SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2019

25.4.2019

SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2019 KLO 8.00

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2019

Q1/2019: Odotetusti haastava ensimmäinen neljännes, selvästi vahvistuva loppuvuoden näkymä

Tammi – maaliskuu

– Liikevaihto 129,9 (Q1 2018: 139,6) milj. euroa, laskua 7,0 %
– Liikevoitto 6,8 (10,3), milj. euroa 5,3 (7,4) % liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 4,8 (7,6) milj. euroa
– Tulos / osake 0,08 (0,12) euroa

Tulevaisuuden näkymät

Scanfil arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan 560 – 610 milj. euroa ja liikevoiton 36 – 41 milj. euroa.

Avainluvut
Q1/2019 Q1/2018 Muutos % 2018
Liikevaihto, milj.euroa 129,9 139,6 -7 % 563,0
Liikevoitto, milj.euroa 6,8 10,3 -33 % 37,8
Liikevoitto, % 5,3 7,4 6,7
Tulos, milj.euroa 4,8 7,6 -36 % 28,9
Tulos/osake, euroa 0,08 0,12 -36 % 0,45
Oman pääoman tuotto, % 13,0 23,6 21,5
Omavaraisuusaste, % 46,4 42,1 47,7
Nettovelkaantumisaste, % 30,8 35,2 19,5
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj.euroa -0,4 -3,1 87 % 29,0
Henkilöstö keskimäärin 3 443 3 405 1 % 3 414


Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

Vuoden ensimmäisen neljänneksen kysyntä oli odotetusti matalalla tasolla. Liikevaihto oli 129,9 milj. euroa, jossa laskua 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Emme kuitenkaan havainneet yleistä asiakaskysynnän heikkenemistä, vaan myynnin lasku oli vahvasti asiakaskohtaista eli muutaman merkittävän asiakkaan heikosta kysynnästä johtuvaa. Tästä johtuen ”Consumer Applications” ja ”Communication” –segmenttien myynti laski selvästi vuoden takaiseen verrattuna, muiden asiakassegmenttien myynnin joko ollessa stabiili tai kehittyessä positiivisesti.

Liikevoitto ensimmäisellä neljänneksellä oli 6,8 milj. euroa eli 5,3 % liikevaihdosta. Liikevoitto laski viime vuoteen verrattuna 3,5 milj. euroa, johtuen laskeneesta liikevaihdosta ja osittain epäedullisemmasta tuotemixistä. Liiketoiminnan nettorahavirta ja Scanfilin omavaraisuusaste kehittyivät alkuvuonna positiivisesti. Scanfilin omavaraisuusaste oli neljänneksen lopussa 46,3 % ja nettovelkaantumisaste 30,8 %. Scanfilin tase on vahva ja mahdollistaa kasvun edellyttämät investoinnit sekä antaa liikkumavaraa mahdollisten yritysostojen suhteen.

Investoimme alkuvuonna mm. elektroniikan ladontalinjaan Malmön tehtaalle, vastataksemme kasvaviin kysyntänäkymiin. Olemme viimeisen kolmen vuoden aikana yli kolminkertaistaneet elektroniikan valmistuskapasiteettimme Malmön tehtaalla kasvavien asiakastarpeiden tukemana. Jatkoimme yleisesti investointejamme tuottavuuden parantamiseen sekä tuotannon ja materiaalinkäsittelyn automatisointiin.

Asiakaskysyntä on piristymässä ja odotamme jo vuoden toisen kvartaalin olevan selvästi vahvempi, niin liikevaihdon kuin myös liikevoiton osalta. Olen luottavainen, että vuodelle 2019 asettamamme operatiiviset ja taloudelliset tavoitteet tullaan saavuttamaan. Toistamme vuoden 2019 tulevaisuuden näkymämme kokonaisuudessaan ja arvioimme vuoden 2019 liikevaihdon olevan 560 – 610 milj. euroa ja liikevoiton 36 – 41 milj. euroa.

Olen tyytyväinen liiketoimintamme kehitykseen pidemmällä aikavälillä kuin myös vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saavutettuun ”torjuntavoittoon”. Kiitos asiakkaille ja toimittajille tuesta ja luottamuksesta sekä henkilöstölle erinomaisesta työstä.”

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 129,9 (139,6) milj. euroa, laskua 7,0 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Erityisesti laskua oli ”Consumer Applications” -asiakassegmentissä, jossa liikevaihto laski 12,7 milj. euroa, 35,1 %. Lasku johtui yksittäisen asiakkaan tuotteiden kysynnän muutoksesta. Konsernin liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 6,8 (10,3) milj. euroa, joka on 5,3 (7,4) % liikevaihdosta. Liikevoitto laski 33,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoiton lasku johtui pääasiassa liikevaihdon laskusta. Katsauskauden tulos oli 4,8 (7,6) milj. euroa.

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,08 (0,12) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,0 (21,8) %. Sijoitetun pääoman tuoton heikentyminen johtuu pääosin edellisvuotta alhaisemmasta liiketuloksesta.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1. – 31.3.2019 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

SCANFIL OYJ


Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 10 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 500 henkilöä.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet