SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2017

27.4.2017

SCANFIL OYJ                       OSAVUOSIKATSAUS                        27.4.2017      KLO 8.00

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2017

Tammi – maaliskuu

– Liikevaihto 122,2 milj. euroa (Q1 2016: 130,4), laskua 6,2 %
– Liikevoitto 6,2 milj. euroa (0,5, ennen oikaisueriä 5,2), 5,0 % liikevaihdosta (0,4 %, ennen oikaisueriä 4,0 %)
– Tulos katsauskaudella 5,8 milj. euroa (-1,7)
– Tulos/osake 0,09 euroa (-0,03, ennen oikaisueriä 0,05)

Tulevaisuuden näkymät

Scanfil arvioi vuoden 2017 liikevaihdon olevan 480 – 520 miljoonaa euroa ja liikevoiton 26 – 31 miljoonaa euroa.

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

Etenimme ensimmäisellä neljänneksellä suunnitellusti. Liikevaihtoa kertyi 122 milj. euroa ja liikevoitto oli 6,2 milj. euroa. Liikevoitto kasvoi viidenneksen vuoden takaiseen oikaistuun liikevoittoon verrattuna ja   toteutunut 5% liikevoittotaso lähestyy asettamaamme tavoitetta. Olen erityisen tyytyväinen saavutettuun 21%:n oman pääoman tuottoon, joka osoittaa synergiaetujen toteutumisen ja strategian toimivuuden.  Kysyntä parani kvartaalin loppua kohden, ja positiivisia merkkejä sen edelleen piristymisestä on ilmassa.

Vantaan ja Biatorbagyn tehtaiden alasajo jatkui ja  saatetaan päätökseen seuraavien viikkojen aikana. Jatkoimme myös investointiohjelmaamme; asensimme uuden elektroniikan pintaladontalinjan (SMT) Suzhouhun, levytyökeskuksia sekä taivutuslinjoja Myslowiciin ja päätimme pintaladontalinjan investoinnista Malmön tehtaalle.  Teimme myös päätöksen kaksinkertaistaa tuotantotilamme Atlantassa.

Kiitän Scanfilin henkilöstöä erinomaisesta työstä.  Olen tyytyväinen Scanfilin kehitykseen ja luottavainen, että asettamamme tavoitteet täyttyvät.


Konsernin tunnusluvut
     
       
  1 – 3 1 – 3 1 – 12
  2017 2016 2016
       
Oman pääoman tuotto, % 20,9 -6,2 0,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,7 1,2 4,5
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 74,8 83,4 60,1
Nettovelkaantumisaste, % 40,0 51,7 36,9
Omavaraisuusaste, % 39,4 38,3 40,7
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 7,4 0,7 5,5
% liikevaihdosta 6,1 0,5 1,1
Henkilöstö keskimäärin 3 405 3 780 3 483
       
Tulos / osake, euroa 0,09 -0,03 0,00
Oma pääoma / osake, euroa 1,81 1,78 1,70
       
Osakkeiden lukumäärä tkpl      
kauden lopussa      
 – ilman omia osakkeita 63 670 63 445 63 670
 – painotettu keskiarvo 63 670 58 758 62 423
       
       
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna oikeaa kuvaa
tulevasta kehityksestä.
 
     

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tammi – maaliskuussa oli 122,2 (130,4) milj. euroa, laskua 6,2 %. Konsernin liikevoitto tammi – maaliskuussa oli 6,2 (0,5) milj. euroa, joka on 5,0 (0,4) % liikevaihdosta. Edellisen vuoden liikevoitto sisältää yhteensä 4,7 milj. euroa oikaisueriä, jotka muodostuvat PartnerTech AS:n toiminnan lopettamiseen liittyvistä arvonalentumisista ja varauksista. Liikevoitto ilman oikaisueriä vuoden 2016 ensimmäisellä kvartaalilla oli 5,2 milj. euroa ja 4,0 % liikevaihdosta. 

Katsauskauden tulos oli  5,8 (-1,7) milj. euroa. Edellisenä vuonna tulos ilman oikaisueriä oli 3,0 milj. euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,09 (-0,03) euroa. Edellisenä vuonna osakekohtainen tulos ilman oikaisueriä oli 0,05 euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,7 (1,2) %.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1. – 31.3.2017 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.
 

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                   Keskeiset tiedotusvälineet
                   www.scanfil.com

 

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 10 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3500 henkilöä.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet