SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2014

30.4.2014

SCANFIL OYJ                OSAVUOSIKATSAUS            30.4.2014  KLO 11.00

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2014

Tammi – maaliskuu
– Liikevaihto 47,6 milj. euroa (Q1 2013: 44,0), kasvua 8,0 %
– Liikevoitto 2,5 milj. euroa (Q1 2013: 2,0),  5,3 % liikevaihdosta (Q1 2013: 4,6 %)
– Voitto katsauskaudella 1,7 milj. euroa (Q1 2013: 1,1)
– Tulos / osake 0,03 euroa (Q1 2013: 0,02)
– Liikevoitto sisältää 0,2 milj. euroa kertaluontoisia kuluja liittyen  Schaltex GmbH:n hankintaan

Scanfil Oyj:n tytäryhtiö Scanfil EMS Oy allekirjoitti 31.3.2014 sopimuksen saksalaisen sopimusvalmistajan Schaltex Systems GmbH:n koko osakekannan ostosta ja määräysvalta siirtyi Scanfil EMS Oy:lle samanaikaisesti. Hankitun tytäryhtiön tasetta ei ole yhdistelty konserniin osavuosikaudella. Yhdistelyllä ei olisi ollut vaikutusta konsernin tulokseen. Yhdistelyn vaikutus alustavien tietojen perusteella kasvattaisi konsernin varoja ja velkoja 2,3 milj. eurolla, ja arvioitu liikearvo olisi 3,7 milj. euroa.

Scanfil tiedotti 1.4.2014, että kaupan odotetaan vaikuttavan positiivisesti Scanfil-konsernin myyntiin ja liikevoittoon 1.4.2014 alkaen. Scanfil arvioi, että sen liikevaihto kasvaa 11 – 18 prosenttia ja että liikevoitto tulee olemaan 11,0-15,0 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Scanfil arvioi aiemmin, että sen vuoden 2014 liikevaihto kasvaa 4 – 10 prosenttia ja että liikevoitto tulee olemaan 10,0 – 14,0 miljoonaa euroa.

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:
” Vuosi käynnistyi myönteisesti. Pystyimme jatkamaan kasvu-uralla kannattavasti. Liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta 8 % ja liikevoitto noin 26 %. Ilahduttavaa oli että myös myynti tietoliikenneasiakkaille kasvoi ensimmäisen neljänneksen aikana pitkään jatkuneen laskun jälkeen. 

Maaliskuun lopussa hankittu saksalainen sopimusvalmistaja Schaltex vauhdittaa kasvustrategiaamme vahvistamalla markkina-asemaamme Saksassa ja tuomalla mukaan merkittäviä uusia asiakkuuksia. Uskomme että pystymme luomaan Schaltexin asiakaskunnalle lisäarvoa mm. Scanfilin prosessien ja hankintatoimen avulla sekä tarjoammalla asiakkaiden ulottuville Viron, Suomen, Unkarin ja Kiinan tehtaiden kapasiteetin.”

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

 Scanfilin liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä oli 47,6 milj. euroa (44,0 vastaavalla jaksolla 2013). Liikevoitto oli 2,5 milj. euroa (2,0), kasvua 26 %. Liikevoiton positiiviseen kehitykseen vaikuttivat pääasiassa myyntivolyymin kasvu ja onnistunut kulujen hallinta.

Myynti ammattielektroniikka-asiakkaille kasvoi noin 7 % tammi-maaliskuussa ja oli noin 80 % liikevaihdosta (81 %). Myynti tietoliikenneasiakkaille kääntyi kasvuun. Kasvua oli ensimmäisellä neljänneksellä noin 14 % viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja tietoliikenneasiakkaiden osuus liikevaihdosta oli noin 20 % (19 %).
 

Scanfil Oyj:n tytäryhtiö Scanfil EMS Oy allekirjoitti 31.3.2014 sopimuksen saksalaisen sopimusvalmistajan Schaltex Systems GmbH:n koko osakekannan ostosta. Kauppahinta oli noin 6,6 miljoonaa euroa, joka sisältää osakkeiden lisäksi 0,8 milj. euron tytäryhtiölainan. Scanfil EMS Oy rahoitti kaupan kassavaroillaan. Kauppa tuli voimaan välittömästi, ja Schaltex Systems GmbH:n liiketoiminta sisällytetään Scanfilin konsernitilinpäätökseen 1.4.2014 alkaen.

Kauppa vahvistaa Scanfilin asemaa Saksan markkinoilla ja laajentaa konsernin asiakaskuntaa. Vuonna 1976 perustettu Schaltex Systems GmbH on ”high mix – low volume” tuotantoon erikoistunut elektroniikan sopimusvalmistaja ja toimii Saksassa. Schaltex Systems GmbH:lla on noin 80 työntekijää ja sen toimipaikkana on Schenefeld lähellä Hampuria. Schaltex keskittyy monimutkaisten laitejärjestelmien kokoonpanoon ja testaukseen. Se palvelee ensisijaisesti asiakkaitaan life science- ja analysointilaitteiden markkinoilla. Yhtiön vuonna 2013 päättyneen tilikauden liikevaihto oli 20,8 miljoonaa euroa.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 47,6 (44,0) milj. euroa. Liikevaihto jakaantui alueellisten toimintasegmenttien mukaan seuraavasti: Eurooppa 61 (65) % ja Aasia 39 (35) %.

Konsernin liikevoitto oli 2,5 (2,0) milj. euroa, joka on 5,3 (4,6 ) % liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 0,2 milj. euroa kertaluontoisia kuluja liittyen Schaltex GmbH:n hankintaan.

Katsauskauden tulos oli 1,7 (1,1) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,02) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 10,6 (6,3) %.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema on hyvä.
Konsernitaseen loppusumma oli 130,5 (135,6) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 49,4 (57,7) milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 31,3 (28,5) milj. euroa ja korollista 18,2 (29,2) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 62,1 (57,5) % ja nettovelkaantumisaste -4,8 (3,0) %. Oma pääoma/osake oli 1,40 (1,35) euroa.

Rahavarat olivat 22,0 (26,8) milj. euroa. Vertailukauden rahavarat sisälsivät 10,1 milj. euroa määräaikaistalletuksia, joiden maturiteetti on yli 3 kuukautta.  

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tammi-maaliskuussa 0,5 (-2,1) milj. euroa. Käyttöpääoman muutos kaudella oli -2,6 (-5,1) milj. euroa. Investointien rahavirta oli -6,2 (–1,9) milj. euroa.

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 6,4 (2,4) milj. euroa, joka on 13,4 (5,4) % liikevaihdosta. Investoinnit sisältävät Schaltex Systems GmbH:n osakkeiden hankintamenon 5,8 milj. euroa. Muut investoinnit ovat pääosin kone- ja laitehankintoja. Poistot olivat 1,0 (1,1) milj. euroa.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN VALTUUDET

Scanfil Oyj:n yhtiökokous pidettiin yhtiön pääkonttorissa Sievissä 8.4.2014.

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,05 euroa kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 11.4.2014 ja osingon maksupäivä oli 23.4.2014.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Harri Takanen, Jorma J. Takanen, Jarkko Takanen ja Riitta Kotilainen, sekä uutena jäsenenä Christer Härkönen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 2.000 euroa/kk ja hallituksen jäsenen palkkioksi 1.500 euroa/kk

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Takasen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan.

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön www-sivuilla www.scanfil.com.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on ollut 22.4.2014 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 1,53 euroa ja alhaisin 1,30 euroa kauden päätöskurssin ollessa 1,48 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli 1 054 735 kappaletta, mikä vastaa 1,8 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 31.3.2014 oli 85,4 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Scanfil-konsernin henkilöstö oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 717 (1 685). Kauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 1 725 (1 675) henkilöä, joista 247 (266) henkilöä työskenteli Suomessa ja 1 478 (1 409) yhtiön ulkomaisissa yksiköissä. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä 31.3.2014 oli 86 (84) %.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Scanfil nosti 1.4.2014 arviotaan vuoden 2014 liikevaihdosta ja liikevoitosta. Scanfin arvioi, että sen liikevaihto kasvaa 11 – 18 prosenttia ja että liikevoitto tulee olemaan 11,0 – 15,0 miljoonaa euroa vuonna 2014. 

Scanfil arvioi aiemmin, että sen vuoden 2014 liikevaihto kasvaa 4–10 prosenttia ja että liikevoitto tulee olemaan 10,0–14,0 miljoonaa euroa.

Scanfilin liikevaihto vuonna 2013 oli 188,5 milj. euroa ja liikevoitto 11,8 milj. euroa.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Maailmantalouden heikentyminen, kansainvälinen investointihyödykkeiden kysynnän supistuminen voisivat vaikuttaa negatiivisesti Scanfilin asiakkaiden liiketoiminnan kehittymiseen ja heikentää kysyntää sopimusvalmistusmarkkinoilla. Tällä olisi negatiivinen vaikutus Scanfilin myynnin ja kannattavuuden kehitykseen.

Muilta osin Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön vuosikertomuksen liitetiedoissa ja www-sivuilla Corporate Governance osiossa.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä.

Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista luvuista, joten laskemalla ne eivät aina täsmää.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

  

KONSERNIN TULOSLASKELMA      
milj. euroa      
  1 – 3 1 – 3 1 – 12
  2014 2013 2013
       
Liikevaihto 47,6 44,0 188,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden      
varastojen muutos 0,4 0,6 1,2
Valmistus omaan käyttöön   0,0 0,0
Kulut -44,4 -41,6 -173,8
Poistot -1,0 -1,1 -4,4
Liikevoitto 2,5 2,0 11,8
Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -0,5 -0,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta   -0,2 -0,6
Voitto ennen veroja 2,2 1,3 10,6
Tuloverot -0,6 -0,2 -2,4
Tilikauden voitto 1,7 1,1 8,2
       
Jakautuminen:      
emoyrityksen omistajille 1,7 1,1 8,2
       
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta      
laskettu osakekohtainen tulos:      
   laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu      
   osakekohtainen tulos (euroa) 0,03 0,02 0,14
 
       
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa      
  1 – 3 1 – 3 1 – 12
  2014 2013 2013
       
Tilikauden voitto 1,7 1,1 8,2
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää      
tulosvaikutteiseksi      
   Muuntoerot -1,1 1,7 -0,7
   Johdannaissopimus 0,0 0,1 0,3
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1,1 1,8 -0,4
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,6 2,9 7,8
       
Jakautuminen: 0,6 2,9 7,8
emoyrityksen omistajille      

 

KONSERNITASE      
milj. euroa      
       
Varat 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 27,4 31,6 28,5
Liikearvo 2,2 2,2 2,2
Muut aineettomat hyödykkeet 4,1 3,6 4,1
Osuudet tytäryrityksissä 5,8    
Osuudet osakkuusyrityksissä   0,5  
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Saamiset   0,2  
Laskennalliset verosaamiset 0,3 0,6 0,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä 39,9 38,7 35,1
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 29,5 31,4 28,7
Lainasaamiset oskkuusyrityksiltä   0,1  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 39,0 38,2 33,5
Ennakkomaksut 0,1 0,2 0,1
Muut rahavarat   10,1  
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,2  
Rahavarat 22,0 16,8 28,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 90,6 96,9 90,5
       
Varat yhteensä 130,5 135,6 125,6
       
       
Oma pääoma ja velat 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
       
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 2,0 2,0 2,0
Muuntoerot 7,1 10,7 8,2
Muut rahastot 5,8 5,4 5,7
Sijoitetun vapaan opon rahasto 10,7 10,7 10,7
Kertyneet voittovarat 55,5 49,1 53,8
Oma pääoma yhteensä 81,1 77,9 80,5
       
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat   0,0  
Varaukset 0,5 0,4 0,4
Rahoitusvelat 9,1 19,4 9,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 9,6 19,8 9,5
       
Lyhytaikaiset velat      
Ostovelat ja muut velat 30,3 27,1 26,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,5 1,0 0,4
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 9,1 9,7 9,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä 39,8 37,9 35,6
       
Velat yhteensä 49,4 57,7 45,1
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 130,5 135,6 125,6
       
31.3.2014 hankitun tytäryhtiön tasetta ei ole yhdistelty. Yhdistelyn vaikutus alustavien tietojen perusteella kasvattaisi konsernin varoja ja velkoja 2,3 milj. eurolla, arvioitu liikearvo olisi 3,7 milj. euroa.
 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      
milj. euroa      
  1.1.-31.3.2014 1.1.-31.3.2013 1.1-31.12.2013
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 1,7 1,1 8,2
Oikaisut tilikauden voittoon 1,9 2,0 8,2
Käyttöpääoman muutos -2,6 -5,1 -0,6
Maksetut korot ja muut rahoituskulut 0,0 0,0 -0,6
Saadut korot 0,0 0,0 0,5
Maksetut verot -0,5 -0,1 -2,5
Liiketoiminnan nettorahavirta 0,5 -2,1 13,2
       
Investointien rahavirrat      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,4 -1,9 -4,2
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0 0,0 0,2
Tytäryritysten hankinta -5,8    
Investoinnit muihin sijoituksiin     0,0
Muiden sijoitusten luovutustulot     9,8
Varainsiirtoveron palautus     0,1
Lainojen takaisinmaksut     0,0
Investointien nettorahavirta -6,2 -1,9 5,8
       
Rahoituksen rahavirrat      
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut     -8,9
Maksetut osingot     -2,3
Rahoituksen nettorahavirta 0,0 0,0 -11,2
       
Rahavarojen muutos -5,7 -4,0 7,9
       
Rahavarat tilikauden alussa 28,2 20,5 20,5
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,4 0,4 -0,2
Rahavarat tilikauden lopussa 22,0 16,8 28,2

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa            
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2014 2,0 8,2 5,7 10,7 53,8 80,5
             
Laaja tulos   -1,1 0,0   1,7 0,6
             
             
Oma pääoma            
31.3.2014 2,0 7,1 5,8 10,7 55,5 81,1
             
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2013 2,0 8,9 5,3 10,7 48,0 75,0
             
Laaja tulos   1,7 0,1   1,1 2,9
             
             
Oma pääoma            
31.3.2013 2,0 10,7 5,4 10,7 49,1 77,9

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT      
  1 – 3 1 – 3 1 – 12
  2014 2013 2013
       
Oman pääoman tuotto, % 8,3 5,9 10,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,6 6,3 11,4
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 18,2 29,2 18,3
Nettovelkaantumisaste, % -4,8 3,0 -12,2
Omavaraisuusaste, % 62,1 57,5 64,1
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 6,4 2,4 4,0
% liikevaihdosta 13,4 5,4 2,1
Henkilöstö keskimäärin 1 717 1 685 1 672
       
Tulos / osake, euroa 0,03 0,02 0,14
Oma pääoma / osake, euroa 1,40 1,35 1,39
       
Osakkeiden lukumäärä tkpl      
kauden lopussa      
 – ilman omia osakkeita 57 730 57 730 57 730
 – painotettu keskiarvo 57 730 57 730 57 730
       
       
Konsernilla on 18,2 milj. euron laina, johon on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus,
jolla SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on vaihdettu euromääräisiksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti lainan lyhennykset sekä koronmaksut valuutan- ja koronvaihteluita vastaan.
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna
oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä.
 

  

SEGMENTTITIEDOT      
milj. euroa      
  1 – 3 1 – 3 1 – 12
  2014 2013 2013
Liikevaihto      
Eurooppa 29,8 29,3 112,2
Aasia 18,8 15,6 79,6
Segmenttien välinen liikevaihto -1,0 -0,9 -3,3
Yhteensä 47,6 44,0 188,5
       
Liikevoitto      
Eurooppa 1,3 1,6 5,2
Aasia 1,2 0,5 6,6
Yhteensä 2,5 2,0 11,8
       
Varat      
Eurooppa 71,8 67,9 67,8
Aasia 56,5 65,0 55,5
Liikearvo 2,2 2,2 2,2
Osuudet osakkuusyrityksissä   0,5  
Yhteensä 130,5 135,6 125,6
       
       
       
AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET    
milj. euroa      
  1 – 3 1 – 3 1 – 12
  2014 2013 2013
       
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 28,5 30,5 30,5
Lisäykset 0,4 2,0 2,9
Vähennykset 0,0 0,0 -0,5
Poistot -1,0 -1,1 -4,2
Muuntoerot -0,5 0,2 -0,2
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 27,4 31,6 28,5
       
       
       
RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT JA KÄYVÄT ARVOT
milj. euroa      
  31.3.2014   31.3.2014
  Tase-erien   Tase-erien
  kirjanpitoarvot   käyvät arvot
Pitkäaikaiset rahoitusvarat      
  Myytävissä olevat sijoitukset 0,0   0,0
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 0,0   0,0
       
Lyhytaikaiset rahoitusvarat      
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 37,7   37,7
  Rahavarat 22,0   22,0
Lyhtyaikaiset rahoitusvarat yhteensä 59,7   59,7
       
Rahoitusvarat yhteensä 59,7   59,7
       
Pitkäaikaiset rahoitusvelat      
  Korolliset velat 9,1   9,1
  Johdannainen 0,1   0,1
Pitkäaikaiset rahoitusvelat      
yhteensä 9,2   9,2
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
  Korolliset velat 9,1   9,1
  Johdannainen 0,1   0,1
  Ostovelat ja muut velat 25,0   25,0
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
yhteensä 34,2   34,2
       
Rahoitusvelat yhteensä 43,3   43,3
       
Johdannaissopimusten arvonmääritys perustuu markkinoilta saataviin tietoihin (taso 2).
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmääritys perustuu hankintamenoon (taso 3),
koska sijoituksien käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä.
       
       
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET      
milj. euroa      
  1 – 3 1 – 3 1 – 12
  2014 2013 2013
       
Annetut yrityskiinnitykset 26,0 40,0 40,0
Annetut takaukset 5,9 1,0 6,4
Vuokravastuut 0,0 0,1 0,0
       
Konsernitaseeseen yhdistelemättömällä 31.3.2014 hankitulla tytäryhtiöllä on pitkäaikaisia vuokrasopimuksia, joihin liittyviä vastuita oli hankintahetkellä noin 3,0 milj. euroa.
       
       
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
milj. euroa      
  1 – 3 1 – 3 1 – 12
  2014 2013 2013
       
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet      
Osakkuusyhtiöt      
Myyntituotot 0,0 0,0 0,1
Myyntisaamiset   0,1  
Korkotuotot   0,0 0,0
Lainasaamiset   0,3  
Korkosaaminen   0,0  
       
       
Scanfil EMS Oy on vuokrannut toimistotiloja Kiinteistö Oy Pilot 1:stä, jonka omistavan yhtiön
pääomistajat ovat Jorma Takanen, Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Reijo Pöllä.                                                                             
       
Maksetut vuokrat tammi – maaliskuussa 2014 olivat 5 tuhatta euroa (tammi-maaliskuu 2013 3 tuhatta euroa).

 

 

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN
milj. euroa                
                 
  Q1/14 Q4/13 Q3/13 Q2/13 Q1/13 Q4/12 Q3/12 Q2/12
Liikevaihto 47,6 45,4 50,4 48,7 44,0 40,8 48,2 49,3
Liikevoitto 2,5 2,5 4,2 3,1 2,0 0,7 2,8 3,2
Liikevoitto, % 5,3 5,6 8,4 6,3 4,6 1,8 5,7 6,4
Kauden tulos 1,7 1,9 3,0 2,1 1,1 0,3 1,7 2,6

 

 

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                 Keskeiset tiedotusvälineet
                 www.scanfil.com

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on lähes 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.

 

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

 

Liitteet