SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2012

31.10.2012

SCANFIL OYJ    OSAVUOSIKATSAUS        31.10.2012  KLO 9.45

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2012

Tammi – syyskuu
– Liikevaihto 140,1 milj. euroa
– Liikevoitto 7,4 milj. euroa, 5,3 % liikevaihdosta
– Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 6,9 milj. euroa,  4,9 % liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 5,4 milj. euroa
– Tulos / osake 0,09 euroa

Heinä – syyskuu
– Liikevaihto 48,2 milj. euroa
– Liikevoitto 2,8 milj. euroa, 5,7 % liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 1,7 milj. euroa
– Tulos / osake 0,03 euroa

Uusi Scanfil Oyj on muodostunut ja perustettu Sievi Capital Oyj:n jakautumisessa 1.1.2012. Jakautumisessa Scanfil Oyj:hin siirtyi sopimusvalmistustoimintaa harjoittava Scanfil EMS Oy. Vuoden 2012 ollessa uuden Scanfil Oyj:n ensimmäinen toimintavuosi, ei yhtiöllä ole vertailulukuja edellisiltä tilikausilta. Yhtiö on julkaissut vertailutiedoksi Scanfil EMS Oy –konsernin luvut vuodelta 2011.

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Harri Takanen:
”Sopimusvalmistusmarkkinoiden tilanne on muun muassa euroalueen kriisistä johtuen erittäin epävarma. Maailmantalouden kasvun hidastuminen supistaa ja siirtää investointeja tulevaisuuteen. Arvioiden mukaan maailmantalouden kasvu on hidasta myös tulevana vuonna.

Scanfilin liikevaihto on laskenut ennustetusti mutta kysyntä ja kannattavuus ovat olleet suhteellisen vakaita katsauskaudella. Yhtiön strateginen päätös suunnata panostukset ammattielektroniikkalaitteiden myynnin kasvattamiseen on osoittautunut oikeaksi ja valtaosa liikevaihdosta tulee nyt näiltä asiakkailta. Raha-automaattiyhdistyksen päätös valita julkisen kilpailutuksen jälkeen Scanfil sopimustoimittajakseen on osoitus yhtiön kustannustehokkuudesta tiukasti kilpailuilla markkinoilla. Sopimus on merkittävä erityisesti Suomen toimintojen kannalta.”

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Ammattielektroniikkatuotteiden kysyntä on jatkunut tasaisena ja hyvällä tasolla koko katsauskauden ajan. Scanfilin ammattielektroniikka-asiakkaat ovat usealta eri toimialalta, mikä tasoittaa epävarman markkinatilanteen aiheuttamaa toimialakohtaista kysynnän vaihtelua. Tietoliikennetuotteiden kysyntä on ollut tasaista ja jatkuu edelleen hyvin alhaisella tasolla. Tammi-syyskuun liikevaihto oli 140,1 milj. euroa josta ammattielektroniikka-asiakkaiden osuus oli 73 % (72 % toisella neljänneksellä) ja tietoliikenneasiakkaiden osuus 27 % (28 % toisella neljänneksellä).

Yhtiön liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli 48,2 milj. euroa (49,3 vuoden toisella neljänneksellä). Yhtiön kannattavuus kolmannella neljänneksellä, liikevoitto 5,7 % liikevaihdosta, oli hieman koko alkuvuoden tasoa parempi mutta jonkin verran alempi kuin toisella neljänneksellä. Yhtiö on sopeuttanut vuoden aikana toimintaansa sekä Kiinassa että Suomessa ja pyrkii näin turvaamaan toiminnan kannattavuuden epävarmassa markkinatilanteessa.

Raha-automaattiyhdistys (RAY) päätti 17.8.2012 julkisena hankintana ja hankintalain mukaisen kilpailutuksen perusteella valita Scanfil Oyj:n tytäryhtiön Scanfil EMS Oy:n peliautomaattien kokoonpanon ja protosarjojen valmistuksen sopimustoimittajaksi toistaiseksi voimassa olevaan sopimussuhteeseen. Scanfil EMS Oy ja RAY allekirjoittivat 11.10.2012 hankintaa koskevan toimitussopimuksen. Peliautomaatit valmistaa Scanfil EMS Oy:n Sievin tehdas.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 140,1 milj. euroa. Liikevaihto jakaantui asiakkaiden sijainnin mukaan seuraavasti: Suomi 43 %, muu Eurooppa 18 %, Aasia 37 %, USA 1 % ja muut 1 %.

Konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa oli 7,4 milj. euroa, joka on 5,3 % liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää katsauskauden aikana kirjatut kertaluontoiset erät yhteensä 0,5 milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 6,9 milj. euroa, 4,9 % liikevaihdosta.
Katsauskauden tulos oli 5,4 milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 9,8 %.

Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 48,2 milj. euroa ja liikevoitto 2,8 milj. euroa, 5,7 % liikevaihdosta. Kvartaalin voitto oli 1,7 milj. euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema on hyvä.
Konsernitaseen loppusumma oli 138,2 milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 62,9 milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 29,3 milj. euroa ja korollista 33,7 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 54,5 ja nettovelkaantumisaste 1,5 %. Oma pääoma/osake oli 1,30 euroa.

Likvidit rahavarat olivat 32,5 milj. euroa. 

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tammi-syyskuussa 7,0 milj. euroa positiivinen. Käyttöpääomaan sitoutui kaudella lisää 3,8 milj. euroa, mikä johtuu pääasiassa myyntisaamisten kasvusta vuoden vaihteeseen verrattuna. Investointien rahavirta oli -5,4 milj. euroa ja rahoituksen rahavirta -4,4 milj. euroa. Investointien rahavirta koostuu pääosin Sievin kiinteistön hankinnasta ja rahoituksen rahavirta on pankkilainan lyhennystä.

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen tammi-syyskuussa olivat 5,5 milj. euroa, joka on 3,9 % liikevaihdosta. Investoinneista suurimman osan muodostaa Sievin kiinteistön hankinta, 4,2 milj. euroa. Poistot olivat 3,4 milj. euroa.

SCANFIL EMS OY:N VERTAILULUKUJA VUODELTA 2011

Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa, jossa sopimusvalmistusliiketoiminta (Scanfil EMS Oy –konserni) eriytettiin uuteen julkiseen osakeyhtiöön. Scanfil Oyj:n liiketoiminnan muodostuessa kokonaisuudessaan sopimusvalmistustoiminnasta ja koska Scanfil Oyj:llä ei ole vertailulukuja vuodelta 2011, yhtiö julkaisi 2.5.2012 vertailutiedoksi Scanfil EMS Oy –konsernin luvut vuodelta 2011. Alla on esitetty Scanfil ESM Oy –konsernin vuoden 2011 tunnuslukuja:

 

 

  7 – 9 1 – 9 1 – 12
  2011 2011 2011
       
Liikevaihto, milj. euroa 51,2 172,0 210,8
Liikevoitto, milj. euroa 2,3 10,0 9,1
Liikevoitto, % 4,5 5,8 4,3
Kauden tulos, milj. euroa 0,7 6,3 6,3
       
Oman pääoman tuotto, %   13,3 9,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %   12,5 9,5
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 40,0 36,5
Nettovelkaantumisaste, %   18,7 1,9
Omavaraisuusaste, %   48,6 53,6
       
Henkilöstö keskimäärin   2 083 2 024

 

HALLITUKSEN VALTUUDET

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 19.4.2012 hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla sekä päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esitysten mukaan.

Hallituksen esitykset ylimääräiselle yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön www-sivuilla www.scanfil.com.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 1,10 euroa ja alhaisin 0,60 euroa kauden päätöskurssin ollessa 0,84 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli 8 662 908 kappaletta, mikä vastaa 15,0 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 30.9.2012 oli 48,5 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Scanfil-konsernin henkilöstö oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 679. Kauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 1 635 henkilöä, joista 282 henkilöä työskenteli yhtiön kotimaan yksiköissä ja 1 353 yhtiön ulkomaisissa yksiköissä. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä 30.9.2012 oli 83 %.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Euroopan ja muun maailman talouden kehityksessä ei ole tapahtunut muutosta parempaan suuntaan ja epävarmana jatkuvasta tilanteesta johtuen sopimusvalmistus-markkinoiden kehityksen ennustettavuus on erittäin huono, eikä ole mahdollista antaa luotettavaa ennustetta kuluvalle vuodelle.

Tämän hetkisen näkymän perusteella tietoliikennetuotteiden kysynnän odotetaan jäävän selvästi alle viime vuoden tason. Ammattielektroniikkatuotteiden kysynnän odotetaan olevan vuoden 2011 tasolla.

Scanfil Oyj arvioi, että vuoden 2012 liikevoitto jää jonkin verran alle vuoden 2011 tason ja, että vuoden 2012 liikevaihto laskee selvästi vuoteen 2011 verrattuna (Scanfil EMS Oy -konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 210,8 milj. euroa ja liikevoitto 9,1 milj. euroa).

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Euroalueen kriisin jatkuminen jarruttaa talouden kasvua muillakin markkina-alueilla ja maailman talouden sekä kokonaistuotannon kasvun arvioidaan hidastuvan viime vuoteen verrattuna. Markkinoiden epävarmuus yhdessä hidastuvan kasvun kanssa supistaa kansainvälistä investointihyödykkeiden ja sopimusvalmistusmarkkinoiden kysyntää. Tämä voi hidastaa Scanfilin asiakkaiden liiketoiminnan kasvua ja vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen.

Muilta osin Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin Scanfil EMS –konsernin vuoden 2011 tilinpäätöksessä.

Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista luvuista, joten laskemalla ne eivät aina täsmää.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA    
milj. euroa    
  7 – 9 1 – 9
  2012 2012
     
Liikevaihto 48,2 140,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 1,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden    
varastojen muutos -0,7 0,0
Valmistus omaan käyttöön   0,0
Kulut -43,6 -130,7
Poistot -1,2 -3,4
Liikevoitto 2,8 7,4
Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 0,0
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,1 -0,3
Voitto ennen veroja 2,4 7,0
Tuloverot -0,7 -1,6
Tilikauden voitto 1,7 5,4
     
Jakautuminen:    
emoyrityksen omistajille 1,7 5,4
     
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta    
laskettu osakekohtainen tulos:    
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,03 0,09
     
Yhtiöllä ei ole eriä jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.
     
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA  
milj. euroa    
  7 – 9 1 – 9
  2012 2012
     
Tilikauden tulos 1,7 5,4
Muut laajan tuloksen erät:    
Muuntoerot -0,8 0,3
Johdannaissopimus 0,0 0,1
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,8 0,4
Tilikauden laaja tulos yhteensä 1,0 5,9
     
Jakautuminen: 1,0 5,9
emoyrityksen omistajille    

 

KONSERNITASE    
milj. euroa    
     
Varat 30.9.2012  
     
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 29,8  
Liikearvo 2,2  
Muut aineettomat hyödykkeet 3,7  
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,8  
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0  
Saamiset 0,2  
Laskennalliset verosaamiset 0,5  
Pitkäaikaiset varat yhteensä 37,2  
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 29,9  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 38,3  
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,2  
Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat 8,3  
Rahavarat 24,2  
Lyhytaikaiset varat yhteensä 101,0  
     
Varat yhteensä 138,2  
     
     
Oma pääoma ja velat 30.9.2012  
     
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 2,0  
Muuntoerot 9,5  
Muut rahastot 5,3  
Sijoitetun vapaan opon rahasto 10,7  
Kertyneet voittovarat 47,7  
Oma pääoma yhteensä 75,3  
     
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 0,0  
Varaukset 0,5  
Rahoitusvelat 24,0  
Muut velat 0,1  
Pitkäaikaiset velat yhteensä 24,6  
     
Lyhytaikaiset velat    
Ostovelat ja muut velat 27,6  
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1,1  
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 9,6  
Lyhytaikaiset velat yhteensä 38,3  
     
Velat yhteensä 62,9  
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 138,2  
 
 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
 
milj. euroa  
  1.1. – 30.9.2012
Liiketoiminnan rahavirrat  
Tilikauden voitto 5,4
Oikaisut tilikauden voittoon 5,9
Käyttöpääoman muutos -3,8
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,5
Saadut korot 0,3
Maksetut verot -0,4
Liiketoiminnan nettorahavirta 7,0
   
Investointien rahavirrat  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5,5
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,0
Investointien nettorahavirta -5,4
   
Rahoituksen rahavirrat  
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4,4
Rahoituksen nettorahavirta -4,4
   
Rahavarojen muutos -2,8
   
Rahavarat tilikauden alussa 35,2
Jakautumisen yhteydessä siirretyt rahavarat 0,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,1
Rahavarat tilikauden lopussa 32,5

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa            
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2012 2,0 9,2 4,9 10,6 42,6 69,3
             
             
Jakautuminen       0,1   0,1
Rahastosiirrot     0,3   -0,3 0
             
Laaja tulos   0,3 0,1   5,4 5,9
             
             
Oma pääoma            
30.9.2012 2,0 9,5 5,2 10,7 47,7 75,3

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT    
  1 – 9  
  2012  
     
Oman pääoman tuotto, % 10,0  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,8  
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 33,7  
Nettovelkaantumisaste, % 1,5  
Omavaraisuusaste, % 54,5  
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 5,5  
% liikevaihdosta 3,9  
Henkilöstö keskimäärin 1 679  
     
Tulos / osake, euroa 0,10  
Oma pääoma / osake, euroa 1,3  
     
Osakkeiden lukumäärä tkpl    
kauden lopussa    
 – ilman omia osakkeita 57 730  
 – painotettu keskiarvo 57 730  
     
     
Konsernilla on 33,7 milj. euron laina, johon on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus,
jolla SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on vaihdettu
euromääräisiksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti lainan lyhennykset
sekä koronmaksut valuutan- ja koronvaihteluita vastaan.
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna
oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä

 

SEGMENTTITIEDOT    
milj. euroa    
  1 – 9  
  2012  
Liikevaihto    
Eurooppa 83,8  
Aasia 58,6  
Segmenttien välinen liikevaihto -2,4  
Yhteensä 140,1  
     
Liikevoitto    
Eurooppa 4,6  
Aasia 2,7  
Yhteensä 7,4  
     
Varat    
Eurooppa 68,4  
Aasia 66,8  
Liikearvo 2,2  
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,8  
Yhteensä 138,2  
     
     
     
AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
milj. euroa    
  1 – 9  
  2012  
     
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 27,0  
Lisäykset 5,4  
Vähennykset 0,0  
Poistot -3,2  
Muuntoerot 0,5  
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 29,8  
     
     
     
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa    
  1 – 9  
  2012  
     
Annetut yrityskiinnitykset 40,0  
Annetut takaukset 0,0  
Vuokravastuut 0,0  
     
Scanfil Oyj on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle omavelkaisen takauksen Scanfil EMS Oy:n
alun perin 40 milj. euron lainan ja siitä johtuvien maksuvelvotteiden maksamisesta.
     
     
     
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT  
milj. euroa    
  1 – 9  
  2012  
     
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet    
Osakkuusyhtiöt    
Myyntituotot 0,1  
Myyntisaamiset 0,2  
Korkotuotot 0,0  
Lainasaamiset 0,3  
Korkosaaminen 0,0  
     
Osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:lle on 2010 myönnetty 300.000 euron laina, josta 210.000 euroa on 1.1.2012
muutettu osakeyhtiölain 12 luvun mukaiseksi pääomalainaksi.
     
Scanfil EMS Oy on vuokrannut toimistotiloja Kiinteistö Oy Pilot 1:stä, jonka pääomistajia ovat 
Jorma Takanen, Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Reijo Pöllä.                                                                            
     
Vuokrakulut olivat 4.221 euroa 30.9.2012 mennessä.  

 

 

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN
milj. euroa      
       
  Q3/12 Q2/12 Q1/12
Liikevaihto 48,2 49,3 42,6
Liikevoitto 2,8 3,2 1,4
Liikevoitto, % 5,7 6,4 3,4
Kauden tulos 1,7 2,6 1,2

 

 

SCANFIL OYJ

Harri Takanen
Toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Harri Takanen
puh. +358 8 4882 111

 

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                   Keskeiset tiedotusvälineet
                   www.scanfil.com

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on 35 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.

Scanfil-konsernin osakkuusyhtiö:
Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä aktivointiratkaisuja, -välineitä ja –laitteita sekä tavaramerkeille että kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia. Greenpoint Oy palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa. www.greenpoint.fi

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

 

Liitteet