SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2019

25.10.2019

SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.10.2019 KLO 8.00

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2019

Q3/2019: Kasvava liikevaihto ja vahva kannattavuus. HASEC-integraatio etenee aikataulussa.

Heinä- syyskuu

– Liikevaihto 152,3 (Q3 2018: 131,5) milj. euroa, kasvua 15,8 %
– Liikevoitto 12,1 (8,8) milj. euroa, 7,9 % ( 6,7 %) liikevaihdosta, kasvua 38 %
– Voitto katsauskaudella 8,8 (6,9) milj. euroa
– Tulos / osake 0,14 (0,11) euroa

Tammi –syyskuu

– Liikevaihto 424,8 (1-9 2018: 422,8) milj. euroa, kasvua 0,5 %
– Oikaistu liikevoitto 29,3 milj. euroa, 6,9 % liikevaihdosta
– Liikevoitto 25,3 (30,3), milj. euroa 6,0 % (7,2 %) liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 18,3 (22,5) milj. euroa
– Tulos / osake 0,28 (0,35) euroa, oikaistu tulos / osake 0,35 euroa

Tulevaisuuden näkymät

Scanfil muuttaa ohjaustaan vuodelle 2019 ja arvioi nyt vuoden 2019 liikevaihdon olevan 570 – 590 milj. euroa ja oikaistun* liikevoiton 39 – 41 milj. euroa.

Aikaisemmin Scanfil arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan 580 – 610 milj. euroa ja oikaistun* liikevoiton 39 – 42 milj. euroa.

* Tammi-syyskuun oikaisuerät sisältävät HASEC – Elektronik GmbH:n hankintakulut (0,4 milj. euroa) sekä Scanfil GmbH:n liikearvon alaskirjauksen (3,6 milj. euroa).

Avainluvut

Q3/2019 Q3/2018 Muutos% 1-9/2019 1-9/2018 Muutos% 2018
Liikevaihto, milj.euroa 152,3 131,5 16 % 424,8 422,8 0 % 563,0
Liikevoitto, milj.euroa 12,1 8,8 38 % 25,3 30,3 -16 % 37,8
Liikevoitto, oikaistu, milj. euroa 12,1 8,8 38 % 29,3 30,3 -3 % 37,8
Liikevoitto, % 7,9 6,7 6,0 7,2 6,7
Liikevoitto, oikaistu, % 7,9 6,7 6,9 7,2 6,7
Tulos, milj.euroa 8,8 6,9 28 % 18,3 22,5 -19 % 28,9
Tulos, oikaistu, milj.euroa 8,8 6,9 28 % 22,3 22,5 -1 % 28,9
Tulos/osake, euroa 0,14 0,11 27 % 0,28 0,35 -20 % 0,45
Tulos/osake, oikaistu, euroa 0,14 0,11 27 % 0,35 0,35 0 % 0,45
Oman pääoman tuotto, % 16,2 22,8 21,5
Oman pääoman tuotto, oikaistu, % 19,5 22,8 21,5
Omavaraisuusaste, % 43,3 43,3 47,7
Nettovelkaantumisaste, % 40,5 28,4 19,5
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj.euroa 14,9 16,0 -7 % 29,0
Henkilöstö keskimäärin 3 511 3 419 3 % 3 414

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 152 milj. euroa, jossa oli kasvua vuoden takaiseen verrattuna noin 21 milj. euroa eli 16 %. Kasvusta reilut puolet oli orgaanista, loput kesäkuussa tehdystä HASEC-Elektronik Gmbh:n hankinnasta. Liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa ”Industrial” ja ”Medtec” –segmenteissä.

Neljännes oli operatiivisesti vahva: liikevoitto kasvoi vuoden takaiseen verrattuna 38 % ja oli 12,1 milj. euroa eli 7,9 % liikevaihdosta. Vahvaan kannattavuuteen vaikuttivat tehtaiden yleisesti hyvä suorituskyky ja korkea käyttöaste sekä osaltaan suosiollinen tuotemix. Liiketoiminnan nettorahavirta oli neljänneksellä 7,3 milj. euroa ja Scanfilin omavaraisuusaste neljänneksen lopussa 43,3 % ja nettovelkaantumisaste 40,5 %. Scanfilin rahoitusasema on vakaa.

Kesäkuussa hankitun saksalaisen sopimusvalmistaja HASEC-Elektronik GmbH:n integrointi on hyvässä vauhdissa. Yhteisten toimintamallien ja strategian rakentaminen vuodelle 2020 etenee aikataulussa.

Scanfil on saanut positiivisen vastaanoton HASECin asiakkailta. Asiakkaat näkevät selkeästi positiivisena Scanfilin tuomat resurssit ja potentiaalin globaalina valmistuskumppanina. Saatu asiakaspalaute tukee täysin näkemystämme siitä, että Scanfilillä on hyvä mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaa Keski-Eurooppalaisten asiakkaiden kanssa niin paikallisesti kuin myös globaalisti erityisesti tehtailtamme Itä-Euroopassa, Kiinassa ja USA:ssa. Asiakkailla on kysyntää palvelutarjonnallemme ja tehdasverkostollemme. Nyt meidän on näytettävä kyvykkyytemme realisoida asiakaspotentiaali liikevaihdoksi!

Asiakasennusteiden perusteella odotamme kysynnän edelleen vahvistuvan vuoden loppua kohti ja neljännen kvartaalin olevan myynnillisesti vuoden vahvin. Näkemyksemme mukaan myynti jatkuu vahvana myös vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Näin siitä huolimatta, että monet asiakkaistamme ovat laskeneet vuoden lopun kysyntäennusteitaan johtuen yleisestä markkinaepävarmuudesta tai puhtaasti asiakaskohtaisista syistä. Muuttuneen näkymän perusteella päivitämme vuoden 2019 taloudellista ohjaustamme ja arvioimme 2019 liikevaihdon olevan 570 – 590 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 39 – 41 milj. euroa.

Kasvaneen epävarmuuden tilanteessa keskitymme asioihin jotka ovat omissa käsissämme. Pidämme kulut kurissa ja lisäämme kulujen joustavuutta. Painamme myös kaasua ja panostamme myyntiin, jossa Pohjoismaiden lisäksi erityisesti fokuksessa on Keski-Eurooppa. Lisäämme myyntiaktiviteetteja myös USAssa.

Olen tyytyväinen Scanfilin kehitykseen kolmannella neljänneksellä. Kiitos asiakkaille ja toimittajille tuesta ja luottamuksesta sekä henkilöstölle menestyksekkäästä työstä.

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 424,8 (422,8) milj. euroa, kasvua 0,5 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi ”Industrial” -asiakassegmentissä, jossa kasvua oli 27,0 milj.euroa. Vastaavasti liikevaihto laski ”Consumer Applications” –asiakassegmentissä -21,6 milj.euroa.

Konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa oli 25,3 (30,3) milj. euroa, joka on 6,0 % (7,2 %) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää oikaisueriä yhteensä 4,0 milj. euroa, joka koostuu HASEC-Elektronik GmbH:n hankintaan liittyvistä kuluista 0,4 milj. euroa sekä Scanfil GmbH:n liiketoimintaan liittyvästä konserniliikearvon alaskirjauksesta 3,6 milj. euroa.

Vuonna 2014 hankitun saksalaisen tytäryhtiön Scanfil GmbH:n liiketoiminta ei ole kehittynyt ennakoidusti ja tämän seurauksena yhtiö on arvonalentumistestaukseen perustuen kirjannut arvonalentumisen. Oikaistu liikevoitto oli 29,3 milj. euroa ja 6,9 % liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto laski 3,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoiton lasku johtui pääasiassa alkuvuoden erilaisesta tuotemiksistä. Katsauskauden tulos oli 18,3 (22,5) milj. euroa.

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,28 (0,35) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,2 % (21,2 %). Tunnuslukujen heikentyminen johtuu pääosin edellä kerrotuista oikaisueristä sekä hieman edellisvuotta alhaisemmasta liiketuloksesta.

Konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa oli 152,3 (131,5) milj. euroa ja liikevoitto 12,1 (8,8) milj. euroa, 7,9 % (6,7 %) liikevaihdosta. Kolmannen kvartaalin liikevoitto ei sisällä oikaisueriä. Heinä-syyskuun tulos oli 8,8 (6,9) milj. euroa.

HASEC-Elektronik GmbH:n liiketoiminta on yhdistelty Scanfil -konserniin 17.6.2019 alkaen. Vaikutus konsernin liikevaihtoon raportointikaudella tammi-syyskuussa oli 10,3 milj. euroa ja nettotulokseen +0,4 milj. euroa. Kauppahinta oli 10,3 milj. euroa ja alustavasti siitä kohdistettiin pitkäaikaisille asiakassuhteille 3,8 milj. euroa, josta laskennallinen verovelka on 1,1 milj. euroa ja kohdistamatonta liikearvoa kirjattiin 1,6 milj. euroa. Tiedot hankitusta nettovarallisuudesta esitetään osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1. – 30.9.2019 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
CEO

Lisätiedot:
CEO Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 11 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 600 henkilöä.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ‘saattaa’, ‘tulee’, ‘odotetaan’, ‘ennakoidaan’, ‘suunnitellaan’, ‘uskotaan’, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet