SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2014

29.10.2014

SCANFIL OYJ    OSAVUOSIKATSAUS                 29.10.2014  KLO 9.00

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2014

Heinä – syyskuu
– Liikevaihto 56,7 milj. euroa (Q3 2013: 50,4), kasvua 12,6 %
– Liikevoitto 5,2 milj. euroa (4,2), 9,2 % liikevaihdosta (8,4 %), kasvua 22,4 %
– Voitto katsauskaudella 3,8 milj. euroa (3,0), kasvua 25,9 %
– Tulos / osake 0,07 (0,05) euroa

Tammi – syyskuu
– Liikevaihto 164,9 milj. euroa (1-9 2013: 143,1), kasvua 15,2 %
– Liikevoitto 12,9 milj. euroa (9,3), 7,8 % (6,5 %) liikevaihdosta, kasvua 38,9%
– Voitto katsauskaudella 9,8 milj. euroa (6,3), kasvua 55,2 %
– Tulos / osake 0,17 euroa (0,11)

Kolmannen neljänneksen kannattavuuden ennakoitua paremmasta kehityksestä johtuen Scanfil Oyj muutti 15.9.2014 arviotaan vuoden 2014 liikevoiton kehityksestä ja arvioi että, liikevoitto tulee olemaan 14,5 – 16,0 milj. euroa. Liikevaihdon uskotaan kasvavan, aikaisemman ohjauksen mukaisesti, 11–18 prosenttia.

Aikaisemmin Scanfil arvioi, että sen liikevaihto kasvaa 11 – 18 prosenttia ja että liikevoitto tulee olemaan 13,0 – 15,0 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:
”Olen tyytyväinen Scanfilin suoritukseen kolmannella neljänneksellä. Kannattavuuskehitys oli yleisesti vahvaa ja liikevoitto kasvoi noin 22 %. Liikevoiton kasvuun vaikutti kohonneen liikevaihdon lisäksi myös käynnistetyt kehitystoimet operatiivisen suorituskyvyn parantamiseksi. Kehitystyömme tuloksia on jo näkyvissä. Tästä kiitokset Scanfilin henkilöstölle.”

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 164,9 milj. euroa, jossa on kasvua noin 15 % viime vuoteen verrattuna. Liikevaihto jakaantui alueellisten toimintasegmenttien mukaan seuraavasti: Eurooppa 60 % (60 %), Aasia 40 % (40 % ).

Tammi-syyskuussa ammattielektroniikka-asiakkaiden osuus kokonaismyynnistä oli 81 % (82 %) ja tietoliikenneasiakkaiden osuus 19 % (18 %).

Tietoliikennetuotteiden kysyntä on ollut vahvaa koko tarkastelujakson ajan. Kasvua syntyi tammi-syyskuussa noin 21 % viime vuoteen verrattuna. Ammattielektroniikan myynti kasvoi noin 14 %, josta ostetun Scanfil GmbH:n vaikutus oli noin puolet.  Scanfil GmbH:n liiketoiminta on sisällytetty Scanfilin konsernitilinpäätökseen 1.4.2014 alkaen.

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on edennyt suunnitellusti ja järjestelmä on nyt käytössä Suomen, Unkarin ja Kiinan yksiköissä. Seuraavaksi järjestelmä otetaan käyttöön Viron yksikössä.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 164,9 (143,1) milj. euroa.

Konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa oli 12,9 (9,3) milj. euroa, joka on 7,8 (6,5) % liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää kertaluontoisia kuluja 0,2 (0,3) milj. euroa.

Katsauskauden tulos oli 9,8 (6,3) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,11) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 17,3 (11,3) %.

Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 56,7 (50,4) milj. euroa ja liikevoitto 5,2 (4,2) milj. euroa, 9,2 (8,4) % liikevaihdosta. Kvartaalin voitto oli 3,8 (3,0) milj. euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema on vahva.
Konsernitaseen loppusumma oli 139,5 (132,6) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 48,6 (53,7) milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 33,5 (30,2) milj. euroa ja korollista 15,1 (23,5) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 65,2 (59,5) % ja nettovelkaantumisaste -5,8 (-1,3) %. Oma pääoma/osake oli 1,57 (1,37) euroa.

Rahavarat olivat 20,4 (24,5) milj. euroa. Vertailukauden rahavarat sisälsivät 9,7 milj. euroa määräaikaistalletuksia, joiden maturiteetti oli yli 3 kuukautta.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tammi-syyskuussa 6,2 (4,5) milj. euroa. Käyttöpääoman muutos kaudella oli -6,3 (-6,8) milj. euroa. Käyttöpääomaan on sitoutunut enemmän pääomaa johtuen korkeammasta liikevaihdosta verrattuna vuoden vaihteeseen. Investointien rahavirta oli -7,4 (-3,4) milj. euroa ja muodostuu kuluvana vuonna pääosin tytäryhtiön hankinnasta. Rahoituksen rahavirta -7,5 (-6,8) milj. euroa sisältää osingonmaksun, lainanlyhennyksen sekä pankin luottolimiitin käytön.

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen tammi-syyskuussa olivat 7,5 (3,8) milj. euroa, joka on 4,6 (2,6) % liikevaihdosta. Investoinnit sisältävät Schaltex Systems GmbH:n osakkeiden hankintamenon 5,8 milj. euroa. Muut investoinnit ovat pääosin kone- ja laitehankintoja. Poistot olivat 3,3 (3,3) milj. euroa.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Yhtiökokous valtuutti 8.4.2014 hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla sekä päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esitysten mukaan.

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön www-sivuilla www.scanfil.com.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

OPTIO-OHJELMA

Scanfil Oyj:n hallitus päätti 25.9.2014 yhtiökokouksen 18.4.2013 antaman valtuutuksen perusteella 225.000 optio-oikeuden antamisesta jakautuen Scanfil Oyj:n toimitusjohtajalle ja talousjohtajalle sekä kolmelle tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:n avainhenkilölle. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2013B. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2013B merkintäaika on 1.5.2017 – 30.4.2019. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2013B on 1,41 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3. – 31.3.2014.

Optio-ohjelman 2013(A)-(C) ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä luettavissa Scanfil Oyj:n kotisivuilla.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 2,74 euroa ja alhaisin 1,30 euroa kauden päätöskurssin ollessa 2,68 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli 3 878 592 kappaletta, mikä vastaa 6,7 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 30.9.2014 oli 154,7 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Scanfil-konsernin henkilöstö oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 763 (1 674). Kauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 1 781 (1 685) henkilöä, joista 237 (240) henkilöä työskenteli yhtiön kotimaan yksiköissä ja 1 544 (1 445) yhtiön ulkomaisissa yksiköissä. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä 30.9.2014 oli 87 % (86 %).

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUNMAT

Scanfil Oyj:n tytäryhtiön Scanfil EMS Oy:n Sievin tehtaalle merkittävän asiakkaan kysynnän osittainen lasku ja siirtyminen vuoden 2015 jälkimmäiselle puoliskolle on aiheuttanut Scanfil EMS Oy:n Sievin tehtaalla tarpeen sopeuttaa tuotantoa kysyntää vastaavaksi.

Scanfil EMS Oy käynnisti 22.10.2014 koko Sievin tehtaan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Yhtiön alustavan arvion mukaan yhteistoimintaneuvottelut voisivat johtaa enintään 90 päivää kestäviin määräaikaislomautuksiin 1.12.2014 – 30.4.2015 välisenä aikana. Lomautus koskisi kerrallaan noin 25 – 45 henkilöä. Sievin tehtaalla työskentelee noin 200 henkilöä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Kolmannen neljänneksen kannattavuuden ennakoitua paremmasta kehityksestä johtuen Scanfil Oyj muutti 15.9.2014 arviotaan vuoden 2014 liikevoiton kehityksestä ja arvioi että, liikevoitto tulee olemaan 14,5 – 16,0 milj. euroa. Liikevaihdon uskotaan kasvavan, aikaisemman ohjauksen mukaisesti, 11–18 prosenttia.

Aikaisemmin Scanfil arvioi, että sen liikevaihto kasvaa 11 – 18 prosenttia ja että liikevoitto tulee olemaan 13,0 – 15,0 miljoonaa euroa vuonna 2014.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Globaalin talouden heikentyminen ja kansainvälinen investointihyödykkeiden kysynnän supistuminen voisivat vaikuttaa negatiivisesti Scanfilin asiakkaiden liiketoiminnan kehittymiseen ja heikentää kysyntää sopimusvalmistusmarkkinoilla. Tällä olisi negatiivinen vaikutus Scanfilin myynnin ja kannattavuuden kehitykseen.

Muilta osin Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa sekä konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä.

Taulukoiden yksittäiset luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa voi poiketa esitetystä summaluvusta.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA          
milj. euroa          
  7 – 9 7 – 9 1 – 9 1 – 9 1 – 12
  2014 2013 2014 2013 2013
           
Liikevaihto 56,7 50,4 164,9 143,1 188,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden          
varastojen muutos -0,7 0,3 0,8 1,0 1,2
Valmistus omaan käyttöön       0,0 0,0
Kulut -49,7 -45,4 -149,7 -131,7 -173,8
Poistot -1,1 -1,1 -3,3 -3,3 -4,4
Liikevoitto 5,2 4,2 12,9 9,3 11,8
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 -0,3 -0,3 -0,7 -0,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta       -0,6 -0,6
Voitto ennen veroja 5,2 4,0 12,7 8,0 10,6
Tuloverot -1,4 -0,9 -2,9 -1,7 -2,4
Tilikauden voitto 3,8 3,0 9,8 6,3 8,2
           
Jakautuminen:          
emoyrityksen omistajille 3,8 3,0 9,8 6,3 8,2
           
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta          
laskettu osakekohtainen tulos:          
   laimentamaton ja laimennusvaikutuksella          
   oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 0,07 0,05 0,17 0,11 0,14
 
           
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa          
  7 – 9 7 – 9 1 – 9 1 – 9 1 – 12
  2014 2013 2014 2013 2013
           
Tilikauden voitto 3,8 3,0 9,8 6,3 8,2
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää          
tulosvaikutteiseksi          
   Muuntoerot 4,0 -1,3 3,4 -0,3 -0,7
   Johdannaissopimus 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 4,0 -1,2 3,5 -0,1 -0,4
Tilikauden laaja tulos yhteensä 7,9 1,8 13,3 6,2 7,8
           
Jakautuminen:          
emoyrityksen omistajille 7,9 1,8 13,3 6,2 7,8

 

KONSERNITASE      
milj. euroa      
       
Varat 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 27,8 29,5 28,5
Liikearvo 5,9 2,2 2,2
Muut aineettomat hyödykkeet 4,9 3,9 4,1
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Saamiset 0,2    
Laskennalliset verosaamiset 0,4 0,6 0,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä 39,1 36,3 35,1
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 35,4 31,4 28,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset 44,4 40,2 33,5
Ennakkomaksut 0,2 0,2 0,1
Muut rahavarat   9,7  
Rahavarat 20,4 14,8 28,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 100,3 96,3 90,5
       
Varat yhteensä 139,5 132,6 125,6
       
       
Oma pääoma ja velat 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
       
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 2,0 2,0 2,0
Muuntoerot 11,6 8,6 8,2
Muut rahastot 6,0 5,7 5,7
Sijoitetun vapaan opon rahasto 10,7 10,7 10,7
Kertyneet voittovarat 60,5 51,9 53,8
Oma pääoma yhteensä 90,9 78,9 80,5
       
Pitkäaikaiset velat      
Varaukset 0,4 0,5 0,4
Rahoitusvelat 4,6 14,1 9,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5,0 14,6 9,5
       
Lyhytaikaiset velat      
Ostovelat ja muut velat 31,9 28,7 26,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1,2 1,0 0,4
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 10,5 9,4 9,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä 43,6 39,1 35,6
       
Velat yhteensä 48,6 53,7 45,1
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 139,5 132,6 125,6

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      
milj. euroa      
  1.1.-30.9.2014 1.1.-30.9.2013 1.1-31.12.2013
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 9,8 6,3 8,2
Oikaisut tilikauden voittoon 5,3 6,7 8,2
Käyttöpääoman muutos -6,3 -6,8 -0,6
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,3 -0,4 -0,6
Saadut korot 0,1 0,2 0,5
Maksetut verot -2,5 -1,5 -2,5
Liiketoiminnan nettorahavirta 6,2 4,5 13,2
       
Investointien rahavirrat      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,7 -3,6 -4,2
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,1 0,1 0,2
Tytäryritysten hankinta -5,8    
Investoinnit muihin sijoituksiin   -0,0 -0,0
Muiden sijoitusten luovutustulot     9,8
Varainsiirtoveron palautus    0,1 0,1
Lainojen takaisinmaksut   0,0 0,0
Investointien nettorahavirta -7,4 -3,4 5,8
       
Rahoituksen rahavirrat      
Pitkäaikaikaisten lainojen takaisinmaksut -5,2 -4,4 -8,9
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,7    
Maksetut osingot -2,9 -2,3 -2,3
Rahoituksen nettorahavirta -7,5 -6,8 -11,2
       
Rahavarojen muutos -8,7 -5,6 7,9
       
Rahavarat tilikauden alussa 28,2 20,5 20,5
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,0 -0,1 -0,2
Rahavarat tilikauden lopussa 20,4 14,8 28,2

  

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa            
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2014 2,0 8,2 5,7 10,7 53,8 80,5
             
Rahastosiirrot     0,2   -0,2 0
             
Osingonjako         -2,9 -2,9
             
Laaja tulos   3,4 0,1   9,8 13,3
             
             
Oma pääoma            
30.9.2014 2,0 11,6 6,0 10,7 60,5 90,9
             
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2013 2,0 8,9 5,3 10,7 48,0 75,0
             
Rahastosiirrot     0,1   -0,1 0
             
Osingonjako         -2,3 -2,3
             
Laaja tulos   -0,3 0,2   6,3 6,2
             
             
Oma pääoma            
30.9.2013 2,0 8,6 5,7 10,7 51,9 78,9

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT      
  1 – 9 1 – 9 1 – 12
  2014 2013 2013
       
Oman pääoman tuotto, % 15,2 10,9 10,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 17,3 11,3 11,4
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 15,1 23,5 18,3
Nettovelkaantumisaste, % -5,8 -1,3 -12,2
Omavaraisuusaste, % 65,2 59,5 64,1
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 7,5 3,8 4,0
% liikevaihdosta 4,6 2,6 2,1
Henkilöstö keskimäärin 1 763 1 674 1 673
       
Tulos / osake, euroa 0,17 0,11 0,14
Oma pääoma / osake, euroa 1,57 1,37 1,39
       
Osakkeiden lukumäärä tkpl      
kauden lopussa      
 – ilman omia osakkeita 57 730 57 730 57 730
 – painotettu keskiarvo 57 730 57 730 57 730
       
       
Konsernilla on 13,3 milj. euron laina, johon on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus,
jolla SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on  vaihdettu euromääräisiksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti lainan lyhennykset sekä koronmaksut valuutan- ja koronvaihteluita vastaan.
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siihen perustuen voida tehdä luotettavaa arviota myynnin tulevasta kehityksestä.
.
SEGMENTTITIEDOT      
milj. euroa      
  1 – 9 1 – 9 1 – 12
  2014 2013 2013
Liikevaihto      
Eurooppa 101,5 87,6 112,2
Aasia 66,5 58,2 79,6
Segmenttien välinen liikevaihto -3,2 -2,7 -3,3
Yhteensä 164,9 143,1 188,5
       
Liikevoitto      
Eurooppa 6,1 5,0 5,2
Aasia 6,8 4,4 6,6
Yhteensä 12,9 9,3 11,8
       
Varat      
Eurooppa 70,0 64,4 67,8
Aasia 63,7 66,0 55,5
Liikearvo 5,9 2,2 2,2
Yhteensä 139,5 132,6 125,6
       
       
AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET    
milj. euroa      
  1 – 9 1 – 9 1 – 12
  2014 2013 2013
       
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 28,5 29,9 30,5
Lisäykset 1,4 3,3 2,9
Liiketoimintojen yhdistäminen 0,2    
Vähennykset -0,0 -0,5 -0,5
Poistot -3,0 -3,1 -4,2
Muuntoerot 0,7 -0,1 -0,2
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 27,8 29,5 28,5
       
       
       
RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT JA KÄYVÄT ARVOT
milj. euroa      
  30.9.2014   30.9.2014
  Tase-erien   Tase-erien
  kirjanpitoarvot   käyvät arvot
Pitkäaikaiset rahoitusvarat      
  Myytävissä olevat sijoitukset 0,0   0,0
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 0,0   0,0
       
Lyhytaikaiset rahoitusvarat      
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 42,7   42,7
  Rahavarat 20,4   20,4
Lyhtyaikaiset rahoitusvarat yhteensä 63,1   63,1
       
Rahoitusvarat yhteensä 63,1   63,1
       
Pitkäaikaiset rahoitusvelat      
  Korolliset velat 4,4   4,4
  Johdannainen 0,0   0,0
  Rahoitusleasingvelat 0,1   0,1
Pitkäaikaiset rahoitusvelat      
yhteensä 4,6   4,6
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
  Korolliset velat 10,4   10,4
  Johdannainen 0,1   0,1
  Rahoitusleasingvelat 0,2   0,2
  Ostovelat ja muut velat 26,6   26,6
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
yhteensä 37,2   37,2
       
Rahoitusvelat yhteensä 41,8   41,8
       
Johdannaissopimusten arvonmääritys perustuu markkinoilta saataviin tietoihin (taso 2).
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmääritys perustuu hankintamenoon (taso 3),
koska sijoituksien käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä.
       
       
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET      
milj. euroa      
  1 – 9 1 – 9 1 – 12
  2014 2013 2013
       
Annetut yrityskiinnitykset 26,0 40,0 40,0
Annetut takaukset 0,8 1,2 1,2
Leasing- ja muut vuokravastuut 3,1 0,0 0,0
       
       
Lisäksi Scanfil EMS Oy on antanut takauksen tytäryhtiön asiakkaan toimitussopimuksen perusteella mahdollisesti syntyvistä velvoitteista. Takaus rajoittuu määrältään 7,5 milj. euroon ja ajallisesti päättyen 7 vuoden kuluttua viimeisen tuotesopimuksen päättymisestä.
       
Scanfil Oyj on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle omavelkaisen takauksen Scanfil EMS Oy:n alunperin 40 milj. euron lainan ja siitä johtuvien maksuvelvoitteiden maksamisesta.  Lainan pääoma Scanfil EMS Oy:n taseessa (FAS) 30.9.2014 on 13,3 milj. euroa.
       
Scanfil Oyj:llä on konsernitiliin liitetty 5,0 milj. euron luottolimiitti, johon Scanfil Oyj on antanut omavelkaisen takauksen. Scanfil EMS Oy voi käyttää kyseistä luottolimiittiä, johon se on myös antanut vakuuden.
       
Scanfil Oyj on antantut omavelkaisen takauksen Nordea Pankki Suomi Oyj:lle Scanfil Kft:n 1,0 milj. euron ja Scanfil GmbH:n 2,0 milj. euron luottolimiiteistä sekä Siemens Finance and Leasing GmbH:lle Scanfil GmbH:n 0,4 milj. euron leasingvastuista. Luottolimiiteistä oli 30.9.2014 käytössä yhteensä 1,5 milj. euroa
       
       
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
milj. euroa      
  1 – 9 1 – 9 1 – 12
  2014 2013 2013
       
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet      
Osakkuusyhtiöt      
Myyntituotot 0,0 0,0 0,1
Myyntisaamiset   0,3  
Korkotuotot   0,0 0,0
Lainasaamiset   0,3  
Korkosaaminen   0,0  
       
       
Scanfil EMS Oy on vuokrannut toimistotiloja Kiinteistö Oy Pilot 1:stä, jonka omistavan yhtiön
pääomistajat ovat Jorma Takanen, Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Reijo Pöllä.                                                                             
Maksetut vuokrat tammi – syyskuussa 2014 olivat 14 tuhatta euroa (tammi-syyskuu 2013 10 tuhatta euroa).
       
Hallintopalveluveloitukset Sievi Capital Oyj:ltä tammi – syyskuussa 2014 olivat 33 tuhatta euroa
(tammi –  syyskuu 2013 30 tuhatta euroa).      

 

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN
milj. euroa                
                 
  Q3/14 Q2/14 Q1/14 Q4/13 Q3/13 Q2/13 Q1/13 Q4/12
Liikevaihto 56,7 60,6 47,6 45,4 50,4 48,7 44,0 40,8
Liikevoitto 5,2 5,2 2,5 2,5 4,2 3,1 2,0 0,7
Liikevoitto, % 9,2 8,6 5,3 5,6 8,4 6,3 4,6 1,8
Kauden tulos 3,8 4,3 1,7 1,9 3,0 2,1 1,1 0,3

 

 

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja
 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                   Keskeiset tiedotusvälineet
                   www.scanfil.com

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on lähes 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa, Saksassa ja Suomessa.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet