KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

13.7.2015

SCANFIL OYJ      PÖRSSITIEDOTE       13.7.2015   KLO 9.40

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Scanfil Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20.8.2015 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Yritystie 6, 85410 Sievi.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) jäsentä.

7. Hallituksen jäsenten valitseminen

Scanfil Oyj teki 25.5.2015 PartnerTech AB:n osakkeenomistajille hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen hintaan 35 Ruotsin kruunua osakkeelta. Ostotarjous päätettiin toteuttaa Scanfil Oyj:n 25.6.2015 tiedottamalla tavalla, kun ostotarjouksessa oli varsinaisena tarjousaikana tarjottu 97,3 % PartnerTech Ab:n osakkeista ja äänistä ja kaikki ostotarjouksen toteuttamisen ehdot olivat täyttyneet. Järjestelyn yhteydessä Scanfil Oyj uudistaa hallituksensa kokoonpanoa varmistaakseen, että yhtiön hallituksessa on riittävästi tietämystä PartnerTech Ab:n toiminnasta. Scanfil Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhden nykyisen PartnerTech Ab:n hallituksen jäsenen valitsemista Scanfil Oyj:n hallitukseen.

Scanfil Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta ja yhtiön suurimmat omistajat, edustaen yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, esittävät, että hallitukseen valitaan edelleen Harri Takanen (s. 1968), Jarkko Takanen (s. 1967) ja Christer Härkönen (s. 1957) sekä uutena jäsenenä Bengt Engström (s.1953). 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Harri Takanen.

Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva Bengt Engström esitellään tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.scanfil.com.

Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitukseen valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat: hallituksen puheenjohtaja 2 200 euroa/kk, hallituksen jäsen 1 700 euroa/kk.

9. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Scanfil Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.fi. Hallituksen ehdotukset ovat ladattavissa ja tulostettavissa Scanfil Oyj:n Internet-sivuilta sekä saatavilla yhtiökokouksessa. 

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 3.9.2015 alkaen ja siitä lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty viimeistään 10.8.2015 Scanfil Oyj:n osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 14.8.2015 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Scanfil Oyj, Yritystie 6, 85410 Sievi, puhelimitse numeroon (08) 4882 111 tai sähköpostitse agm@scanfil.com. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Scanfil Oyj, Marjo Nurkkala, Yritystie 6, 85410 Sievi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.8.2015 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää, että osakkeet tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon 17.8.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot

Scanfil Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 57.730.439 osaketta ja ääntä. 

 

Sievissä 13.7.2015 

SCANFIL OYJ
HALLITUS

 

Jakelu:          NASDAQ OMX Helsinki
                     Keskeiset tiedotusvälineet
                     www.scanfil.com