SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2017

27.10.2017

SCANFIL OYJ       OSAVUOSIKATSAUS      27.10.2017      KLO 8.00

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2017

Heinä- syyskuu 2017: Vahva liikevoitto kasvaneen myynnin ja kevyemmän kulurakenteen seurauksena

Heinä – syyskuu 2017
– Liikevaihto 130,8 milj. euroa (Q3 2016: 121,7)
– Liikevoitto 8,5 milj. euroa (7,6, ennen oikaisueriä 7,7), 6,5 % liikevaihdosta
  (6,2 %, ennen oikaisueriä 6,3 %)
– Tulos katsauskaudella 5,2 milj. euroa (6,5)
– Tulos/osake 0,08 euroa (0,10, ennen oikaisueriä 0,11)

Tammi-syyskuu 2017
– Liikevaihto 385,5 milj. euroa (1-9 2016: 385,7)
– Liikevoitto 21,7 milj. euroa (4,4, ennen oikaisueriä 17,6), 5,6 % liikevaihdosta
  (1,1 %, ennen oikaisueriä 4,6 %)
– Tulos katsauskaudella 15,3 milj. euroa (-1,2)
– Tulos/osake 0,24 euroa (-0,02, ennen oikaisueriä 0,19)

Osavuosikatsauksessa ei ole raportoitavia oikaisueriä. Vuoden 2016 oikaisuerät sisältävät vuonna 2015 hankitun PartnerTech AB:n tehdasverkoston huonosti kannattavien yksiköiden sekä Metal Precision –liiketoiminnan uudelleenjärjestely-, myynti- ja alasajokuluja.

Tulevaisuuden näkymät

Scanfil arvioi vuoden 2017 liikevaihdon oleva 500 – 530 miljoonaa euroa ja liikevoiton 28 – 31 miljoonaa euroa.
 

AVAINLUVUT              
  Q3/2017 Q3/2016 Muutos % Q1-Q3/2017 Q1-Q3/2016 Muutos % 1-12.2016
Liikevaihto, milj. euroa 130,8 121,7 7 % 385,5 385,7 0 % 508,0
Liikevoitto, milj. euroa 8,5 7,6 12 % 21,7 4,4 393 % 7,2
Liikevoitto, oikaistu, milj. euroa 8,5 7,7 10 % 21,7 17,6 23 % 22,3
Liikevoitto, % 6,5 6,2   5,6 1,1   1,4
Liikevoitto, %, oikaistu 6,5 6,3   5,6 4,6   4,4
Tulos, milj.euroa 5,2 6,5 -21 % 15,3 -1,2 1380 % 0,1
Tulos, oikaistu, milj. euroa 5,2 6,7 -23 % 15,3 12,5 23 % 15,7
Tulos/osake, euroa 0,08 0,10 -20 % 0,24 -0,02 1300 % 0,00
Oman pääoman tuotto, %       18,3 -1,6   0,1
Omavaraisuusaste, %       37,9 37,2   40,7
Nettovelkaantumisaste, %       44,9 49,3   36,9
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa       7,3 3,1 135 % 16,5
Henkilöstö keskimäärin       3 212 3 534 -9 % 3 483

 

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo

”Olen erittäin tyytyväinen kolmannen neljänneksen liikevaihdon kasvuun sekä kannattavuuskehitykseen. Kasvoimme vuoden takaisesta 7 %  ja saavutettu 6,5 % liikevoitto ylitti tälle vuodelle asetetun 6 % tavoitetason.  Oman pääoman tuotto oli 18,3 %.

Olemme kyenneet kasvattamaan liikevoittoa merkittävästi vuoden jokaisella neljänneksellä.  Taustalla on tietysti yleisesti myönteisesti kehittynyt asiakaskysyntä ja erityisesti vahvasti kasvanut uusasiakasmyynti.  Lisäksi kustannushyödyt tehdasverkoston optimoinnista ovat nyt näkyvissä, vaikkakin on selvää, että meillä on vielä tehtävää operatiivisen toimintamme tehostamisessa, erityisesti Myslowicen ja Sievin tehtailla.  Olen myös erityisen ylpeä Scanfilin henkilökunnan panoksesta.  Saavutettu tulos ei olisi ollut mahdollista ilman henkilöstön kovaa työtä ja sitoutumista asetettuihin tavoitteisiin.

Investointimme valmistuskapasiteettiin ja -tiloihin ovat olleet vuoden aikana ennätystasolla.  Muutimme elokuussa Atlantassa suurempiin tuotantotiloihin ja  Sieradzin elektroniikkatehtaalla on valmistumassa laajennusinvestointi, joka käytännössä tuplaa tehtaan pinta-alan ja kapasiteetin.  Uusia elektroniikan valmistuslinjoja on hankittu ja käyttöönotettu Suzhoun, Sieradzin ja Malmön tehtailla.  Myslowicen tehtaan olutlevytuotteiden valmistuskapasiteetti on kolminkertaistettu.  Investoinneilla olemme päivittäneet ja nostaneet valmistuskapasiteettimme vastaamaan nähtävissä olevia asiakastarpeita sekä mahdollistamaan tulevaisuuden kasvutavoitteet.

Olen tyytyväinen Scanfilin taloudelliseen kehitykseen kolmannella neljänneksellä. Olen luottavainen että myönteinen kehitys jatkuu myös loppuvuonna ja saavutamme vuodelle asettamamme tavoitteet.”

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 385,5 (385,7) milj. euroa. Konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa oli 21,7 (4,4) milj. euroa, joka on 5,6 (1,1) % liikevaihdosta. Edellisen vuoden liikevoitto sisältää yhteensä 13,2 milj. euroa oikaisueriä, jotka koostuvat vuonna 2015 hankitun PartnerTech AB:n tehdasverkoston huonosti kannattavien yksiköiden sekä Metal Precision –liiketoiminnan uudelleenjärjestely-, myynti- ja alasajokuluista. Liikevoitto kasvoi 23,3 % edellisen vuoden vastaavan jakson oikaistuun liikevoittoon verrattuna. Liikevoitto ilman oikaisueriä tammi-syyskuussa 2016 oli 17,6 milj. euroa ja 4,6 % liikevaihdosta.

Katsauskauden tulos oli 15,3 (-1,2) milj. euroa. Vertailukauden tulos ilman oikaisueriä oli 12,5 milj. euroa.

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,24 (-0,02) euroa. Edellisenä vuonna osakekohtainen tulos ilman oikaisueriä oli 0,19 euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,4 (4,2) %.

Konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa oli 130,8 (121,7) milj. euroa, jossa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 7,4 %. Liikevoitto oli 8,5 (7,6) milj. euroa, joka on 6,5 (6,2) % liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 12,5 % edellisen vuoden vastaavaan kvartaaliin verrattuna. Edellisen vuoden kolmas kvartaali sisälsi oikaisueriä 0,1 milj. euroa.

Kolmannen kvartaalin nettotulos sisältää 0,8 milj. euroa jälkiveroja johtuen Puolan tytäryhtiössä suoritetusta verotarkastuksesta sekä Kiinan tytäryhtiöistä maksetuista osingoista. Jälkiverot Puolan tytäryhtiöstä (0,4 milj. euroa) liittyvät konserniyhtiöiden väliseen siirtohinnoitteluun vuonna 2014 ja konserni harkitsee niiden takaisinhakua EU:n välimiesmenettelyssä.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1. – 30.9.2017 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

 

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111
 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                   Keskeiset tiedotusvälineet
                   www.scanfil.com
 

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 10 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 200 henkilöä.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet