, parantavan liiketoimintanäkymiään. Tämä näkyy kasvavana Scanfilin palveluiden kysyntänä. Tästä johtuen olemme tarkentaneet vuoden 2017 liikevaihto- ja liikevoittonäkymiämme. Arvioimme nyt 2017 liikevaihdon olevan 500 – 530 miljoonaa euroa ja liikevoiton 28 – 31 miljoonaa euroa.

Kiitän Scanfilin henkilöstöä kovasta työstä tavoitteiden saavuttamiseksi.”

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 254,7 (263,9) milj. euroa, jossa on laskua 3,5 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 13,2 (-3,1) milj. euroa, joka on 5,2 (-1,2) % liikevaihdosta. Edellisen vuoden liikevoitto sisältää yhteensä 13,1 milj. euroa oikaisueriä, jotka koostuvat vuonna 2015 hankitun PartnerTech AB:n tehdasverkoston huonosti kannattavien yksiköiden sekä Metal Precision –liiketoiminnan uudelleenjärjestely-, myynti- ja alasajokuluista. Katsauskauden tulos oli  10,2 (-7,7) milj. euroa. Vertailukauden tulos ilman oikaisueriä oli 5,9 milj. euroa. Liikevoitto ilman oikaisueriä vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 9,9 milj. euroa ja 3,8 % liikevaihdosta.

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,16 (-0,13) euroa. Edellisenä vuonna osakekohtainen tulos ilman oikaisueriä oli 0,10 euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,0 (-3,1) %.

Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 132,4 (133,6) milj. euroa ja liikevoitto 7,1 (-3,6) milj. euroa, 5,3 (-2,7) % liikevaihdosta. Toisen kvartaalin liikevoitto sisältää Scanfil EMS Oy:n 100 % omistaman unkarilaisen tytäryhtiön Rozalia Invest Kft:n tehdaskiinteistön myynnistä saadun myyntivoiton 1,2 milj. euroa. Tämän lisäksi liikevoittoon on kirjattu yhtiöiden lopettamiseen liittyviä kuluja sekä muita yksittäisiä kertaluonteisia kuluja yhteensä 1,0 milj. euroa. Edellisen vuoden liikevoitto sisältää 8,4 milj. euroa oikaisueriä ja liikevoitto ilman oikaisueriä vertailukaudella oli 4,7 milj. euroa, 3,6 % liikevaihdosta.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin puolivuosikatsauksesta 1.1. – 30.6.2017 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen puolivuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

 

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                   Keskeiset tiedotusvälineet
                   www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 10 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 200 henkilöä.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet