Scanfil-konsernin 2021 tammi-kesäkuun puolivuotiskatsaus: Vuoden toisella neljänneksellä kysynnän parantuminen jatkui ja liikevoitto kasvoi

6.8.2021

Scanfil Oyj Puolivuotiskatsaus 6.8.2021 klo 8.00

Scanfil-konsernin 2021 tammi-kesäkuun puolivuotiskatsaus: Vuoden toisella neljänneksellä kysynnän parantuminen jatkui ja liikevoitto kasvoi

Huhti–kesäkuu

  • Liikevaihto oli 172,9 milj. euroa (Q2 2020: 155,6), kasvua 11,1 %
  • Liikevoitto oli 10,6 (10,2) milj. euroa, 6,1 % (6,5 %) liikevaihdosta, kasvua 4,1 %
  • Tulos oli 8,6 (8,3) milj. euroa
  • Tulos/osake oli 0,13 (0,13) euroa
  • 11.6.2021 Scanfil nosti tulosohjeistustaan liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton osalta

Tammi–kesäkuu

  • Liikevaihto oli 336,2 milj. euroa (H1 2020: 299,6), kasvua 12,2 %
  • Liikevoitto oli 20,6 (18,8) milj. euroa, 6,1 % (6,3 %) liikevaihdosta, kasvua 9,3 %
  • Tulos oli 16,2 (15,8) milj. euroa
  • Tulos/osake oli 0,25 (0,24) euroa

Tulevaisuuden näkymät

Vahvan asiakaskysynnän vuoksi Scanfil nosti 11.6.2021 tulosohjeistustaan vuoden 2021 osalta. Uusi tulosohjeistus:

Scanfil arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 630–680 (18.2.2021 julkaistu: 600–640) milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 41–46 (40–44) milj. euroa.

Vuoden 2021 ohjeistukseen liittyy epävarmuutta johtuen tiettyjen materiaalien, erityisesti puolijohteiden, saatavuudesta ja covid-19-pandemian mahdollisista kielteisistä vaikutuksista asiakkaiden kysyntään sekä ostomateriaalien hankintaketjun toimituskykyyn.

Pitkän aikavälin tavoite

Scanfilin pitkän aikavälin tavoite: Vuonna 2023 Scanfil tavoittelee orgaanisesti 700 milj. euron liikevaihtoa ja 7 % liikevoittotasoa.

Avainluvut

Q2 2021 Q2 2020 Muutos,% H1 2021 H1 2020 Muutos,% 2020
Liikevaihto, milj.euroa 172,9 155,6 11,1 336,2 299,6 12,2 595,3
Liikevoitto, milj.euroa 10,6 10,2 4,1 20,6 18,8 9,3 44,4
Liikevoitto, oikaistu, milj. euroa 10,6 10,2 4,1 20,6 18,8 9,3 39,1
Liikevoitto, % 6,1 6,5 6,1 6,3 7,5
Liikevoitto, oikaistu, % 6,1 6,5 6,1 6,3 6,6
Tulos, milj.euroa 8,6 8,3 4,3 16,2 15,8 2,9 36,9
Tulos, oikaistu, milj.euroa 8,6 8,3 4,3 16,2 15,8 2,9 32,5
Tulos/osake, euroa 0,13 0,13 3,8 0,25 0,24 2,4 0,57
Tulos/osake, oikaistu, euroa 0,13 0,13 3,8 0,25 0,24 2,4 0,50
Oman pääoman tuotto, % 17,3 18,8 21,1
Oman pääoman tuotto, oikaistu, % 17,3 18,8 18,4
Omavaraisuusaste, % 50,2 47,5 54,3
Nettovelkaantumisaste, % 13,0 27,0 9,9
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj.euroa 7,1 16,8 -57,8 35,2
Henkilöstö keskimäärin 3 255 3 535 -7,9 3 387

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

Toisen neljänneksen liikevaihto oli 172,9 miljoonaa euroa, kasvua vuoden takaiseen verrattuna 11 prosenttia. Vuoden 2020 jälkipuoliskolla alkanut asiakaskysynnän elpyminen vahvistui entisestään toisella neljänneksellä. Kysynnän kasvu jatkui erityisesti energiatehokkuuteen, sisäilmaan, automaatioon, kierrätykseen ja hisseihin liittyvissä tuoteryhmissä.

Liikevaihdon kasvu oli orgaanista, sisältäen 7,4 milj. euroa tilapäisluonteista ja matalakatteista asiakkaiden kanssa erikseen sovittua laskutusta. Tämä liittyi materiaalien ja komponenttien spot-erien hyödyntämiseen, erikoisrahteihin sekä välitysmyyntiin. Ilman näitä läpilaskutettuja eriä, liikevaihto kasvoi noin 10,0 milj. euroa eli 6,4 % vuoden takaiseen verrattuna. Tähän epätavalliseen tilanteeseen liittyvän lisälaskutuksen tarve tulee vähenemään komponenttipulan aikanaan helpottaessa. Hangzhoun tehtaan luovutukseen liittyvä välitysmyynti loppui toisen neljänneksen aikana.

Materiaaleihin ja rahteihin liittyvät yleisen hintatason nousut on kompensoitu kunkin asiakkaan osalta voimassaolevien sopimusten ja normaalin katerakenteen puitteissa.

Neljänneksen liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa, joka oli 6,1 prosenttia liikevaihdosta ja kasvoi viime vuodesta 4,0 prosenttia. Vahva kysyntätilanne tuki kannattavuuden positiivista kehitystä erityisesti Itä-Euroopan, Kiinan ja USA:n tehtailla. Toisaalta Hampurin tehtaan tuotannon siirto ja syyskuun lopussa tapahtuva tehtaan sulkeminen aiheutti neljänneksellä lisäkustannuksia ja heikensi kannattavuutta.

Scanfilin tase on vahva ja mahdollistaa tarvittavat investoinnit sekä avautuvien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen. Vahva liikevaihdon kasvu, kuten osaltaan myös tiettyjen materiaalien saatavuusongelmat, pitkät toimitusajat sekä hinnankorotukset, aiheuttivat varastojen kasvua, joka osaltaan pienensi liiketoiminnan kassavirtaa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liiketoimintojen nettorahavirta oli ennen investointeja ja rahoituseriä 7,1 (16,8) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 50,2 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 13,0 prosenttia.

Odotamme vahvaa kysyntää loppuvuodelle. Keskeiset riskit liittyvät tiettyjen materiaalien, erityisesti puolijohteiden ja teräksen, saatavuuteen ja koronapandemian kehittymiseen. Erityisesti materiaalien osalta tilanne on haastava ja vaatii jatkuvaa huomiota ja toimenpiteitä asiakastoimitusten turvaamiseksi. Pandemiatilanne on parantunut alueilla, joilla meillä on toimintaa ja olemme aloittaneet tehtaillamme suojaamistoimenpiteiden hallitun purkamisen. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua nopeasti ja tiedostamme jatkuvan seurannan ja nopean reagoinnin tärkeyden.

Nostimme kesäkuussa vuoden 2021 tulosohjaustamme ja odotamme, että liikevaihtomme on 630–680 miljoonaa euroa ja liikevoitto 41–46 miljoonaa euroa.

Kuluva vuosi on ollut työntäyteinen ja vaiherikas. Vahva asiakaskysyntä, materiaalien saatavuusongelmat, taistelu koronapandemian kanssa ja Hampurin tuotesiirrot ovat vaatineet henkilöstöltämme paljon. Haluan kiittää sitoutunutta henkilöstöämme hyvästä työstä ja asiakkaitamme tuesta ja luottamuksesta.”

Taloudellinen kehitys

Konsernin tammi–kesäkuun liikevaihto oli 336,2 (299,6) milj. euroa, kasvua 12,2 % viime vuoteen verrattuna. Liikevaihto sisältää 16,7 milj. euroa tilapäisluonteista matalakatteista läpilaskutusmyyntiä, josta 10,5 milj. euroa oli välitysmyyntiä ja loput 6,1 milj. euroa materiaalien sekä komponenttien saatavuuden ja toimitusvarmuuden varmistamiseen liittyvää matalakatteista laskutusta. Liikevaihto ilman tilapäisluonteista laskutusta oli 319,5 milj. euroa, kasvua 6,6 % viime vuoteen verrattuna

Asiakassegmenteittäin liikevaihto kehittyi seuraavasti:

Advanced Consumer Applications -segmentin liike-vaihto kasvoi viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna 25,0 milj. euroa (35,1 %). Vahva kasvu johtui pääasiassa uusasiakkaiden määrän kasvusta, hissituotteiden ja itsepalveluratkaisujen hyvästä kysynnästä. Tilapäisluontoista laskutusta oli 0.8 milj. euroa.

Automation & Safety -segmentin liikevaihto laski viime vuodesta 3,2 milj. euroa (-4,2 %). Pienestä laskusta huolimatta liiketoiminnan kehitys on ollut vakaata. Tilapäisluontoista laskutusta oli 2,5 milj. euroa.

Connectivity-segmentin liikevaihto on kehittynyt vakaasti ja kasvoi viime vuoteen verrattuna 0,3 milj. euroa (1,8 %).

Energy & Cleantech -segmentin liikevaihto kasvoi viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna 16,9 milj. euroa (24,8 %). Vahvan kasvun keskeisiin vauhdittajiin kuuluivat pullonpalautusautomaattien, energiajärjestelmien ja sisäilman laadunvalvonta-järjestelmien hyvä kysyntä. Tilapäisluontoista laskutusta oli 2,4 milj. euroa.

Medtec & Life Science -segmentin liikevaihto kasvoi viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna 5,2 milj. euroa (10,0 %). Tilapäisluontoista laskutusta oli 0,2 milj. euroa.

Discontinued-liikevaihto oli 10,5 milj. euroa ja se oli kokonaisuudessaan matalakatteista välitysmyyntiä.

Konsernin liikevoitto oli tammi–kesäkuussa 20,6 (18,8) milj. euroa, 6,1 % (6,3 %) liikevaihdosta. Liikevoiton kasvu johtui pääasiassa lisääntyneestä asiakas-kysynnästä. Hampurin tehtaan tuotannonsiirrolla oli liikevoittoa alentava vaikutus. Lisäksi Liikevoittoprosenttia alensi 16,7 milj. euron tilapäisluonteinen läpilaskutusmyynti.

Katsauskauden tulos oli 16,2 (15,8) milj. euroa. Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,24) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 18,1 % (16,9 %).

Konsernin efektiivinen veroaste oli 17,9 % (14,0 %).

Konsernin liikevaihto oli huhtitoukokuussa 172,9 (155,6) milj. euroa ja liikevoitto 10,6 (10,2) milj. euroa, 6,1 % (6,5 %) liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi 11,1 % prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto sisältää 5,4 milj. euroa tilapäisluonteisia materiaalien, komponenttien ja rahtien hintojen nousun ja toimitusvarmuuden varmistamiseen liittyvää matalakatteista laskutusta sekä 2,0 milj. euroa läpilaskutettavaa välitysmyyntiä. Liikevaihto ilman yllämainittua laskutusta oli 165,5 milj. euroa, kasvua 6,4 %.

Liikevoitto oli 10,6 (10,2) milj. euroa, 6,1 % (6,5 %) liikevaihdosta.

Hampurin tehtaan tuotannonsiirrolla oli liikevoittoa alentava vaikutus. Lisäksi 7,4 milj. euron tilapäisluonteisella läpilaskutusmyynnillä oli negatiivinen vaikutus liikevoittoprosenttiin.

Yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen valtuudet

Scanfil Oyj:n yhtiökokous pidettiin 22.4.2021 Borenius Asianajotoimisto Oy:n tiloissa. Koronaviruspandemian vuoksi osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa oli äänestettävä ennalta, eikä kokoukseen osallistuminen fyysisesti ollut mahdollista.

Kokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden ostamisesta ja päättämään osakkeiden liikkeeseenlaskusta yhdessä tai useammassa erässä.

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ja yhtiökokouksen pöytäkirja ovat saatavilla yhtiön verkkosivulla osoitteessa www.scanfil.com/agm.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin puolivuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2021 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen puolivuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

Webcast

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestämme webcast-lähetyksen 6.8.2021 klo 10.00 .Tilaisuus on seurattavissa osoitteessa https://scanfil.videosync.fi/2021-08-06-scanfil-q2/register. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Petteri Jokitalo. Webcastissa on mahdollista esittää kysymyksiä kirjallisesti. On demand -taltiointi lähetyksestä on saatavilla yhtiön www-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Scanfil Oyj

Lisätiedot:
Petteri Jokitalo, toimitusjohtaja
puh. 08 4882 111

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativista asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 10 tuotantoyksikköä.

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet