SCANFIL EMS OY –KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE

2.5.2012

SCANFIL OYJ                PÖRSSITIEDOTE           2.5.2012  KLO 8.30

SCANFIL EMS OY –KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE

Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa, jossa sopimusvalmistusliiketoiminta (Scanfil EMS Oy –konserni) eriytettiin uuteen julkiseen osakeyhtiöön.

Scanfil Oyj:n liiketoiminnan muodostuessa kokonaisuudessaan sopimusvalmistustoiminnasta ja koska Scanfil Oyj:llä ei ole vertailulukuja vuodelta 2011, yhtiö julkaisee vertailutiedoksi Scanfil EMS Oy –konsernin vuoden 2011 luvut, jotka on esitetty alla olevissa taulukoissa. Scanfil Oyj julkaisee ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen 2.5.2012.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA          
milj. euroa          
  1 – 3 4 – 6 7 – 9 10 – 12 1 – 12
  2011 2011 2011 2011 2011
           
Liikevaihto 58,8 62,0 51,2 38,8 210,8
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden          
varastojen muutos 0,1 0,7 -1,7 -0,2 -1,1
Kulut -54,3 -57,6 -46,2 -38,8 -196,9
Poistot -1,1 -1,0 -1,0 -1,0 -4,2
Liikevoitto 3,6 4,2 2,3 -0,9 9,1
Rahoitustuotot ja -kulut 0,1 -0,2 -0,9 -0,5 -1,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,1 -0,1 -0,1 0,9 0,6
Voitto ennen veroja 3,6 3,9 1,4 -0,6 8,2
Tuloverot -0,9 -0,9 -0,7 0,5 -2,0
Tilikauden voitto 2,6 3,0 0,7 -0,1 6,3
           
Jakautuminen:          
emoyrityksen omistajille 2,6 3,0 0,7 -0,1 6,3
           
           
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA        
milj. euroa          
  1 – 3 4 – 6 7 – 9 10 – 12 1 – 12
  2011 2011 2011 2011 2011
           
Tilikauden tulos 2,6 3,0 0,7 -0,1 6,3
Muut laajan tuloksen erät:          
Muuntoerot -2,7 -0,2 4,2 2,7 4,1
Johdannaissopimus       -0,7 -0,7
Tilikauden muut laajan tuloksen          
erät verojen jälkeen -2,7 -0,2 4,2 2,1 3,4
Tilikauden laaja tulos yhteensä -0,1 2,8 4,9 2,0 9,7
           
Jakautuminen:          
emoyrityksen omistajille -0,1 2,8 4,9 2,0 9,7

 

KONSERNITASE        
milj. euroa        
         
Varat 31.3.2011 30.6.2011 30.9.2011 31.12.2011
         
Pitkäaikaiset varat        
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 26,0 25,8 26,7 27,0
Liikearvo 2,2 2,2 2,2 2,2
Muut aineettomat hyödykkeet 3,5 3,5 3,7 3,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 1,3 1,2 1,2 1,1
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Saamiset 0,3 0,3 0,3 0,3
Laskennalliset verosaamiset 0,3 0,3 0,3 0,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 33,7 33,4 34,4 35,0
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 35,1 36,2 33,3 31,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 50,2 54,1 42,6 27,6
Ennakkomaksut 0,2 0,3 0,5 0,1
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,0 0,0 0,2 0,3
Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat 6,6 13,6 19,3 20,8
Rahavarat 11,9 6,5 8,2 14,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 104,0 110,7 103,9 94,4
         
Varat yhteensä 137,7 144,1 138,4 129,4
         
         
Oma pääoma ja velat 31.3.2011 30.6.2011 30.9.2011 31.12.2011
         
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma        
Osakepääoma 2,0 2,0 2,0 2,0
Muut rahastot 5,0 5,5 5,5 4,9
Muuntoerot 2,5 2,3 6,5 9,2
Sijoitetun vapaan opon rahasto 10,6 10,6 10,6 10,6
Kertyneet voittovarat 39,4 41,9 42,6 42,6
Oma pääoma yhteensä 59,5 62,3 67,2 69,3
         
Pitkäaikaiset velat        
Laskennalliset verovelat 0,2 0,2 0,2 0,1
Varaukset 0,2 0,3 0,4 0,3
Rahoitusvelat 35,6 35,6 31,1 27,4
Muut velat 1,0 1,0 1,0 0,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 36,9 37,0 32,7 27,8
         
Lyhytaikaiset velat        
Ostovelat ja muut velat 36,2 39,5 29,3 23,1
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,6 0,8 0,3 0,0
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 4,4 4,4 8,9 9,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä 41,2 44,8 38,5 32,3
         
Velat yhteensä 78,2 81,8 71,2 60,1
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 137,7 144,1 138,4 129,4

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        
milj. euroa        
  31.3.2011 30.6.2011 30.9.2011 31.12.2011
Liiketoiminnan rahavirrat        
Tilikauden voitto 2,6 5,6 6,3 6,3
Oikaisut tilikauden voittoon 2,0 4,4 7,1 6,9
Käyttöpääoman muutos 1,9 0,2 5,1 17,7
Maksetut korot ja muut rahoituskulut 0,0 -0,5 -0,5 -0,9
Saadut korot 0,0 0,0 0,2 0,2
Maksetut verot -0,9 -1,7 -3,0 -2,9
Liiketoiminnan nettorahavirta 5,6 8,1 15,2 27,3
         
Investointien rahavirrat        
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,6 -1,3 -2,6 -3,5
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0 0,0 0,0 0,1
Myönnetyt lainat -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Investointien nettorahavirta -0,7 -1,4 -2,7 -3,6
         
Rahoituksen rahavirrat        
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2,8 -2,8 -2,8 -2,8
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut       -4,4
Rahoituksen nettorahavirta -2,8 -2,8 -2,8 -7,2
         
Rahavarojen muutos 2,2 3,9 9,7 16,5
         
Rahavarat tilikauden alussa 17,1 17,1 17,1 17,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,8 -0,9 0,6 1,6
Rahavarat tilikauden lopussa 18,5 20,1 27,4 35,2

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT        
  1 – 3 1 – 6 1 – 9 1 – 12
  2011 2011 2011 2011
         
Oman pääoman tuotto, % 17,6 18,5 13,3 9,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,9 15,5 12,5 9,5
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 40,0 40,0 40,0 36,5
Nettovelkaantumisaste, % 36,2 31,9 18,7 1,9
Omavaraisuusaste, % 43,2 43,3 48,6 53,6
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 0,4 1,5 2,7 3,7
% liikevaihdosta 0,8 1,2 1,6 1,8
Henkilöstö keskimäärin 2 293 2 101 2 082 2 024
         

 

 

SEGMENTTITIEDOT        
milj. euroa        
  1 – 3 1 – 6 1 – 9 1 – 12
  2011 2011 2011 2011
Liikevaihto        
Eurooppa 37,4 71,5 102,4 125,7
Aasia 23,5 53,2 75,1 91,6
Segmenttien välinen liikevaihto -2,2 -3,0 -5,5 -6,5
Yhteensä 58,8 121,7 172,0 210,8
         
Liikevoitto        
Eurooppa 1,4 3,2 4,2 3,4
Aasia 2,1 4,5 5,8 5,7
Yhteensä 3,6 7,7 10,0 9,1
         
Varat        
Eurooppa 69,8 67,7 66,8 62,4
Aasia 64,3 72,9 68,2 63,6
Liikearvo 2,2 2,2 2,2 2,2
Osuudet osakkuusyrityksissä 1,3 1,2 1,2 1,1
Yhteensä 137,7 144,0 138,4 129,4

 

SCANFIL OYJ

Harri Takanen
Toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Harri Takanen
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                  Keskeiset tiedotusvälineet
                  www.scanfil.com

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on 35 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.

Scanfil-konsernin osakkuusyhtiö:
Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä aktivointiratkaisuja, -välineitä ja –laitteita sekä tavaramerkeille että kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia. Greenpoint Oy palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa. www.greenpoint.fi