SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2018

26.4.2018

SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 26.4.2018 KLO 8.00

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2018

Q1/2018: Positiivinen vuoden alku, vahvistuva loppuvuoden näkymä


Tammi – maaliskuu

– Liikevaihto 139,6 (Q1 2017: 122,2) milj. euroa, kasvua 14,2 %
– Liikevoitto 10,3 (6,2), milj. euroa 7,4 (5,0) % liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 7,6 (5,8) milj. euroa
– Tulos / osake 0,12 (0,09) euroa

Tulevaisuuden näkymät

Scanfil Oyj nosti (13.4.2018) arviotaan vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton osalta ja arvioi, että liikevaihto tulee olemaan noin 545 – 585 milj. euroa ja liikevoitto 36 – 40 milj.euroa.

Scanfil arvioi aikaisemmin vuoden 2018 liikevaihdon olevan 530 – 570 milj.euroa ja liikevoiton olevan 33 – 37 milj.euroa.

AVAINLUVUT
Q1/2018 Q1/2017 Muutos % 2017
Liikevaihto, milj.euroa 139,6 122,2 14 % 529,9
Liikevoitto, milj.euroa 10,3 6,2 67 % 31,3
Liikevoitto, % 7,4 5,0 5,9
Tulos, milj.euroa 7,6 5,8 30 % 25,8
Tulos/osake, euroa 0,12 0,09 30 % 0,40
Oman pääoman tuotto, % 23,7 20,9 22,2
Omavaraisuusaste, % 42,1 39,4 40,7
Nettovelkaantumisaste, % 35,2 40,0 32,6
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj.euroa -3,1 5,1 -162 % 21,3
Henkilöstö keskimäärin 3 405 3 214 6 % 3 254


Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

Odotimme reipasta alkua vuodelle ja sen myös saimme. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 14 % lähes kaikkien asiakassegmenttien tukemana. Tehdasverkoston tuottavuuden kehittäminen eteni myös hyvin, mikä näkyy osaltaan alkuvuoden kannattavuudessa. Neljänneksen liikevoitto oli 10,3 milj. euroa, jossa kasvua vuoden takaiseen 67 %, suhteellisen liikevoiton ollessa 7,4 %. Oman pääoman tuotto oli 23,7 %. Olemme nyt parantaneet liikevoittoa sekä absoluuttisesti että suhteellisesti viisi vuosineljännestä peräkkäin. Olen tyytyväinen sekä ensimmäisen neljänneksen myynnin kehitykseen että saavuttamaamme tulokseen, kuten myös liiketoimintamme kehitykseen pidemmällä aikavälillä.

Komponenttien saatavuustilanne pysyi alkuvuonna haastavana ja vaati hankintatiimiltämme paljon fokusta ja toimia. Tehdyt toimenpiteet maksimoivat komponenttien saatavuuden emmekä kärsineet merkittävistä materiaalipuutteista neljänneksen aikana. Olenkin erittäin tyytyväinen hankintatiimimme työn tuloksiin tässä vaativassa tilanteessa. Varauduimme osaltaan myös toisen neljänneksen komponenttitarpeisiin, mikä näkyy kasvaneena käyttöpääomatarpeena.
Jatkoimme investointiohjelmaamme ja otimme neljänneksen aikana käyttöön mm. uuden elektroniikan valmistuslinjan (SMT –linja) Suzhoussa. Lisäksi teimme tilaukset uudelle SMT -linjalle, 3D -testauslaitteille ja automatisoidulle testausjärjestelmälle, joiden toimitukset tapahtuvat pääosiltaan toisen neljänneksen loppuun mennessä. Uusien linjastojen hankinta, yhteisarvoltaan n. kolme milj. euroa, nostaa elektroniikka-tuotantomme automaatioasteen uudelle tasolle, ja parantaaa entisestään tuotantomme suorituskykyä, laatua ja tuottavuutta sekä asiakkaidemme saamaa lisäarvoa.

Loppuvuoden asiakaskysynnän näkymä on kehittynyt odotuksiamme paremmin. Päivitimme ohjeistustamme ja uuden ohjeistuksen mukaan odotamme tänä vuonna noin 545 – 585 milj. euron liikevaihtoa ja 36 – 40 milj. euroa liikevoittoa. Korkeampi liikevaihto nostaa osaltaan liikevoittoa, mutta osuutensa on myös positiivisella tehtaiden tuottavuuskehityksellä.

Kiitän Scanfilin henkilöstöä erinomaisesta työstä. Olen tyytyväinen Scanfilin kehitykseen ja luottavainen, että asettamamme tavoitteet täyttyvät.


Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 139,6 (122,2) milj. euroa, kasvua 14,2 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Konsernin liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 10,3 (6,2) milj. euroa, joka on 7,4 (5,0) % liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 66,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden tulos oli 7,6 (5,8) milj. euroa.

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,09) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 21,8 (16,7) %.


Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1. – 31.3.2018 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.


SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.
Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 10 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 500 henkilöä.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ‘saattaa’, ‘tulee’, ‘odotetaan’, ‘ennakoidaan’, ‘suunnitellaan’, ‘uskotaan’, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet