SCANFIL AIKOO TARJOTA ENINTÄÄN 5 715 000 UUTTA OSAKETTA INSTITUTIONAALISILLE JA MUILLE VALIKOIDUILLE SIJOITTAJILLE NOPEUTETUSSA TARJOUSMENETTELYSSÄ

14.3.2016

SCANFIL OYJ            PÖRSSITIEDOTE        14.3.2016  KLO 19.40

SCANFIL AIKOO TARJOTA ENINTÄÄN 5 715 000 UUTTA OSAKETTA INSTITUTIONAALISILLE JA MUILLE VALIKOIDUILLE SIJOITTAJILLE NOPEUTETUSSA TARJOUSMENETTELYSSÄ

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA TAI JAPANISSA.

Scanfil Oyj (”Scanfil” tai ”Yhtiö”) aikoo tarjota enintään 5 715 000 uutta Yhtiön osaketta (“Osakkeet”) institutionaalisille ja muille valikoiduille sijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä (ns. accelerated book-building) poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (”Osakeanti”). Osakkeet vastaavat enintään noin 9,99 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia. Yhtiön hallitus päättää tarjousmenettelyn päätyttyä Osakkeiden lopullisen määrän ja hinnan, jolla Osakkeita tarjotaan. Yhtiön hallitukselle myönnettiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2015 valtuutus tarjota Osakkeet osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakeannin tarkoituksena on lisätä Scanfilin taloudellista joustavuutta ja laajentaa sen omistajapohjaa.

Osakeanti toteutetaan tiettyjen ehtojen täyttyessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n (”Nordea”) järjestämässä nopeutetussa tarjousmenettelyssä institutionaalisille ja muille valikoidulle sijoittajille. Tarjousmenettely alkaa välittömästi ja sen odotetaan päättyvän viimeistään 15.3.2016 klo 10:00. Merkintätarjousten vastaanotto voidaan kuitenkin keskeyttää koska tahansa tarjousmenettelyn aikana. Lopullinen liikkeeseen laskettavien Osakkeiden määrä ja hinta, jolla Osakkeet tarjotaan, julkaistaan niin pian kuin on käytännössä mahdollista tarjousmenettelyn päättymisen jälkeen. Osakkeiden toimituksen odotetaan tapahtuvan toisena pankkipäivänä Osakeannin hinnoittelun julkaisemisen jälkeen.

Osakkeet tuottavat haltijoillensa kaikki osakkeenomistajien oikeudet, mukaan lukien oikeuden saada Yhtiön mahdollisesti jakaman täyden osingon sen jälkeen, kun Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, minkä odotetaan tapahtuvan arviolta 15.3.2016. Yhtiö hakee Osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”). Julkisen kaupankäynnin Osakkeilla Nasdaq Helsingissä odotetaan alkavan arviolta 16.3.2016.

Osakeannin yhteydessä Yhtiö on sitoutunut niin sanottuun lock-up -sitoumukseen, jonka mukaisesti se on, tietyin poikkeuksin, sitoutunut olemaan laskematta liikkeeseen ja/tai myymättä Scanfilin osakkeita 180 päivän kuluessa Osakeannin toteuttamisen jälkeen. 

Nordea toimii Osakeannin pääjärjestäjänä (Lead Manager and Sole Bookrunner).

Helsinki, 14.3.2016

SCANFIL OYJ
Hallitus

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
Puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU            NASDAQ OMX, Helsinki
                        Keskeiset tiedotusvälineet
                        www.scanfil.com

 

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla.

Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yleisö ei ole oikeutettu osallistumaan tarjousprosessiin. Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (A) Euroopan talousalueella ainoastaan henkilöille, jotka ovat kokeneita sijoittajia Euroopan Unionin direktiivin (2003/71/EY) Artiklan 2(1)(e) määritelmän ja kussakin relevantissa jäsenvaltiossa lainsäädäntöön täytäntöönpannun mukaisesti, ja (B) Isossa-Britanniassa ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka ovat (i) ammattimaisia sijoittajia Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2) mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja (”high net worth companies, unincorporated associations, etc”) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Nordea Pankki Suomi Oyj (”Nordea”) toimii osakeannissa ainoastaan Scanfil Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä Nordea pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä. Nordea ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Scanfil Oyj:lle, eikä se anna osakeantiin tai muihin tässä viitattuihin asioihin liittyviä neuvoja.