SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2013

29.10.2013

SCANFIL OYJ    OSAVUOSIKATSAUS        29.10.2013  KLO 9.45

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2013

Tammi – syyskuu
– Liikevaihto 143,1 milj. euroa (1-9 2012: 140,1), kasvua 2,2 %
– Liikevoitto 9,3 milj. euroa (7,4), 6,5 % (5,3 %) liikevaihdosta, kasvua 26,3 %
– Voitto katsauskaudella 6,3 milj. euroa (5,4), kasvua 15,9 %
– Tulos / osake 0,11 euroa (0,09)

Heinä – syyskuu
– Liikevaihto 50,4 milj. euroa (Q3 2012: 48,2), kasvua 4,5 %
– Liikevoitto 4,2 milj. euroa (2,8), 8,4 % liikevaihdosta (5,7 %), kasvua 53,2 %
– Voitto katsauskaudella 3,0 milj. euroa (1,7), kasvua 77,8 %
– Tulos / osake 0,05 (0,03) euroa

Scanfil Oyj muutti 12.9.2013 arviotaan vuoden 2013 näkymästä ja arvioi liikevaihdon kasvavan hieman ja liikevoiton kasvavan selvästi vuodesta 2012. Liikevaihto vuonna 2012 oli 180,9 milj. euroa ja liikevoitto 8,1 milj. euroa.

Scanfil Oyj arvioi aikaisemmin liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan hieman vuodesta 2012.

Katsauksessa suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:
”Liiketoiminta kehittyi myönteisesti vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Liikevaihto kasvoi noin neljä prosenttia ja liikevoitto puolitoistakertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Olen tyytyväinen kannattavuuskehitykseen mutta tavoittelemme nopeampaa liikevaihdon kasvua.”

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Ilmasto- ja ympäristönmuutokset ja niiden hallinta, energiatehokkuus, uusiutuvan energian hyödyntäminen, automaation ja älykkäiden sovellusten lisääntyminen sekä toisaalta kaupungistuminen ja vahva talouskasvu Aasiassa ovat ilmiöitä, jotka vaikuttavat vahvasti useimpien Scanfilin asiakkaiden menestykseen ja ovat siten myös Scanfilin liiketoiminnan myönteisen kehityksen taustalla.

Scanfilin liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli 50,4 milj. euroa (48,2). Liikevoitto oli 4,2 milj. euroa (2,8), kasvua noin 53 %. Liikevoiton positiiviseen kehitykseen vaikuttivat pääasiassa onnistunut kulujen hallinta ja parempikatteisten tuotteiden osuuden kasvu.

Scanfil jatkoi aktiivisia myyntiponnisteluja ammattielektroniikka-asiakaskunnan laajentamiseksi erityisesti Keski-Euroopassa ja Kiinassa.

Muutos Scanfilin myynnin ja asiakaskunnan rakenteessa jatkui. Myynti ammattielektroniikka-asiakkaille kasvoi tammi-syyskuussa yli 15 % viime vuoden vastaavaan jakson verrattuna ja oli 82 % liikevaihdosta (73 %). Myynti tietoliikenneasiakkaille jatkoi laskuaan ja oli 18 % (27 %) liikevaihdosta.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 143,1 (140,1) milj. euroa. Liikevaihto jakaantui asiakkaiden sijainnin mukaan seuraavasti: Suomi 43 % (43 %), muu Eurooppa 22 % (18 %), Aasia 33 % (37 %), USA 1 % (1 %) ja muut 1 %
(1 %).

Konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa oli 9,3 (7,4) milj. euroa, joka on 6,5 % (5,3 %) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 0,3 milj. euroa myyntisaamisten arvonalentumista. Viime vuonna liikevoitto sisälsi kertaluontoisia eriä yhteensä + 0,5 milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 9,6 (6,9) milj. euroa, 6,7 % (4,9 %) liikevaihdosta.

Katsauskauden tulos oli 6,3 (5,4) milj. euroa, joka on 4,4 % (3,9 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,09) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 11,3 % (9,8 %). Tulos sisältää edellisellä kvartaalilla kirjatut yhteensä -1,2 milj. euron kertaluonteiset arvonalentumiskirjaukset liittyen osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:lle myönnettyihin laina- ja myyntisaamisiin sekä liikearvoon. Tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 7,5 (5,0) milj. euroa, 5,2 % (3,5%).

Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 50,4 (48,2) milj. euroa ja liikevoitto 4,2 (2,8) milj. euroa, 8,4 % (5,7 %) liikevaihdosta. Kvartaalin voitto oli 3,0 (1,7) milj. euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema on hyvä.

Konsernitaseen loppusumma oli 132,6 (138,2) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 53,7 (62,9) milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 30,2 (29,3) milj. euroa ja korollista 23,5 (33,7) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 59,5 %

(54,5 %) ja nettovelkaantumisaste -1,3 % (1,5 %). Oma pääoma/osake oli 1,37 (1,30) euroa.

Likvidit rahavarat olivat 24,5 (32,5) milj. euroa. 

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tammi-syyskuussa 4,5 (7,0) milj. euroa. Käyttöpääoman muutos kaudella oli -6,8 (-3,8) milj. euroa. Käyttöpääoma on kasvanut johtuen pääosin myyntisaamisten kasvusta. Investointien rahavirta oli -3,4 (-5,4) milj. euroa ja rahoituksen rahavirta -6,8 (-4,4) milj. euroa. Rahoituksen rahavirta sisältää osingonmaksun ja lainanlyhennyksen.

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen tammi-syyskuussa olivat 3,8 (5,5) milj. euroa, joka on 2,6 % (3,9 %) liikevaihdosta. Investoinnit sisältävät kone- ja laitehankintoja sekä uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan Suomen toimintojen osalta. Poistot olivat 3,3 (3,4) milj. euroa.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Yhtiökokous valtuutti 18.4.2013 hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla sekä päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esitysten mukaan.

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.scanfil.com.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

OPTIO-OHJELMA

Scanfil Oyj:n hallitus päätti 18.9.2013 yhtiökokouksen 18.4.2013 antaman valtuutuksen perusteella 225.000 optio-oikeuden antamisesta jakautuen Scanfil Oyj:n toimitusjohtajalle ja neljälle tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:n avainhenkilölle.  Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2013A. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2013A merkintäaika on 1.5.2016 – 30.4.2018. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2013A on 0,87 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3. – 31.3.2013.

Optio-ohjelman 2013(A)-(C) ehdot ovat kokonaisuudessaan luettavissa Scanfil Oyj:n verkkosivuilla. 

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 1,47 euroa ja alhaisin 0,82 euroa kauden päätöskurssin ollessa 1,23 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli 1 902 989 kappaletta, mikä vastaa 3,3 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 30.9.2013 oli 71,0 milj. euroa.

ILMOITUKSET OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTA

Scanfil Oyj sai 17.9.2013 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, että Jorma J. Takasen omistusosuus on 17.9.2013 alittanut 15 % Scanfil Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä.
Jorma J. Takanen omistaa suoraan 5 832 305 kpl ja välillisesti 1 900 000 (Riitta ja Jorma J. Takasen säätiön omistusosuus) Scanfil Oyj:n osaketta. Tämä vastaa 13,4 % Scanfil Oyj:n osakkeiden 57 730 439 kappaleen kokonaismäärästä ja äänimäärästä.

Scanfil Oyj sai 17.9.2013 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, että Harri Takasen omistusosuus on 17.9.2013 ylittänyt 15 % Scanfil Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä.
Harri Takanen omistaa 9 776 664 kpl Scanfil Oyj:n osaketta. Tämä vastaa 16,9 % Scanfil Oyj:n osakkeiden 57 730 439 kappaleen kokonaismäärästä ja äänimäärästä.

Scanfil Oyj sai 17.9.2013 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, että Jarkko Takasen omistusosuus on 17.9.2013 ylittänyt 10 % Scanfil Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä.
Jarkko Takanen omistaa 8 251 169 kpl Scanfil Oyj:n osaketta. Tämä vastaa 14,3 % Scanfil Oyj:n osakkeiden 57 730 439 kappaleen kokonaismäärästä ja äänimäärästä.

HENKILÖSTÖ

Scanfil-konsernin henkilöstö oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 674 (1 679). Kauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 1 685 (1 635) henkilöä, joista 240 (282) henkilöä työskenteli yhtiön kotimaan yksiköissä ja 1 445 (1 353) yhtiön ulkomaisissa yksiköissä. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä 30.9.2013 oli 85,8 %.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Kansainvälisen talouden epävarmuudesta johtuen sopimusvalmistusmarkkinoiden ennustettavuus on huono.

Scanfil Oyj muutti 12.9.2013 arviotaan vuoden 2013 näkymästä ja arvioi liikevaihdon kasvavan hieman ja liikevoiton kasvavan selvästi vuodesta 2012. Liikevaihto vuonna 2012 oli 180,9 milj. euroa ja liikevoitto 8,1 milj. euroa.

Scanfil Oyj arvioi aikaisemmin liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan hieman vuodesta 2012.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Maailmantalouden heikentyminen ja kansainvälinen investointihyödykkeiden kysynnän supistuminen voisivat vaikuttaa negatiivisesti Scanfilin asiakkaiden liiketoiminnan kehittymiseen ja heikentää kysyntää sopimusvalmistusmarkkinoilla. Tällä olisi negatiivinen vaikutus Scanfilin myynnin ja kannattavuuden kehitykseen.

Muilta osin Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä.

Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista luvuista, joten laskemalla ne eivät aina täsmää.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA          
milj. euroa          
  7 – 9 7 – 9 1 – 9 1 – 9 1 – 12
  2013 2012 2013 2012 2012
           
Liikevaihto 50,4 48,2 143,1 140,1 180,9
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 0,2 1,3 1,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden          
varastojen muutos 0,3 -0,7 1,0 0,0 -0,1
Valmistus omaan käyttöön     0,0 0,0 0,0
Kulut -45,4 -43,6 -131,7 -130,7 -169,5
Poistot -1,1 -1,2 -3,3 -3,4 -4,5
Liikevoitto 4,2 2,8 9,3 7,4 8,1
Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -0,3 -0,7 0,0 -0,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta   -0,1 -0,6 -0,3 -0,4
Voitto ennen veroja 4,0 2,4 8,0 7,0 7,6
Tuloverot -0,9 -0,7 -1,7 -1,6 -1,9
Tilikauden voitto 3,0 1,7 6,3 5,4 5,7
           
Jakautuminen:          
emoyrityksen omistajille 3,0 1,7 6,3 5,4 5,7
           
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta          
laskettu osakekohtainen tulos:          
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,05 0,03 0,11 0,09 0,10
           
Yhtiöllä ei ole eriä jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.      
           
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA        
milj. euroa          
  7 – 9 7 – 9 1 – 9 1 – 9 1 – 12
  2013 2012 2013 2012 2012
           
Tilikauden tulos 3,0 1,7 6,3 5,4 5,7
Muut laajan tuloksen erät:          
Muuntoerot -1,3 -0,8 -0,3 0,3 -0,3
Johdannaissopimus 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1,2 -0,8 -0,1 0,4 -0,1
Tilikauden laaja tulos yhteensä 1,8 1,0 6,2 5,9 5,6
           
Jakautuminen:          
emoyrityksen omistajille 1,8 1,0 6,2 5,9 5,6

 

KONSERNITASE      
milj. euroa      
       
Varat 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 29,5 29,8 29,9
Liikearvo 2,2 2,2 2,2
Muut aineettomat hyödykkeet 3,9 3,7 3,7
Osuudet osakkuusyrityksissä   0,8 0,6
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Saamiset   0,2 0,2
Laskennalliset verosaamiset 0,6 0,5 0,6
Pitkäaikaiset varat yhteensä 36,3 37,2 37,4
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 31,4 29,9 29,9
Lainasaamiset oskkuusyrityksiltä     0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 40,2 38,3 32,0
Ennakkomaksut 0,2   0,4
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,2 0,0
Myytävissä olevat sijoitukset, likvidit varat 9,7   9,7
Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat 3,6 8,3 5,5
Rahavarat 11,2 24,2 15,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 96,3 101,0 92,7
       
Varat yhteensä 132,6 138,2 130,0
       
       
Oma pääoma ja velat 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
       
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 2,0 2,0 2,0
Muuntoerot 8,6 9,5 9,0
Muut rahastot 5,7 5,3 5,3
Sijoitetun vapaan opon rahasto 10,7 10,7 10,7
Kertyneet voittovarat 51,9 47,7 48,0
Oma pääoma yhteensä 78,9 75,3 75,0
       
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat   0,0 0,0
Varaukset 0,5 0,5 0,4
Rahoitusvelat 14,1 24,0 18,9
Muut velat   0,1  
Pitkäaikaiset velat yhteensä 14,6 24,6 19,3
       
Lyhytaikaiset velat      
Ostovelat ja muut velat 28,7 27,6 25,4
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1,0 1,1 0,8
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 9,4 9,6 9,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 39,1 38,3 35,7
       
Velat yhteensä 53,7 62,9 55,0
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 132,6 138,2 130,0

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      
milj. euroa      
  1.1-30.9.2013 1.1-30.9.2012 1.1-31.12.2012
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 6,3 5,4 5,7
Oikaisut tilikauden voittoon 6,7 5,9 7,4
Käyttöpääoman muutos -6,8 -3,8 -0,4
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,4 -0,5 -0,8
Saadut korot 0,2 0,3 0,4
Maksetut verot -1,5 -0,4 -1,1
Liiketoiminnan nettorahavirta 4,5 7,0 11,2
       
Investointien rahavirrat      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3,6 -5,5 -7,3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,1 0,0 0,1
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,1 -0,0 -9,7
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,0    
Myönnetyt lainat     -0,0
Investointien nettorahavirta -3,4 -5,4 -16,9
       
Rahoituksen rahavirrat      
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4,4 -4,4 -8,9
Maksetut osingot -2,3    
Rahoituksen nettorahavirta -6,8 -4,4 -8,9
       
Rahavarojen muutos -5,6 -2,8 -14,6
       
Rahavarat tilikauden alussa 20,5 35,2 35,2
Jakautumisen yhteydessä siirretyt rahavarat   0,1 0,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,1 0,1 -0,1
Rahavarat tilikauden lopussa 14,8 32,5 20,5

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa            
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2013 2,0 8,9 5,3 10,7 48,0 75,0
             
Rahastosiirrot     0,1   -0,1 0
             
Osingonjako         -2,3 -2,3
             
Laaja tulos   -0,3 0,2   6,3 6,2
             
             
Oma pääoma            
30.9.2013 2,0 8,6 5,7 10,7 51,9 78,9
             
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2012 2,0 9,2 4,9 10,6 42,6 69,4
             
Osittaisjakautumisessa saadut erät   0,1   0,1
             
Rahastosiirrot     0,3   -0,3 0
             
Laaja tulos   -0,3 0,2   5,7 5,6
             
             
Oma pääoma            
31.12.2012 2,0 8,9 5,3 10,7 48,0 75,0

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT      
  1 – 9 1 – 9 1 – 12
  2013 2012 2012
       
Oman pääoman tuotto, % 10,9 10,0 7,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,3 9,8 8,1
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 23,5 33,7 28,4
Nettovelkaantumisaste, % -1,3 1,5 -2,4
Omavaraisuusaste, % 59,5 54,5 57,7
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 3,8 5,5 7,2
% liikevaihdosta 2,6 3,9 4,0
Henkilöstö keskimäärin 1 674 1 679 1 669
       
Tulos / osake, euroa 0,11 0,10 0,10
Oma pääoma / osake, euroa 1,37 1,30 1,27
       
Osakkeiden lukumäärä tkpl      
kauden lopussa      
 – ilman omia osakkeita 57 730 57 730 57 730
 – painotettu keskiarvo 57 730 57 730 57 730
       
       
       
Konsernilla on 23,5 milj. euron laina, johon on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus,
jolla SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on vaihdettu
euromääräisiksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti lainan lyhennykset
sekä koronmaksut valuutan- ja koronvaihteluita vastaan.
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna
oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä

 

SEGMENTTITIEDOT      
milj. euroa      
  1 -9 1 – 9 1 – 12
  2013 2012 2012
Liikevaihto      
Eurooppa 87,6 83,8 108,1
Aasia 58,2 58,6 75,8
Segmenttien välinen liikevaihto -2,7 -2,4 -3,0
Yhteensä 143,1 140,1 180,9
       
Liikevoitto      
Eurooppa 5,0 4,6 5,2
Aasia 4,4 2,7 2,9
Yhteensä 9,3 7,4 8,1
       
Varat      
Eurooppa 64,4 68,4 64,2
Aasia 66,0 66,8 62,9
Liikearvo 2,2 2,2 2,2
Osuudet osakkuusyrityksissä   0,8 0,6
Yhteensä 132,6 138,2 130,0
       
       
       
AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET  
milj. euroa      
  1 – 9 1 – 9 1 – 2
  2013 2012 2012
       
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 29,9 27,0 27,0
Lisäykset 3,3 5,4 7,0
Vähennykset -0,5 0,0 -0,1
Poistot -3,1 -3,2 -4,3
Muuntoerot -0,1 0,5 0,3
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 29,5 29,8 29,9
       
       
       
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET      
milj. euroa      
  1 – 9 1 – 9 1 – 12
  2013 2012 2012
       
Annetut yrityskiinnitykset 40,0 40,0 40,0
Annetut takaukset 1,2 1,3 1,3
Leasing- ja muut vuokravastuut 0,0 0,0 0,1
       
Scanfil Oyj on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle omavelkaisen takauksen Scanfil EMS Oy:n
alun perin 40 milj. euron lainan ja siitä johtuvien maksuvelvoitteiden maksamisesta.
Lainan pääoma 30.9.2013 on 23,5 milj. euroa.    
       
       
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT  
milj. euroa      
  1 – 9 1 – 9 1 – 2
  2013 2012 2012
       
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet      
Osakkuusyhtiöt      
Myyntituotot 0,0 0,1 0,2
Myyntisaamiset 0,3 0,2 0,3
Korkotuotot 0,0 0,0 0,0
Lainasaamiset 0,3 0,3 0,3
Korkosaaminen 0,0 0,0 0,0
       
Osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:lle myönnetyistä 0,3 milj. euron lainoista ja 0,3 milj.
euron myyntisaamisista on kirjattu arvonalentuminen.
Myös jäljellä oleva liikearvo 0,6 milj. euroa on poistettu kokonaan.
       
       
Scanfil EMS Oy on vuokrannut toimistotiloja Kiinteistö Oy Pilot 1:stä, jonka pääomistajia ovat 
Jorma Takanen, Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Reijo Pöllä.                                                                             
       
Vuokrakulut olivat 10 tuhatta euroa 30.9.2013 mennessä.    

 

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN
milj. euroa              
               
  Q3/13 Q2/13 Q1/13 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12
Liikevaihto 50,4 48,7 44,0 40,8 48,2 49,3 42,6
Liikevoitto 4,2 3,1 2,0 0,7 2,8 3,2 1,4
Liikevoitto, % 8,4 6,3 4,6 1,8 5,7 6,4 3,4
Kauden tulos 3,0 2,1 2,6 0,3 1,7 2,6 1,2

 

 

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                   Keskeiset tiedotusvälineet
                   www.scanfil.com

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on 35 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.

Scanfil-konsernin osakkuusyhtiö:
Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä aktivointiratkaisuja, -välineitä ja –laitteita sekä tavaramerkeille että kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia. Greenpoint Oy palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa. www.greenpoint.fi

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

 

Liitteet