Scanfil-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2022: Kysyntä jatkui vahvana haastavassa toimintaympäristössä

22.4.2022

Scanfil Oyj         Osavuosikatsaus 22.4.2022 klo 8.00

Scanfil-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2022

Kysyntä jatkui vahvana haastavassa toimintaympäristössä

Tammimaaliskuu

  • Liikevaihto oli 196,6 milj. euroa (1-3 2021: 163,3), kasvua 20,4 %.
  • Liikevoitto oli 10,3 (10,0) milj. euroa, 5,3 % (6,1 %) liikevaihdosta.
  • Tulos oli 8,0 (7,6) milj. euroa, kasvua 5,6 %
  • Tulos/osake oli 0,12 (0,12) euroa
  • Osinko 0,19 euroa/osake maksetaan 2.5.2022. Osinko on kasvanut yhdeksän vuotta peräkkäin

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2022

Vahvasta asiakaskysynnästä ja spot-markkinaostojen jatkuvuuden vuoksi Scanfil päivitti näkymiään 14.4.2022 seuraavalla tavalla:

Scanfil arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan 750–820 (aiempi 22.2.2022: 710–760) milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 43–48 (muuttumaton) milj. euroa.

Ohjeistukseen liittyy epävarmuutta erityisesti puolijohteiden saatavuuteen ja hintatasoon sekä hankintaketjun toimituskykyyn liittyen. Lisäksi Ukrainan sota ja Covid-19 saattavat aiheuttaa riskejä ja epävarmuutta.

Avainluvut

  Q1 2022 Q1 2021 Muutos,% 2021
Liikevaihto, milj.euroa 196,6 163,3 20,4 695,7
Liikevoitto, milj.euroa 10,3 10,0 3,6 39,6
Liikevoitto, % 5,3 6,1   5,7
Tulos, milj.euroa 8,0 7,6 5,6 29,8
Tulos/osake, euroa 0,12 0,12 5,2 0,46
Oman pääoman tuotto, % 15,2 16,3   15,2
Omavaraisuusaste, % 45,4 52,1   45,3
Nettovelkaantumisaste, % 36,9 5,9   28,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -13,6 7,7 -276,6 -12,5
Työntekijöitä, keskimäärin 3 296 3 225 2,2 3 267

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

”Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli ennätystasolla, 196,6 milj. euroa, jossa kasvua viime vuoteen 20 prosenttia. Asiakaskysyntä oli yleisesti vahvaa kaikissa asiakassegmenteissä. Vahvan kysynnän yksittäisiä asiakastuotteita olivat mm. pakettien jakeluautomaatit, hissit, pullonpalautuslinjastot, litiumakkujärjestelmät ja sisäilmatuotteet.

Vahvan asiakaskysynnän lisäksi liikevaihdon kasvuun vaikutti kohonneet materiaalikustannukset. Komponentteja saadaksemme jouduimme ostamaan erityisesti puolijohdekomponentteja huomattavasti normaalihintaa kalliimmalla spot-markkinalta. Laskutimme näin syntyneet ylimääräiset kustannukset asiakkailtamme mutta pääsääntöisesti ilman materiaalikatetta. Tällaista tilapäisluontoista läpilaskutusta kohdistui ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon noin 17 milj. euroa. Ilman tätä tilapäisluontoista laskutusta ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 179 milj. euroa.

Liikevoitto, 10,3 milj. euroa, vastasi odotuksiamme. Materiaalien saatavuushaasteet aiheuttivat ylimääräistä työtä, materiaalivarastojen kasvua ja tuotantoresurssien tuottavuuden laskua erityisesti suurimmilla elektroniikkatehtaillamme. Odotamme liikevoiton kehittyvän positiivisesti kohti loppuvuotta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja toistaiseksi jatkuva sotatila on tuomittavaa ja ilman muuta suunnaton katastrofi Ukrainan kansalle. Sota aiheuttaa myös kustannusinflaatiota ja vaikuttaa negatiivisesti Euroopan talousnäkymiin. Sodan alettua korvasimme Venäjällä ja Ukrainassa sijainneet tavarantoimittajamme muilla toimittajilla eikä sodalla ole toistaiseksi ollut merkittävää vaikutusta Scanfilin liiketoimintaan.

Covid-19-pandemia ei ole vielä ohi. Tammi-helmikuussa tartuntamäärät nousivat Euroopan tehtaillamme. Maaliskuussa tilanne heikkeni Kiinassa ja viranomaiset ovat määränneet paikkakuntakohtaisia rajoituksia ja sulkutoimia. Olemme kuitenkin toistaiseksi pystyneet pitämään kaikki tehtaamme käynnissä ilman tuotantokatkoksia.

Liiketoiminnan nettorahavirta ensimmäisellä neljänneksellä oli 13,6 milj. euroa negatiivinen johtuen pääasiassa liikevaihdon kasvuun liittyvien asiakassaatavien kasvusta ja materiaalivarastojen kasvusta. Varastojen kasvuun vaikutti nouseva asiakaskysyntä, kohonneet materiaalikustannukset sekä materiaalien saatavuushaasteista johtunut varastonkierron hidastuminen. Varastonhallinta säilyy keskeisenä fokusalueena vuonna 2022.

Scanfilin rahoitusasema on vahva, mikä mahdollistaa suunniteltujen investointien toteuttamisen. Omavaraisuusaste neljänneksen lopussa oli 45,4 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 36,9 prosenttia.

Asiakkaamme indikoivat vahvaa kysyntää vuodelle 2022. Keskeiset liiketoiminnan riskit liittyvät materiaalien, erityisesti puolijohteiden saatavuuteen, koronapandemian jatkumiseen erityisesti Kiinassa ja Ukrainan sodan vaikutuksiin.

Muutimme liikevaihdon ohjeistusta odotettua korkeampien spot-markkinaostojen ja asiakasläpilaskutuksen johdosta. Odotamme spot-markkinaostojen olevan korkealla tasolla ainakin vielä vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä. Spot-markkinan käyttö ja siitä johtuva läpilaskutus vähenee kun komponenttien saatavuus paranee ja aikanaan normalisoituu. Arvioimme nyt Scanfilin liikevaihdon olevan vuonna 2022 750–820 milj. euroa. Oikaistun liikevoiton osalta pitäydymme alkuperäisessä ohjauksessa 43–48 milj. euroa.

Haluan kiittää sitoutunutta henkilöstöämme hyvästä työstä haastavissa olosuhteissa ja asiakkaitamme tuesta ja luottamuksesta.”

Liikevaihto

Konsernin tammi–maaliskuun liikevaihto oli 196,6 (163,3) milj. euroa, kasvua 20,4 % viime vuoteen verrattuna. Liikevaihto sisältää 17,0 milj. euroa spot-markkinaostoja ja muita asiakastoimituksien varmistamiseen liittyviä kuluja. Nämä kulut sovitaan asiakkaiden kanssa erikseen. Tämä laskutus oli Scanfilille matalakatteista tai katteetonta.

Liikevaihto asiakassegmenteittäin

Advanced Consumer Applications: Liikevaihto oli 55,0 (42,9) milj. euroa, kasvua 28,3 % verrattuna tammi-maaliskuuhun 2021. Keskeiset ajurit olivat uusien asiakkaiden tuotannon aloitukset sekä hissituotteiden ja itsepalveluratkaisujen hyvä kysyntä. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 5,3 milj. euroa.

Automation & Safety: Liikevaihto oli 42,6 (34,5) milj. euroa, kasvua 23,4 %. Kysyntätilanne oli hyvä segmentin kaikilla asiakkuuksilla. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 2,2 milj. euroa.

Connectivity: Liikevaihto oli 10,8 (8,1) milj. euroa, kasvua 33,7 %. Langattomien toimisto- ja verkkoratkaisujen kysyntä oli hyvää. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 0,2 milj. euroa.

Energy & Cleantech: Liikevaihto oli 54,6 (40,3) milj. euroa, kasvua 35,4 %. Keskeiset ajurit vahvalle kasvulle olivat kierrätys- ja energiaratkaisujen hyvä kysyntä. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 7,4 milj. euroa.

Medtec & Life Science. Liikevaihto oli 33,7 (29,1) milj. euroa, kasvua 16,0 %. Kysyntätilanne jatkui vakaana. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta oli 1,8 milj. euroa.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli noin 17 % (14 %) ja kymmenen suurimman asiakkaan osuus noin 55 % (55 %).

Liikevoitto

Konsernin liikevoitto oli tammi–maaliskuussa oli 10,3 (10,0) milj. euroa, 5,3 % (6,1 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa nosti hyvän asiakaskysynnän jatkuminen. Vuosineljänneksen aikana valuuttakursseilla oli pieni negatiivinen vaikutus materiaalikuluihin. Lisäksi materiaalien saatavuushaasteet heikensivät tuottavuutta etenkin suurimmilla elektroniikkatehtailla.

Liikevoittoprosenttia alensi erikseen sovittu matalan katteen tai katteeton asiakaslaskutus.

Tulos

Katsauskauden tulos oli 8,0 (7,6) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,12) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,0 % (17,5 %).

Konsernin efektiivinen veroaste oli 14,1 % (18,2 %). Vuonna 2018 Scanfil Poland Sp.z o.o jätti siirto-hinnoitteluun liittyvän hakemuksen Puolan valtionvarainministeriölle, johon yhtiön on nyt saanut myönteisen päätöksen ja kirjannut niihin liittyen 0,4 milj. euroa verosaatavia, jotka alensivat veroastetta.

Yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen Valtuudet

Scanfil Oyj:n yhtiökokous pidettiin 21.4.2022 Borenius Asianajotoimisto Oy:n tiloissa. Koronaviruspandemian vuoksi osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa oli äänestettävä ennalta, eikä kokoukseen osallistuminen fyysisesti ollut mahdollista.

Kokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden ostamisesta ja päättämään osakkeiden liikkeeseenlaskusta ja optio-oikeuksien myöntämisestä, osakkeiden luovuttamisesta ja niihin oikeuttavien oikeuksien liikkeeseenlaskusta.

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ja yhtiö-kokouksen pöytäkirja ovat saatavilla yhtiön verkko-sivulla osoitteessa www.scanfil.com/yhtiökokous

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin osavuosikatsaustiedotteesta ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

Webcast tuloksesta:

Englanninkielinen webcast analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään 22.huhtikuuta 2022 klo 10:00–11:00. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Petteri Jokitalo.

Voitte rekisteröityä ja liittyä tilaisuuteen osoitteessa: https://scanfil.videosync.fi/q1_2022/. Yleisö voi kysyä kysymyksiä chat-palvelun välityksellä. Kysymyksiin vastataan tilaisuuden lopussa.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja esitysmateriaali tulee saataville Scanfilin nettisivuille myöhemmin saman päivän aikana.

Scanfil Oyj

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. 08 4882 111

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativista asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu kymmenen tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä esityksessä ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän esitykseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä esityksessä ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tämän esityksen päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet