Scanfil-konsernin osavuosikatsaus 1. tammikuuta–30. syyskuuta 2021: Vankka asiakaskysyntä tuki ennätyksellisen vahvaa liikevaihdon kasvua. Kannattavuus oli tyydyttävällä tasolla materiaalien saatavuushaasteista huolimatta.

26.10.2021

Scanfil Oyj Osavuosikatsaus 26.10.2021 klo 8.00

Scanfil-konsernin osavuosikatsaus 1. tammikuuta–30. syyskuuta 2021: Vankka asiakaskysyntä tuki ennätyksellisen vahvaa liikevaihdon kasvua. Kannattavuus oli tyydyttävällä tasolla materiaalien saatavuushaasteista huolimatta.

Heinä–syyskuu

 • Liikevaihto oli 167,8 milj. euroa (7-9 2020: 141,6), kasvua 18,5 %
 • Oikaistu liikevoitto oli 9.5 (9,9) milj. euroa, 5,7 % (7,0 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto oli 9,5 (21,2) milj. euroa, 5,7 % (15,0 %) liikevaihdosta. Vertailuluku sisältää kertaluonteisen myyntituoton liittyen Hangzhoun tehtaan myyntiin 11,4 milj. eurolla
 • Oikaistu tulos oli 6,8 (7,5) milj. euroa
 • Tulos oli 5,1 (18,0) milj. euroa. Tulosta alensi kertaluonteinen 1,7 milj. euron veronoikaisu
 • Oikaistu tulos/osake oli 0,10 (0,12) euroa, tulos/osake oli 0,08 (0,28) euroa
 • 13.10.2021 Scanfil päivitti tulosohjeistustaan liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton osalta

Tammi–kesäkuu

 • Liikevaihto oli 504,0 milj. euroa (1-9 2020: 441,3), kasvua 14,2 %
 • Oikaistu liikevoitto oli 30,0 (28,7) milj. euroa, 6,0 % (6,5 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto oli 30,0 (40,1) milj. euroa, 6,0 % (9,1 %) liikevaihdosta. Vertailuluku sisältää kertaluonteisen myyntituoton liittyen Hangzhoun tehtaan myyntiin 11,4 milj. eurolla
 • Oikaistu tulos oli 23,0 (23,3) milj. euroa
 • Tulos oli 21,3 (33,8) milj. euroa. Tulosta alensi kertaluonteinen 1,7 milj. euron veronoikaisu
 • Oikaistu tulos/osake 0,36 (0,36) euroa, tulos/osake oli 0,33 (0,52) euroa

Tulevaisuuden näkymät
Vahvan asiakaskysynnän ja kasvavien materiaalihintojen vuoksi Scanfil päivitti 13.10.2021 tulosohjeistustaan vuoden 2021 osalta. Uusi tulosohjeistus:

Scanfil arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 670–710 (11.6.2021 julkaistu: 630–680) milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 41–44 (41–46) milj. euroa.

Vuoden 2021 ohjeistukseen liittyy epävarmuutta johtuen tiettyjen materiaalien, erityisesti puolijohteiden, saatavuudesta ja Covid-19-pandemian mahdollisista kielteisistä vaikutuksista asiakkaiden kysyntään sekä ostomateriaalien hankintaketjun toimituskykyyn.

Pitkän aikavälin tavoite
Scanfilin pitkän aikavälin tavoite: Vuonna 2023 Scanfil tavoittelee orgaanisesti 700 milj. euron liikevaihtoa ja 7 % liikevoittotasoa.

Avainluvut

7-9 2021 7-9 2020 Muutos,% 1-9 2021 1-9 2020 Muutos,% 2020
Liikevaihto, milj.euroa 167,8 141,6 18,5 % 504,0 441,3 14,2 % 595,3
Liikevoitto, milj.euroa 9,5 21,2 -55,3 % 30,0 40,1 -25,0 % 44,4
Liikevoitto, oikaistu, milj. euroa 9,5 9,9 -4,0 % 30,0 28,7 4,7 % 39,1
Liikevoitto, % 5,7 15,0 6,0 9,1 7,5
Liikevoitto, oikaistu, % 5,7 7,0 6,0 6,5 6,6
Tulos, milj.euroa 5,1 18,0 -71,6 % 21,3 33,8 -36,9 % 36,9
Tulos, oikaistu, milj.euroa 6,8 7,5 -9,9 % 23,0 23,3 -1,3 % 32,5
Tulos/osake, euroa 0,08 0,28 -71,7 % 0,33 0,52 -37,2 % 0,57
Tulos/osake, oikaistu, euroa 0,10 0,12 -10,4 % 0,36 0,36 -1,7 % 0,50
Oman pääoman tuotto, % 15,0 26,1 21,1
Oman pääoman tuotto, oikaistu,% 16,1 18,2 18,4
Omavaraisuusaste, % 46,8 53,3 54,3
Nettovelkaantumisaste, % 25,2 14,4 9,9
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj.euroa -12,1 25,9 -146,7 % 35,2
Henkilöstö keskimäärin 3 267 3 445 -11,0 % 3 387

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo

Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 167,8 miljoonaa euroa, kasvua 18,5 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Ennätyksellistä liikevaihdon kasvua vauhdittivat vahva kysyntä ja materiaalien hintojen nousu. Asiakkaskysyntä oli erityisen vahvaa energiatehokkuuden, sisäilman, automaation, kierrätyksen ja hissien tuoteryhmissä.

Liikevaihdon kasvu 18,5 prosenttia, sisältää 11,7 miljoonaa euroa erikseen sovittua katteetonta tai matalakatteista asiakaslaskutusta. Tämä johtui materiaalien saatavuushaasteista ja asiakastoimitusten turvaamiseksi käytetyistä yleensä kalliimmista spot-markkinoista. Liikevaihto ilman edellä mainittuja läpilaskutuseriä kasvoi 14,5 miljoonaa euroa, 10,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Vuosineljänneksen liikevoitto oli tyydyttävällä tasolla, 9,5 miljoonaa euroa eli 5,7 prosenttia liikevaihdosta, mutta jäi alle 7 prosentin liikevoittotavoitteen. Suurimmat negatiiviset vaikutukset kauden liikevoittoon tulivat materiaalien saatavuushaasteista ja Hampurin tehtaan tuotannon siirtoon ja sulkemiseen liittyvistä kustannuksista.

Tuotannonsiirto Hampurista Puolan ja Saksan tehtaillemme saatiin päätökseen syyskuun loppuun mennessä ja tuotanto päättyi Hampurissa. Vuoden loppuun saakka Hampurissa jatkaa pieni tiimi, joka tukee Hampurin tehtaan tuotannon vastaanottaneiden tehtaiden tuotantoa ja asiakasrajapintaa.

Materiaalien saatavuushaasteet vaikuttivat liikevoittoa alentavasti kahdella tavalla: tehtaidemme tuotantoa jouduttiin jatkuvasti suunnittelemaan uudelleen saatavilla olevien materiaalien perusteella sekä jouduimme ostamaan kalliimmilta spot-markkinoilta tarvittavia materiaaleja, joiden kustannuksista laskutimme asiakkailta pääosin ilman materiaalikatetta.

Materiaalien saatavuushaasteiden ja Hampurin tehtaan sulkemisesta johtuvien kulujen liikevoittoa alentava vaikutus vuosineljänneksen liikevoittoon oli noin 2 miljoonaa euroa eli noin 1,2 prosenttia liikevaihdosta. Uskomme, että tämä liikevoittopotentiaali on realisoitavissa tulevina vuosineljänneksinä.

Scanfilin tase pysyi vahvana ja se mahdollistaa kaikki tarvittavat investoinnit sekä liiketoiminta-mahdollisuuksien hyödyntämisen. Omavaraisuusaste oli 46,8 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 25,2 prosenttia.

Varastojen voimakas kasvu vaikutti negatiivisesti liiketoiminnan rahavirtaan vuosineljännellä. Kasvattimme varastojamme varmistaaksemme vahvaan asiakaskysyntään tarvittavat materiaalit ja toisaalta materiaalien saatavuushaasteet alensivat varaston kiertonopeutta. Toimenpiteet varastojen kasvun hidastamiseksi ja pysäyttämiseksi on aloitettu, ja tuloksia odotetaan jo neljännen vuosineljänneksen aikana.

Neljänneksen nettotulos oli 5,1 (18,0) miljoonaa euroa ja oikaistu nettotulos 6,8 miljoonaa euroa (7,5). Raportoitua nettotulosta alensi 1,7 miljoonan euron kertaluonteinen veronoikaisu.

Odotamme vahvan asiakaskysynnän jatkuvan loppuvuoden ajan. Keskeiset riskit liittyvät tiettyjen materiaalien, erityisesti puolijohteiden, saatavuuteen. Uskomme materiaalitilanteen jatkuvan haastavana eikä nopeaa elpymistä ole odotettavissa. Meidän tulee ajatella materiaalitilannetta uutena normaalina, jossa läheinen yhteistyö asiakkaiden ja toimittajien kanssa korostuu. Olemme vakuuttuneita siitä, että pystymme vähitellen nostamaan materiaalikatteemme takaisin normaalille tasolle.

Pandemiatilanne on parantunut useilla toiminta-alueillamme, minkä johdosta olemme aloittaneet suojaamistoimenpiteiden hallitun purkamisen tehtaillamme.

Päivitimme lokakuussa vuoden 2021 tulevaisuuden näkymiä ja odotamme liikevaihtomme olevan 670–710 miljoonaa euroa ja liikevoiton 41–44 miljoonaa euroa.

Vuosi on ollut poikkeuksellinen. Vahva asiakaskysyntä, materiaalin saatavuuteen liittyvät haasteet, taistelu Covid-19:ää vastaan sekä Hampurin tuotannonsiirto ovat vaatineet henkilöstöltämme paljon. Haluan kiittää omistautuneita työntekijöitämme hyvästä työstä ja asiakkaitamme tuesta sekä luottamuksesta.

Taloudellinen kehitys

Konsernin tammi–syyskuun liikevaihto oli 504,0 (441,3) milj. euroa, kasvua 14,2 % viime vuoteen verrattuna. Liikevaihto sisältää 28,4 milj. euroa tilapäisluonteista matalakatteista läpilaskutusmyyntiä, josta 10,5 milj. euroa oli välitysmyyntiä ja loput 17,8 milj. euroa materiaalien sekä komponenttien saatavuuden ja toimitusvarmuuden varmistamiseen liittyvää matala-katteista laskutusta. Liikevaihto ilman tilapäisluonteista laskutusta oli 475,6 milj. euroa, kasvua 7,8 % viime vuoteen verrattuna.

Asiakassegmenteittäin liikevaihto kehittyi seuraavasti:

Advanced Consumer Applications -segmentin liike-vaihto kasvoi viime vuoden tammi-syyskuuhun verrattuna 41,8 milj. euroa (38,0 %). Vahva kasvu johtui pääasiassa uusasiakkaiden määrän kasvusta, hissituotteiden ja itsepalveluratkaisujen hyvästä kysynnästä. Tilapäisluontoista laskutusta oli 9,8 milj. euroa.

Automation & Safety -segmentin liikevaihto laski viime vuodesta 4,3 milj. euroa (-4,0 %). Pienestä laskusta huolimatta segmentin liiketoiminnan kehitys on ollut vakaata. Tilapäisluontoista laskutusta oli 2,6 milj. euroa.

Connectivity-segmentin liikevaihto on kasvoi 0,5 milj. euroa, 22,7 milj. euroon (2,3 %).

Energy & Cleantech -segmentin liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 30,4 milj. euroa (31,0 %). Vahvan kasvun keskeisiin vauhdittajiin kuuluivat pullonpalautusautomaattien, energiajärjestelmien ja sisäilman laadunvalvontajärjestelmien hyvä kysyntä. Tilapäisluontoista laskutusta oli 3,9 milj. euroa.

Medtec & Life Science -segmentin liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 8,3 milj. euroa (10,7 %). Tilapäisluontoista laskutusta oli 1,3 milj. euroa.

Discontinued-liikevaihto oli 10,5 milj. euroa ja se oli kokonaisuudessaan matalakatteista välitysmyyntiä.

Konsernin liikevoitto oli tammi–syyskuussa 30,0 (40,1) milj. euroa, 6,0 % (9,1 %) liikevaihdosta. Vuoden 2020 liikevoitto sisältää 11,4 milj. euron kertaluontoisen myyntivoiton liittyen Hangzhoun tehtaan myyntiin. Oikaistu liikevoitto vuonna 2020 oli 28,7 milj. euroa, 6,5 % liikevaihdosta. Liikevoiton kasvuun vaikutti myönteisesti kasvanut asiakaskysyntä. Sitä alensi Hampurin tehtaan tuotannonsiirto ja materiaalien saatavuuden aiheuttama tehottomuus. Lisäksi liikevoittoprosenttia alensi 28,4 milj. euron tilapäisluonteinen läpilaskutusmyynti.

Katsauskauden tulos oli 21,3 (33,8) milj. euroa. Oikaistu tulos oli 23,0 (23,3) milj. euroa.
Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,33 (0,52) euroa. Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,36 (0,36) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,7 % (24,1 %).

Konsernin efektiivinen veroaste oli 24,7 % (13,0 %). Veroaste kasvoi 1,7 milj. euron veronoikaisun vuoksi, mikä liittyy Unkarin tytäryhtiön 8,1 milj. euron tappioihin. Tytäryhtiö fuusioitiin emoyhtiöön vuonna 2018 ja vahvistettujen tappioiden perusteella emoyhtiö teki verovähennyksiä vuosina 2018 ja 2019. Suomen veroviranomaiset tekivät 28.9.2021 asiasta päätöksen yhtiön etujen vastaisesti. Yhtiö harkitsee valittavansa päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Konsernin liikevaihto oli heinä–syyskuussa 167,8 (141,6) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 18,5 % prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto sisältää 11,7 milj. euroa tilapäisluonteisia materiaalien, komponenttien ja rahtien hintojen nousun ja toimitusvarmuuden varmistamiseen liittyvää matalakatteista laskutusta. Liikevaihto ilman yllämainittua laskutusta oli 156,3 milj. euroa, kasvua 10,2 %.

Liikevoitto oli 9,5 (21,2) milj. euroa, 5,7 % (15,0 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto viime vuoden kolmannella vuosineljänneksellä oli 9,9 milj. euroa eli 7,0 % liikevaihdosta. Hampurin tehtaan tuotannonsiirron ja materiaalien saatavuushaasteiden aiheuttama tehottomuus alensivat liikevoittoa. Lisäksi 11,7 milj. euron matalakatteinen läpilaskutus heikensi liikevoittoprosenttia. Näiden yhteenlaskettu vaikutus liikevoittoon oli noin 2,0 milj. euroa tai 1,2 % liikevaihdosta.

Katsauskauden tulos heinä–syyskuussa oli 5,1 (18,0) milj. euroa, jota alensi kertaluonteinen 1,7 milj. euron veronoikaisu. Oikaistu tulos oli 6,8 milj. (7,5) euroa.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1.–30.9.2021ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

Webcast Q3 tuloksesta:
Klo 10.00 alkava webcast-tiedotustilaisuus pidetään suomeksi. Voit rekisteröityä ja liittyä tilaisuuteen täällä: https://scanfil.videosync.fi/2021-q3-tulos. Tiedotustilaisuudessa esitettävä presentaatio on saatavilla ennen tilaisuuden alkua täällä.

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. 08 4882 111

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa.

Liitteet