SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2018

26.10.2018

SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 26.10.2018 KLO 8.00

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2018

Q3/2018: Tasaantuvaa kasvua.

Heinä-syyskuu 2018

– Liikevaihto 131,5 (Q3 2017: 130,8) milj. euroa
– Liikevoitto 8,8 (8,5) milj. euroa, 6,7 % (6,5 %) liikevaihdosta
– Tulos katsauskaudella 6,9 (5,2) milj. euroa
– Tulos/osake 0,11 (0,08) euroa

Tammi-syyskuu 2018

– Liikevaihto 422,8 (1-9 2017: 385,5) milj. euroa
– Liikevoitto 30,3 (21,7) milj. euroa, 7,2 % (5,6 %) liikevaihdosta
– Tulos katsauskaudella 22,5 (15,3) milj. euroa
– Tulos/osake 0,35 (0,24) euroa

Tulevaisuuden näkymät

Scanfil tarkentaa arviotaan vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton osalta ja arvioi liikevaihdon oleva 545 – 570 miljoonaa euroa ja liikevoiton 36 – 39 miljoonaa euroa.

Aikaisemmin Scanfil arvioi vuoden 2018 liikevaihdon oleva 545 – 585 miljoonaa euroa ja liikevoiton 36 – 40 miljoonaa euroa.

AVAINLUVUT
Q3/2018 Q3/2017 Muutos % Q1-Q3/2018 Q1-Q3/2017 Muutos % 1-12/2017
Liikevaihto, milj. euroa 131,5 130,8 1 % 422,8 385,5 10 % 529,9
Liikevoitto, milj. euroa 8,8 8,5 3 % 30,3 21,7 39 % 31,3
Liikevoitto, % 6,7 6,5 7,2 5,6 5,9
Tulos, milj. euroa 6,9 5,2 34 % 22,5 15,3 46 % 25,8
Tulos/osake, euroa 0,11 0,08 33 % 0,35 0,24 46 % 0,40
Oman pääoman tuotto, % 22,8 18,3 22,2
Omavaraisuusaste, % 43,3 37,9 40,7
Nettovelkaantumisaste, % 28,4 44,9 32,6
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 16,0 7,3 120 % 21,3
Henkilöstö keskimäärin 3 419 3 212 6 % 3 254

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:


”Liikevaihdon kasvu tasaantui ennakoidusti vuoden kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi ”Energy & Automation”, ”Medtech” ja ”Urban Application” –asiakassegmenteissä. Sen sijaan ”Networks” ja ”Other Industries” -segmenttien myynti laski odotetusti vuoden takaiseen verrattuna.

Muiden keskeisten tunnuslukujen osalta kulunut neljännes oli vahva. Liikevoitto oli 6,7 % liikevaihdosta ja nettotulos kasvoi noin kolmanneksen vuoden takaiseen. Oman pääoman tuotto parani edelleen, ja on hyvällä tasolla ollen 22,8 %. Omavaraisuusaste parani 43 %:iin ja nettovelkaantumisaste pieneni 28 %:iin. Syyskuun lopussa liiketoiminnan nettorahavirta oli ennätystasolla; 16 milj. euroa.

Olen tyytyväinen strategiamme etenemiseen kuluvan vuoden aikana. Asiakasportfoliomme on laaja ja tasapainossa; suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta on noin 12 %. Pystymme palvelemaan hyvin niin globaaleja kuin lokaaleja asiakkaitamme nykyisen tehdasverkoston ja palvelutarjonnan avulla.
Tehtaiden palvelutarjontaa on erilaistettu vastaamaan asiakastarpeita riippuen siitä onko tehdas lähellä asiakkaan markkinaa vai tuotekehitystä. Erityisesti Ruotsissa olemme jo pitkällä ”lähellä asiakkaan tuotekehitystä” -strategian toimeenpanossa, ja tulokset ovat hyviä: uusasiakashankinta on vahvaa ja tehtaiden liikevaihdot ovat kasvussa.

Myös kehitys Atlantan tehtaalla on ollut positiivista. Globaalien asiakkaidemme aktiviteetti USA:n sisämarkkinalla sekä niiden tarve paikallisesti toimivalle sopimusvalmistuskumppanille on selvästi kasvussa.

Positiivisen kehityksen taustalla on osaltaan laaja ja vaativa asiakaskuntamme sekä tietysti Scanfilin henkilöstö. Jos jossain, niin sopimusvalmistuksessa henkilöstön merkitys on ratkaiseva ja toimii parhaimmillaan positiivisena erilaistajana. Juuri tämä positiivinen kehitys on meillä nähtävissä tällä hetkellä. Haluan kiittää Scanfilin henkilöstöä hyvin ja innolla tehdystä työstä ja saavutetuista tuloksista.

Kuten olemme vuoden kuluessa kertoneet, odotamme vuoden toisen puoliskon liikevaihdon ja liikevoiton olevan ensimmäistä vuosipuoliskoa alemmalla tasolla. Perustuen toteutuneeseen ja odotettuun lyhyen aikavälin asiakaskysyntään, tarkennamme vuoden 2018 näkymäämme. Arvioimme nyt liikevaihdon olevan 545 – 570 milj. euroa ja liikevoiton 36 – 39 milj. euroa.”

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 422,8 (385,5) milj. euroa, kasvua 9,7 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa oli 30,3 (21,7) milj. euroa, joka on 7,2 % (5,6 %) liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 39,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoiton kasvuun vaikutti positiivisen liikevaihdon kehityksen lisäksi yleinen tuottavuuden parantuminen. Katsauskauden tulos oli 22,5 (15,3) milj. euroa.

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,35 (0,24) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 21,2 % (16,4 %). Sijoitetun pääoman tuoton paraneminen johtui pääosin hyvästä tuloskehityksestä.

Konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa oli 131,5 (130,8) milj. euroa, jossa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 0,6 %. Liikevoitto oli 8,8 (8,5) milj. euroa, joka on 6,7 % (6,5 %) liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 3,2 % edellisen vuoden vastaavaan kvartaaliin verrattuna.

Heinä-syyskuun tulos oli 6,9 (5,2) milj. euroa. Kolmannen kvartaalin tulokseen vaikuttivat positiivisesti valuuttakurssimuutokset. Edellisenä vuonna kolmannen kvartaalin nettotulos sisälsi 0,4 milj. euroa jälkiveroja johtuen Puolan tytäryhtiössä suoritetusta verotarkastuksesta. Jälkiverot liittyivät konserniyhtiöiden väliseen siirtohinnoitteluun vuonna 2014 ja konserni harkitsee niiden takaisinhakua EU:n välimiesmenettelyssä.

Scanfil Sweden AB:n kiinalaisen tytäryhtiön Partnertech Electronics Co., Ltd.:n tuotanto päättyi vuoden 2016 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tytäryhtiö on purkautunut vapaaehtoisella selvitysmenettelyllä katsauskauden aikana. Purkautumisella ei ollut tulosvaikutusta raportoituun osavuosikatsaukseen.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1. – 30.9.2018 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 10 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 400 henkilöä.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ‘saattaa’, ‘tulee’, ‘odotetaan’, ‘ennakoidaan’, ‘suunnitellaan’, ‘uskotaan’, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet