SCANFIL-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2016

9.8.2016

SCANFIL OYJ    PUOLIVUOSIKATSAUS                 9.8.2016               KLO 8.00

SCANFIL-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2016

Huhti – kesäkuu
– Liikevaihto 133,6 milj. euroa (Q2 2015: 52,8), kasvua 152,8 %
– Liikevoitto -3,8 milj. euroa (2,3), -2,8 (4,3) % liikevaihdosta,
  oikaistu liikevoitto*  4,6 (3,0) milj. euroa, 3,5 (5,8) % liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella -6,1 milj. euroa (1,7)
– Tulos / osake -0,10 (0,03) euroa, tulos / osake ilman oikaisueriä*  0,04 (0,04) euroa

Tammi – kesäkuu
– Liikevaihto 263,9 milj. euroa (H1 2015: 98,8), kasvua 167,2 %
– Liikevoitto -3,4 milj. euroa (5,0), -1,3 (5,0) % liikevaihdosta,
  oikaistu liikevoitto*  9,7 (5,8) milj. euroa, 3,7 (5,9) % liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella -7,7 milj. euroa (4,4)
– Tulos / osake -0,12 euroa (0,08), tulos / osake ilman oikaisueriä*  0,09 (0,09)

* Oikaisuerät (aikaisempi termi ”kertaluontoiset erät”) sisältävät viime vuonna hankitun PartnerTech AB:n tehdasverkoston huonosti kannattavien yksiköiden sekä Metal Precision –liiketoiminnan uudelleenjärjestely-, myynti- ja alasajokuluja. Vuonna 2015 vastaavan kauden oikaisuerät koostuivat PartnerTech Ab –konsernin hankintaan liittyvistä kuluista. 

Tammi – kesäkuu proformavertailu
– Liikevaihto H1 2016: 263,9 (H1 2015 proforma: 237,6) milj. euroa, kasvua 11,1 %
– Liikevoitto ilman oikaisueriä H1 2016: 9,7 (H1 2015 proforma: 5,0) milj. euroa, kasvua 94,7 %
Proforma vertailuluvut on laskettu havainnollistamaan tilannetta, että Scanfil Oyj ja PartnerTech AB olisivat yhdistyneet jo 1.1.2015.

Scanfil Oyj:n näkymä vuodelle 2016

Scanfil arvioi edelleen vuoden 2016 liikevaihdon olevan 500 – 550 miljoonaa euroa ja liikevoiton ennen oikaisueriä 22 – 28 miljoonaa euroa.

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

”Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 264 milj. euroa, jossa on kasvua viime vuoden vuoden pro forma –liikevaihtoon noin 11 %. Oikaistu liikevoitto oli 9,7 milj. euroa, jossa kasvua 95 % vuoden takaiseen (proforma).

Olen tyytyväinen myynnin kehitykseen. Se osoittaa että asiakkaamme ovat antaneet tukensa ja luottamuksensa yrityskaupalle sekä uudelle Scanfilille. Tärkein tehtävämme onkin jatkuvasti kehittää toimintojamme ja kilpailukykyämme. Tästä esimerkkinä päätöksemme kaksinkertaistaa Sierazin elektroniikkatehtaan kapasiteetti Puolassa. Tavoitteemme on olla asiakkaidemme halutuin sopimusvalmistuskumppani.

Yhtiöiden integrointi, päällekkäisyyksien karsinta sekä tappiollisten tehtaiden saneeraus eteni hyvin. Norjan tehtaan toiminta loppui kesäkuussa ja Englannin tehdas suljettiin heinäkuussa. Ruotsissa sijaitsevat PartnerTech Aerodyn AB sekä PartnerTech Karlskoga AB myytiin. Virtaviivaistimme toimintojamme Kiinassa ja osana näitä toimia PartnerTech Dongguagin tehdas päätettiin sulkea. Edellä mainittujen tehtaiden liiketappio vuonna 2015 oli noin 8,3 milj. euroa. 

Saneerauksesta on aiheutunut kaikkiaan noin 14 miljoonan negatiivinen tulosvaikutus liikevoittotasolla, josta kassavaikutteista noin 6,5 milj. euroa. Sen tuloksena Scanfilin kulurakenne on nyt selvästi kevyempi ja kiinteät kustannukset kuukausitasolla ovat tällä hetkellä yli miljoona euroa matalammalla tasolla vuoden takaiseen verrattuna. Tehdyt toimet vaikuttavat positiivisesti yhtiön kannattavuuteen tästä eteenpäin”.

Konsernin tunnusluvut        
         
  1 – 6 1 – 6 1 – 12  
  2016 2015 2015  
         
Oman pääoman tuotto, % -15,0 9,1 8,5  
Sijoitetun pääoman tuotto, % -3,6 11,0 10,2  
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 74,8 7,0 83,4  
Nettovelkaantumisaste, % 53,9 -12,7 60,3  
Omavaraisuusaste, % 36,5 70,1 34,2  
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 2,4 2,5 54,3  
% liikevaihdosta 0,9 2,6 14,4  
Henkilöstö keskimäärin 3 760 1 798 2 690  
         
Tulos / osake, euroa -0,12 0,08 0,15  
Oma pääoma / osake, euroa 1,58 1,72 1,76  
         
Osakkeiden lukumäärä tkpl        
kauden lopussa        
 – ilman omia osakkeita 63 670 57 730 57 730  
 – painotettu keskiarvo 63 670 57 730 57 730  
 
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna
oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä.

 

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 263,9 (98,8) milj. euroa. Liikevaihto jakaantui alueellisten toimintasegmenttien mukaan seuraavasti: Eurooppa ja USA 80 (58) %, Aasia 20 (42) %.

Konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa oli -3,4 (5,0) milj. euroa, joka on -1,3 (5,0) % liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto oli 9,7 (5,8) milj. euroa ja 3,7 (5,9) % liikevaihdosta. Katsauskauden liikevoitto sisältää 13,1 milj. euron oikaisuerät, jotka koostuvat tehdasverkoston uudelleenjärjestely- ja saneerauskuluista liittyen huonosti kannattavien tytäryhtiöiden myynteihin ja toiminnan lopettamiseen. Edellisenä vuonna vastaavan kauden oikaisuerät koostuivat PartnerTech AB –konsernin hankintaan liittyvistä kuluista 0,9 milj. euroa.

Konsernin veroaste on korkea johtuen myytyjen ja lopetettavien yhtiöiden tappioista, lopetus- ja alasajokuluista sekä Scanfil Ltd.:n ja PartnerTech China (Dongguan) Ltd.:n laskennallisten verosaamisten purkamisesta. 

Katsauskauden tulos oli -7,7 (4,4) milj. euroa ja tulos ilman oikaisueriä oli 5,9 (5,3) milj. euroa.

Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 133,6 (52,8) milj. euroa ja liikevoitto -3,8 (2,3) milj. euroa, -2,8 (4,3) % liikevaihdosta. Toinen kvartaali sisältää oikaisueriä yhteensä 8,4 (0,8) milj. euroa. Liikevoitto ilman oikaisueriä oli 4,6 (3,0) milj. euroa ja 3,5 (5,8) % liikevaihdosta.

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli -0,12 (0,08) euroa ja ilman oikaisueriä osakekohtainen tulos oli 0,09 (0,09) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli -3,6 (11,0) %. 

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin puolivuosikatsauksesta 1.1. – 30.6.2016 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen puolivuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

 

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
CEO

 

Lisätiedot:
CEO Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                   Keskeiset tiedotusvälineet
                   www.scanfil.com

 

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 13 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee 3800 henkilöä.

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

 

 

Liitteet