SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2012

2.5.2012

SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS     2.5.2012    KLO 9.30

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2012

Tammi – maaliskuu
– Liikevaihto 42,6 milj. euroa
– Liikevoitto 1,4 milj. euroa, 3,4 % liikevaihdosta
– Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 1,0 milj. euroa,
  2,3 % liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 1,2 milj. euroa
– Tulos / osake 0,02 euroa

Tammi – maaliskuun tulos sisältää seuraavat kertaluontoiset erät: Scanfil EMS Oy:n osuus Ojala-Yhtymä Oy:n maksamasta korvauksesta 1,2 milj. euroa, Scanfil Oyj:n listautumiskulut 0,4 milj. euroa ja varaus Hangzhoun tytäryhtiön uudelleenjärjestelystä aiheutuvista kuluista 0,4 milj. euroa.

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Harri Takanen:
”Uusi Scanfil Oyj:n on muodostunut ja perustettu Sievi Capital Oyj:n jakautumisessa 1.1.2012. Jakautumisessa Scanfil Oyj:hin siirtyi sopimusvalmistustoimintaa harjoittava Scanfil EMS Oy, jolla on 35 vuoden kokemus sopimusvalmistustoiminnasta. Koska tämä on uuden Scanfil Oyj:n ensimmäinen osavuosikatsaus, ei yhtiöllä ole vertailulukuja edellisiltä tilikausilta. Yhtiö on julkaisut vertailutiedoksi Scanfil EMS Oy –konsernin luvut vuodelta 2011.

Ensimmäisen kvartaalin myynti oli matala johtuen tietoliikennetuotteiden heikosta kysynnästä. Ammattielektroniikkatuotteiden kysyntä oli puolestaan vahvaa. Haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta yhtiö on pystynyt säilyttämään operatiivisen kannattavuuden positiivisena. Henkilöstön korkea motivaatio ja sitoutuminen ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä, jotta muuttuvaan tilanteeseen on onnistuttu sopeutumaan. Joustavuus on sopimusvalmistustoiminnassa välttämätöntä.

Sopimusvalmistustoiminnan olemassa oleva kapasiteetti antaa mahdollisuuden lisätä tuotantoa ja liikevaihtoa ilman isoja investointeja.  Tätä kautta yhtiön tulosta voidaan parantaa. Uskomme, että kasvua on saavutettavissa tehostamalla myyntitoimintaamme niin nykyisen asiakaskuntamme kuin myös uusasiakashankinnan osalta.”

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Sopimusvalmistusmarkkinoilla kysyntätilanne vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli kaksijakoinen tietoliikennetuotteiden kysynnän ollessa erittäin heikkoa ja ammattielektroniikkatuotteiden kysynnän ollessa hyvällä tasolla. Ammattielektroniikkatuotteiden hyvä kysyntä ei ole kuitenkaan riittänyt kompensoimaan tietoliikennetuotteiden kysynnän laskua. Yhtiö on sopeuttanut toimintojaan ja pystynyt nopeasti reagoimaan sopimusvalmistusmarkkinoiden heikentyneeseen kysyntätilanteeseen. Matalasta liikevaihdon tasosta huolimatta onnistuneiden ja oikea-aikaisten sopeutustoimenpiteiden ansiosta yhtiön kertaeristä puhdistettu liikevoitto on säilynyt positiivisena. Ammattielektroniikka-asiakkaiden osuus ensimmäisen neljänneksen kokonaismyynnistä oli 76 % ja tietoliikenneasiakkaiden osuus 24 %.

Scanfil kehittää ja tehostaa liiketoimintaansa ottamalla käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän. Järjestelmän käyttöönotto on noin kaksi vuotta kestävä jokaisessa yksikössä toteutettava kehitysprojekti. Uuden ohjelmiston avulla kehitetään koko konsernin kaikki liiketoimintaprosessit kattava integroitu järjestelmä, joka osaltaan vahvistaa Scanfilin kilpailukykyä kansainvälisillä sopimusvalmistusmarkkinoilla.

Suomessa Scanfil EMS Oy kävi katsauskauden aikana yhteistoimintaneuvottelut Sievin tehtaalla. Neuvottelujen lopputuloksen perusteella Sievin tehtaalta irtisanotaan yhteensä 64 työntekijää ja toimihenkilöä. Myös Kiinassa Hangzhoun tytäryhtiön on katsauskauden aikana sopeuttanut toimintaansa. Scanfil EMS Oy -konsernin henkilöstömäärä 31.3.2012 oli 1 746 henkilöä.

VÄLIMIESOIKEUDEN TUOMIO SCANFIL EMS OY:N JA OJALA-YHTYMÄ OY:N SULAUTUMISESTA

Välimiesoikeus tuomitsi 29.2.2012 antamallaan päätöksellä Ojala-Yhtymä Oy:n ja sen omistajat (”Ojala”) maksamaan Scanfil Oyj:n tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:lle ja Sievi Capital Oyj:lle yhteensä kahden (2) milj. euron korvauksen korkoineen sekä korvaamaan yhtiöiden oikeudenkäyntikulut asiassa täysimääräisesti. Lisäksi Ojala velvoitettiin yksin suorittamaan välimiesoikeuden kulut ja palkkiot. Korvaus jakaantui oikeudenkäyntikulujen jälkeen tasan Scanfil EMS Oy:n ja Sievi Capital Oyj:n kesken. Välimiesoikeus vahvisti tuomiossaan Scanfil EMS Oy:n ja Sievi Capital Oyj:n kaikki vaatimukset ja kannan, jonka mukaan Ojalalla ei ollut oikeutta jättää toteuttamatta sovittua sulautumista. Välimiesoikeuden päätös on lopullinen. Samalla välimiesoikeus hylkäsi Ojalan Scanfil EMS Oy:tä ja Sievi Capital Oyj:tä vastaan nostaman vastakanteen kaikilta osin. Scanfil Oyj julkaisi asiaa koskevan pörssitiedotteen 1.3.2012.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 42,6 milj. euroa. Liikevaihto jakaantui asiakkaiden sijainnin mukaan seuraavasti: Suomi 47 %, muu Eurooppa 19 %, Aasia 33 % ja USA 1 %.
Kiinan tytäryhtiöiden osuus konsernin koko myynnistä oli katsauskaudella 36 %  sisältäen toimitukset konsernin muille tehtaille.

Konsernin liikevoitto oli 1,4 milj. euroa, joka on 3,4 % liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää seuraavat kertaluontoiset erät: Scanfil EMS Oy:n osuus Ojala-Yhtymä Oy:n maksamasta korvauksesta 1,2 milj. euroa, Scanfil Oyj:n listautumiskulut 0,4 milj. euroa ja varaus Hangzhoun tytäryhtiön uudelleenjärjestelystä aiheutuvista kuluista 0,4 milj. euroa, joka on pääosin henkilöstön irtisanomiskulua. Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 1,0 milj. euroa, 2,3 % liikevaihdosta.
Katsauskauden tulos oli 1,2 milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 6,7 %.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema on hyvä.
Konsernitaseen loppusumma oli 133,1 milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 63,8 milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 27,2 milj. euroa ja korollista 36,6 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 52,0 % ja nettovelkaantumisaste –1,1 %. Oma pääoma/osake oli 1,2 euroa.

Likvidit rahavarat olivat 37,4 milj. euroa. 

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tammi-maaliskuussa 3,2 milj. euroa. Käyttöpääoman muutos kaudella oli 0,1 milj. euroa. Investointien rahavirta oli  –0,5 milj. euroa ja rahoituksen rahavirta 0,0 milj. euroa.

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,5 milj. euroa, joka on 1,2 % liikevaihdosta. Poistot olivat 1,1 milj. euroa.

SCANFIL EMS OY:N VERTAILULUKUJA VUODELTA 2011

Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa, jossa sopimusvalmistusliiketoiminta (Scanfil EMS Oy –konserni) eriytettiin uuteen julkiseen osakeyhtiöön. Scanfil Oyj:n liiketoiminnan muodostuessa kokonaisuudessaan sopimusvalmistustoiminnasta ja 

koska Scanfil Oyj:llä ei ole vertailulukuja vuodelta 2011, yhtiö julkaisi 2.5.2012 vertailutiedoksi Scanfil EMS Oy –konsernin luvut vuodelta 2011. Alla on esitetty Scanfil ESM Oy –konsernin vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen ja koko vuoden tunnuslukuja:

 

 

  1 – 3 1 – 12
  2011 2011
     
Liikevaihto, milj. euroa 58,8 210,8
Liikevoitto, milj. euroa 3,6 9,1
Liikevoitto, % 6,1 4,3
Kauden tulos, milj. euroa 2,6 6,3
     
Oman pääoman tuotto, % 17,6 9,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,9 9,5
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 40,0 36,5
Nettovelkaantumisaste, % 36,2 1,9
Omavaraisuusaste, % 43,2 53,6
     
Henkilöstö keskimäärin 2 293 2 024

 

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN VALTUUDET

Scanfil Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin yhtiön pääkonttorissa Sievissä 19.4.2012.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Jorma J. Takanen, Tuomo Lähdesmäki ja Jarkko Takanen sekä uutena jäsenenä Päivi Marttila. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioksi 1 300 eur/kk.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jorma J. Takasen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan.

Yhtiokokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaan.

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön www-sivuilla www.scanfil.com.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on 3.5.2012 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 1,10 euroa ja alhaisin 0,65 euroa kauden päätöskurssin ollessa 0,78 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli 892 412 kappaletta, mikä vastaa 1,5 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 31.3.2012 oli 45,0 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Scanfil-konsernin henkilöstö oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 744. Kauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 1 746 henkilöä, joista 297 henkilöä työskenteli yhtiön kotimaan yksiköissä ja  1 449 yhtiön ulkomaisissa yksiköissä. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä 31.3.2012 oli 83 %.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Maailman- ja Euroopan talouden edelleen epävarmana jatkuvasta tilanteesta johtuen sopimusvalmistusmarkkinoiden kehityksen ennustettavuus on erittäin huono, eikä ole mahdollista antaa luotettavaa näkymää kuluvalle vuodelle. Tämän hetkisen näkymän perusteella tietoliikennetuotteiden kysynnän odotetaan jäävän selvästi alle viime vuoden tason. Ammattielektroniikkatuotteiden kysynnän odotetaan olevan vuoden 2011 tasolla.

Koko vuoden liikevaihto ja liikevoitto laskevat selvästi vuoteen 2011 verrattuna (Scanfil EMS Oy -konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 210,8 milj. euroa ja liikevoitto 9,1 milj. euroa). Koko vuoden liikevoiton arvioidaan kuitenkin olevan selvästi voitollinen. 

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Maailmantalouden kasvun hidastuminen ja kansainvälisen investointihyödykkeiden kysynnän supistuminen erityisesti Euroopassa voivat vaikuttaa heikentävästi kysyntään sopimusvalmistusmarkkinoilla ja hidastaa Scanfilin myynnin ja kannattavuuden kehitystä.

Muilta osin Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä.

Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista luvuista, joten laskemalla ne eivät aina täsmää.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA  
milj. euroa  
  1 – 3
  2012
   
Liikevaihto 42,6
Liiketoiminnan muut tuotot 1,2
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden  
varastojen muutos 0,0
Kulut -41,4
Poistot -1,1
Liikevoitto 1,4
Rahoitustuotot ja -kulut 0,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,1
Voitto ennen veroja 1,4
Tuloverot -0,2
Tilikauden voitto 1,2
   
Jakautuminen:  
emoyrityksen omistajille 1,2
   
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta  
laskettu osakekohtainen tulos:  
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,02
   
Yhtiöllä ei ole eriä jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.
   
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa  
  1 – 3
  2012
   
Tilikauden tulos 1,2
Muut laajan tuloksen erät:  
Muuntoerot -1,5
Johdannaissopimus 0,3
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1,3
Tilikauden laaja tulos yhteensä -0,1
   
Jakautuminen: -0,1
emoyrityksen omistajille  

 

KONSERNITASE  
milj. euroa  
   
Varat 31.3.2012
   
Pitkäaikaiset varat  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 26,4
Liikearvo 2,2
Muut aineettomat hyödykkeet 3,7
Osuudet osakkuusyrityksissä 1,0
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0
Saamiset 0,3
Laskennalliset verosaamiset 0,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 34,1
   
Lyhytaikaiset varat  
Vaihto-omaisuus 29,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 31,8
Ennakkomaksut 0,1
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,5
Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat 26,3
Rahavarat 11,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 98,9
   
Varat yhteensä 133,1
   
   
Oma pääoma ja velat 31.3.2012
   
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakepääoma 2,0
Muuntoerot 7,7
Muut rahastot 5,2
Sijoitetun vapaan opon rahasto 10,7
Kertyneet voittovarat 43,7
Oma pääoma yhteensä 69,3
   
Pitkäaikaiset velat  
Laskennalliset verovelat 0,0
Varaukset 0,6
Rahoitusvelat 27,4
Muut velat 0,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 28,2
   
Lyhytaikaiset velat  
Ostovelat ja muut velat 26,1
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,4
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 9,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä 35,7
   
Velat yhteensä 63,8
   
Oma pääoma ja velat yhteensä 133,1

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA  
milj. euroa  
  1.1-31.3.2012
Liiketoiminnan rahavirrat  
Tilikauden voitto 1,2
Oikaisut tilikauden voittoon 1,9
Käyttöpääoman muutos 0,1
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,0
Saadut korot 0,1
Maksetut verot -0,1
Liiketoiminnan nettorahavirta 3,2
   
Investointien rahavirrat  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,5
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0
Investointien nettorahavirta -0,5
   
Rahoituksen rahavirrat  
Rahoituksen nettorahavirta  
   
Rahavarojen muutos 2,6
   
Rahavarat tilikauden alussa 35,2
Jakautumisen yhteydessä siirretyt rahavarat 0,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,6
Rahavarat tilikauden lopussa 37,4

 

             
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa            
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2012 2,0 9,2 4,9 10,7 42,6 69,4
             
Laaja tulos   -1,5 0,3   1,2 -0,1
             
             
Oma pääoma            
31.3.2012 2,0 7,7 5,2 10,7 43,7 69,3
             

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT  
  1 – 3
  2012
   
Oman pääoman tuotto, % 6,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,7
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 36,6
Nettovelkaantumisaste, % -1,1
Omavaraisuusaste, % 52,0
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 0,5
% liikevaihdosta 1,2
Henkilöstö keskimäärin 1 744
   
Tulos / osake, euroa 0,02
Oma pääoma / osake, euroa 1,2
   
Osakkeiden lukumäärä tkpl  
kauden lopussa  
 – ilman omia osakkeita 57 730
 – painotettu keskiarvo 57 730
   
Konsernilla on 36,6 milj. euron laina, johon on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus,
jolla SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on vaihdettu
euromääräisiksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti lainan lyhennykset
sekä koronmaksut valuutan- ja koronvaihteluita vastaan.
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna
oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä

 

SEGMENTTITIEDOT  
milj. euroa  
  1 – 3
  2012
Liikevaihto  
Eurooppa 27,9
Aasia 15,5
Segmenttien välinen liikevaihto -0,7
Yhteensä 42,6
   
Liikevoitto  
Eurooppa 1,9
Aasia -0,4
Yhteensä 1,4
   
Varat  
Eurooppa 67,8
Aasia 62,0
Liikearvo 2,2
Osuudet osakkuusyrityksissä 1,0
Yhteensä 133,1
   
   
   
AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
milj. euroa  
  1 – 3
  2012
   
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 27,0
Lisäykset 0,5
Vähennykset 0,0
Poistot -1,0
Muuntoerot -0,1
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 26,4
   
   
   
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET  
milj. euroa  
  1 – 3
  2012
   
Annetut yrityskiinnitykset 40,0
Annetut takaukset 0,9
Vuokravastuut 0,0
   
Scanfil Oyj on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle omavelkaisen takauksen Scanfil EMS Oy:n
alunperin 40 milj. euron lainan ja siitä johtuvien maksuvelvotteiden maksamisesta.
Nordea Pankki Suomi Oyj on vastaavasti vapauttanut Sievi Capital Oyj:n takausvastuusta.
tammikuussa 2012  
   
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
milj. euroa  
  1 – 3
  2012
   
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet  
Osakkuusyhtiöt  
Myyntituotot 0,0
Myyntisaamiset 0,1
Korkotuotot 0,0
Lainasaamiset 0,3
Korkosaaminen 0,0
   
Osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:lle on 2010 myönnetty 300.000 euron laina.

 

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN
milj. euroa  
   
  Q1/12
Liikevaihto 42,6
Liikevoitto 1,4
Liikevoitto, % 3,4
Kauden tulos 1,2

 

 

SCANFIL OYJ

Harri Takanen
Toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Harri Takanen
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                 Keskeiset tiedotusvälineet
                  www.scanfil.com

 

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on 35 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.

Scanfil-konsernin osakkuusyhtiö:
Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä aktivointiratkaisuja, -välineitä ja –laitteita sekä tavaramerkeille että kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia. Greenpoint Oy palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa. www.greenpoint.fi

 

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet