SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2014

5.8.2014

SCANFIL OYJ    OSAVUOSIKATSAUS                 5.8.2014  KLO 9.00

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2014

Huhti – kesäkuu
– Liikevaihto 60,6 milj. euroa (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 %
– Liikevoitto 5,2 milj. euroa (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %)
– Voitto katsauskaudella 4,3 milj. euroa (2,1)
– Tulos / osake 0,07 euroa (0,04)

Tammi – kesäkuu
– Liikevaihto 108,2 milj. euroa (1-6 2013: 92,8), kasvua 16,6 %
– Liikevoitto 7,8 milj. euroa (5,1), 7,2 % (5,5 %) liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 6,0 milj. euroa (3,3)
– Tulos / osake 0,10 euroa (0,06)

Scanfil tarkentaa arviotaan vuoden 2014 liikevoiton kehityksestä ja arvioi, että liikevoitto tulee olemaan 13,0 – 15,0 miljoonaa euroa. Liikevaihdon uskotaan kasvavan, aikaisemman ohjauksen mukaisesti, 11–18 prosenttia.

Aikaisemmin Scanfil arvioi, että sen liikevaihto kasvaa 11 – 18 prosenttia ja että liikevoitto tulee olemaan 11,0 – 15,0 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:
”Olen tyytyväinen toisen vuosineljänneksen taloudelliseen suoritukseemme. Liikevaihto kasvoi noin 25 % ja liikevoittomme yli puolitoistakertaistui. Hyvään kehitykseen vaikutti osaltaan eräiden asiakastuotteiden kausi- ja projektiluonteisen kysynnän ajoittuminen toiselle neljännekselle.

Olemme käynnistäneet useita kehitysohjelmia operatiivisen suorituskykymme edelleen vahvistamiseksi. Olemme päässeet hyvin liikkeelle mutta on selvää, että meillä on vielä paljon potentiaalia ja tehtävää. Tavoitteemme on olla asiakkaidemme halutuin sopimusvalmistuskumppani!”

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Maaliskuun lopussa hankitun saksalaisen sopimusvalmistajan Schaltex Systems GmbH:n integrointi osaksi Scanfil-konsernia on edennyt suunnitellusti. Yhtiön nimi muuttui kesäkuussa Scanfil GmbH:ksi. Scanfil GmbH:n liiketoiminta on sisällytetty Scanfilin konsernitilinpäätökseen 1.4.2014 alkaen.

Scanfilin liikevaihto kehittyi myönteisesti toisella neljänneksellä, kasvua lähes 25 % verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Ammattielektroniikan myynti kasvoi toisella neljänneksellä noin 25 %. Ostetun Scanfil GmbH:n osuus ammattielektroniikan myynnin kasvusta oli lähes puolet. Myös tietoliikenne-tuotteiden kysyntä kehittyi positiivisesti ja myynti kasvoi noin 24 %.

Katsauskauden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 108,2 milj. euroa, jossa on kasvua lähes 17 % viime vuoteen verrattuna. Muutamien asiakastuotteiden kysyntä painottuu tänä vuonna vuoden ensimmäiselle puoliskolle mikä näkyi liikevaihdon kasvuna erityisesti toisella neljänneksellä. Tammi-kesäkuussa ammattielektroniikka-asiakkaiden osuus kokonaismyynnistä oli 82 % (82 %) ja tietoliikenneasiakkaiden osuus 18 % (18 %). Katsauskauden liikevoiton hyvään kehitykseen vaikuttivat pääasiassa kasvanut myyntivolyymi ja onnistunut kulujen hallinta.

Scanfilin uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on edennyt suunnitellusti ja järjestelmä on nyt käytössä Suomessa, Unkarissa ja Kiinassa Suzhoun tytäryhtiössä. Seuraavaksi järjestelmä otetaan käyttöön Kiinan Hangzhoun tytäryhtiössä ja Viron tytäryhtiössä Pärnussa.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 108,2 (92,8) milj. euroa. Liikevaihto jakaantui alueellisten toimintasegmenttien mukaan seuraavasti: Eurooppa 61 (62) %, Aasia 39 (38) %.

Konsernin liikevoitto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 7,8 (5,1) milj. euroa, joka on 7,2 (5,5) % liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää kertaluontoisia kuluja 0,2 (0,3) milj. euroa.

Katsauskauden tulos oli 6,0 (3,3) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,10 (0,06) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 16,0 (8,6) %. 

Liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 60,6 (48,7) milj. euroa ja liikevoitto 5,2 (3,1) milj. euroa, 8,6 (6,3) % liikevaihdosta. Kvartaalin voitto oli 4,3 (2,1) milj. euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema on hyvä.
Konsernitaseen loppusumma oli 133,4 (131,6) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 50,4 (54,2) milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 34,5 (30,8) milj. euroa ja korollista 15,9 (23,4) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 62,2 (58,8) % ja nettovelkaantumisaste -0,0 (-0,8) %. Oma pääoma/osake oli 1,44 (1,34) euroa.

Rahavarat olivat 15,9 (24,0) milj. euroa. Vertailukauden rahavarat sisälsivät 10,0 milj. euroa määräaikaistalletuksia, joiden maturiteetti oli yli 3 kuukautta.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tammi-kesäkuussa 1,6 (2,1) milj. euroa. Käyttöpääoman muutos kaudella oli -6,3 (-4,6) milj. euroa. Käyttöpääomaan on sitoutunut enemmän pääomaa johtuen korkeammasta liikevaihdosta verrattuna vuoden vaihteeseen. Investointien rahavirta oli -6,9 (-2,3) milj. euroa ja muodostuu kuluvana vuonna pääosin tytäryhtiön hankinnasta. Rahoituksen rahavirta -6,7 (-6,5) milj. euroa sisältää osingonmaksun, lainanlyhennyksen sekä pankin luottolimiitin käytön.

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen tammi-kesäkuussa olivat 7,0 (2,5) milj. euroa, joka on 6,5 (2,7) % liikevaihdosta. Investoinnit sisältävät Schaltex Systems GmbH:n osakkeiden hankintamenon 5,8 milj. euroa. Muut investoinnit ovat pääosin kone- ja laitehankintoja. Poistot olivat 2,1 (2,2) milj. euroa.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Yhtiökokous valtuutti 8.4.2014 hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla sekä päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esitysten mukaan.

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön www-sivuilla www.scanfil.com.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 1,79 euroa ja alhaisin 1,30 euroa kauden päätöskurssin ollessa 1,74 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli 2 086 820 kappaletta, mikä vastaa 3,6 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 30.6.2014 oli 100,5 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Scanfil-konsernin henkilöstö oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 754 (1 669). Kauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 1 802 (1 647) henkilöä, joista 247 (259) henkilöä työskenteli yhtiön kotimaan yksiköissä ja 1 555 (1 388) yhtiön ulkomaisissa yksiköissä. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä 30.6.2014 oli 86 % (84).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Scanfil tarkentaa arviotaan vuoden 2014 liikevoiton kehityksestä ja arvioi, että liikevoitto tulee olemaan 13,0 – 15,0 miljoonaa euroa. Liikevaihdon uskotaan kasvavan, aikaisemman ohjauksen mukaisesti, 11–18 prosenttia.

Aikaisemmin Scanfil arvioi, että sen liikevaihto kasvaa 11 – 18 prosenttia ja että liikevoitto tulee olemaan 11,0 – 15,0 miljoonaa euroa vuonna 2014.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Globaalin talouden heikentyminen, suurvaltapolitiikan kiristyminen ja kansainvälinen investointihyödykkeiden kysynnän supistuminen voisivat vaikuttaa negatiivisesti Scanfilin asiakkaiden liiketoiminnan kehittymiseen ja heikentää kysyntää sopimusvalmistusmarkkinoilla. Tällä olisi negatiivinen vaikutus Scanfilin myynnin ja kannattavuuden kehitykseen.

Muilta osin Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa sekä konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä.

Taulukoiden yksittäiset luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa voi poiketa esitetystä summaluvusta.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA          
milj. euroa          
  4 – 6 4 – 6 1 – 6 1 – 6 1 – 12
  2014 2013 2014 2013 2013
           
Liikevaihto 60,6 48,7 108,2 92,8 188,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden          
varastojen muutos 1,1 0,1 1,6 0,7 1,2
Valmistus omaan käyttöön       0,0 0,0
Kulut -55,5 -44,7 -100,0 -86,3 -173,8
Poistot -1,0 -1,1 -2,1 -2,2 -4,4
Liikevoitto 5,2 3,1 7,8 5,1 11,8
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,1 -0,3 -0,5 -0,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta   -0,4   -0,6 -0,6
Voitto ennen veroja 5,2 2,7 7,5 4,0 10,6
Tuloverot -0,9 -0,6 -1,5 -0,8 -2,4
Tilikauden voitto 4,3 2,1 6,0 3,3 8,2
           
Jakautuminen:          
emoyrityksen omistajille 4,3 2,1 6,0 3,3 8,2
           
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta          
laskettu osakekohtainen tulos:          
   laimentamaton ja laimennusvaikutuksella                
   oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 0,07 0,04 0,10 0,06 0,14
 
           
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa          
  4 – 6 4 – 6 1 – 6 1 – 6 1 – 12
  2014 2013 2014 2013 2013
           
Tilikauden voitto 4,3 2,1 6,0 3,3 8,2
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää          
tulosvaikutteiseksi          
   Muuntoerot 0,5 -0,7 -0,6 1,0 -0,7
   Johdannaissopimus 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,5 -0,6 -0,5 1,2 -0,4
Tilikauden laaja tulos yhteensä 4,8 1,5 5,4 4,4 7,8
           
Jakautuminen:          
emoyrityksen omistajille 4,8 1,5 5,4 4,4 7,8

 

KONSERNITASE      
milj. euroa      
       
Varat 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 27,3 30,1 28,5
Liikearvo 5,9 2,2 2,2
Muut aineettomat hyödykkeet 4,6 4,1 4,1
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Saamiset 0,2 0,2  
Laskennalliset verosaamiset 0,3 0,7 0,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä 38,3 37,4 35,1
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 33,3 32,2 28,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset 45,6 37,8 33,5
Ennakkomaksut 0,3 0,2 0,1
Muut rahavarat   10,0  
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,1  
Rahavarat 15,9 14,1 28,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 95,1 94,2 90,5
       
Varat yhteensä 133,4 131,6 125,6
       
       
Oma pääoma ja velat 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
       
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 2,0 2,0 2,0
Muuntoerot 7,6 9,9 8,2
Muut rahastot 5,8 5,6 5,7
Sijoitetun vapaan opon rahasto 10,7 10,7 10,7
Kertyneet voittovarat 56,9 49,1 53,8
Oma pääoma yhteensä 83,0 77,4 80,5
       
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat      
Varaukset 0,6 1,1 0,4
Rahoitusvelat 6,4 18,5 9,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 7,0 19,6 9,5
       
Lyhytaikaiset velat      
Ostovelat ja muut velat 33,1 28,8 26,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,8 0,9 0,4
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 9,4 4,9 9,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä 43,3 34,6 35,6
       
Velat yhteensä 50,4 54,2 45,1
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 133,4 131,6 125,6

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      
milj. euroa      
  1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2013 1.1-31.12.2013
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 6,0 3,3 8,2
Oikaisut tilikauden voittoon 3,5 4,7 8,2
Käyttöpääoman muutos -6,3 -4,6 -0,6
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,2 -0,3 -0,6
Saadut korot 0,0 0,2 0,5
Maksetut verot -1,5 -1,1 -2,5
Liiketoiminnan nettorahavirta 1,6 2,1 13,2
       
Investointien rahavirrat      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,2 -2,4 -4,2
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,1 0,0 0,2
Tytäryritysten hankinta -5,8    
Investoinnit muihin sijoituksiin   -0,1 0,0
Muiden sijoitusten luovutustulot     9,8
Varainsiirtoveron palautus     0,1
Lainojen takaisinmaksut   0,0 0,0
Investointien nettorahavirta -6,9 -2,3 5,8
       
Rahoituksen rahavirrat      
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -5,4 -4,4 -8,9
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1,4 0,3  
Maksetut osingot -2,9 -2,3 -2,3
Rahoituksen nettorahavirta -6,7 -6,5 -11,2
       
Rahavarojen muutos -12,1 -6,7 7,9
       
Rahavarat tilikauden alussa 28,2 20,5 20,5
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,2 0,3 -0,2
Rahavarat tilikauden lopussa 15,9 14,1 28,2

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa            
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2014 2,0 8,2 5,7 10,7 53,8 80,5
             
Osingonjako         -2,9 -2,9
             
Laaja tulos   -0,6 0,1   6,0 5,4
             
             
Oma pääoma            
30.6.2014 2,0 7,6 5,8 10,7 56,9 83,0
             
             
   
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2013 2,0 8,9 5,3 10,7 48,0 75,0
             
Rahastosiirrot     0,1   -0,1 0
             
Osingonjako         -2,0 -2,0
             
Laaja tulos   1,0 0,2   3,3 4,4
             
             
Oma pääoma            
30.6.2013 2,0 9,9 5,6 10,7 49,2 77,4

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT      
  1 – 6 1 – 6 1 – 12
  2014 2013 2013
       
Oman pääoman tuotto, % 14,6 8,6 10,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,0 8,6 11,4
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 15,9 23,4 18,3
Nettovelkaantumisaste, % -0,0 -0,8 -12,2
Omavaraisuusaste, % 62,2 58,8 64,1
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 7,0 2,5 4,0
% liikevaihdosta 6,5 2,7 2,1
Henkilöstö keskimäärin 1 754 1 669 1 672
       
Tulos / osake, euroa 0,10 0,06 0,14
Oma pääoma / osake, euroa 1,44 1,34 1,39
       
Osakkeiden lukumäärä tkpl      
kauden lopussa      
 – ilman omia osakkeita 57 730 57 730 57 730
 – painotettu keskiarvo 57 730 57 730 57 730
       
       
Konsernilla on 13,3 milj. euron laina, johon on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus,
jolla SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on vaihdettu
euromääräisiksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti lainan lyhennykset
sekä koronmaksut valuutan- ja koronvaihteluita vastaan.
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna
oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä.

 

SEGMENTTITIEDOT        
milj. euroa        
  1 – 6 1 – 6 1 – 12  
  2014 2013 2013  
Liikevaihto        
Eurooppa 67,5 59,4 112,2  
Aasia 42,7 35,4 79,6  
Segmenttien välinen liikevaihto -2,0 -1,9 -3,3  
Yhteensä 108,2 92,8 188,5  
         
Liikevoitto        
Eurooppa 3,6 2,9 5,2  
Aasia 4,1 2,2 6,6  
Yhteensä 7,8 5,1 11,8  
         
Varat        
Eurooppa 66,0 61,9 67,8  
Aasia 61,6 67,5 55,5  
Liikearvo 5,9 2,2 2,2  
Osuudet osakkuusyrityksissä        
Yhteensä 133,4 131,6 125,6  
         
         
         
HANKITUT LIIKETOIMET        
         
Scanfil Oyj:n tytäryhtiö Scanfil EMS Oy osti 31.3.2014 saksalaisen sopimusvalmistajan  
Schaltex Systems GmbH:n koko osakekannan. Kauppa vahvistaa Scanfilin asemaa  
Saksan markkinoilla ja laajentaa konsernin asiakaskuntaa. Vuonna 1976 perustettu  
Schaltex Systems GmbH on ”high mix – low volume” tuotantoon erikoistunut elektroniikan  
sopimusvalmistaja. Schaltex Systems GmbH:lla on noin 80 työntekijää ja sen toimipaikkana on  
Schenefeld lähellä Hampuria. Schaltex keskittyy monimutkaisten laitejärjestelmien kokoonpanoon  
 ja testaukseen. Se palvelee ensisijaisesti asiakkaitaan life science ja analysointilaitteiden markkinoilla.  
Yhtiön vuonna 2013 päättyneen tilikauden liikevaihto oli 20,8 miljoonaa euroa.  
         
Schaltex Systems GmbH on konsolidoitu tytäryhtiönä 1.4.2014 alkaen. Tytäryhtiön liikevaihto  
huhti-kesäkuussa 2014 oli 4,3 milj. euroa ja voitto 0,2 milj. euroa. Konsernin liikevaihto  
 tammi-kesäkuussa 2014 olisi ollut 113,4 milj. euroa ja voitto 6,3 milj. euroa mikäli tytäryhtiön  
yhdistäminen olisi tapahtunut tilikauden alussa.  
         
         
         
milj. euroa Yhdistämisessä
  kirjatut käyvät arvot
Hankitut varat ja velat      
Varat        
Aineettomat hyödykkeet ja 0,4    
aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,3    
Vaihto-omaisuus 3,9    
Saamiset   0,9    
Rahavarat 0,1    
Muut  varat 0,0    
Varat yhteensä 5,6    
         
Velat        
Korolliset velat 2,0    
Korottomat velat 1,5    
Velat yhteensä 3,4    
         
Nettovarallisuus yhteensä 2,2    
         
Hankintameno 5,8    
         
Liikearvo   -3,6    
         
Kauppahinnasta maksettu rahana 5,8    
Hankitun yrityksen rahavarat 0,1    
         
Rahavirtavaikutus 5,8    
         
         
AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET      
milj. euroa        
  1 – 6 1 – 6 1 – 12  
  2014 2013 2013  
         
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 28,5 29,9 30,5  
Lisäykset 1,0 2,0 2,9  
Liiketoimintojen yhdistäminen 0,2      
Vähennykset 0,0 -0,0 -0,5  
Poistot -2,0 -2,1 -4,2  
Muuntoerot -0,4 0,3 -0,2  
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 27,3 30,1 28,5  
         
         
         
RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT JA KÄYVÄT ARVOT
milj. euroa        
  30.6.2014   30.6.2014  
  Tase-erien   Tase-erien  
  kirjanpitoarvot   käyvät arvot  
Pitkäaikaiset rahoitusvarat        
  Myytävissä olevat sijoitukset 0,0   0,0  
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 0,0   0,0  
         
Lyhytaikaiset rahoitusvarat        
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 44,2   44,2  
  Rahavarat 16,4   16,4  
Lyhtyaikaiset rahoitusvarat yhteensä 60,6   60,6  
         
Rahoitusvarat yhteensä 60,6   60,6  
         
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
  Korolliset velat 6,3   6,3  
  Johdannainen 0,1   0,1  
  Rahoitusleasingvelat 0,1   0,1  
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
yhteensä 6,5   6,5  
         
Lyhytaikaiset rahoitusvelat        
  Korolliset velat 9,3   9,3  
  Johdannainen 0,1   0,1  
  Rahoitusleasingvelat 0,2   0,2  
  Ostovelat ja muut velat 27,5   27,5  
Lyhytaikaiset rahoitusvelat        
yhteensä 37,0   37,0  
         
Rahoitusvelat yhteensä 43,5   43,5  
         
Johdannaissopimusten arvonmääritys perustuu markkinoilta saataviin tietoihin (taso 2).  
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmääritys perustuu hankintamenoon (taso 3),  
koska sijoituksien käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä.  
         
         
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET        
milj. euroa        
  1 – 6 1 – 6 1 – 12  
  2014 2013 2013  
         
Annetut yrityskiinnitykset 26,0 40,0 40,0  
Annetut takaukset 0,8 1,0 1,2  
Leasing- ja muut vuokravastuut 3,1 0,0 0,0  
         
         
Lisäksi Scanfil EMS Oy on antanut takauksen tytäryhtiön asiakkaan toimitussopimuksen perusteella mahdollisesti
syntyvistä velvoitteista. Takaus rajoittuu määrältään 7,5 milj. euroon ja ajallisesti päättyen 7 vuoden kuluttua
viimeisen tuotesopimuksen päättymisestä.        
         
Scanfil Oyj on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle omavelkaisen takauksen Scanfil EMS Oy:n alunperin 40 milj. euron lainan ja siitä johtuvien maksuvelvoitteiden maksamisesta. Lainan pääoma Scanfil EMS Oy:n taseessa (FAS) 30.6.2014 on 13,3 milj. euroa.
 
Scanfil Oyj:llä on konsernitiliin liitetty 5,0 milj. euron luottolimiitti, johon Scanfil Oyj on antanut omavelkaisen takauksen.  Scanfil EMS Oy voi käyttää kyseistä luottolimiittiä, johon se on myös antanut vakuuden.
 
Scanfil Oyj on antantut omavelkaisen takauksen Nordea Pankki Suomi Oyj:lle Scanfil Kft:n 1,0 milj. euron ja Scanfil GmbH:n 2,0 milj. euron luottolimiiteistä sekä Siemens Finance and Leasing GmbH:lle Scanfil GmbH:n 0,4
milj. euron leasingvastuista.

Luottolimiiteistä oli 30.6.2014 käytössä yhteensä 1,9 milj. euroa.

       
       
         
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT  
milj. euroa        
  1 – 6 1 – 6 1 – 12  
  2014 2013 2013  
         
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet        
Osakkuusyhtiöt        
Myyntituotot 0,0 0,0 0,1  
Myyntisaamiset   0,3    
Korkotuotot   0,0 0,0  
Lainasaamiset   0,3    
Korkosaaminen   0,0    
         
         
Scanfil EMS Oy on vuokrannut toimistotiloja Kiinteistö Oy Pilot 1:stä, jonka omistavan yhtiön  
pääomistajat ovat Jorma Takanen, Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Reijo Pöllä.                                                                              
Maksetut vuokrat tammi – kesäkuussa 2014 olivat 10 tuhatta euroa (tammi-kesäkuu 2013 6 tuhatta euroa).
           
Hallintopalveluveloitukset Sievi Capital Oyj:ltä tammi – kesäkuussa 2014 olivat 23 tuhatta euroa
(tammi –  kesäkuu 2013: 25 tuhatta euroa).

 

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN
milj. euroa                
                 
  Q2/14 Q1/14 Q4/13 Q3/13 Q2/13 Q1/13 Q4/12 Q3/12
Liikevaihto 60,6 47,6 45,4 50,4 48,7 44,0 40,8 48,2
Liikevoitto 5,2 2,5 2,5 4,2 3,1 2,0 0,7 2,8
Liikevoitto, % 8,6 5,3 5,6 8,4 6,3 4,6 1,8 5,7
Kauden tulos 4,3 1,7 1,9 3,0 2,1 1,1 0,3 1,7

 

 

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

 

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                  Keskeiset tiedotusvälineet
                  www.scanfil.com

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on lähes 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa, Saksassa ja Suomessa.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet