SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2016

29.4.2016

SCANFIL OYJ          OSAVUOSIKATSAUS        29.4.2016      KLO 9.00  

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2016

Tammi – maaliskuu

– Liikevaihto 130,4 milj. euroa (Q1 2015: 45,9), kasvua 183,8 %
– Liikevoitto 0,4 milj. euroa (Q1 2015: 2,7),  0,3 % liikevaihdosta (Q1 2015: 5,8 %)
– Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 5,1 milj. (2,7) euroa, 3,9 % (5,8 %) liikevaihdosta
– Tulos katsauskaudella -1,7 milj. euroa (Q1 2015: 2,7)
– Tulos / osake -0,03 euroa (Q1 2015: 0,05)
– Tulos / osake ilman kertaluontoisia eriä 0,05 euroa

Tammi – maaliskuu proforma
– Liikevaihto 130,4 (Q1 2015: 112,1) milj. euroa, kasvua 16,3 %
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,1 (Q1:2015 2,9) milj. euroa, kasvua 72,6 %

Proforma vertailuluvut on laskettu havainnollistamaan tilannetta, että Scanfil Oyj ja PartnerTech AB olisivat yhdistyneet jo 1.1.2015.

Tammi-maaliskuulle kirjatut kertaluonteiset erät 4,7 milj. euroa muodostuvat PartnerTech AS:n toiminnan lopettamiseen liittyvistä arvonalentumiskirjauksista ja varauksista. 

Scanfil Oyj:n näkymä vuodelle 2016

Scanfil arvioi vuoden 2016 liikevaihdon olevan 500 – 550 miljoonaa euroa ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä 22 – 28 miljoonaa euroa.

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:
”Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 130 milj. euroa, jossa kasvua viime vuoden proforma-liikevaihtoon noin 16 %. Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 5,1 milj. euroa, jossa kasvua 73 % vuoden takaiseen (proforma). Erityisesti Medtech-, Energy&Automation- sekä Defense –asiakassegmenttien kysyntä kehittyi myönteisesti.

Yhtiöiden integrointi, hallinnon ja tehtaiden päällekkäisyyksien karsinta sekä heikosti kannattavien tehtaiden saneeraukset jatkuivat suunnitellusti. Norjan tehtaan alasajo eteni ja Ruotsissa sijaitseva PartnerTech Aerodyn AB myytiin. Kiinassa aloitettiin toimenpiteet päällekkäisyyksien karsimiseksi ja toiminnan virtaviivaistamiseksi. PartnerTech Karlskogan tehtaan osalta aloitettiin myyntimahdollisuuksien kartoitus ja ostajakandidaattien haku. Katsauskauden jälkeen huhtikuussa saatiin Englannin tehtaalla yhteistoimintamenettely henkilöstön kanssa päätökseen. Tehtaan osalta päädyttiin toiminnan alasajoon. 

Olen tyytyväinen integroinnin ja synergiaetujen toteutukseen neljänneksen aikana ja luottavainen että pääsemme asettamiimme tavoitteisiin.”

Konsernin tunnusluvut        
         
  1 – 3 1 – 3 1 – 12  
  2016 2015 2015  
         
Oman pääoman tuotto, % -6,1 11,0 8,6  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,9 12,0 10,2  
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 79,0 9,5 83,4  
Nettovelkaantumisaste, % 47,3 -12,8 60,3  
Omavaraisuusaste, % 39,1 71,2 34,2  
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 0,7 2,2 54,3  
% liikevaihdosta 0,5 4,8 14,4  
Henkilöstö keskimäärin 3 780 1 781 2 690  
         
Tulos / osake, euroa -0,03 0,05 0,15  
Oma pääoma / osake, euroa 1,80 1,79 1,76  
         
Osakkeiden lukumäärä tkpl        
kauden lopussa        
 – ilman omia osakkeita 63 445 57 730 57 730  
 – painotettu keskiarvo 63 445 57 730 57 730  
         
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna
oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä.
         
           

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 130,4 (45,9) milj. euroa. Liikevaihto jakaantui alueellisten toimintasegmenttien mukaan seuraavasti: Eurooppa ja USA 82 % (63 %), Aasia 18 (37 %).

Konsernin liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 0,4 (2,7) milj. euroa, joka on 0,3 (5,8) % liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää kertaluontoisia eriä yhteensä 4,7 milj. euroa. Kertaluontoiset erät muodostuvat PartnerTech AS:n toiminnan lopettamiseen liittyvistä arvonalentumisista ja varauksista. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,1 milj. euroa ja 3,9 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna ensimmäisellä kvartaalilla kertaluonteisia eriä oli 0,1 milj. euroa. 

Konsernin veroaste on korkea johtuen Norjan liiketoimintaan liittyvästä tappiosta ja toiminnan lopettamiseen liittyvästä varauksesta sekä Scanfil Limited:n laskennallisen verosaamisen purkamisesta. Efektiivinen veroaste eliminoiden edellä mainitut erät on noin 24 %.

Katsauskauden tulos oli -1,7 (2,7) milj. euroa ja tulos ilman kertaluontoisia eriä oli 3,0 milj. euroa.

Osakekohtainen tulos oli -0,03 (0,05) euroa ja ilman kertaluonteisia eriä osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 0,9 (12,0) %.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1. – 31.3.2016 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

 

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
CEO
 

Lisätiedot:
CEO Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                   Keskeiset tiedotusvälineet
                   www.scanfil.com

 

 

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 15 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee 3800 henkilöä.

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

 

 

Liitteet