SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2012

7.8.2012

SCANFIL OYJ    OSAVUOSIKATSAUS        7.8.2012  KLO 8.15

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2012

Tammi – kesäkuu
– Liikevaihto 91,9 milj. euroa
– Liikevoitto 4,6 milj. euroa, 5,0 % liikevaihdosta
– Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 4,1 milj. euroa,
  4,5 % liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 3,7 milj. euroa
– Tulos / osake 0,06 euroa

Huhti – kesäkuu
– Liikevaihto 49,3 milj. euroa
– Liikevoitto 3,2 milj. euroa, 6,4 % liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 2,6 milj. euroa
– Tulos / osake 0,04 euroa

Uusi Scanfil Oyj on muodostunut ja perustettu Sievi Capital Oyj:n jakautumisessa 1.1.2012. Jakautumisessa Scanfil Oyj:hin siirtyi sopimusvalmistustoimintaa harjoittava Scanfil EMS Oy. Vuoden 2012 ollessa uuden Scanfil Oyj:n ensimmäinen toimintavuosi, ei yhtiöllä ole vertailulukuja edellisiltä tilikausilta. Yhtiö on julkaissut vertailutiedoksi Scanfil EMS Oy –konsernin luvut vuodelta 2011.

Scanfil Oyj parantaa arviotaan liikevoiton kehityksestä ja arvioi nyt, että liikevoitto jää jonkin verran alle vuoden 2011 tason. Liikevaihdon osalta Scanfil arvioi edelleen, että koko vuoden liikevaihto laskee selvästi vuoteen 2011 verrattuna (Scanfil EMS Oy -konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 210,8 milj. euroa ja liikevoitto 9,1 milj. euroa).
Scanfil arvioi aikaisemmin, että koko vuoden liikevaihto ja liikevoitto laskevat selvästi vuoteen 2011 verrattuna. Koko vuoden liikevoiton arvioitiin kuitenkin olevan selvästi voitollinen. 

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Harri Takanen:
”Alkuvuoden kustannusten hallintatoimenpiteiden ansiosta sopeuduimme alentuneeseen myyntiin ja liikevoittotasomme oli vuoden toisella neljänneksellä huomattavasti ensimmäistä vuosineljännestä parempi. Laskeneesta liikevaihdosta huolimatta Scanfilin taloudellinen tilanne on hyvä. Henkilöstömme sitoutuminen yhtiön toiminnan kehittämiseen on ollut ratkaiseva tekijä, jotta olemme päässeet näihin tuloksiin.

Myyntimme ammattielektroniikka-asiakkaille on pitkään jatkuneesta talouden yleisestä heikosta kasvusta huolimatta kehittynyt koko ajan positiivisesti. Vanhojen sekä uusien asiakkaiden luottamus vakavaraiseen yhteistyökumppaniin on ollut avainasemassa hyvässä kehityksessä. Tietoliikennetuotteiden markkinoilla myynnin kehitys on kulkenut eri suuntaan eikä suuria muutoksia myynnin nykytasoon ole näkyvissä lähitulevaisuudessa.”

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Sekä tietoliikenne- että ammattielektroniikkatuotteiden kysyntä kehittyi positiivisesti toisen vuosineljänneksen aikana. Yhtiön liikevaihto toisella neljänneksellä oli 49,3 milj. euroa jossa on kasvua lähes 16 % vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Ammattielektroniikkatuotteiden kysyntä oli edelleen hyvällä tasolla ja kasvoi noin 10 % vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Tietoliikennetuotteiden kysynnän kasvu oli toisella neljänneksellä hyvä, +32 % vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, mutta kysyntä on edelleen alhaisella tasolla.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 91,9 milj. euroa josta ammattielektroniikka-asiakkaiden osuus oli 72 % (76 % ensimmäisellä neljänneksellä) ja tietoliikenneasiakkaiden osuus 28 % (24 % ensimmäisellä neljänneksellä).

Yhtiön kannattavuus kehittyi myönteisesti ja liikevoitto toisella neljänneksellä oli 6,4 % liikevaihdosta (2,3 % ilman kertaluontoisia eriä ensimmäisellä neljänneksellä). Kannattavuuden hyvään kehitykseen ovat pääasiassa vaikuttaneet liikevaihdon kasvu sekä yhtiön tehokas toiminta kustannusten seurannassa ja karsinnassa epävarmaa markkinatilannetta vastaavalle tasolle.

Scanfil Oyj:n tytäryhtiö Scanfil EMS Oy osti toukokuussa Sievi Capital Oyj:ltä Sievissä sijaitsevat yhteensä 26 000 neliömetrin tuotanto- ja toimistotilat sekä 19,3 hehtaarin tontin. Scanfil EMS Oy toimi aikaisemmin ko. tiloissa vuokralaisena. Kauppahinta oli 4,2 milj. euroa ja Scanfil EMS Oy maksoi sen kassavaroillaan.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 91,9 milj. euroa. Liikevaihto jakaantui asiakkaiden sijainnin mukaan seuraavasti: Suomi 45 %, muu Eurooppa
17 %, Aasia 37 % ja USA 1 %.

Konsernin liikevoitto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 4,6 milj. euroa, joka on 5,0 % liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää seuraavat ensimmäiselle kvartaalille kirjatut kertaluontoiset erät: Scanfil EMS Oy:n osuus Ojala-Yhtymä Oy:n maksamasta korvauksesta 1,2 milj. euroa, Scanfil Oyj:n listautumiskulut 0,4 milj. euroa ja varaus Hangzhoun tytäryhtiön uudelleenjärjestelystä aiheutuvista henkilöstön irtisanomiskuluista 0,4 milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 4,1 milj. euroa, 4,5 % liikevaihdosta.
Katsauskauden tulos oli 3,7 milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 9,5 %.

Liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 49,3 milj. euroa ja liikevoitto 3,2 milj. euroa, 6,4 % liikevaihdosta. Kvartaalin voitto oli 2,6 milj. euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema on hyvä.
Konsernitaseen loppusumma oli 138,9 milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 64,6 milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 32,2 milj. euroa ja korollista 32,4 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 53,5 ja nettovelkaantumisaste 0,2 %. Oma pääoma/osake oli 1,29 euroa.

Likvidit rahavarat olivat 32,3 milj. euroa. 

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tammi-kesäkuussa 5,9 milj. euroa. Käyttöpääoman muutos kaudella oli -1,4 milj. euroa. Investointien rahavirta oli -5,0 milj. euroa ja rahoituksen rahavirta -4,4 milj. euroa. Investointien rahavirta koostuu pääosin Sievin kiinteistön hankinnasta ja rahoituksen rahavirta on pankkilainan lyhennystä.

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen tammi-kesäkuussa olivat 5,1 milj. euroa, joka on 5,6 % liikevaihdosta. Investoinneista suurimman osan muodostaa Sievin kiinteistön hankinta, 4,2 milj. euroa. Poistot olivat 2,2 milj. euroa.

SCANFIL EMS OY:N VERTAILULUKUJA VUODELTA 2011

Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa, jossa sopimusvalmistusliiketoiminta (Scanfil EMS Oy –konserni) eriytettiin uuteen julkiseen osakeyhtiöön. Scanfil Oyj:n liiketoiminnan muodostuessa kokonaisuudessaan sopimusvalmistustoiminnasta ja koska Scanfil Oyj:llä ei ole vertailulukuja vuodelta 2011, yhtiö julkaisi 2.5.2012 vertailutiedoksi Scanfil EMS Oy –konsernin luvut vuodelta 2011. Alla on esitetty Scanfil ESM Oy –konsernin vuoden 2011 tunnuslukuja:

  4 – 6 1 – 6 1 – 12
  2011 2011 2011
       
Liikevaihto, milj. euroa 62,0 120,8 210,8
Liikevoitto, milj. euroa 4,2 7,7 9,1
Liikevoitto, % 6,7 6,4 4,3
Kauden tulos, milj. euroa 3,0 5,6 6,3
       
Oman pääoman tuotto, %   18,5 9,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %   15,5 9,5
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 40,0 36,5
Nettovelkaantumisaste, %   31,9 1,9
Omavaraisuusaste, %   43,3 53,6
       
Henkilöstö keskimäärin   2 102 2 024

 

HALLITUKSEN VALTUUDET

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 19.4.2012 hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla sekä päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esitysten mukaan.

Hallituksen esitykset ylimääräiselle yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön www-sivuilla www.scanfil.com.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 1,10 euroa ja alhaisin 0,60 euroa kauden päätöskurssin ollessa 0,68 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli 8 435 594 kappaletta, mikä vastaa 14,6 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 30.6.2012 oli 39,3 milj. euroa.

ILMOITUKSET OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTA

Scanfil Oyj sai 18.4.2012 arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, että Eero Alvari Kotilaisen kuolinpesässä 9.4.2012 tehdyn osituksen ja perinnönjaon seurauksena perillisille ja testamentinsaajille siirtyneet Scanfil Oyj:n osakkeet on 17.4.2012 toteutetuilla kaupoilla siirtyneet Varikot Oy:n (perustettava yhtiö) omistukseen. Toteutetun järjestelyn jälkeen Varikot Oy omistaa 7.273.109 Scanfil Oyj:n osaketta eli 12,60 % kaikista osakkeista ja se on Scanfil Oyj:n toiseksi suurin yksittäinen osakkeenomistaja. Osakkaiden välisen sopimuksen perusteella äänivaltaa Varikot Oy:ssä käyttävät Riitta-Liisa Kotilainen (50 %) ja Sirpa Kotilainen (50 %) yhdessä.

Katsauskauden jälkeen 18.7.2012 Scanfil Oyj:n saamassa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisessa ilmoituksessa Varikot Oy ilmoitti, että Varikot Oy:n äänivallassa on tapahtunut muutos 18.7.2012 alkaen. Osakkaiden välisen sopimuksen perusteella äänivaltaa Varikot Oy:ssä käyttävät Sirpa Kotilainen (50 %), Riitta-Liisa Kotilainen (25 %) ja Aleksi Kotilainen (25 %) yhdessä.

HENKILÖSTÖ

Scanfil-konsernin henkilöstö oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 701. Kauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 1 625 henkilöä, joista 285 henkilöä työskenteli yhtiön kotimaan yksiköissä ja 1 340 yhtiön ulkomaisissa yksiköissä. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä 30.6.2012 oli 82 %.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Maailman ja Euroopan talouden edelleen epävarmana jatkuvasta tilanteesta johtuen sopimusvalmistusmarkkinoiden kehityksen ennustettavuus on erittäin huono, eikä ole mahdollista antaa luotettavaa näkymää kuluvalle vuodelle. Tämän hetkisen näkymän perusteella tietoliikennetuotteiden kysynnän odotetaan jäävän selvästi alle viime vuoden tason. Ammattielektroniikkatuotteiden kysynnän odotetaan olevan vuoden 2011 tasolla.

Scanfil Oyj parantaa arviotaan liikevoiton kehityksestä ja arvioi nyt, liikevoitto jää jonkin verran alle vuoden 2011 tason. Liikevaihdon osalta Scanfil arvioi edelleen, että koko vuoden liikevaihto laskee selvästi vuoteen 2011 verrattuna (Scanfil EMS Oy -konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 210,8 milj. euroa ja liikevoitto 9,1 milj. euroa).
Scanfil arvioi aikaisemmin, että koko vuoden liikevaihto ja liikevoitto laskevat selvästi vuoteen 2011 verrattuna. Koko vuoden liikevoiton arvioitiin kuitenkin olevan selvästi voitollinen. 

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Maailmantalouden epävarmuus ja ajautuminen uuteen laskukauteen sekä kansainvälisen investointihyödykkeiden kysynnän supistuminen erityisesti euroalueella voivat vaikuttaa negatiivisesti Scanfilin asiakkaiden liiketoiminnan kehittymiseen ja heikentää kysyntää sopimusvalmistusmarkkinoilla. Tämä voi hidastaa Scanfilin myynnin ja kannattavuuden kehitystä.

Muilta osin Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä.

Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista luvuista, joten laskemalla ne eivät aina täsmää.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA    
milj. euroa    
  4 – 6 1 – 6
  2012 2012
     
Liikevaihto 49,3 91,9
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 1,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden    
varastojen muutos 0,7 0,7
Valmistus omaan käyttöön 0,0  0,0
Kulut -45,7 -87,1
Poistot -1,1 -2,2
Liikevoitto 3,2 4,6
Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 0,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,1 -0,2
Voitto ennen veroja 3,2 4,6
Tuloverot -0,6 -0,9
Tilikauden voitto 2,6 3,7
     
Jakautuminen:    
emoyrityksen omistajille 2,6 3,7
     
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta    
laskettu osakekohtainen tulos:    
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,04 0,06
     
Yhtiöllä ei ole eriä jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.
 
     
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA  
milj. euroa    
  4 – 6 1 – 6
  2012 2012
     
Tilikauden tulos 2,6 3,7
Muut laajan tuloksen erät:    
Muuntoerot 2,6 1,1
Johdannaissopimus -0,2 0,1
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 2,5 1,2
Tilikauden laaja tulos yhteensä 5,0 4,9
     
Jakautuminen: 5,0 4,9
emoyrityksen omistajille    

 

KONSERNITASE  
milj. euroa  
   
Varat 30.6.2012
   
Pitkäaikaiset varat  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 30,8
Liikearvo 2,2
Muut aineettomat hyödykkeet 3,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,9
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0
Saamiset 0,2
Laskennalliset verosaamiset 0,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 38,4
   
Lyhytaikaiset varat  
Vaihto-omaisuus 30,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 37,3
Ennakkomaksut 0,1
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,1
Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat 19,7
Rahavarat 12,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä 100,5
   
Varat yhteensä 138,9
   
   
Oma pääoma ja velat 30.6.2012
   
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakepääoma 2,0
Muuntoerot 10,3
Muut rahastot 5,2
Sijoitetun vapaan opon rahasto 10,7
Kertyneet voittovarat 46,0
Oma pääoma yhteensä 74,3
   
Pitkäaikaiset velat  
Laskennalliset verovelat 0,0
Varaukset 0,7
Rahoitusvelat 23,2
Muut velat 0,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 23,9
   
Lyhytaikaiset velat  
Ostovelat ja muut velat 30,5
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,8
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 9,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä 40,6
   
Velat yhteensä 64,6
   
Oma pääoma ja velat yhteensä 138,9

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA  
milj. euroa  
  1.1.-30.6.2012
Liiketoiminnan rahavirrat  
Tilikauden voitto 3,7
Oikaisut tilikauden voittoon 3,8
Käyttöpääoman muutos -1,4
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,4
Saadut korot 0,2
Maksetut verot -0,0
Liiketoiminnan nettorahavirta 5,9
   
Investointien rahavirrat  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5,0
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,0
Investointien nettorahavirta -5,0
   
Rahoituksen rahavirrat  
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4,4
Rahoituksen nettorahavirta -4,4
   
Rahavarojen muutos -3,6
   
Rahavarat tilikauden alussa 35,2
Jakautumisen yhteydessä siirretyt rahavarat 0,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,6
Rahavarat tilikauden lopussa 32,3

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa            
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2012 2,0 9,2 4,9 10,7 42,6 69,4
             
Rahastosiirrot     0,3   -0,3 0
             
Laaja tulos   1,1 0,1   3,7 4,9
             
             
Oma pääoma            
30.6.2012 2,0 10,3 5,2 10,7 46,0 74,3
             

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT    
  1 – 6  
  2012  
     
Oman pääoman tuotto, % 10,4  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,5  
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 32,4  
Nettovelkaantumisaste, % 0,2  
Omavaraisuusaste, % 53,5  
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 5,1  
% liikevaihdosta 5,6  
Henkilöstö keskimäärin 1 701  
     
Tulos / osake, euroa 0,06  
Oma pääoma / osake, euroa 1,3  
     
Osakkeiden lukumäärä tkpl    
kauden lopussa    
 – ilman omia osakkeita 57 730  
 – painotettu keskiarvo 57 730  
     
     
Konsernilla on 32,4 milj. euron laina, johon on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus,
jolla SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on vaihdettu
euromääräisiksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti lainan lyhennykset
sekä koronmaksut valuutan- ja koronvaihteluita vastaan.
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna
oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä.

 

SEGMENTTITIEDOT    
milj. euroa    
  1 – 6  
  2012  
Liikevaihto    
Eurooppa 57,1  
Aasia 36,4  
Segmenttien välinen liikevaihto -1,6  
Yhteensä 91,9  
     
Liikevoitto    
Eurooppa 3,5  
Aasia 1,2  
Yhteensä 4,6  
     
Varat    
Eurooppa 66,1  
Aasia 69,7  
Liikearvo 2,2  
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,9  
Yhteensä 138,9  
     
     
     
AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET  
milj. euroa    
  1 – 6  
  2012  
     
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 27,0  
Lisäykset 5,1  
Vähennykset 0,0  
Poistot -2,1  
Muuntoerot 0,7  
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 30,8  
     
     
     
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET    
milj. euroa    
     
  30.6.2012  
     
Annetut kiinteistökiinnitykset 0,9  
Annetut yrityskiinnitykset 40,0  
Annetut takaukset 1,0  
Vuokravastuut 0,0  
     
Scanfil Oyj on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle omavelkaisen takauksen Scanfil EMS Oy:n
alun perin 40 milj. euron lainan ja siitä johtuvien maksuvelvotteiden maksamisesta.
     
     
     
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT  
milj. euroa    
  1 – 6  
  2012  
     
Osakkuusyhtiöt    
Myyntituotot 0,1  
Myyntisaamiset 0,2  
Korkotuotot 0,0  
Lainasaamiset 0,3  
Korkosaaminen 0,0  
     
Osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:lle on 2010 myönnetty 300.000 euron laina, josta 210.000 euroa on
1.1.2012 muutettu osakeyhtiölain 12 luvun mukaiseksi pääomalainaksi.
     
Scanfil EMS Oy on vuokrannut toimistotiloja Kiinteistö Oy Pilot 1:stä, jonka pääomistajia ovat 
Jorma Takanen, Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Reijo Pöllä.                                                                            
Vuokrakulut olivat 1.055 euroa 30.6.2012 mennessä.    

 

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN
milj. euroa    
     
  Q2/12 Q1/12
Liikevaihto 49,3 42,6
Liikevoitto 3,2 1,4
Liikevoitto, % 6,4 3,4
Kauden tulos 2,6 1,2

 

 

SCANFIL OYJ

Harri Takanen
Toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Harri Takanen
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
           Keskeiset tiedotusvälineet
           www.scanfil.com

 

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on 35 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.

Scanfil-konsernin osakkuusyhtiö:
Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä aktivointiratkaisuja, -välineitä ja –laitteita sekä tavaramerkeille että kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia. Greenpoint Oy palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa. www.greenpoint.fi

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

 

Liitteet