SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2013

1.8.2013

SCANFIL OYJ    OSAVUOSIKATSAUS                 1.8.2013  KLO 10.00

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2013

Tammi – kesäkuu
– Liikevaihto 92,8 milj. euroa (1-6 2012: 91,9)
– Liikevoitto 5,1 milj. euroa (4,6), 5,5 % (5,0 %) liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 3,3 milj. euroa (3,7)
– Tulos / osake 0,06 euroa (0,06)

Huhti – kesäkuu
– Liikevaihto 48,7 milj. euroa (Q2 2012: 49,3)
– Liikevoitto 3,1 milj. euroa (3,2), 6,3 % liikevaihdosta (6,4 %)
– Voitto katsauskaudella 2,1 milj. euroa (2,6)
– Tulos / osake 0,04 euroa (0,04)

Scanfil Oyj muuttaa arviotaan vuoden 2013 näkymästä ja arvioi nyt liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan hieman vuodesta 2012. Liikevaihto vuonna 2012 oli 180,9 milj. euroa ja liikevoitto 8,1 milj. euroa.

Scanfil arvioi aikaisemmin vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan vuoden 2012 tasosta ja liikevoiton olevan vuoden 2012 tasolla.

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:
”Markkinatilanne jatkui odotetun haastavana ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Ammattielektroniikkatuotteiden myynti kasvoi, kun taas tietoliikennetuotteiden myynti jatkoi laskuaan edelliseen vuoteen verrattuna. Scanfilin liikevaihto kasvoi noin 1 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Scanfilin raportoitu liikevoitto kasvoi tarkastelujaksolla noin 10 % vuoden takaisesta ja oli 5,1 milj. euroa. Ilman vuosien 2012 ja 2013 kertaluontoisten erien vaikutusta liikevoitto olisi kasvanut noin 30 % vertailujaksosta.  Myönteinen kehitys johtui mm. onnistuneesta kulujen hallinnasta ja tuoterakenteen muutoksista. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti.”   

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Muutos Scanfilin myynnin rakenteessa jatkui ja myynti ammattielektroniikka-asiakkaille kasvoi tarkastelujaksolla yli 11 % viime vuoden vastaavaan jakson verrattuna ja oli 82 % liikevaihdosta (72 % vastaavalla jaksolla 2012). Myynti tietoliikenneasiakkaille jatkoi laskuaan ja oli 18 % (28 %) liikevaihdosta. Scanfil jatkoi aktiivisia myyntiponnisteluja uusien ammattielektroniikka-asiakkaiden hankkimiseksi sekä asiakaskunnan laajentamiseksi erityisesti Keski-Euroopassa ja Kiinassa.

Yhtiön uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön Suomen toiminnoissa katsauskauden aikana. Seuraavaksi uusi järjestelmä otetaan käyttöön Unkarin tytäryhtiössä kuluvan vuoden aikana. Järjestelmä on käytössä koko konsernissa vuoden 2014 loppuun mennessä.

Scanfil investoi tarkastelujaksolla mekaniikkatuotannon valmistuskapasiteettiin Viron tehtaalla sekä elektroniikkatuotannon valmistuskapasiteettiin Viron ja Suzhoun tehtaalla. 

Scanfilin liikevaihto toisella neljänneksellä oli 48,7 milj. euroa (49,3 vastaavalla jaksolla 2012). Liikevaihto laski noin 1 % viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna, mutta kasvoi yli 10 % kuluvan vuoden ensimmäiseen neljänneksen verrattuna. Toisen neljänneksen liikevaihdon kehitykseen vaikutti tietoliikennetuotteiden edelleen laskeva kysyntä. Tietoliikennetuotteiden kysynnän laskun uskotaan kuitenkin hidastuvan vuoden toisella puoliskolla.  

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 92,8 (91,9) milj. euroa. Liikevaihto jakaantui asiakkaiden sijainnin mukaan seuraavasti: Suomi 45 % (45 %), muu Eurooppa 22 % (17 %), Aasia 31 % (37 %), USA 1 % (1 %) ja muut 1 % (0 %).

Konsernin liikevoitto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 5,1 (4,6) milj. euroa, joka on 5,5 %(5,0 %) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 0,3 milj. euron luottotappiovarauksen myyntisaamisista osakkuusyhtiöltä. Viime vuonna liikevoitto sisälsi seuraavat kertaluontoiset erät: Scanfil EMS Oy:n osuus Ojala-Yhtymä Oy:n maksamasta korvauksesta 1,2 milj. euroa, Scanfil Oyj:n listautumiskulut 0,4 milj. euroa ja varaus Hangzhoun tytäryhtiön uudelleenjärjestelystä aiheutuvista kuluista 0,4 milj. euroa, yhteensä +0,5 milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 5,4 (4,1) milj. euroa, 5,8 % (4,5 %) liikevaihdosta.

Katsauskauden tulos oli 3,3 (3,7) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,06 (0,06) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 8,6 % (9,5 %).

Liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 48,7 (49,3) milj. euroa ja liikevoitto 3,1 (3,2) milj. euroa, 6,3 % (6,4 %) liikevaihdosta. Kvartaalin voitto oli 2,1 (2,6) milj. euroa.

Scanfil EMS Oy:n osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:n toiminta ei ole kehittynyt suunnitellusti ja Scanfil arvioi, että osakkuusyhtiön tämän hetkiset mahdollisuudet selviytyä velvoitteistaan ovat heikot. Scanfilin näkemyksen mukaan Greenpoint Oy:n tilanteen ratkaiseminen suotuisalla tavalla edellyttää rahoitusratkaisua, jossa yhtiöön saadaan lisää pääomaa sekä velkoja vähennetään. Uusien rahoittajien löytämisessä ei ole toistaiseksi onnistuttu.  Tästä syystä Scanfil on kirjannut luottotappiovarauksen osakkuusyhtiölle myönnetyistä 0,3 milj. euron lainoista ja 0,3 milj. euron myyntisaamisista sekä alaskirjannut jäljellä olevan liikearvon 0,6 milj. euroa, tulosvaikutus ennen veroja tammi-kesäkuussa yhteensä -1,2 milj. euroa, josta ensimmäisellä kvartaalilla oli kirjattu liikearvon poistoa -0,2 milj. euroa. Scanfil EMS Oy:n omistusosuus osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:stä on 40 %.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema on hyvä.
Konsernitaseen loppusumma oli 131,6 (138,9) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 54,2 (64,5) milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 30,8 (32,2) milj. euroa ja korollista 23,4 (32,4) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 58,8 %
(53,5 %) ja nettovelkaantumisaste -0,8 % (0,2 %). Oma pääoma/osake oli 1,34 (1,29) euroa.

Likvidit rahavarat olivat 24,0 (32,3) milj. euroa. 

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tammi-kesäkuussa 2,1 (5,9) milj. euroa. Käyttöpääoman muutos kaudella oli -4,6 (-1,4) milj. euroa. Käyttöpääomaan on sitoutunut enemmän pääomaa johtuen korkeammasta liikevaihdosta verrattuna vuoden vaihteeseen. Investointien rahavirta oli -2,3 (-5,0) milj. euroa ja rahoituksen rahavirta -6,5 (-4,4) milj. euroa. Rahoituksen rahavirta sisältää osingonmaksun ja lainanlyhennyksen.

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen tammi-kesäkuussa olivat 2,5 (5,1) milj. euroa, joka on 2,7 % (5,6 %) liikevaihdosta. Investoinnit sisältävät kone- ja laitehankintoja sekä uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan Suomen toimintojen osalta. Poistot olivat 2,2 (2,2) milj. euroa.

Scanfil EMS Oy on vahvistanut Viron tytäryhtiön Scanfil Oü:n pääomarakennetta konvertoimalla 13,6 milj. euron konsernilainoista 7,0 milj. euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Yhtiökokous valtuutti 18.4.2013 hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla sekä päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esitysten mukaan.

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön www-sivuilla www.scanfil.com.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 0,96 euroa ja alhaisin 0,82 euroa kauden päätöskurssin ollessa 0,87 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli 951 487 kappaletta, mikä vastaa 1,6 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 30.6.2013 oli 50,2 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Scanfil-konsernin henkilöstö oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 669 (1 701). Kauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 1 647 (1 625) henkilöä, joista 259 (285) henkilöä työskenteli yhtiön kotimaan yksiköissä ja 1 388 (1 340) yhtiön ulkomaisissa yksiköissä. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä 30.6.2013 oli 84 % (82).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Kansainvälisen talouden epävarmana jatkuvasta tilanteesta johtuen sopimusvalmistusmarkkinoiden kehityksen ennustettavuus on erittäin huono.

Scanfil Oyj muuttaa arviotaan vuoden 2013 näkymästä ja arvioi nyt liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan hieman vuodesta 2012. Liikevaihto vuonna 2012 oli 180,9 milj. euroa ja liikevoitto 8,1 milj. euroa.

Scanfil arvioi aikaisemmin vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan vuoden 2012 tasosta ja liikevoiton olevan vuoden 2012 tasolla.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Maailmantalouden heikkenevät kasvunäkymät, euroalueen ja EU:n kääntyminen lievään taantumaan sekä kansainvälinen investointihyödykkeiden kysynnän supistuminen voivat vaikuttaa negatiivisesti Scanfilin asiakkaiden liiketoiminnan kehittymiseen ja heikentää kysyntää sopimusvalmistusmarkkinoilla. Tämä voi hidastaa Scanfilin myynnin ja kannattavuuden kehitystä.

Muilta osin Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä.

Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista luvuista, joten laskemalla ne eivät aina täsmää.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA          
milj. euroa          
  4 – 6 4 – 6 1 – 6 1 – 6 1 – 12
  2013 2012 2013 2012 2012
           
Liikevaihto 48,7 49,3 92,8 91,9 180,9
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,1 1,3 1,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden          
varastojen muutos 0,1 0,7 0,7 0,7 -0,1
Valmistus omaan käyttöön   0,0 0,0 0,0 0,0
Kulut -44,7 -45,7 -86,3 -87,1 -169,5
Poistot -1,1 -1,1 -2,2 -2,2 -4,5
Liikevoitto 3,1 3,2 5,1 4,6 8,1
Rahoitustuotot ja -kulut 0,1 0,2 -0,5 0,2 -0,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,4 -0,1 -0,6 -0,2 -0,4
Voitto ennen veroja 2,7 3,2 4,0 4,6 7,6
Tuloverot -0,6 -0,6 -0,8 -0,9 -1,9
Tilikauden voitto 2,1 2,6 3,3 3,7 5,7
           
Jakautuminen:          
emoyrityksen omistajille 2,1 2,6 3,3 3,7 5,7
           
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta          
laskettu osakekohtainen tulos:          
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,04 0,04 0,06 0,06 0,10
           
Yhtiöllä ei ole eriä jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.       
           
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA        
milj. euroa          
  4 – 6 4 – 6 1 – 6 1 – 6 1 – 12
  2013 2012 2013 2012 2012
           
Tilikauden tulos 2,1 2,6 3,3 3,7 5,7
Muut laajan tuloksen erät:          
Muuntoerot -2,8 2,6 -1,0 1,1 -0,3
Johdannaissopimus 0,1 -0,2 0,2 0,1 0,2
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -2,7 2,5 -0,8 1,2 -0,1
Tilikauden laaja tulos yhteensä -0,5 5,0 2,4 4,9 5,6
           
Jakautuminen: -0,5 5,0 2,4 4,9 5,6
emoyrityksen omistajille          

 

KONSERNITASE      
milj. euroa      
       
Varat 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 30,1 30,8 29,9
Liikearvo 2,2 2,2 2,2
Muut aineettomat hyödykkeet 4,1 3,8 3,7
Osuudet osakkuusyrityksissä   0,9 0,6
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Saamiset 0,2 0,2 0,2
Laskennalliset verosaamiset 0,7 0,5 0,6
Pitkäaikaiset varat yhteensä 37,4 38,4 37,4
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 32,2 30,6 29,9
Lainasaamiset oskkuusyrityksiltä 0,1   0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 37,7 37,3 32,0
Ennakkomaksut 0,2 0,1 0,4
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,1 0,1 0,0
Myytävissä olevat sijoitukset, likvidit varat 10,0   9,7
Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat 4,7 19,7 5,5
Rahavarat 9,3 12,6 15,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 94,2 100,5 92,7
       
Varat yhteensä 131,6 138,9 130,0
       
       
Oma pääoma ja velat 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
       
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 2,0 2,0 2,0
Muuntoerot 7,9 10,3 9,0
Muut rahastot 5,6 5,2 5,3
Sijoitetun vapaan opon rahasto 10,7 10,7 10,7
Kertyneet voittovarat 51,2 46,0 48,0
Oma pääoma yhteensä 77,4 74,3 75,0
       
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat   0,0 0,0
Varaukset 1,1 0,7 0,4
Rahoitusvelat 18,5 23,2 18,9
Muut velat   0,1  
Pitkäaikaiset velat yhteensä 19,6 23,9 19,3
       
Lyhytaikaiset velat      
Ostovelat ja muut velat 28,8 30,5 25,4
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,9 0,8 0,8
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 4,9 9,3 9,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 34,6 40,6 35,7
       
Velat yhteensä 54,2 64,5 55,0
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 131,6 138,8 130,0

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      
milj. euroa      
  1.1-30.6.2013 1.1-30.6.2012 1.1-31.12.2012
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 3,3 3,7 5,7
Oikaisut tilikauden voittoon 4,7 3,8 7,4
Käyttöpääoman muutos -4,6 -1,4 -0,4
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,3 -0,4 -0,8
Saadut korot 0,2 0,2 0,4
Maksetut verot -1,1 -0,0 -1,1
Liiketoiminnan nettorahavirta 2,1 5,9 11,2
       
Investointien rahavirrat      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,4 -5,0 -7,3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0 0,0 0,1
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,1 -0,0 -9,7
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,0    
Myönnetyt lainat     -0,0
Investointien nettorahavirta -2,3 -5,0 -16,9
       
Rahoituksen rahavirrat      
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,3    
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4,4 -4,4 -8,9
Maksetut osingot -2,3    
Rahoituksen nettorahavirta -6,5 -4,4 -8,9
       
Rahavarojen muutos -6,7 -3,6 -14,6
       
Rahavarat tilikauden alussa 20,5 35,2 35,2
Jakautumisen yhteydessä siirretyt rahavarat   0,1 0,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,3 0,6 -0,1
Rahavarat tilikauden lopussa 14,1 32,3 20,5

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa            
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2013 2,0 8,9 5,3 10,7 48,0 75,0
             
Rahastosiirrot     0,1   -0,1 0
             
Osingonjako         -2,0 -2,0
             
Laaja tulos   1,0 0,2   3,3 4,5
             
             
Oma pääoma            
30.6.2013 2,0 9,9 5,6 10,7 49,2 77,4
             
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2012 2,0 9,2 4,9 10,6 42,6 69,4
             
Osittaisjakautumisessa saadut erät   0,1   0,1
             
Rahastosiirrot     0,3   -0,3 0
             
Laaja tulos   -0,3 0,2   5,7 5,6
             
             
Oma pääoma            
31.12.2012 2,0 8,9 5,3 10,7 48,0 75,0

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT      
  1 – 6 1 – 6 1 – 12
  2013 2012 2012
       
Oman pääoman tuotto, % 8,6 10,4 7,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,6 9,5 8,1
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 23,4 32,4 28,4
Nettovelkaantumisaste, % -0,8 0,2 -2,4
Omavaraisuusaste, % 58,8 53,5 57,7
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 2,5 5,1 7,2
% liikevaihdosta 2,7 5,6 4,0
Henkilöstö keskimäärin 1 669 1 701 1 669
       
Tulos / osake, euroa 0,06 0,06 0,10
Oma pääoma / osake, euroa 1,34 1,29 1,27
       
Osakkeiden lukumäärä tkpl      
kauden lopussa      
 – ilman omia osakkeita 57 730 57 730 57 730
 – painotettu keskiarvo 57 730 57 730 57 730
       
       
       
Konsernilla on 23,4 milj. euron laina, johon on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus,
jolla SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on vaihdettu euromääräisiksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti lainan lyhennykset sekä koronmaksut valuutan- ja koronvaihteluita vastaan.
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna
oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä

 

SEGMENTTITIEDOT      
milj. euroa      
  1 – 6 1 – 6 1 – 12
  2013 2012 2012
Liikevaihto      
Eurooppa 59,4 57,1 108,1
Aasia 35,4 36,4 75,8
Segmenttien välinen liikevaihto -1,9 -1,6 -3,0
Yhteensä 92,8 91,9 180,9
       
Liikevoitto      
Eurooppa 2,9 3,5 5,2
Aasia 2,2 1,2 2,9
Yhteensä 5,1 4,6 8,1
       
Varat      
Eurooppa 61,9 66,1 64,2
Aasia 67,5 69,7 62,9
Liikearvo 2,2 2,2 2,2
Osuudet osakkuusyrityksissä   0,9 0,6
Yhteensä 131,6 138,9 130,0
       
       
       
AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET  
milj. euroa      
  1 – 6 1 – 6 1 – 2
  2013 2012 2012
       
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 29,9 27,0 27,0
Lisäykset 2,0 5,1 7,0
Vähennykset -0,0 0,0 -0,1
Poistot -2,1 -2,1 -4,3
Muuntoerot 0,3 0,7 0,3
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 30,1 30,8 29,9
       
       
       
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET    
milj. euroa      
  1 – 6 1 – 6 1 – 12
  2013 2012 2012
       
Annetut yrityskiinnitykset 40,0 40,0 40,0
Annetut takaukset 1,0 1,0 1,3
Leasing- ja muut vuokravastuut 0,0 0,0 0,1
       
Scanfil Oyj on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle omavelkaisen takauksen Scanfil EMS Oy:n alun perin 40 milj. euron lainan ja siitä johtuvien maksuvelvoitteiden maksamisesta.
Lainan pääoma 30.6.2013 on 23,4 milj. euroa.    
       
       
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT  
milj. euroa      
  1 – 6 1 – 6 1 – 2
  2013 2012 2012
       
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet      
Osakkuusyhtiöt      
Myyntituotot 0,0 0,1 0,2
Myyntisaamiset 0,3 0,2 0,3
Korkotuotot 0,0 0,0 0,0
Lainasaamiset 0,3 0,3 0,3
Korkosaaminen 0,0 0,0 0,0
       
Osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:lle myönnetyistä 0,3 milj. euron lainoista ja 0,3 milj.
euron myyntisaamisista on kirjattu luottotappiovaraus.
Myös jäljellä oleva liikearvo 0,6 milj. euroa on poistettu kokonaan.
       
       
Scanfil EMS Oy on vuokrannut toimistotiloja Kiinteistö Oy Pilot 1:stä, jonka pääomistajia ovat 
Jorma Takanen, Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Reijo Pöllä.                                                                             
       
Vuokrakulut olivat 6 tuhatta euroa 30.6.2013 mennessä.    

 

 

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN
milj. euroa            
             
  Q2/13 Q1/13 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12
Liikevaihto 48,7 44,0 40,8 48,2 49,3 42,6
Liikevoitto 3,1 2,0 0,7 2,8 3,2 1,4
Liikevoitto, % 6,3 4,6 1,8 5,7 6,4 3,4
Kauden tulos 2,1 2,6 0,3 1,7 2,6 1,2

 

 

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                  Keskeiset tiedotusvälineet
                  www.scanfil.com

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on 35 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.

Scanfil-konsernin osakkuusyhtiö:
Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä aktivointiratkaisuja, -välineitä ja –laitteita sekä tavaramerkeille että kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia. Greenpoint Oy palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa. www.greenpoint.fi

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

 

Liitteet