SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2013

25.4.2013

SCANFIL OYJ                OSAVUOSIKATSAUS            25.4.2013  KLO 9.30

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2013

Tammi – maaliskuu
– Liikevaihto 44,0 milj. euroa (Q1 2012: 42,6), kasvua 3,3 %
– Liikevoitto 2,0 milj. euroa (Q1 2012: 1,4),
  4,6 % liikevaihdosta (Q1 2012: 3,4 %)
– Voitto katsauskaudella 1,1 milj. euroa (Q1 2012: 1,2)
– Tulos / osake 0,02 euroa (Q1 2012: 0,02)

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:
” Markkinatilanne jatkui odotetun haastavana ensimmäisen kvartaalin aikana. Liikevaihto kasvoi noin 3 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Liikevaihdon kasvu johtui ammattielektroniikkatuotteiden kysynnän positiivisesta kehityksestä ja aikaisempaa laajemmasta asiakaskunnasta. Myynti tietoliikenneasiakkaille laski verrattuna edelliseen vuoteen.

Liikevoitto kasvoi tarkastelukaudella vuodentakaisesta noin 40 % ja oli 2,0 milj. euroa. Tämä johtui hyvästä kulujen hallinnasta sekä kasvaneesta myynnistä ammattielektroniikka-asiakkaille.

Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti.”

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Myynti ammattielektroniikka-asiakkaille kasvoi yli 10 % viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja edusti 81 %:a (76 % vastaavalla jaksolla vuonna 2012) liikevaihdosta. Myynti tietoliikenneasiakkaille laski viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 19 % (24 %) liikevaihdosta.

Uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin ensimmäisenä käyttöön Suomen toiminnoissa maaliskuun lopussa. Projektia jatketaan tehtaittain tavoitteena integroidun ja uuden järjestelmän käyttöönotto koko konsernissa vuoden 2014 aikana. 

Vastatakseen ammattielektroniikkatuotteiden kasvavaan kysyntään Euroopassa yhtiö kasvatti Viron tehtaalla mekaniikkatuotannon kapasiteettia sekä investoi uusiin elektroniikkatuotannon tarkastuslaitteisiin. Lisäksi Suzhoun tehtaalla investoitiin uusinta teknologiaa edustavaan testauslaitteistoon, joka lyhentää uusien tuotteiden protovalmistusvaihetta ja tuotteet saadaan entistä nopeammin volyymituotantoon.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 44,0 (42,6) milj. euroa. Liikevaihto jakaantui asiakkaiden sijainnin mukaan seuraavasti: Suomi 47 (47) %, muu Eurooppa 23 (19) %, Aasia 28 (33) % ja USA 2 (1) %.

Konsernin liikevoitto oli 2,0 (1,4) milj. euroa, joka on 4,6 (3,4) % liikevaihdosta. Viime vuonna liikevoitto sisälsi seuraavat kertaluontoiset erät: Scanfil EMS Oy:n osuus Ojala-Yhtymä Oy:n maksamasta korvauksesta 1,2 milj. euroa, Scanfil Oyj:n listautumiskulut 0,4 milj. euroa ja varaus Hangzhoun tytäryhtiön uudelleenjärjestelystä aiheutuvista kuluista 0,4 milj. euroa, yhteensä +0,5 milj. euroa. Liikevoitto 2012 ilman kertaluontoisia eriä oli 1,0 milj. euroa, 2,3 % liikevaihdosta.

Katsauskauden tulos oli 1,1 (1,2) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,02 (0,02) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 6,3 (6,7) %.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema on hyvä.
Konsernitaseen loppusumma oli 135,6 (133,1) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 57,7 (63,8) milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 28,5 (27,2) milj. euroa ja korollista 29,2 (36,6) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 57,5 (52,0) % ja nettovelkaantumisaste 3,0 (–1,1) %. Oma pääoma/osake oli 1,35 (1,20) euroa.

Rahavarat olivat 26,8 (37,4) milj. euroa ja sisältävät 10,1 milj. euroa yli 3 kk talletuksia.  

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tammi-maaliskuussa -2,1 (3,2) milj. euroa. Käyttöpääoman muutos kaudella oli -5,1 (0,1) milj. euroa, mikä johtuu pääosin myyntisaamisten kasvusta. Investointien rahavirta oli -1,9 (–0,5) milj. euroa.

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,4 (0,5) milj. euroa, joka on 5,4 (1,2) % liikevaihdosta. Investoinnit ovat pääosin Viron tytäryhtiön kone- ja laiteinvestointeja. Poistot olivat 1,1 (1,1) milj. euroa.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN VALTUUDET

Scanfil Oyj:n yhtiökokous pidettiin yhtiön pääkonttorissa Sievissä 18.4.2013.

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,04 euroa kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 23.4.2013 ja osingon maksupäivä on 30.4.2013.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Jorma J. Takanen, Jarkko Takanen ja Tuomo Lähdesmäki, sekä uusina jäseninä Harri Takanen ja Riitta Kotilainen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 2.000 euroa/kk ja hallituksen jäsenen palkkioksi 1.500 euroa/kk. 

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Takasen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille.

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön www-sivuilla www.scanfil.com.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 2.5.2013 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 0,96 euroa ja alhaisin 0,82 euroa kauden päätöskurssin ollessa 0,87 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli 482 033 kappaletta, mikä vastaa 0,8 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 31.3.2013 oli 50,2 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Scanfil-konsernin henkilöstö oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 685 (1 744). Kauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 1 675 (1 746) henkilöä, joista 266 (297) henkilöä työskenteli Suomessa ja 1 409 (1 449) yhtiön ulkomaisissa yksiköissä. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä 31.3.2013 oli 84 (83) %.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Kansainvälisen talouden epävarmana jatkuvasta tilanteesta johtuen sopimusvalmistusmarkkinoiden kehityksen ennustettavuus on erittäin huono.

Scanfil arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan vuoden 2012 tasosta ja liikevoiton olevan vuoden 2012 tasolla.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Scanfil-konsernin merkittävimmät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät siihen, että yleinen talouskehitys jatkuu heikkona vuonna 2013. Maailmantalouden ja maailmankaupan hidas kasvu heikentävät Scanfilin toimintaympäristön ennustettavuutta. Kansainvälinen sopimusvalmistusmarkkinoiden ja investointihyödykkeiden kysynnän heikkeneminen vaimean talouskasvun seurauksena voi vaikuttaa hidastavasti tai negatiivisesti Scanfilin valmistamien tuotteiden kysyntään sekä tietoliikenne- että ammattielektroniikkatuotteiden osalta. Kysynnän lasku voi hidastaa Scanflin liiketoiminnan kasvua ja vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen. 

Muilta osin Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa sekä konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä.

Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista luvuista, joten laskemalla ne eivät aina täsmää.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA      
milj. euroa      
  1 – 3 1 – 3 1 – 12
  2013 2012 2012
       
Liikevaihto 44,0 42,6 180,9
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 1,2 1,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden      
varastojen muutos 0,6 0,0 -0,1
Valmistus omaan käyttöön 0,0   0,0
Kulut -41,6 -41,4 -169,5
Poistot -1,1 -1,1 -4,5
Liikevoitto 2,0 1,4 8,1
Rahoitustuotot ja -kulut -0,5 0,1 -0,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,2 -0,1 -0,4
Voitto ennen veroja 1,3 1,4 7,6
Tuloverot -0,2 -0,2 -1,9
Tilikauden voitto 1,1 1,2 5,7
       
Jakautuminen:      
emoyrityksen omistajille 1,1 1,2 5,7
       
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta      
laskettu osakekohtainen tulos:      
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,02 0,02 0,10
       
Yhtiöllä ei ole eriä jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.    
       
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA    
milj. euroa      
  1 – 3 1 – 3 1 – 12
  2013 2012 2012
       
Tilikauden tulos 1,1 1,2 5,7
Muut laajan tuloksen erät:      
Muuntoerot 1,7 -1,5 -0,3
Johdannaissopimus 0,1 0,3 0,2
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1,8 -1,3 -0,1
Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,9 -0,1 5,6
       
Jakautuminen: 2,9 -0,1 5,6
emoyrityksen omistajille      

 

KONSERNITASE      
milj. euroa      
       
Varat 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 31,0 26,4 29,9
Liikearvo 2,2 2,2 2,2
Muut aineettomat hyödykkeet 4,1 3,7 3,7
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,5 1,0 0,6
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Saamiset 0,2 0,3 0,2
Laskennalliset verosaamiset 0,6 0,5 0,6
Pitkäaikaiset varat yhteensä 38,7 34,1 37,4
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 31,4 29,2 29,9
Lainasaamiset oskkuusyrityksiltä 0,1   0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 38,2 31,8 32,0
Ennakkomaksut 0,2 0,1 0,4
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,2 0,5 0,0
Myytävissä olevat sijoitukset, likvidit varat 10,1   9,7
Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat 5,9 26,3 5,5
Rahavarat 10,9 11,0 15,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 96,9 98,9 92,7
       
Varat yhteensä 135,6 133,1 130,0
       
       
Oma pääoma ja velat 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
       
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 2,0 2,0 2,0
Muuntoerot 10,7 7,7 9,0
Muut rahastot 5,4 5,2 5,3
Sijoitetun vapaan opon rahasto 10,7 10,7 10,7
Kertyneet voittovarat 49,1 43,7 48,0
Oma pääoma yhteensä 77,9 69,3 75,0
       
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 0,0 0,0 0,0
Varaukset 0,4 0,6 0,4
Rahoitusvelat 19,4 27,4 18,9
Muut velat   0,1  
Pitkäaikaiset velat yhteensä 19,8 28,2 19,3
       
Lyhytaikaiset velat      
Ostovelat ja muut velat 27,1 26,1 25,4
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1,0 0,4 0,8
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 9,7 9,1 9,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 37,9 35,7 35,7
       
Velat yhteensä 57,7 63,8 55,0
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 135,6 133,1 130,0

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      
milj. euroa      
  1.1-31.3.2013 1.1-31.3.2012 1.1-31.12.2012
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 1,1 1,2 5,7
Oikaisut tilikauden voittoon 2,0 1,9 7,4
Käyttöpääoman muutos -5,1 0,1 -0,4
Maksetut korot ja muut rahoituskulut 0,0 0,0 -0,8
Saadut korot 0,0 0,1 0,4
Maksetut verot -0,1 -0,1 -1,1
Liiketoiminnan nettorahavirta -2,1 3,2 11,2
       
Investointien rahavirrat      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,9 -0,5 -7,3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0 0,0 0,1
Investoinnit muihin sijoituksiin     -9,7
Myönnetyt lainat     -0,0
Investointien nettorahavirta -1,9 -0,5 -16,9
       
Rahoituksen rahavirrat      
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut      
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut     -8,9
Rahoituksen nettorahavirta     -8,9
       
Rahavarojen muutos -4,0 2,6 -14,6
       
Rahavarat tilikauden alussa 20,5 35,2 35,2
Jakautumisen yhteydessä siirretyt rahavarat   0,1 0,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,4 -0,6 -0,1
Rahavarat tilikauden lopussa 16,8 37,4 20,5

  

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa            
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2013 2,0 8,9 5,3 10,7 48,0 75,0
             
Laaja tulos   1,7 0,1   1,1 2,9
             
             
Oma pääoma            
31.3.2013 2,0 10,7 5,4 10,7 49,1 77,9
             
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2012 2,0 9,2 4,9 10,6 42,6 69,4
             
Osittaisjakautumisessa saadut erät   0,1   0,1
             
Rahastosiirrot     0,3   -0,3 0
             
Laaja tulos   -0,3 0,2   5,7 5,6
             
             
Oma pääoma            
31.12.2012 2,0 8,9 5,3 10,7 48,0 75,0

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT      
  1 – 3 1 – 3 1 – 12
  2013 2012 2012
       
Oman pääoman tuotto, % 5,9 6,7 7,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,3 6,7 8,1
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 29,2 36,6 28,4
Nettovelkaantumisaste, % 3,0 -1,1 -2,4
Omavaraisuusaste, % 57,5 52,0 57,7
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 2,4 0,5 7,2
% liikevaihdosta 5,4 1,2 4,0
Henkilöstö keskimäärin 1 685 1 744 1 669
       
Tulos / osake, euroa 0,02 0,02 0,10
Oma pääoma / osake, euroa 1,35 1,20 1,27
       
Osakkeiden lukumäärä tkpl      
kauden lopussa      
 – ilman omia osakkeita 57 730 57 730 57 730
 – painotettu keskiarvo 57 730 57 730 57 730
       
       
       
Konsernilla on 29,2 milj. euron laina, johon on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus,
jolla SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on vaihdettu
euromääräisiksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti lainan lyhennykset
sekä koronmaksut valuutan- ja koronvaihteluita vastaan.
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna
oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä

 

SEGMENTTITIEDOT      
milj. euroa      
  1 – 3 1 – 3 1 – 12
  2013 2012 2012
Liikevaihto      
Eurooppa 29,3 27,9 108,1
Aasia 15,6 15,5 75,8
Segmenttien välinen liikevaihto -0,9 -0,7 -3,0
Yhteensä 44,0 42,6 180,9
       
Liikevoitto      
Eurooppa 1,6 1,9 5,2
Aasia 0,5 -0,4 2,9
Yhteensä 2,0 1,4 8,1
       
Varat      
Eurooppa 67,9 67,8 64,2
Aasia 65,0 62,0 62,9
Liikearvo 2,2 2,2 2,2
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,5 1,0 0,6
Yhteensä 135,6 133,1 130,0
       
       
       
AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET    
milj. euroa      
  1 – 3 1 – 3 1 – 2
  2013 2012 2012
       
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 29,9 27,0 27,0
Lisäykset 2,0 0,5 7,0
Vähennykset 0,0 0,0 -0,1
Poistot -1,1 -1,0 -4,3
Muuntoerot 0,2 -0,1 0,3
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 31,0 26,4 29,9
       
       
       
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET      
milj. euroa      
  1 – 3 1 – 3 1 – 12
  2013 2012 2012
       
Annetut yrityskiinnitykset 40,0 40,0 40,0
Annetut takaukset 1,0 0,9 1,3
Vuokravastuut 0,1 0,0 0,1
       
Scanfil Oyj on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle omavelkaisen takauksen Scanfil EMS Oy:n
alun perin 40 milj. euron lainan ja siitä johtuvien maksuvelvoitteiden maksamisesta.
Lainan pääoma 31.3.2013 on 29,2 milj. euroa.      
       
       
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT  
milj. euroa      
  1 – 3 1 – 3 1 – 2
  2013 2012 2012
       
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet      
Osakkuusyhtiöt      
Myyntituotot 0,0 0,0 0,2
Myyntisaamiset 0,3 0,1 0,3
Korkotuotot 0,0 0,0 0,0
Lainasaamiset 0,3 0,3 0,3
Korkosaaminen 0,0 0,0 0,0
       
Osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:lle on 2010 myönnetty 300 tuhannen euron laina, josta 210 tuhatta
euroa on vuonna 2012 muutettu osakeyhtiölain 12 luvun mukaiseksi pääomalainaksi.
Lisäksi osakkuusyhtiölle on myönnettu 2012 lyhytaikainen 33,5 tuhannen euron laina. 
       
Osakkuusyhtiön jäljellä oleva liikearvo, joka 31.12.2012 oli 632 tuhatta euroa, on päätetty poistaa
nopeutetussa aikataulussa vuoden 2013 loppuun mennessä.    
       
       
Scanfil EMS Oy on vuokrannut toimistotiloja Kiinteistö Oy Pilot 1:stä, jonka pääomistajia ovat 
Jorma Takanen, Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Reijo Pöllä.                                                                             
       
Vuokrakulut olivat 3 tuhatta euroa 31.3.2013 mennessä.      

  

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN
milj. euroa          
           
  Q1/13 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12
Liikevaihto 44,0 40,8 48,2 49,3 42,6
Liikevoitto 2,0 0,7 2,8 3,2 1,4
Liikevoitto, % 4,6 1,8 5,7 6,4 3,4
Kauden tulos 2,6 0,3 1,7 2,6 1,2

 

 

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                   Keskeiset tiedotusvälineet
                   www.scanfil.com

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on yli 35 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.

Scanfil-konsernin osakkuusyhtiö:
Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä aktivointiratkaisuja, -välineitä ja –laitteita sekä tavaramerkeille että kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia. Greenpoint Oy palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa. www.greenpoint.fi

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

 

Liitteet